ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 754 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възможно ли е да бъде отказано право на приспадане на ДДС, ако плащането в брой се счита за недоказано, защото доставчикът не е представил данни за регистрирано в НАП фискално устройство?

Фактическа Обстановка

При ревизия на Дружество, занимаващо се с управление на недвижими имоти, НАП му отказва правото да приспадне ДДС по редица фактури, свързани с доставки на стоки. За част от фактурите, издадени на Дружеството от конкретен доставчик, данъчните приемат, че не е налице реално осъществена доставка – защото плащането е извършено в брой и страните не са го доказали, въпреки че стоките са продадени и редовно осчетоводени. Данъчните се мотивират с оглед на факта, че доставчикът не е представил доказателства за валидна регистрация на фискалното му устройство в НАП. Дружеството твърди, че доставките са действителни, и оспорва ревизионния акт по съдебен ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по две касационни жалби.

Касаторът директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ДД "ОДОП"/ Пловдив при ЦУ на НАП обжалва решение № 2298/01.12.2016 г. по адм. д. № 2141/2015 г. по описа на Административен съд Пловдив /АСП/ в частта, в която е отменен Ревизионен акт № Р-16-1402650-091-001 от 13.03.2015 г., издаден от П. С. - началник сектор "Ревизии", възложил ревизията, и К. Д. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Кърджали, ръководител на ревизията, потвърден и изменен с решение № 576 от 20.07.2015 г. на директора на Д "ОДОП" - Пловдив, В ЧАСТТА МУ относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 25 040 лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 13 283,52 лв. и намален размер на декларираната данъчна загуба за 2008 г. от 56 235,36 лв. на 41 235,36 лв. по процесните фактури с издател "Мулти медия плюс" ЕООД, както и в частта, в която е изменен РА относно допълнително определена дължима сума за корпоративен данък, КАТО е намалена същата от 4 068,92 лв. на 548,92 лв., съответно акцесорното задължение за лихва от 2 065,82 лв. на 278,67 лв. и за 2010 г. от 15 010,10 лв. на 7 510,10 лв., съответно акцесорното задължение за лихва от 6 071,71 лв. на 3 037,99 лв.

В жалбата си касаторът навежда касационни основания за отмяна на решението в обжалваната част по чл. 209, т. 3 АПК - необоснованост, материална и процесуална незаконосъобразност. Претендира за отмяна на решението на АС-Пловдив в обжалваната му част и постановяване вместо него на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли изцяло жалбата на дружеството срещу РА. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 5500 лв. за двете инстанции.

Ответникът по тази касационна жалба - "Тика" ЕООД, в молба от 04.12.2017 г., изготвена от адв. С. М., оспорва касационната жалба и моли да бъде оставена без уважение.

Касаторът "Тика" ЕООД, чрез управителя Е. А. Ч., обжалва решение № 2298/01.12.2016 г. по адм. д. № 2141/2015 г. по описа на Административен съд Пловдив /АСП/ в частта, в която е отхвърлена жалбата му относно непризнат данъчен кредит в размер на 28 108,69 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 10 258,61 лв. В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост - касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Претенцията е за отмяна на обжалваното решение и постановяване вместо него на ново решение по съществото на спора, с което да се отмени изцяло обжалваният ревизионен акт. Претендират се разноски съгласно приложен по делото списък по чл. 80 ГПК.

Ответникът по тази жалба - директор на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, редовно призован, не се явява и не се представлява. На 22.11.2017 г. от юрк. Дамянова е постъпило писмено становище, в което същата заявява, че поддържа подадена касационна жалба, оспорва жалбата на насрещната страна.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност и на двете касационни жалби.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, намира следното:

Касационните жалби са допустими.

Предмет на обжалване пред АС- Пловдив е бил Ревизионен акт /РА/ № Р-16-1402650-091-001 от 13.03.2015 г., издаден от П. С. - началник сектор "Ревизии", възложил ревизията, и К. Д. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Кърджали, ръководител на ревизията, в обжалваната и потвърдена част с решение № 576 от 20.07.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 53 148,69 лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 23 542,13 лв., намален размер на декларираната данъчна загуба за 2008 г. от 56 235,36 лв. на 41 235,36 лв. и допълнително определена дължима сума за корпоративен данък за 2009 г. в размер на 4 068,92 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 2 065,82 лв. и за 2010 г. в размер на 15 010,10 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 6 071,71 лв.

По касационната жалба на директора на Д"ОДОП" Пловдив:

Директорът на Дирекция "ОДОП" Пловдив при ЦУ на НАП обжалва решението на АС Пловдив в частта, в която е отменен процесният РА относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 25 040 лв., ведно с прилежащите лихви - 13 283,52 лв. и е намален размер на декларираната данъчна загуба за 2008 г. от 56 235,36 лв. на 41 235,36 лв. по процесните фактури с издател "Мулти медия плюс" ЕООД, както и в частта, в която е изменен РА относно допълнително определена дължима сума за корпоративен данък, КАТО е намалена същата от 4 068,92 лв. на 548,92 лв., съответно задължението за лихва от 2 065,82 лв. на 278,67 лв. и за 2010 г. от 15 010,10 лв. на 7 510,10 лв., съответно задължението за лихва от 6 071,71 лв. на 3 037,99 лв.

