ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 21 май 2020 928 уникалност: 92.8%

Правен Въпрос

Кога следва да се декларира трудовата злополука от осигурителя при настъпило ПТП?

Фактическа Обстановка

Лице е назначено на длъжност „Контрольор-качество” в Дружество в гр. Ямбол. На 14.05.2016 г., пътувайки за работа с автомобила си, лицето е блъснато от друг лек автомобил и загива. Работодателят прекратява трудовия му договор, считано от 14.05.2016 г. – на основание „смърт на лицето”. На 07.07.2016 г. майката на починалото лице подава сигнал в НОИ за настъпила трудова злополука. Издадени са предписания на Дружеството в 3-дневен срок да декларира настъпилата трудова злополука. Дружеството оспорва разпорежданията с твърдението, че наследниците на починалия са подали сигнал и за работодателя отпада това задължение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 94 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Вакуум ел систем" ООД, гр. Ямбол против решение № 120/28.10.2016 г. по адм. д. № 198/2016 г. на Административен съд - Ямбол. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът по касационната жалба - директорът на ТП на НОИ - Ямбол чрез юрисконсулт А. С. изразява становище за неоснователност на същата. Представя подробно писмено становище, с което моли съдебното решение да бъде потвърдено. Претендира юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Ответниците - Д. К. П. и Г. Д. П. и двамата от гр. Сливен не изразяват становища.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Посочва, че касационните основания са неналични. Административният съд е изяснил релевантните за спора факти и обстоятелства и е изследвал законосъобразността на оспорения акт на всички основания по чл. 146 АПК, достигайки до обосновани изводи за неоснователност на съдебното оспорване.

Върховният административен съд, шесто отделение, като прецени доказателствата по делото, оплакванията, становищата и заключенията на страните, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 АПК е неоснователна.

скрито платено съдържание: 556 думи;