ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 646 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли право на данъчен кредит получател, когато стоките са обложени като ВОП и са били осъществени в държавата членка, но не са били действително внесени в нея?

Фактическа Обстановка

Дружества от Естония и Франция прехвърлят стоки на българско дружество. Вместо стоките да бъдат изпратени директно във Великобритания, те се получават в складове в Германия и Италия, откъдето впоследствие се изпращат до крайните клиенти във Великобритания. Българското дружество няма регистрация за целите на ДДС в никоя от посочените държави, поради което доставките представляват ВОП с място на изпълнение България. С ревизионен акт НАП начислява ДДС на българското дружество, тъй като е предоставило регистрационния си номер по доставката и за него възниква задължение за начисляване на ДДС, което не е направено. Българското дружество обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 48 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № 7348/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ София при ЦУ на НАП против решение № 2291/04.04.2018 г. на Административен съд - София-град, постановено по адм. д. № 2870/2016 г., с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-22221014001799-091-001/02.06.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София, в частта в която е потвърден с решение № 35/11.01.2016 г. на директора на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП, с която на "Камекспорт" ЕООД е начислен допълнително ДДС на основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС вр. чл. 84 от ЗДДС, в размер на 263 489,42 лв. и лихви за забава в размер на 38 633,77 лв. за дан. периоди м. 11.2013 г. и м. 12.2013 г.

От съдържанието на касационната жалба може да се извлече основание по чл. 209, т. 3 АПК - неправилност на първоинстанционното решение поради противоречие с материалния закон. По подробни изложени в жалбата съображения касаторът моли да се отмени обжалваното решение и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба - "Камекспорт" ЕООД, представлявано от управителя Д. К., чрез адв. Борисова, в съдебно заседание оспорва подадената касационна жалба и моли за оставяне в сила на първоинстанционното решение. Претендира присъждане на разноски за две съдебни инстанции.

Представителят на ВАП дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на касационната жалба и правилността на обжалваното решение на посочените касационни основания, както и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна по делото, в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е основателна.

За да постанови процесното решение съдът е счел за установено следното: предмет на обжалване е Ревизионен акт /РА/ № Р-22221014001799-091-001/02.06.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София, в частта в която е потвърден с решение № 35/11.01.2016 г. на директора на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП, с която на "Камекспорт" ЕООД е начислен допълнително ДДС на основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС вр. чл. 84 от ЗДДС, в размер на 263 489,42 лв. и лихви за забава в размер на 38 633,77 лв. за дан. периоди м. 11.2013 г. и м. 12.2013 г.

скрито платено съдържание: 1002 думи;