ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 12 юни 2020 1067 уникалност: 94.8%

Правен Въпрос

Налице ли е облагаем доход от прехвърляне на права по договор за цесия и към кой момент е придобит този доход?

Фактическа Обстановка

На 10.06.2007 г. физическо лице – адвокат прехвърля на друго физическо лице сумата от 120 000 лв., както и свое вземане от клиенти за правна помощ в размер на близо 16 млн. лв. НАП прави ревизия на адвоката и облага получената сума от цесията с доход от продажба на финансов актив съгласно ЗДДФЛ. НАП издава ревизионен акт, който лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 105 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шести декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на П. В. Л. от гр. Варна, чрез пълномощника си адв. Н. Б. против решение № 2059/12.10.2015 г. на Административен съд, гр. Варна, постановено по адм. д. № 1578/2015 г., в частта, в която е оставен в сила ревизионен акт № 031203864/16.01.2013 г. на орган по приходите при ТД на НАП, гр. Варна, потвърден с решение № 108/15.07.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", гр. Варна.

Поддържат се доводи за неправилност на решението. По същество се оспорват фактическите и правни изводи на първоинстанционния съд по наличието на основания за провеждане на ревизията по реда на чл. 122 ДОПК и по съществуването на облагаеми доходи, от конкретно посочени източници, които подлежат на облагане по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ.

В устните състезания пред касационната инстанция се излагат аргументи за нарушение на материалния закон - чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ при облагането на доход от прехвърляне на парични вземания по договор от 10.06.2007 г. Искането е за отмяна на решението в обжалваната част. Претендират се разноски.

Ответникът - директор на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", град Варна оспорва касационната жалба и моли да се отхвърли, по съображения, изложени в представена по делото писмена молба на процесуалния му представител гл. юрк. Д. С..

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е частично основателна, поради следното:

С ревизионен акт № 031203864/16.01.2013 г. на орган по приходите при ТД на НАП, гр. Варна, потвърден с решение № 108/15.07.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", гр. Варна на П. В. Л. са установени задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ за периода 2006 - 2007 г. в общ размер на 40 133.35 лева и съответните лихви в размер на 23227.06 лева.

Делото се гледа за втори път от касационната инстанция. С решение № 6056/26.05.2015 г. по адм. д. № 8500/2014 г. Върховният административен съд, осмо отделение е отменил предходно решение на първата инстанция в обжалваната част и е върнал делото за ново разглеждане по отношение на установените задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2006 г. изцяло и за 2007 г. за сумата, предмет на касационен контрол по адм. д. № 8500/2014 г. т.е. за разликата над 636.53 лева до 30 254.96 лева и съответните лихви, в която част делото е върнато за ново разглеждане.

При новото разглеждане на делото административният съд е отменил частично ревизионния акт - по отношение на данъка по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. за сумата над 1 823.04 лева до пълния установен размер - 9878.39 лева и съответните лихви. Жалбата в останалата част е отхвърлена. Предмет на касационно обжалване в настоящото производство по касационна жалба на П. Л. е първоинстанционното решение в частта, в която съдът е оставил в сила ревизионния акт, както следва:

- по отношение на установения данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 1 823.04 лева и съответните лихви. За разликата над тази сума до пълния установен размер на данъка за 2006 г. от 9 878.39 лева и съответните лихви - ревизионният акт е отменен. Решението в тази част не е обжалвано от директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", гр. Варна и е влязло в сила.

- по отношение на установения данък за внасяне по чл. 48 ЗДДФЛ за 2007 г. представляващ разликата над сумата 636.53 лева до 30 254.96 лева и съответните лихви, която е предмет на съдебния спор при новото разглеждане на делото, след връщането му от ВАС.

За да отхвърли жалбата в посочената част, съдът е приел, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона форма, при спазване на процесуалните правила за провеждане на ревизия. По материалната законосъобразност на оспорения акт съдът е приел, че са налице предвидените от закона предпоставки за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 и сл. ДОПК. От доказателствата по делото съдът е установил наличието на облагаеми доходи, които не са декларирани надлежно от П. Л. пред данъчната администрация в подадените годишни данъчни декларации / ГДД/ за 2006 г. и 2007 г. Съдът е обсъдил доказателствата по делото във връзка с конкретните доходи и възраженията на ревизираното лице.

