ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 727 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да бъдат признати за данъчни цели разходи от брак, причинен по вина на ревизираното Дружество?

Фактическа Обстановка

Дружество бракува стоки на основание променени физико-химични свойства вследствие на прекъснато електрозахранване. Дружеството твърди, че срокът за съхранение на стоките (парени свински кожи) е изтекъл и те правилно са били бракувани. След извършена ревизия, НАП издава ревизионен акт на Дружеството, с който увеличава счетоводния финансов резултат с цената на бракуваните стоки. Освен това данъчните налагат на Дружеството задължение за внасяне на корпоративен данък – с аргумента, че спирането на тока поради натрупване на задължения, което впоследствие е предизвикало промяната в свойствата на стоките, не може да бъде разглеждано като „непреодолима сила“. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на гл. ХII от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна срещу решение № 41/17.05.2019 г. по адм. д. № 177 по описа за 2018 г. на Административен съд Силистра, в частта с която е отменен РА № Р-03001917007059-091-001/16.05.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден изцяло с Решение № 165/03.09.2018 г., на директора на Дирекция "ОДОП" Варна, относно определените на "Меком 2007" ЕООД Корпоративен данък по ЗКПО за 2016 г. в размер на 19 015.66 лева, ведно с лихва от 2 171.13 лева, след допълнително преобразуване на счетоводния финансов резултат /от счетоводна загуба в размер на 155 869.64 лева/ на основание чл. 22 т. 1, във връзка с чл. 28, ал. 2 ЗКПО - със 140 337.56 лева и на основание чл. 22 т. 2, във връзка с чл. 34 ЗКПО - с 49 819.28 лева, в резултат на което е установена данъчна печалба от 190 156.64 лева; Данък върху добавената стойност в общ размер от 30 125.70 лв., ведно с лихва за забава от 6 390.45 лв., като за данъчни периоди - м.01/2016 г.; м.02/2016 г. и м.08./2016 г. ДДС е в размера на декларирания от жалбоподателя, но неплатен - 2 058.19 лева, а за м.03/2016 г., при условията на чл. 79, ал. 3 ЗДДС /към ДВ, бр. 113/07 г./, във връзка с бракуваните ДПЖ кожи с Протокол за брак на активи от 10.03.2016 г., с облагаема стойност 140 337.56 лева, е начислен ДДС в размер на 28 067.51 лева и лихва от 5 942.08 лева.

Оплакванията са за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон и необоснованост, отменителни основания по чл. 209, ал. 3 АПК. Твърди, че неправилно съдът е отменил РА, като се е позовал на изявлението на вещото лице от съдебно ветеринарната експертиза, че срокът за съхранение на парени свински кожи е изтекъл поради което правилно същите са били бракувани и отписани за нуждите на счетоводството. Обосновава съответствието с материалния закон на извършеното с РА преобразуване на счетоводния финансов резултат на дружеството на основание чл. 28, ал. 2 от ЗКПО и съответно неправилността на разрешението на съда в обратния смисъл. Иска отмяна на съдебния акт в обжалваната му част и отхвърляне на оспорването срещу РА. Претендира деловодни разноски.

Подадена е и частна жалба от Директора на дирекция "ОДОП" Варна, чрез юрк. И. П., срещу Определение № 433 от 18.06.2019 г., постановено по адм. д. № 177/2018 г. по описа на Административен съд - Силистра, в частта за разноските по реда на чл. 248 от ГПК.

Ответникът по касация - "Меком 2007" ЕООД, не ангажира становище по спора

Заключението на прокурора е за основателност на касационната и частната жалби.

Като обсъди доводите на страните и след проверка на първоинстанционния съдебен акт в обхвата по чл. 218 от АПК, съдът прие следното:

Пред АС Варна е оспорен ревизионен акт РА № Р-03001917007059-091-001/16.05.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден изцяло с Решение № 165/03.09.2018 г., на директора на Дирекция "ОДОП" Варна, относно определените на "Меком 2007" ЕООД Корпоративен данък по ЗКПО за 2016 г. в размер на 19 015.66 лева, ведно с лихва от 2 171.13 лева, след допълнително преобразуване на счетоводния финансов резултат /от счетоводна загуба в размер на 155 869.64 лева/ на основание чл. 22 т. 1, във връзка с чл. 28, ал. 2 ЗКПО - със 140 337.56 лева и на основание чл. 22 т. 2, във връзка с чл. 34 ЗКПО - с 49 819.28 лева, в резултат на което е установена данъчна печалба от 190 156.64 лева; Данък върху добавената стойност в общ размер от 30 125.70 лв., ведно с лихва за забава от 6 390.45 лв., като за данъчни периоди - м.01/2016 г.; м.02/2016 г. и м.08./2016 г. ДДС е в размера на декларирания от жалбоподателя, но неплатен - 2 058.19 лева, а за м.03/2016 г., при условията на чл. 79, ал. 3 ЗДДС /към ДВ, бр. 113/07 г./, във връзка с бракуваните ДПЖ кожи с Протокол за брак на активи от 10.03.2016 г., с облагаема стойност 140 337.56 лева, е начислен ДДС в размер на 28 067.51 лева и лихва от 5 942.08 лева.

скрито платено съдържание: 1413 думи;