ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 560 уникалност: 81%

Правен Въпрос

Длъжен ли е работодател с повече от 50 служители да промени организацията на труда в предприятието си, за да изпълни своето задължение за трудоустрояване по КТ?

Фактическа Обстановка

Служител работи като пазач, като редува 12-часови дневни и нощни смени при работодател с над 50 служители. С ТЕЛК му е призната 80% трайно намалена работоспособност и е определено, че нощният труд на ненормиран график му е противопоказен, поради което той не може да продължи да изпълнява заеманата длъжност. Работодателят му обаче не може да промени организацията на труда в предприятието, за да му осигури работа само на дневна смяна, поради което договорът на служителя е прекратен. Служителят иска уволнението да бъде признато за незаконно, да бъде възстановен на работа и да му се присъди обезщетение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 68 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Б.

ЧЛЕНОВЕ: М. П.

Б. И.

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладваното от съдията Б. Б. гр. д. № 2517 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 396/13.12.2012 на Габровския окръжен съд по гр. д. № 413/2012, с което е отменено решение № 70/18.09.2012 на Дряновския районен съд по гр. д. № 323/2012, като са уважени предявените искове за признаване на уволнението за незаконно, за възстановяване на предишната работа и за обезщетение поради незаконно уволнение по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправния въпрос длъжен ли е работодателят да промени възприетата от него организация на труда, за да осигури на трудоустроен работник условия на труд съгласно предписанията на ТЕЛК.

По поставения въпрос Върховният касационен съд намира, че съгласно чл. 315, ал. 1 КТ работодателят с повече от 50 работници и служители има задължението да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата си дейност. Тези работни места, според естеството на извършваната дейност в предприятието, може да са за различни длъжности и да позволяват наемането или трудоустрояването на работници и служители с различен вид увреждания и с различна степен на нетрудоспособност. Ако естеството на дейността и нейната организация позволяват, работодателят може да промени трудовата функция на отделен работник така, че от нея да отпаднат занапред медицински противопоказния за работника, който я е заемал. Но работодателят няма задължение да организира своята дейност по начин, че да съответства нуждите от трудоустрояване вън от задълженията му по чл. 315 КТ.

скрито платено съдържание: 515 думи;