ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 1133 уникалност: 92.8%

Правен Въпрос

Може ли да се приспадне данъчен кредит за леки автомобили, които не се използват за икономическата дейност на дружество?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност куриерски услуги купува два автомобила – „Субаро Легаци“ и „Тойота Ланд Круизер“, които предоставя на търговския си представител с цел регулиране на дейността на офисите на Дружеството из страната, както и за извършване на куриерски услуги. Дружеството приспада данъчен кредит за тази покупка и декларира, че автомобил „Субаро Легаци“ ще бъде ползван във връзка с икономическата му дейност. Дружеството приспада и данъчен кредит за закупеното гориво за превозното средство. Относно „Тойота Ланд Круизер“ – след покупката Дружеството го преустройва и променя регистрацията му от 7+1 места на 4+1 места (лек автомобил), като декларира, че ще бъде използван при лоши метеорологични условия. Дружеството начислява разходи за гориво и за втория автомобил. НАП извършва ревизия и установява, че за „Субаро Легаци“ в пътните листи не са вписани данни на товарителници за извършени пратки. НАП допълва, че куриерски услуги се извършват от пощенски оператори или след получаване на лиценз и стигат до заключението, че Дружеството не е извършвало такива. НАП отказва правото на приспадане на данъчен кредит за „Субаро Легаци“ и за горивото, закупено за него. Относно „Тойота Ланд Круизер“ – НАП отказва правото на приспадане на данъчен кредит за гориво с мотива, че не е установено с този автомобил да са извършвани куриерски услуги. Данъчните посочват, че той е използван от служителите на Дружеството за лични нужди и координаторски функции. НАП издава ревизионен акт, с който увеличава финансовия резултат на Дружеството. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осми май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Лео експрес" ЕООД, гр. Димитровград, против Решение № 241/07.02.2018 г. на Административен съд - Пловдив, постановено по адм. д. № 2682/2017 г., с което отхвърлена жалбата му против Ревизионен акт /РА/ № Р-16002616009163-091-001/23.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 523/05.09.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че след като единствената дейност на дружеството е куриерски услуги, то следва, че и процесните автомобили - "Субаро Легаци" и "Тойота Ланд Круизер" са ползвани за това. Сочи, че те са предоставени служебно на търговския представител на дружеството, който регулира дейността на офисите в различните населени места. В подкрепа на тезата си излага подробни аргументи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго, с което да се отмени РА.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с писмена защита по същество оспорва нейната основателност и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, след като прецени валидността и допустимостта на решението в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Пловдив е законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № Р-16002616009163-091-001/23.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 523/05.09.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, с която на "Лео експрес" ЕООД, гр. Димитровград е отказан данъчен кредит в размер на 23 872,84 лв. на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС, ведно със следващите се лихви за забава в размер на 11 564.98 лв.

За да достигне до извод за законосъобразност на РА в обжалваната му част, първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:

В хода на ревизията е установено, че "Лео експрес" ЕООД е упражнило право на приспадане на данъчен кредит в размер на 10 254,84 лв. по фактури, издадени от "Субару моторс" ООД за покупка на лек автомобил "Субару Легаци". Съобразно представените от ревизирания обяснения, този автомобил не се ползва за лични нужди, а за основната дейност на дружеството, която е куриерски услуги. Констатирано е още, че той е осчетоводен по дебитна счетоводна сметка "Транспортни средства" на стойност 54 274,17 лв., както и, че се управлява от лице, назначено в дружеството на трудов договор като търговски представител, на което се възлагат предимно координационни функции. В представената справка за ДМА е декларирано ползването на превозното средство за куриерски услуги. Органите по приходите са установили, че в съставените пътни листове на МПС не са вписани данни за номера на товарителници за извършване на превози на товари или пратки. При тези констатации ревизиращите са съобразили чл. 19 от Закона за пощенските услуги /ЗПУ/, съгласно който куриерските услуги се осъществяват от пощенски оператори въз основа на издадена индивидуална лицензия или подадено писмено уведомление и в резултат на това са приели, че процесният автомобил е ползван за дейност, различна от "куриерски услуги". Предвид горното те са счели, че на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 вр. с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за него не е налице право на приспадане на данъчен кредит. По същите съображения и на основание чл. 70, ал. 1, т. 5 ЗДДС те са приели, че следва да се откаже право на приспадане на данъчен кредит за закупеното и изразходваното за този автомобил гориво.

скрито платено съдържание: 1205 думи;