ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 15 май 2020 836 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога следва да се декларират като облагаем доход получени субсидии – към момента, когато са заявени, или към момента на изплащането им?

Фактическа Обстановка

Физическо лице – земеделски производител обработва земеделски земи. Лицето е регистрирано в ДФ „Земеделие“ и получава приходи от субсидия за земеделско производство. В годишната си данъчна декларация през 2011 г. лицето е декларирало, че изплатената през същата година субсидия е доход от 2009 и 2010 г. НАП прави ревизия на лицето и установява, че получените през 2011 г. приходи са били помощи за 2009 и 2010 г. и декларирайки ги като доходи от предходни години, лицето е намалило счетоводния си финансов резултат за предните години. НАП издава ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 108 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар А. И. и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. Пловдив при ЦУ НАП срещу Решение № 2595 от 18.12.2015 г. по адм. д. № 1819/2015 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав.

Касационният жалбоподател излага доводи за неправилно приложение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Оспорва изводите на АС Пловдив, че получените от него суми по национални доплащания за тютюн, представляват плащания именно за 2009 г., като твърди, че субсидиите се отнасят за 2010 г. и не попадат в изключението по § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ /в сила от 01.01.2011 г./. Иска отмяната на решението и постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата срещу РА в посочената част. Претендира юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответната страна - И. О. О., действащ като [фирма], представлявана от адв. Самуилов изразява становище за неоснователност на касационната жалба и за правилност на обжалваното решение. Претендира разноски съгласно представен списък.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неправилност на обжалваното решение.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на обжалваното решение на наведените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АС Пловдив е бил Ревизионен акт /РА/ № Р-16000914000534-091-001 от 01.04.2015 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 499 от 19.06.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, в която за сумата от 45 015,12 лева на И. О. О. е определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 6752,26 лева ведно с прилежащите лихви за забава.

Констатирано е, че лицето обработва наети земеделски земи. Във връзка с дейността от [фирма] са посочени приходи от финансиране на земеделското производство от ДФ "Земеделие" и от фонд "Тютюн" за 2011 г. в размер на 55663,00 лева. При формиране на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване РЛ е намалило счетоводната печалба с посочената сума - съгласно справка № 1 на ГДД това са доходи за 2009 г. или предходни години, изплатени през 2011 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, освободени от облагане на основание § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ. Приходните органи са установили, че подпомагането не се отнася за период преди 2010 г., каквото е условието на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ и § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, доколкото данъчно-задълженото лице е получило през 2011 г. финансово подпомагане по подадено от него заявление за подпомагане на схема на НДТ за кампания 2010 г.

скрито платено съдържание: 1311 думи;