За 2006 г. е прието, че са налице доходи от адвокатски услуги, които не са декларирани в подадената ГДД както следва:

- в размер на 684.54 лева /350 евро/, представляващи разликата между получени от ревизирания 46 350 евро по банков път на основание извънсъдебно споразумение между Хайдеман ГМБХ и Дагра ЕООД и 46 000 евро изплатени на Дагра ЕООД. Твърденията на Луков, че сумата от 350 лева представляват разходи във връзка с подготовката на споразумението между двете дружества, както и че преговорите са водени от колегата му П. Л., на който е предадена посочената сума, съдът е отхвърлил като недоказани.

- в размер на 6053.73 лева, недеклариран доход, получен от ЧСИ М. Г.. Няма спор по делото, че сумата е получена от П. Л.. Съдът е обсъдил събраните по делото доказателства и е приел за недоказано твърдението, че сумите, платени от М. Г. представляват връщане на парични средства по договор за заем.

- в общ размер на 4947.90 лева, получени от Каспромат ООД. Не е било спорно в процеса, че ревизираното лице е съдружник в това дружество. Не е спорен и фактът, че през 2006 година са получени плащания в посочения размер. Доводите, че се касае за необлагаем доход, представляващ командировъчни разходи за пътувания в страната - до гр. София и до гр. В. Търново, съдът е отхвърлил като неоснователни. В решението са изложени мотиви, че за да се приложи нормата на чл. 12, ал. 1, т. 17 от ЗОДФЛ (отм.), според която сумите за пътни и квартирни пари, изплатени по извънтрудови правоотношения са необлагаеми доходи, когато са за сметка на възложителя, следва да се докаже командироване чрез документите, предвидени в Наредбата за командировките в страната и изплащането на разходи в тази връзка. В случая липсват заповеди за командироване, като и разходооправдателни документи /билети, документи платени нощувки и др./ по чл. 32 от Наредбата за командировките в страната. При липсата на такива доказателства, съдът е приел, че получените по банков път суми представляват облагаем доход, който е следвало да бъде деклариран.

За 2007 г. съдът е приел, че са установени недекларирани доходи от адвокатски услуги в общ размер 9 326.96 лева, а именно:

- недеклариран доход от 1000 лева. За тази сума по делото е установено, че е получена по банков път и представлява разликата между получените на 05.01.2007 г. 16 000 лева от Г. В. за сключване на договор за заем със С. Н. за 15 000 лева. Договор за заем не е сключен, а ревизираното лице е върнало на платеца сума от 15 000 лева. Твърденията на Луков, че сумата от 1000 лева представлява извършени от него разходи по сключване на договора за заем са останали недоказани.

- недеклариран доход от 350 лева. За тази сума съдът е установил, че представлява адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие от 27.12.2007 г. сключен между П. Л. и С. Х. А. и е платен в брой. Жалбоподателят е оспорвал получаването на този хонорар. Съдът се е позовал на тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. по т. д. № 6/2012 г. на ОСГТК, според което договорът служи като разписка за извършеното плащане в брой. Получената сума представлява облагаем доход и не е декларирана в ГДД.

- недеклариран доход в размер на 2370 лева. Доходът е получен от Хамър ООД. Съдът е обсъдил възраженията на лицето и е приел, че тази сума не е включена в декларирания за 2007 година доход от адвокатски услуги в размер на 22 588 лева. Това се потвърждава и от представената справка за лицата, изплатили декларирания доход, сред които Хамър ООД не фигурира. Твърдението, че хонорарът е следвало да бъде предаден след постигане на споразумение с длъжника Й. Д. К. съдът е приел за недоказано, тъй като споразумението не е представен по делото.

скрито платено съдържание: 3158 думи;