ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 642 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли право на данъчен кредит получател на доставка за стоки и услуги, в случай че кадровата обезпеченост на доставчиците не е доказана?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва облагаеми доставки към различни общини, като ремонт на улуци, благоустрояване и изграждане на преместваеми съоръжения за обществено ползване, изграждане на кът за отдих и улично осветление. За осъществяването на дейността си дружеството използва услугите на подизпълнители. Във връзка с използването на тези услуги дружеството упражнява право на данъчен кредит. След извършена ревизия от НАП е установено, че ползваните подизпълнители не разполагат с необходимата кадрова обезпеченост за доставяне на съответните услуги, поради което е отказано правото на данъчен кредит. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седми май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора В. Г. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № 2330/2019

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП, против решение № 148/07.01.2019 г., поправено с Решение № 187 от 09.01.2019 г. по адм. д. № 2560 по описа за 2018 г. на Административен съд София-град. С обжалваното решение е отменен Ревизионен акт № Р-22001417002765-091-001/15.11.2017 г. издаден от П. Т. П. - орган, възложил ревизията, и Й. Н. И. - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 208/09.02.2018 г. на Директор на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП София, с който е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 50094.54 лв., на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за периодите м. 11.2013 г., м. 01.2014 г., м. 07.2014 г., м. 08.2014 г., м. 11.2014 г., м. 07.2015 г., м. 08.2015 г., м. 10.2015 г. м. 11.2015 г., м. 02.2016 г., м. 04.2016 г., м. 06.2016 г., м. 07.2016 г., м. 08.2016 г. и м. 09.2016 г. по фактури, издадени от "ИБ 2013" ЕООД, "ИБ Трейдинг" ЕООД, "Анди строй" - 2015" ЕООД и Мариан - 78" ЕООД.

В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушаване на материалния и процесуалния закони, както и поради необосноваността му, които съставляват отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът моли за отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора, както и присъждане на съдебни разноски.

Ответната страна по касационната жалба - "Вива-92" ООД, чрез адв. Симеонов оспорва касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.

Предмет на обжалване пред първоинстанционния съд е бил Ревизионен акт № Р-22001417002765-091-001/15.11.2017 г. издаден от П. Т. П. - орган, възложил ревизията, и Й. Н. И. - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 208/09.02.2018 г. на Директор на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП София с който на "ВИВА-92" ООД е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 50 094.54 лв., на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за периодите м. 11.2013 г., м. 01.2014 г., м. 07.2014 г., м. 08.2014 г., м. 11.2014 г., м. 07.2015 г., м. 08.2015 г., м. 10.2015 г. м. 11.2015 г., м. 02.2016 г., м. 04.2016 г., м. 06.2016 г., м. 07.2016 г., м. 08.2016 г. и м. 09.2016 г. по фактури, издадени от "ИБ 2013" ЕООД, "ИБ Трейдинг" ЕООД, "Анди строй" - 2015" ЕООД и Мариан - 78" ЕООД.

Административният съд е отменил атакуваният РА, като незаконосъобразен, за да постанови този резултат е приел, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. При преценката на неговата обоснованост и материална законосъобразност, решаващият състав е анализирал приобщените в хода на ревизията доказателства и установената въз основа на тях от органите по приходите фактическа обстановка. Приел е, че в двете фази на спора са представени необходимите писмени доказателства и експертните заключения, въз основа на които да може да бъде направен категоричен извод, че в случая са осъществени облагаеми доставки с предмет доставка на строителни материали и услуги. В мотивите си съдът е посочил, че съгласно констатациите на изслушаната съдебно- счетоводна експертиза фактурите са отразени в дневника за покупко-продажби на жалбоподателя и в СД по ЗДДС за съответния данъчен период, също така разходите по доставките са надлежно осчетоводени от жалбоподателя и предмета по доставките впоследствие е реализиран. Съдът се е позовал и на приетото и неоспорено заключение на вещото лице по поставената съдебно- техническа експертиза, според която е установила безспорно извършването на СМР и влагането на закупените строителни материали в обектите изградени от ревизираното лице. В допълнение административният съд се е позовал на решение от 21.06.2012 г., постановено от С. по съединени дела С-80/11 и С-142/11, като е счел, че в конкретния казус органите по приходите не са представили доказателства, че ревизираното лице е знаело или е трябвало да знае, че процесните сделки са част от данъчна измама.

скрито платено съдържание: 889 думи;