ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 725 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Следва ли да се начисли данък за доход на физическо лице, ако е настъпил падежът на вземане, но не е извършено фактическо предаване на сумата по договор?

Фактическа Обстановка

Физическо лице и съпругата му продават на ЕТ на съпруга право на строеж върху някои от обектите от бъдеща сграда, както и идеални части от собствеността на земята, на стойност 55 000 лв. Съгласно издаден нотариален акт е уредено, че 5000 лв. от общата цена се плащат в деня на сключване на сделката, а останалата сума – до 30.12.2008 г. В годишната си данъчна декларация за 2007 г. съпругът декларира единствено доход от продажба на недвижимо имущество – в размер на 2500 лв. (половината от получената сума, тъй като задължение на съпругата е да декларира другата половина). Направена е ревизия на съпруга, при която данъчните стигат до заключението, че той е трябвало да декларира дохода от останалата сума, тъй като вече е настъпил падежът за плащане. В счетоводството на ЕТ-то е установено, че останалата сума (в размер на 50 000 лв.) е заведена като задължение и едва през 2010 г. е направено частично погасяване на сумата. НАП издава ревизионен акт, който лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 111 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 3 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", гр. Варна против решение № 671/28.03.2016 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 3540/2015 г., с което е отменен ревизионен акт № Р-08-1301621-091-001/24.08.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП гр. Варна, потвърден с решение № 524/03.11.2015 г. при обжалването по административен ред.

Посочени са всички касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК - нарушение на материалния закон, необоснованост и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Директорът на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" /ОДОП/ - Варна твърди, че в ревизионния акт е установено ощетяване на фиска - обстоятелство, което не е взето предвид от съда при постановяване на обжалваното решение. Посочва, че с бездействието си да събере вземането си по разпоредителна сделка, сключена от М. А. и съпругата му Елизабет Салбашян - Атанасова, по силата на която на ЕТ Елизабет - М. А. е прехвърлено право на строеж и земя за сума от 55 000 лева, при условията на отложено плащане на цената, ревизираното лице е пренебрегнало действащите законови норми, свързани с декларирането и заплащането на данъци.

Според касатора съдът правилно е определил спорния по делото въпрос - придобит ли е действително този доход от М. А. през процесния период на 2008 г., отказал ли се е от вземането си в полза на ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов" и разпоредил ли се е ревизираният сумата от 50 000 лева да остане в патримониума на търговското му предприятие - длъжник по договора за покупко-продажба, респективно налице ли са обстоятелства за определяне на данъчната основа по реда на чл. 122 ДОПК. Сочи, че липсата на писмено споразумение между тези страни, не е пречка проявеното бездействие за събиране на остатъка от продажната цена от 50000 лева да се окачестви като воля на лицето тази сума да остане в патримониума на длъжника. Според касатора при тези факти, получателите на дохода - ревизираното лице и съпругата му, с бездействието си мълчаливо са приели плащането с падеж 30.12.2008 г. да не бъде реализирано в полза на получателите, предвид което същото се явява мълчаливо предоставено на длъжника ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов", като дължимата сума от 50 000 лева е налична в патримониума на предприятието. Твърди, че продавачите по сделката (ревизираният като физическо лице и съпругата му) са се разпоредили с вземането си по договора за продажба в полза на трето лице - търговското предприятие на ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов", в чийто патримониум остава неизплатената от същото цена по нотариалния акт. На това основание счита, че доходът е получен в ревизирания период на 2008 г. в хипотезата на чл. 11, ал. 3 ДДФЛ - доходът се смята придобит от физическото лице на датата по ал. 1 и ал. 2 на чл. 11, когато по нареждане на физическото лице или негово споразумение с платеца, плащането или престацията са получени от трето лице.

Поддържа, че предвид свързаността на лицата, бенефициенти на дохода и лицето платец и същевременно получател на ползата от 50 000 лева - М. А., Елизабет Салбашян - Атанасова и ЕТ Елизабет - М. А. е приложима хипотезата на чл. 77 ЗДДФЛ

Искането е за отмяна на решението и постановяване на друго, с което жалбата да се отхвърли. Претендират се разноски на основание чл. 161, ал. 1 ДОПК.

Ответникът - М. Й. А., действащ и като ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов", чрез процесуалния си представител адв. Р. И. оспорва касационната жалба и моли да се отхвърли като неоснователна, по съображения, изложени в представения по делото писмен отговор от 10.05.2016 г.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, приема от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност е бил ревизионен акт, в частта потвърдена и изменена при обжалването по административен ред, с който на М. Й. А. от гр. Добрич лично и като ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов" са установени задължения за ревизирания период на 2008 г. за данък върху доходите от стопанска дейност като едноличен търговец по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ в размер на 6 778.41 лева и съответните лихви от 4459.67 лева и данък върху доходите по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ в размер на 1 588.28 лева и съответните лихви от 1044.97 лева.

Съдът е установил, че ревизията за процесния период на 2008 г. е повторна, започнала със ЗВР от 07.01.2011 г., а ревизионният акт е издаден от орган по приходите, определен със заповед за определяне на компетентен орган № Р-08-1301621-019-001/30.07.2015 г. на органа, възложил ревизията.

В решението е прието, че ревизията е проведена по реда на чл. 122 и сл. ДОПК, като органите по приходите са посочили обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК - данни за укрити приходи и по чл. 122, ал. 1, т. 4 ДОПК - липса или непредставена счетоводна отчетност съгласно ЗСч. На основание чл. 124, ал. 2 от ДОПК, съдът е приел, че в производството по обжалване на ревизионен акт, издаден по реда на чл. 122 и сл. ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за облагане при особени случаи, а в тежест на ревизираното лице е да установи, при условията на пълно насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в ревизионния акт. В решението като спорни по делото са определени следните фактически въпроси: придобил ли е М. А. облагаем доход от продажба на недвижим имот по нотариален акт вх. рег. № 13033/2007 г. през процесния период на 2008 г., отказал ли се е ревизираният от вземането си в полза на ЕТ Елизабет - М. А. и разпоредил ли се е той, плащането на цената от 50 000 лева да остане в патримониума на предприятието - длъжник, респективно - налице ли са обстоятелства за облагане по особения ред, правилно ли е определена данъчната основа и размера на дължимия данък. В мотивите си съдът е обосновал отрицателен отговор на тези въпроси.

От фактическа страна по делото е установено, че с нотариален акт за прехвърляне на право на строеж и право на собственост № 13033/21.09.2007 г., М. Й. А. и съпругата му Елизабет Саркис Салбашян - Атанасова продават на ЕТ "Елизабет - Митко Атанасов" правото на строеж върху конкретни обекти от бъдеща жилищна сграда в гр. Добрич, ул. "Екзарх Антим I" № 5 и 600 кв. м в идеални части от правото на собственост върху земята срещу цена от 55 000 лева. В нотариалния акт е уговорено, че цената е платима на части - 5 000 лева към момента на сключване на договора и 50 000 лева най-късно до 30.12.2008 г. В ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. ревизираното лице е декларирало доход от продажба на недвижим имот в размер на 2 500 лева.

скрито платено съдържание: 2633 думи;