ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 706 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Признават ли се за данъчни цели нематериални активи, възникнали само на база оценка за продажба на дружество?

Фактическа Обстановка

Българско дружеството е учредено на 11.01.2010 г. от немско дружество. През март 2010 г. новоучреденото българско дружество купува румънско дружество с клон в България, което също е част от групата на немското дружество. Страните по сделката са свързани лица по смисъла на ДОПК, тъй като се намират под общ контрол на немското холдингово дружество. Основна цел на транзакцията е да се учреди ново дъщерно дружество на групата в България, тъй като са били налице пречки клонът да придобие лицензи за транспортни дейности. Пазарната цена на румънското дружество е определена от независим оценител, който е включил договори и изградени търговски взаимоотношения с трима негови клиенти, които са отчетени като ДНА. НАП прави ревизия на българското дружество и установява допълнителни задължения за корпоративен данък. Твърди се, че годишните данъчни амортизации за ДНА – „дългосрочни договори с клиенти“, не се признават за данъчни цели, тъй като е извършена реорганизация и има разместване на активи, а не придобиване на такива. Издаден е ревизионен акт, който е обжалван от българското Дружество.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 113 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

ТАНЯ КОМСАЛОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. А. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от "Ди Би Карго България" ЕООД, гр. Пирдоп, чрез процесуален представител, срещу Решение № 760/04.06.2019 г. по адм. д. № 118/2019 г. по описа на Административен съд - София област, с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт № Р-29002917008990-091-001/27.04.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД "ГДО" на НАП, потвърден с Решение № 1604 от 22.10.2018 г. от Директора на Дирекция "ОДОП", гр. София в частта, с която на ревизираното дружество не са признати данъчни амортизации върху данъчни дълготрайни нематериални активи в размер на 611 392.44 лв. за 2011 г. и 611 392.44 лв. за 2012 г., в резултат на което са установени допълнителни задължения за корпоративен данък в размер на 61 872.24 лв. за 2011 г. и 61 872.24 лв. за 2012 г. и следващите лихви за забава.

Касаторът поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че съдът не е формирал свои правни изводи, а буквално е възпроизвел тези, съдържащи се в решението на горестоящия орган. Намира, че изтъкнатият от съда синхрон между данъчното и счетоводното законодателство не е аргументиран, както и, че неправилно заключението по проведената ССчЕ е възприето като неотносимо. Сочи, че придобитите при прехвърляне на търговското предприятие отношения с клиенти отговорят на принципните изисквания на МСС 38 относно признаване на счетоводен дълготраен нематериален актив. Навежда доводи, че процесните активи не са вътрешно генерирани, както и, че при прехвърляне на предприятие между несвързани лица се признават счетоводни дълготрайни нематериални активи. Подчертава, че подходът, възприет от съда, води до различни последици за страните по сделката, което е недопустимо. Релевира искане за отправяне на преюдициално запитване до СЕС, който да отговори на въпроса дали: "Правото на ЕС, в т.ч. и правилата за установяване и свободно движение на капитали в ЕС, уредени в чл. 49-чл. 55 и чл. 63-66 от ДФЕС, позволяват ли наличие на нормативна уредба на страна- членка, съгласно която се стига до двойно данъчно облагане с корпоративен данък на последици от една и съща сделка - веднъж при продавача по сделката върху полученото възнаграждение за продадените активи и втори път при купувача по сделката чрез непризнаване за данъчни цели на начислените разходи за амортизация на всички купени активи". В подкрепа на тезите си развива обстойни аргументи в жалбата и претендира отмяна на първоинстанционното решение и на РА.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП"- София при ЦУ на НАП, чрез процесуален представител, оспорва нейната основателност и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

Предмет на производството пред АС - София град е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт № Р- 29002917008990-091-001/27.04.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД "ГДО" на НАП, потвърден с Решение № 1604 от 22.10.2018 г. от Директора на Дирекция "ОДОП", гр. София в частта, с която на ревизираното дружество не са признати данъчни амортизации върху данъчни дълготрайни нематериални активи в размер на 611 392.44 лв. за 2011 г. и 611 392.44 лв. за 2012 г., в резултат на което са установени допълнителни задължения за корпоративен данък в размер на 61 872.24 лв. за 2011 г. и 61 872.24 лв. за 2012 г. и следващите лихви за забава.