За да уважи жалбата на дружеството в тези части на РА, първоинстанционният съд е счел за доказано извършването на реални доставки от "Мулти медия плюс" ЕООД, като незаконосъобразно на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС е отказан данъчен кредит в общ размер на 25 040 лв. и е преобразуван декларирания счетоводен финансов резултат със сумите от 15 000 лв. за 2008 г., 35 200 лв. за 2009 г. и 75 000 лв. за 2010 г. по 6 броя фактури, подробно описани в ревизионния доклад, издадени през м.12.2008 г., мм. 02 и 06.2009 г. и мм. 05, 06 и 07.2010 г. Предмет на доставката е реклама по договор и излъчване на реклама по договор.

С оглед мотивите в частта по ЗДДС съдът е приел, че РА следва да бъде частично отменен в частта по ЗКПО за 2009 г. за разликата над сумата от 548,92 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 278,67 лв. до пълния размер на дължимата сума за довнасяне за корпоративен данък по решението на горестоящия административен орган - главница 4 068,92 лв. и прилежащи лихви - 2 065,82 лв.

Аналогично, за 2010 г. ревизионният акт е частично отменен в частта относно допълнително начисления КД за разликата над 7 510,10 лв. до пълния размер - главница 15 015,10 лв., съответно лихви за забава над сумата от 3 037,99 лв. до сумата от 6 071,71 лв.

Касаторът оспорва обосноваността на изводите на съда относно установената реалност на услугите от "Мулти медия плюс" ЕООД, като счита, че неправилно съдът се е позовал на заключението на СТЕ, на частни документи представени след приключване на ревизионното производство, във връзка с които е направено възражение, че са с недостоверна дата и са изготвени за целите на ревизията.

Касационните оплаквания за неоснователни.

От страна на този доставчик в хода на ревизията са представени договор от 22.12.2008 г. с предмет рекламно обслужване в електронни всекидневни издания: "БГ днес - www.bg-dnes.com, "Хит нюз" - www.hit-news.net, "Бг спорт" - www.bg-sport.net, "Борса" - www.nie-dnes.com, "Народ" - www.peoplebg.com и цифрова телевизия ВG ДНЕС TV за срок от 12 месеца и договор от 20.05.2010 г. за заснемане, изработване и излъчване на телевизионна реклама в TV Канал 1 цифрова телевизия Б.Д. ТВ стандарт 16/9 мултиплекс с програмно време 24 часа, в цифров пакет и кабелни оператори в страната и TV Канал - 2 цифрова онлайн и сателитна телевизия BG DNES TV www.bg-dnes.tv стандарт 4/3 с програмно време 24 часа отново със срок 12 месеца. В договорите са посочени цените на заснемане, изработване и излъчване. Представени са приемо-предавателни протоколи към фактурите по втория договор. В хода съдебното производство са ангажирани допълнително доказателства за обвързаност на доставчика с посочените по-горе интернет издания и телевизия, доказателства за излъчванията на текстовата реклама и телевизионният видеоклип. След проверка на електронните архиви на електронните всекидневни издания, описани в договорите, се установява, че през процесните периоди от време във всяко едно от тях е била реализирана реклама на "Тика" ЕООД. Безспорно по делото е установена кадровата и техническата обезпеченост на доставчика за изпълнение на рекламните договори сключени с РЛ. Представен е договор от 07.04.2008 г., с който "Медия Борса имоти" ООД прехвърля на "Мулти медия плюс" ЕООД за срок от 24 месеца същите електронни издания и редакционните сайтове към тях, както и всички програми за поддръжка на сайтовете и изработка на реклами. Във връзка с регистрацията на домейн и уеб хостинг сайтове е представен договор между същите дружества от 20.07.2009 г., ведно с фактура № 36433/16.07.2009 г. Съгласно представен договор за наем от 12.01.2009 г. доставчикът осъществява дейността си в офис - редакция в София, ул. "Оборище" 78, ет. 6, ап. 12, телевизионно студио в гр. Пазарджик и още две телевизионни студия в кв. "Мирянци" - Бизнес център. Според заключението на ССЕ доставчикът има назначени редактори, видеомонтажисти, оператори, програмист, специалист маркетинг и реклама, организатор реклама, сценарист, репортер журналист. В съответствие с процесуалните правила съдът е кредитирал представените по делото от жалбоподателя доказателства с оглед установяване поддържаната от него защитна теза. Макар посочените документи да представляват частни такива, те са приети без оспорване по делото като писмени доказателства. Съгласно чл. 180 ГПК, във вр. с § 2 ДР ДОПК частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица. Съдът е длъжен да смята за автор на изявлението, лицето, подписало документа и тази формална доказателствена сила се преодолява само след доказване неавтентичността на документа по реда на неговото оспорване, предвидено в чл. 193 ГПК, във вр. с § 2 ДР ДОПК. Такова оспорване в хода на съдебното производство пред АС-Пловдив не е заявено от ответника. Само късното представяне на документите, при липсата на конкретни твърдения и доказателства, не може да бъде основание за некредитирането им с оглед установяване на спорните обстоятелства.

скрито платено съдържание: 2485 думи;