ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 664 уникалност: 86.4%

Правен Въпрос

Признава ли се право на данъчен кредит на получател по доставка на услуга, ако не е представил доказателства за наличие на кадрова обезпеченост на доставчика?

Фактическа Обстановка

Дружество е определено за изпълнител по обществена поръчка на община с предмет „Извършване на СМР за подобряване на градската среда“. Във връзка с обществената поръчка дружеството сключва два договора с предмет СМР с друго дружество – поддоставчик. Издадени са две фактури, които са заплатени от получателя по банков път. След данъчна ревизия НАП отказва право на данъчен кредит на получателя – заради липса на кадрова обезпеченост при поддоставчика. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

при секретар и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ по адм. д. № 11202/2013

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Мирикал ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Нови Искър", ул. "Средец" № 4, ЕИК 130530653, представлявано от управителя - К. К. С., срещу Решение № 3440 от 21.05.2013 г., по адм. д. № 8143/2012 г. по описа на Административния съд - София град, с което е отхвърлено оспорването на "Мирикал" ЕООД, ЕИК 130530653, срещу ревизионен акт (РА) № 2131110124 от 05.12.2011 г., издаден от И. С., инспектор по приходите при Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) гр. София, потвърден с решение № 1340 от 05.06.2012 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" (ОУИ), сега "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) гр. София при Централното управление (ЦУ) на НАП, в частта за отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди м. ноември 2010 г. и м. февруари 2011 г. по фактури, издадени от "Делта Билд" ЕООД, вследствие на което са определени допълнителни задължения по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) за внасяне в размер на 135318.08 лв. и закъснителни лихви до датата на РА (13 045.41 лв.).

В жалбата са наведени касационни оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Основно се твърди, че изводите на съда противоречат на всички събрани по делото доказателства, които не са обсъдени в тяхната съвкупност и правна стойност. Съдът не е извършил подробна преценка на доказателствения материал по делото. Навеждат се доводи за реално изпълнение на процесните строително монтажни работи (СМР), което не е оспорено от страните в процеса. Иска се отмяна на решението и отмяна на ревизионния акт. Претендира разноски по делото.

Ответникът - Директорът на дирекция "ОДОП", гр. София при ЦУ на НАП, дава становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е основателна поради следното:

По делото не е било спорно, че СМР по спорните фактури са действително осъществени. Спорът се е концентрирал върху въпроса дали тези СМР са осъществени от доставчика по спорните фактури.

По делото е установено, че с решение № 480 от 30.04.2010 г. съобразно чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет "Извършване на СМР за подобряване на градската среда на община Велинград" като част от проект, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие", чиято стойност е 7530427 лв., включващ парковете "Клептуза", "Двореца", "Ватьова баня", Централен градски парк, градинка Финансовото, градинка Еделвайс, парк срещу къщата на Н. Г., пешеходни направления на 4 улици. По делото са представени два договора, сключени между ревизираното лице и "Делта Билд" ЕООД. Фактура № 140 от 30.11.2010 г. с предмет на доставка "СМР" е по представения договор № 077 от 28.07.2010 г., а фактура № 142 от 16.02.2011 г. с предмет "СМР" е по представения договор № 082 от 10.09.2010 г., общо начисленият данък по които възлиза на 214 388 лв. Видно от приложеното извлечение от сметката на доставчика, двете фактури са му заплатени от ревизираното лице по банков път на 31.05.2011 г.

скрито платено съдържание: 1390 думи;