ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 746 уникалност: 93.7%

Правен Въпрос

От кога започва да тече давност за връщане на неправилно изплатена пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е обявено за изчезнало и впоследствие е обявена смъртта му?

Фактическа Обстановка

С разпореждане от 11.11.2015 г. лице, което е наследник на баща си, е задължено да върне сума в общ размер на 7 003 лв., която е получавало в периода 01.02.2008 – 31.07.2015 г. Лицето е получавало неправомерно пенсията на баща си, който е изчезнал на 21.01.2008 г., но смъртта му е била обявена на 09.06.2015 г. Получаването на пенсията е установено с регулярно теглене на сумата от банкомат. Това се е случвало до момента, в който е изтекъл срокът на валидност на картата. Наследникът е получавал сумите без правно основание и това е потвърдено с решение на НОИ. Наследникът обжалва връщане на сумата до 2010 г. поради изтекла 5-годишна давност.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 100 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на втори октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на А. П. П. от гр. Асеновград, обл. Пловдив, срещу решение № 1073 от 25.05.2016 г. по адм. д. № 99 по описа за 2016 г. на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му срещу решение № 2153-15-144 от 17.12.2015 г. на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив.

Изложените съображения за неправилно прилагане на чл. 115, ал. 1 от КСО са относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от КСО.

Ответникът Директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пловдив, е оспорил касационната жалба в писмен отговор.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал мотивирано заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административния съд - Пловдив е решение № 2153-15-144 от 17.12.2015 г. на Ръководителя на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), гр. Пловдив и потвърденото с него разпореждане № РС - 4 - 15-00081196 от 11.11.2015 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което А. П. П. от гр. Асеновград е задължен да възстанови сума с общ размер 7003 лв., представляваща неправилно изплатени пенсии за периода 01.02.2008 г. - 31.07.2015 г. на неговия баща П. А. П., обявен за починал на 21.01.2008 г., съгласно решение от 09.06.2015 г. по гр. д. № 199/2015 г. на Асеновградския районен съд.

скрито платено съдържание: 533 думи;