ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 777 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да бъдат признати данъчни амортизации за активи, ако те не са използвани за стопанската дейност на Дружество?

Фактическа Обстановка

Дружество декларира данъчни амортизации за активи – стоматологичен апарат, магазин и стоматологичен кабинет, които предоставя на свързани лица, без да има отчетени за това приходи. НАП провежда ревизия и издава ревизионен акт на Дружеството, с мотива, че то неправилно е декларирало амортизации, тъй като тези активи не са използвани за стопанската му дейност. Това означава, че разходите, свързани с тези активи, не могат да бъдат признати за данъчни цели. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Сигма Инвест" ЕООД срещу Решение № 520/03.04.2017 г., постановено по адм. д. № 1050/2016 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р-16001615005171-091-001/29.01.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 196/01.04.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП.

Касаторът излага доводи за неправилност на решението, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендира отмяна на решението и отмяна на РА, като незаконосъобразен. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - директор на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, чрез процесуален представител в писмено становище оспорва жалбата и моли съдът да постанови решение, с което остави в сила оспореното решение, както и присъди разноски за касационното производство.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, Осмо отделение, предвид разпоредбата на чл. 218 от АПК, преценява следното:

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на "Сигма Инвест" ЕООД срещу Ревизионен акт (РА) № Р-16001615005171-091-001/29.01.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 196/01.04.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно определени задължения за корпоративен данък за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., съответно в размери на 1203,65 лева, 17 284,53 лева и 5 145,68 лева, ведно с прилежащи лихви, както и задължение за лихви върху авансови вноски за корпоративен данък за 2012 г. в размер на 355,24 лева.

За да постанови този резултат, АС - Пловдив е приел, че РА е издаден от материалнокомпетентен орган, в установената писмена форма, при липса на съществени процесуални нарушения.

Относно приложението на материалния закон, след анализ на събраните доказателства, съдът е обосновал самостоятелни фактически констатации и правни изводи относно всички спорни въпроси.

На първо место, спорни по делото са били въпросите относно корекцията в намаление на счетоводния финансов резултат на дружеството за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО, поради непризнати данъчни амортизации за активи - магазин, стоматологичен кабинет, стоматологичен апарат. Съдът след като е обсъдил съдържанието на представените от РЛ договори и заключението по назначена ССчЕ, приел за правилни изводите на органите по приходите, че неправилно са начислени амортизации на посочените активи, тъй като дружеството не е извършвало стопанска дейност с тях и същите не носят икономическа изгода от момента на придобиването им.

На второ место, спорен по делото е бил въпроса относно непризнати данъчни амортизации на активи - автомобили с данъчна стойност 0,00 лева. Съдът е приел, че на основание чл. 53, ал. 3 от ЗКПО, начислените данъчни амортизации не могат да превишават данъчната амортизируема стойност на актива и правилно органите по приходите са приели, че с начислените данъчни амортизации на активи с нулева стойност, не следва да се намалява счетоводния финансов резултат на дружеството.

На трето место, спорен по делото е бил въпроса относно увеличението на счетоводния финансов резултат на дружеството за 2013 г. по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО, във вр. чл. 10 от с.з. в размер на 143 834,00 лева и свързаното с него намаление на счетоводния финансов резултат на дружеството за 2014 г. по реда на чл. 78 от ЗКПО в размер на 143 834,00 лева. Съдът е приел, че с отписването на машини и оборудване с отчетната им стойност два пъти са отчетени едни и същи разходи в размер на 143 834 лева - веднъж по дебита на сметка 603 - разходи за амортизации, при начисляване на амортизации на машини и оборудване през 2010 г., 2011 г. 2012 г. и 2013 г. и втори път по дебита на сметка 609 при отписване на активите на 31.12.2013 г. Приел е, че в нарушение на счетоводното законодателство с начислените амортизации не е намалена отчетната стойност на активите по кредитна сметка 204 и те не са отписани с балансовата, а с отчетната им стойност, като по този начин по дебитна сметка 609 са осчетоводени със 143 834 лева повече разходи, представляващи начислените разходи за амортизации за тези активи.

На четвърто место, спорен по делото е бил въпроса относно увеличението на счетоводния финансов резултат на дружеството за 2014 г. по реда на чл. 78 от ЗКПО в размер на 17 793,00 лева и свързаното с него намаление на счетоводния финансов резултат на дружеството за същата година по реда на чл. 68 от ЗКПО в размер на 127 303,00 лева. Съдът е приел за безспорно по делото, че на 16.01.2014 г. дружеството получава безвъзмездна финансова помощ от правителството за закупуване на 936 бр. бутилки за съхранение на газообразни флуиди под налягане в размер 365 040,00 лева, която е 50 % от покупната им стойност - 730 080,00 лева и начислява счетоводни разходи за амортизации за 2014 г. на придобитите активи в размер на 254 606,00 лева. Приел е, че предоставеното финансиране е правителствено дарение, а съгласно т. 3.2 б. "а" от Счетоводен стандарт (СС) 20, правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава като приход в текущия период, както следва за дарения, свързани с амортизируеми активи - пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението. Приел е, че РЛ не е спазило тези разпоредби и неправомерно е завело в данъчния амортизационен план придобитите активи в пълната им стойност. Приел е, че правилно приходната администрация е счела, че като приход в текущия период, следва да се признаят половината от разходите за амортизации на тези активи - 127 303,00 лв., а от ревизираното дружество, като текущ приход са отчетени 109 510,00 лв. или със 17 793,00 лв. по-малко. Съдът е приел, че законосъобразно на основание чл. 78 от ЗКПО със сумата 17 793,00 лева е увеличен счетоводния финансов резултат за 2014 г. и същевременно, в изпълнение разпоредбите на чл. 68 от ЗКПО, с посочената сума на подлежащия за признаване приход от финансиране в размер на 127 303,00 лв. е намален счетоводният финансов резултат за 2014 г.

скрито платено съдържание: 1737 думи;