ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 707 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога възниква данъчното събитие при доставка на услуги, предоставени по договор за изработка?

Фактическа Обстановка

През 2013 г. Дружество А възлага на Дружество Б ремонт на танкове чрез договор за изработка. Дружество Б използва подизпълнител за осъществяване на ремонта. Дружество Б издава фактура към Дружество А за ремонта на танковете през 2017 г., когато двете дружества подписват протоколи за приемането му. При ревизия от НАП съставят ревизионен акт, в който начисляват лихви за забавата на Дружество Б с основание, че реалната дата на предоставените услуги по ремонта на танковете е по-ранна от тази, която то е посочило. Те приемат за дата на данъчното събитие моментът на предаване на ремонтираните танкове от подизпълнителя на Дружество Б през 2013 г. Актът на НАП е оспорен по съдебен ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Б. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Терем - Холдинг" ЕАД, подадена чрез процесуален представител, срещу решение № 5061 от 27.07.2018 г. на Административен съд София-град (АССГ), постановено по адм. д. № 14179/2017 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № Р-29002917001176-091-001/07.09.2017 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 1864 от 24.11.2017 г., издадено от директора на Дирекция "ОДОП" - София.

Претендира се отмяна на съдебното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон, постановено при съществени процесуални нарушения и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Възразява срещу отхвърлянето на жалбата, като е изложил доводи за неправилно определяне на датата на данъчното събитие по извършените доставки на услуги по сключен договор за изработка от 07.08.2013 г. с "Трансмобил" ООД, като счита че това е датата на приемане на извършената услуга от получателя. В резултат на така определената неправилна дата на данъчното събитие, неправилно е извършена и корекция на финансовия резултат по ЗКПО за 2013 г. Иска се отмяна на атакуваното решение и отмяна на издадения на дружеството ревизионен акт. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, чрез процесуалния си представител, в становище в открито съдебно заседание, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд (ВАС), осмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

С оспорената част от РА на дружеството са определени задължения по ЗДДС за лихви за данъчни периоди м.09.2013 г. и м.12.2013 г. в общ размер на 60 494,59 лв. в резултат на направен извод за по-ранна дата на настъпване на данъчното събитие за извършени услуги по ремонт на два танка от датата на издадената във връзка с доставката фактура № 1000001615/21.07.2017 г. Определени са и задължения за корпоративен данък за 2013 г. в размер на 4 400,00 лв. и лихви за просрочие в размер на 1 536,67 лв., чрез извършено преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели със сумата от 44 000,00 лв., представляваща разликата между неотчетения приходи и неотчетения разход за извършване на тези услуги.

За да отхвърли жалбата на "Терем - Холдинг" ЕАД, административният съд е приел, че РА е издаден от компетентен орган, в установената форма и при спазване на процесуалните правила, като същият е материално законосъобразен. Съдът се е произнесъл по съществото на правния спор. Обсъдил е представените и ангажираните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и е приел за доказан извода на органите по приходите за по-ранна от отразената от дружеството дата на настъпване на данъчното събитие и възникване на условия за признаване на разходите и приходите от осъществената доставка. За да сподели тези изводи се е позовал на издадените фактури № 0000006670/27.08.2013 г. и № 1000000366/27.09.2013 г. от предходния доставчик, извършил ремонта на двата танка "Терем - Хан Крум" ЕООД, както и на извършената в хода на ревизионното производство техническа експертиза, която въз основа на представения технологичен паспорт е дала заключение, че ремонтът на танка, обект на експертизата е приключил през м. септември 2013 г. При съобразяването на сочените обстоятелства, съдът е приел РА за законосъобразен в така оспорената част и е отхвърлил жалбата на дружеството.

скрито платено съдържание: 1181 думи;