ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 631 уникалност: 84.8%

Правен Въпрос

Има ли право на данъчен кредит доставчик, който безвъзмездно изгражда обект в полза на трето лице, който е необходим за икономическата му дейност?

Фактическа Обстановка

Дружество сключва договор с община за изграждане на подземна връзка – тунел, за своя сметка и на свой риск. Подземната връзка предоставя допълнителна възможност на потребителите да достигнат до търговски център. НАП приема, че с изграждането на тунела дружеството извършва безвъзмездна доставка към общината, тъй като в договора липсва клауза за възмездно прехвърляне на разходите по обекта от страна на изпълнителя към възложителя. Поради тази причина правото на данъчен кредит е отказано. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шести юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № 15890/2014

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. София при ЦУ на НАП срещу Решение № 7180 от 25.11.2014 г. по адм. д. № 6156/2013 г. по описа на Административен съд София град, първо отделение, 18 състав.

С обжалваното решение по жалба на "КМБ България" ЕАД /с предишно наименование "Карфур България" АД/ е отменен Ревизионен кат № 2901000357 от 04.02.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП София, потвърден с Решение № 721 от 02.05.2011 г. на директора на дирекция "ОУИ" - гр. София при ЦУ на НАП.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Касационният жалбоподател поддържа, че от съвкупния анализ на доказателствата по делото се обосновава извода за наличието на материалноправното основание за отказ на правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС първата хипотеза. Безспорно е, че изграденото съоръжение - тунел е публична собственост на общината, като ревизираното лице към момента на получаване на процесните доставки /СМР за изграждане на тунела към търговския център/ е знаело, че по същество извършва безвъмездна доставка към СО. Отделно от това касаторът посочва, че обстоятелството, че тунелът е свързан с икономическата дейност на дружеството е неотносим към данъчното третиране на доставката и не променя статута на изграденото съоръжение. Иска отмяната на решението и постановяване на друго, с което да се потвърди РА. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Ответната страна - "КМБ България" ЕАД в несъстоятелност, представлявано от адв. Д. П. оспорва касационната жалба и развива подробни съображения за правилност на обжалвания съдебен акт. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на обжалваното решение на наведените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е и основателна.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АССГ е бил РА № 2901000357 от 04.02.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София в частта на непризнат данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС в размер на 67 061,08 лева за м. 10.2009 г., в размер на 6 137,26 лева за м. 12.2009 г. и в размер на 4 181,43 лева за м. 03.2010 г., ведно с лихвите за забава.

Предмет на доставките са услуги по Проект за тунелно преминаване под "Цариградско шосе" съгласно договор за извършване на проектантски работи от 23.10.2007 г.

Фактура № 739 от 20.10.2009 г. и фактура № 740 от 20.10.2009 г. са издадени от "Станилов" ООД; фактура № 39 от 15.07.2009 г. е издадена от "Крамп Инженеринг" ООД, фактура № 100001009 от 28.10.2009 г. и фактура № 100001054 от 01.12.2009 г. е издадена от "ММВ Инжеринг" ЕООД; фактури № № 158 от 27.10.2009 г., № 162 от 27.10.2009 г., № 182 от 09.02.2010 г. и № 184 от 09.02.2010 г. са издадени от ЕТ "Нела - Даниела Коларова", всички с предмет доставки във връзка с изграждането на подземната връзка.

Производството пред първоинстанционния съд, приключило с обжалваното решение е образувано на основание чл. 226 от АПК във връзка с решение № 8603 от 14.06.2013 г. по адм. д. № 4918/2012 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение, с което делото е върнато за ново разглеждане.

Непризнатият данъчен кредит касае разходи за изграждането на улично съоръжение-подземна връзка/тунел между местност "жилищен комплекс "Младост 1" и местност "Изток"-Къро", което задължение ревизираното лице е поело да извърши на свой риск и за своя сметка, от името на възложителя по силата на договор от 14.12.2007 г., сключен със С. О. като възложител. При извършената ревизия на дружеството органът по приходите е приел, че с изграждането на тунела, "Карфур България" АД извършва безвъзмездна доставка по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС към Общината, тъй като в сключения между тях договор липсва клауза за възмездно прехвърляне на разходите по обекта от страна на изпълнителя на възложителя. Поради това и на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС правото на данъчен кредит на ревизирания субект е отказано.

Въз основа на събраните по делото доказателства, включително и заключения по съдебно - техническа експертиза и съдебно - счетоводна експертиза, съдът е приел за установено, че целта на изграждането на подземната връзка - тунел е улесняване достъпа на потребителите до търговския център - комплекс "Хермес парк - София" - подземната пътна връзка свързва ж.к. Младост с обекта "многофункционален търговско-развлекателен комплекс "Хермес парк - София". Тунелът води директно до подземния паркинг на обекта и може да бъде използван само от клиентите на комплекса.

В съдебното производство е приета СТЕ, която след извършване на оглед, запознаване с техническата документация на обекта, изследване на трафика и наличието на подобни обекти в близост, е установила, че са изградени два тунела, разположени близо един до друг. Единият тунел осигурява влизането на МПС, движещи се по бул. "Цариградско шосе" в посока от Центъра на гр. София към ж.к. Младост. Другият съседен тунел е от "Хермес парк" и другите обслужващи сгради на бул. Цариградско шосе в посока ж.к. Младост. Двата тунела са изградени и свързани с паркинга на ниво минус 3. Има рампа за МПС от ниво минус 3 до ниво минус 2, където са разположени хипермаркет на Карфур, магазини и паркинг. От ниво минус 2 с рампа за МПС се излиза на ниво минус 1 - паркинг и оттам пак с рампа за МПС се излиза на ниво 0 - Партер на The Mall на нивото на терена - също паркинг. Според експерта така изградените тунели не биха могли да бъдат използвани за друго, освен за достъп до търговския обект.

скрито платено съдържание: 2125 думи;