ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 2 ноември 2020 746 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Оспорването на обема на извършени СМР основание ли е за изпълнителя да отложи фактурирането на доставката до решаване на спора от съда?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 (строител) завършва през 2009 г. СМР на обект, собственост на Дружество 2 (възложител). Строителните дейности са установени и предадени с протокол. За извършената доставка обаче не е издадена фактура, защото Дружество 2 оспорва обема на извършените СМР и отказва да заплати дължимото възнаграждение. Поради това Дружество 1 завежда срещу Дружество 2 две дела. Едва след тяхното приключване (през 2012 г. и 2014 г.) и осъждането на Дружество 2 да плати, Дружество 1 издава фактури. В резултат на извършена ревизия на Дружество 1 (строителя) са определени допълнителни задължения за ДДС и лихви за забава. Дружеството твърди, че СМР не са приети от възложителя, за което свидетелстват водените между тях дела. Поради това към момента на съставяне на протокола не е налице прехвърляне на собствеността и не е настъпило данъчно събитие. Дружество 1 обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 144 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Чл. 86, ал. 1 и 2 ЗДДС

Чл. 25, ал. 1, ал. 2 и 5 ЗДДС

Чл. 113, ал. 4 ЗДДС

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Байер-Т" ООД, гр. Стара Загора срещу Решение № 2394 от 06.11.2014 г., постановено по адм. д. № 2571/2014 г. по описа на Административен съд Пловдив (АСП), с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ № 241401450/02.06.2014 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 813/18.08.2014 г. на Директора на Дирекция ОДОП - гр. Пловдив, с който на търговеца е доначислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 9400 лв. и са определени лихви от 5174,65 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, които съдът квалифицира като такива за нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа се, че неправилно съдът определил датата на настъпване на данъчното събитие, поради което и направил погрешен извод за дължимостта на данъка. Иска се отмяна на решението и на РА, както и присъждане на разноски.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП оспорва касационната жалба. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на противната страна. Претендира разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 АПК, и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК. Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Пловдив е РА № 241401450/02.06.2014 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 813/18.08.2014 г. на Директора на Дирекция ОДОП - гр. Пловдив, с който на "Байер-Т" ООД гр. Стара Загора е доначислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 9400 лв. и са определени лихви от 5174,65 лв.

Първоинстанционният съд е установил, че "БАЙЕР-Т" ООД е извършило СМР на обект "Търговски център" гр. Раднево, собственост на "Конкорд 04" ООД, съгласно Протокол обр. 19 за установяване на извършените и разплащането на натурални СМР, от дата 29.01.2009 г., на стойност 48 477,88 лв. Касаторът е изписал материали на стойност 30 896,76 лв., вложени при извършване на СМР. Във връзка с този протокол за извършените СМР на стойност 48 477,88 лв. от страна на "БАЙЕР-Т" ООД не е издадена фактура в предвидения срок.

скрито платено съдържание: 1225 думи;