ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 856 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да бъде признат данъчен разход за брак поради непреодолима сила, ако тя не е доказана?

Фактическа Обстановка

Едноличен търговец, продаващ обувки, осчетоводява разходи за брак вследствие на наводнение в склада, което е причинило похабяване на стоката. Търговецът твърди, че наводнението е причинено от непреодолима сила – обилни валежи, които не биха могли да бъдат избегнати. НАП провежда ревизия и издава акт с мотива, че наводнението е предизвикано от спукване на сградната канализация – резултат от недостатъчно поддържане на канализационната мрежа. НАП увеличава счетоводния финансов резултат на търговеца със стойността на бракуваните стоки. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на С. Г. Г., действащ като ЕТ "Стелт-Стефан Господинов" срещу Решение № 833/15.05.2017 г., постановено по адм. д. № 526 по описа за 2017 г. на Административен съд - Варна, с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт (РА) № Р-03000316002052-091-001/26.10.2016 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 487/20.01.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП.

Касаторът сочи аргументи за неправилност на постановеното съдебно решение, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Твърди, че с решението не е даден отговор на основните спорни по делото въпроси, както и че след като съдът приел за доказано наводнение в склада на търговеца вследствие на запушване на канализацията, обосновал неправилни правни изводи за евентуално бездействие на търговеца да предотврати похабяването на стоката. В заключение се претендира отмяна на обжалваното решение и решаване на спора по същество, като се отмени издадения РА и се присъдят разноски за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, в писмен отговор чрез юрисконсулт Димова оспорва жалбата като неоснователна. Моли съдът да постанови решение, с което остави в сила обжалваното решение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата процесуално допустима, а по същество за неоснователна, поради следното:

Предмет на съдебен контрол пред Административен съд (АС) - Варна е бил РА № Р-03000316002052-091-001/26.10.2016 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 487/20.01.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, с който на ЕТ "Стелт-Стефан Господинов" са определени задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 2 035 лв. и лихви за забава в размер на 721,97 лв.

За оправдаване на процесното облагане, органите по приходите са подържали основания за преобразуване на данъчния финансов резултат в посока увеличение на основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, във вр. чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от ЗКПО, съгласно които не са признати за данъчни цели счетоводните разходи за брак на материални запаси - обувки и са приели, че не е налице изключението по чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗКПО, съгласно което ал. 2 на чл. 28 от ЗКПО не се прилага, когато разходите се дължат на непреодолима сила.

За да отхвърли жалбата на С. Г. Г., действащ като ЕТ "Стелт-Стефан Господинов" срещу РА, АС - Варна е приел РА е издаден от органи по приходите, разполагащи с материална компетентност, съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК /в редакцията, действаща от 01.01.2013 г./, в установената писмена форма, при липса на допуснати процесуални нарушения в хода на ревизията и в съответствие с материалноправните разпоредби.

скрито платено съдържание: 1223 думи;