ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 742 уникалност: 81.1%

Правен Въпрос

Има ли значение за признаване правото на приспадане на данъчен кредит на получател липсата на разрешения или лицензи на неговите доставчици за търговия с доставяните стоки?

Фактическа Обстановка

НАП прави ревизия на дружество, което е търговец на лекарства. По част от представените фактури му е отказано право на приспадане на данъчен кредит – с мотива, че доставките не са реално осъществени. Главният довод на данъчните е, че доставчиците нямат разрешения или лицензи за търговия с лекарства. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 56 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - Велико Търново при Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП / - Велико Търново против решение № 411/08.11.2017 г. на Административен съд - Велико Търново /АСВТ/, постановено по адм. д. № 237/2017 г., с което е отменен ревизионен акт /РА/ № Р-04000416000035-091-001/11.01.2017 г., поправен с РАПРА № П-04000417004262-003-001/16.01.2017 г., издадени от органи по приходите при Териториална дирекция /ТД/ на НАП - Велико Търново, потвърден с решение № 70/24.03.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново при ЦУ на НАП, и ответникът е осъден да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 1210 лв.

В касационна жалба се излагат доводи за неправилност на решението поради необоснованост, допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния и процесуалния закон, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата против РА и да се присъди юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции в общ размер 2508 лв.

Ответникът по касационната жалба - "Фарма дистрибюшън" ООД гр. Велико Търново, чрез процесуалния си представител адв. Евтимов, в писмен отговор и становище по съществото на спора, оспорва същата и заявява претенция за присъждане на направените разноски, за което представя списък и доказателства за плащане.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и основателност на касационната жалба.

Предмет на делото е и частна жалба, подадена от Директор дирекция "ОДОП" Велико Търново при ЦУ на НАП срещу определение № 435/23.11.2017 г., постановено по адм. д. № 237/2017 г. по описа на АСВТ, с което е изменено решението в частта за разноските като са увеличени с 1000 лв. Основателността на тази жалба се оспорва във възражение от ответната страна.

Върховният административен съд в настоящия тричленен състав на осмо отделение, след като прецени наведените в касационната жалба доводи, както и валидността, допустимостта, съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е допустима, а разгледана по същество, неоснователна, поради следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Великотърновския административен съд е бил РА № Р-04000416000035-091-001/11.01.2017 г., поправен с РАПРА № П-04000417004262-003-001/16.01.2017 г., издадени от органи по приходите при Териториална дирекция /ТД/ на НАП - Велико Търново, потвърден с решение № 70/24.03.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново при ЦУ на НАП. Със същия не е признато упражненото от "Фарма дистрибюшън" ООД право на приспадане на ДДС в общ размер 24 123,77 лв. за данъчните периоди м. март, м. април и м. май 2015 г. по 4 фактури, издадени от "Мегафарма" АД, по 2 фактури, издадени от ЕТ "Аптека 7-Света Троица-Атанаска Ганева", по 1 фактура, издадена от "Чирита" ЕООД и 1 фактура, издадена от "Епал комерс 2010" ЕООД, с предмет доставки на лекарствени средства. Правото на данъчен кредит е отказано на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС вр. чл. 6 ЗДДС с мотиви за липса на реално осъществени доставки. Начислени са и лихви за забава.

скрито платено съдържание: 1326 думи;