РС Русе - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 355 уникалност: 95.8%

Правен Въпрос

Длъжен ли е работодател, който има намерение да прави масови уволнения, да проведе консултации, ако работниците нямат синдикална организация и не излъчат свои представители?

Фактическа Обстановка

Дружество издава заповед за уволнение на 33 лица на 03.12.2012 г., без да проведе предварителни консултации с представителите на работниците и синдикалните организации. На 06.12.2012 г. Дружеството уведомява Агенцията по заетостта за предстоящото закриване на магазина, в който работят 33 лица, и за масовото уволнение. Инспекцията по труда извършва проверка и издава наказателно постановление на Дружеството, с което му налага санкция в размер на 1 500 лв. Мотивът на Инспекцията е, че Дружеството е нарушило законодателството, като е взело решение да затвори магазина, без преди това да е провело консултации с работниците. Дружеството обжалва наказателното постановление.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 108 думи;

РС Русе - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ****/****

гр. Русе, **.**.**** г..

Русенски районен съд пети наказателен състав в публичното заседание на 12.06 през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: В. Б.

при секретаря В.Г., като разгледа докладваното от председателя НАХД № 1152 по описа за 2013 г. ., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл .59 и сл. от ЗАНН.

"************* - гр. София е подало жалба против наказателно постановление № 18/1803339 от 18.03.2013 г., издадено от директора на дирекция "Инспекция по труда "- Русе, с което на основание чл .414, ал .5 във вр. чл .130а, ал .1 от КТ му е наложено административно наказание имуществена - санкция в размер на 1500 лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не извършил нарушението.

Ответникът по жалбата твърди, че наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да се потвърди.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл .59 ал .2 от ЗАНН.

На 3.12.2012 г.. жалбоподателят, в качеството му на работодател, издал заповед № 1927 за това, че считано от 15.01.2013 г. на основание чл. 328, ал .1, т. 2 от КТ ще се премахнат 33 щатни бройки от всички филиали на територията на гр. Русе, без да бъдат проведени предварителни консултации с представители на работниците и служителите по чл .7, ал. 2 от КТ и представители на синдикалните организации. На 6.12.2012 г.. "********* - гр. София уведомило Агенцията по заетостта за предстоящото масово уволнение и за взетото РЕШЕНИЕ за закриване на Билла маркет - филиал 602 в гр .- Русе.

Изложената фактическа обстановка се установява по непротиворечив начин от събраните по делото доказателства.

С изложеното във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл .414, ал .5 във вр. чл .130а, ал .1 от КТ, тъй като на 3.12.2012 г. / в гр. Русе, като работодател, предприел масови уволнения, без да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ своевременно, но не по - късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях. Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като качествата му съвпадат с предвиждането за работодател, дадено в § 1 от Допълнителните разпоредби към КТ. На първо място жалбоподателят е предопределил извършването на нарушението с процесната заповед № 1927/3.12.2012 г., тъй като от датата й на издаване до момента на масовите уволнения, предвидени в нея - 15.01.2013 г ., не би могъл да изтече минималния предвиден срок за започване на консултации от 45 дни. С това си действие жалбоподателят се е поставил в пълна невъзможност да спази закона и изначално е заявил желанието си да го наруши. На второ място задължението на работодателя по чл .130а, ал .1 от КТ е императивно и организирането на консултациите е негова работа, т. е. ако иска те да се състоят, за да проведе законни масови уволнения, той следва да положи необходимите усилия за това. Представителите на работниците и служителите се избират от общото им събрание, инициативата за свикване на което, според чл. 6, ал. 2 от КТ може да изхожда от работодателя, от ръководството на синдикална организация, каквато явно няма в предприятието, или на една десета от работниците и служителите / пълномощниците / от предприятието. Предвид задължението за работодателя да проведе консултации по предвидения в закона ред, при липса на инициатива у работниците за свикване на общо събрание и избор на представители, именно жалбоподателят е следвало да стори това, за да се изберат лица, с които да се консултира и така да легализира уволненията си. Тук следва да се отбележи, че представените по делото списъци, с напълно дословно еднакво изявление в тях, което поставя под съмнение действителността му, въобще не материализират изпълнение на даденото вече задължение. Тези становища и подписите към тях, без никаква информация за времето на съставянето им, не представляват

скрито платено съдържание: 316 думи;