ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 329 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли работодател да уволни дисциплинарно служител преди изтичане на срока, който му е дал, за да даде обяснения, ако е ясно, че служителят няма да предостави такива?

Фактическа Обстановка

Служител е уволнен дисциплинарно със заповед на работодателя, но преди да изтече 5-дневният срок, който той му е дал, за да представи обясненията си за направените дисциплинарни нарушения. Служителят твърди, че е уволнен незаконосъобразно. Установено е обаче, че служителят е бил запознат с документите, към които препраща заповедта, както и еднозначно е дал да се разбере, че няма намерение да представя допълнителни обяснения.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 59 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в съдебно заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

при участието на секретаря А. Р. изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 3249/2016 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Общински детски комплекс - П. и Регионален инспекторат по образованието - П. са подали касационни жалби срещу решение № 507 от 21.03.2016 г. по гр. дело № 357/2016 г. на Пловдивски окръжен съд, 14 граждански състав.

Ответникът по касация - А. А. К. оспорва жалбите.

Върховният касационен съд /ВКС/, състав на гражданска колегия, трето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С цитираното въззивно решение, в обжалваната пред настоящата инстанция част, състав на Пловдивски окръжен съд /ПОС/ се е произнесъл по исковете, предявени против Общински детски комплекс - П. от А. А. К. по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, имуществената претенция до размер на сумата 137.79 лв., обезщетение по чл. 225, ал. 2 КТ, които е уважил, като е потвърдил решение № 3746 от 12.11.2015 г. по гр. дело № 1665/2015 г. на Пловдивски районен съд, 8 граждански състав в същата част.

С определение № 102 от 08.02.2017 г. на състав на ВКС е допуснато касационно обжалване на решение № 507 от 21.03.2016 г. по гр. дело № 357/2016 г. на Пловдивски окръжен съд, 14 граждански състав по касационната жалба на Общински детски комплекс - П. и по касационната жалба на Регионален инспекторат по образованието - П. в обжалваните части. Правният въпрос по приложението на чл. 193, ал. 1 КТ по касационната жалба на Общински детски комплекс - П. е следният: „При преценка дали дадения от работодателя срок е разумен и достатъчен, съдът би ли следвало да се съобрази с обстоятелството дали работникът/ служителят познава документацията, която ще послужи за основа на обясненията му, или не я познава и ще следва най - напред да я издири и да се запознае с нея.“. Правният въпрос по приложението на чл. 193, ал. 1 КТ по касационната жалба на Регионален инспекторат по образованието - П. е следният; „Разумен и достатъчен ли е определеният срок за даване на писмени обяснения от служителя, когато в този срок служителят представи освен обясненията си, но и подробни възражения по констативен протокол, в който нарушенията на трудовата дисциплина са установени и подробно описани, но и от всички възражения и обяснения е видно, че служителят добре е организирал защитата си и не възнамерява да представи допълнителни такива, нито да сочи и представя доказателства в подкрепа на обясненията си в своя защита ?“. По касационната жалба на Общински детски комплекс - П. правният въпрос по приложението на чл. 195, ал. 1 КТ е следният: „Когато в една заповед за дисциплинарно наказание са визирани многобройни нарушения на трудовата дисциплина и съдът приеме, че една част от нарушенията не са достатъчно конкретизирани, но друга част от нарушенията са достатъчно конкретизирани, той следва ли да разгледа по същество нарушенията, за които е приел, че са достатъчно конкретизирани по смисъла на чл. 195, ал. 1 КТ.“.

Въпросите по приложението на чл. 193, ал. 1 КТ, както се вижда от изложените цитати съвпадат по съдържание и могат да се обобщят в един въпрос, имащ следното съдържание: При преценка дали дадения от работодателя срок е разумен и достатъчен, съдът би ли следвало да се съобрази с обстоятелството, че работникът или служителят познава документацията, която ще послужи за основа на обясненията му, както и че е организирал добре защитата си, не възнамерява да представи възражения, обяснения и доказателства в подкрепа на същите обяснения, което е видно от подробни възражения по констативен протокол, в който нарушенията на трудовата дисциплина са установени и подробно описани.

По така конкретизирания, съобразно разрешенията в ТР № 1 от 19.02.2010 г. по т. дело № 1/2009 г. на ОСГКТК на ВКС, т. 1 правен въпрос, ВКС в настоящия си състав споделя практиката, обективирана в решения по гр. дело № 1008/2011 г., решение по гр. дело № 1342/2010 г. на състави на ІІІ г.о. на ВКС. Съгласно приетите в посочената тълкувателна практика правни разрешения, не е необходимо спазването на определена процедура от работодателя по чл. 193 КТ, като същият не е длъжен да съобразява определен от него срок, да изчаква изтичането му, ако от поведението на работника или служителя може да се направи еднозначен извод, че той не възнамерява да представи допълнителни обяснения.

По цитирания въпрос относно приложението на чл. 195, ал. 1 КТ, ВКС в настоящия си състав споделя практика, обективирана в решение по гр. дело № 242/2012 г. на състав на ІІІ г.о., както и в решение по гр. дело № 1528/2009 г. на състав на ІV г.о. Съгласно приетите в посочената тълкувателна практика правни разрешения дисциплинарното уволнение е законно и когато са спазени процедурата и изискванията по чл. 193 - 195 КТ само за част от нарушенията или са установени само част от нарушенията, за които е наложено дисциплинарното наказание по чл. 188, т. 3 КТ, стига наказанието да им съответства по тежест.

скрито платено съдържание: 1787 думи;