За да достигне до извод за неоснователност на оспорването първоинстанционният съд е съобразил следното от фактическа и правна страна:

В хода на ревизията е констатирано, че "Ди Би Шенкер Рейл България" ЕООД /предходно наименование на ревизирания/ е дъщерно дружество и част от дружества, които се намират под общия контрол на холдинга "Дойче Бан" АД, Германия. Сред тях е и "Ди Би Мобилити Лоджистик" АГ, Германия, което е първоначалният едноличен собственик на капитала на ревизираното дружество. С цел подобряване и разширяване на товарната си железопътна дейност на територията на България "Ди Би Мобилити Лоджистик" AT, като компания майка, на 11.01.2010 г. регистрира българското дружество "Ди Би Шенкер Рейл България" ЕООД. За постигане на целта между "Лоджистик Сървисис Данубиус" СРЛ, Румъния - дъщерно дружество на компанията майка и новосъздаденото българско дружество, на 22.01.2010 г. е сключен Договор за продажба на търговско предприятие при условията на чл. 15 от ТЗ, съгласно който българското дружество закупува съществуващия клон на румънското дружество в България. С този договор Продавачът прехвърля на Купувача правото на собственост върху Търговското предприятие на Клона по счетоводен баланс към 31.12.2009 г. за цена от 3 500 000 евро, която ще бъде преведена от Купувача или от "Ди Би Мобилити Лоджистик" АГ-Берлин/едноличен собственик на капитала /на Купувача/. Неразделна част от Договора е Приложение № 1 - Баланс на Търговското предприятие на Клона и Приложение № 2 - Инвентарен опис на активите на Търговското предприетия на Клона. Поради факта, че "Ди Би Шенкер Рейл България" ЕООД е свързано лице с продавача "Лоджистик Сървисис Данубиус " СРЛ, Румъния по смисъла на § 1, т. 3, б. "з" от ДР на ДОПК и с оглед чл. 15 от ЗКПО, пазарната цена на румънския клон е определена от независим оценител "Инженерингсервиз - София " ООД.

Съгласно изготвения доклад за оценка на "Лоджистик Сървисис Данубиус - клон България към 30.11.2009 г. Клонът е част от "Лоджистик Сървисис Данубиус" със седалище в Тимишоара, Румъния, а румънското дружество е клон на "Ди би Мобилити Лоджистик", Германия, което е собственост на DB Schenker Rail Deutschland AG. Пазарната стойност на Клона към 30.11.2009 г. възлиза по метода на собствения капитал на 2 629 00 евро. Нематериалните активи включват лицензи и софтуерни приложения. Други дълготрайни нематериални активи са офис обзавеждане и телефони, автомати за продажба, аудио и видео системи, климатици и други. Посочено е, че тъй като дружеството не е независимо търговско дружество, а неразделна част от румънските операции, то няма капитал и не отчислява резерви. Описани са и договори на Клона с "Аурубис България" АД, със "Стомана Индъстри" АД и с "Каолин" АД. Към Приходите са включени Приходи от предоставени вътрешни маневрени услуги, както и на допълнителни услуги /техническа поддръжка на наетата железопътна инфраструктура/ на посочените три АД, а като Разходи - съответно Разходи за предоставяните услуги - Вътрешни маневрени услуги/разходи за гориво, поддръжка на локомотиви, използвани за вътрешни маневрени услуги, техническа поддръжка на наета железопътна инфраструктура и др.

Органите по приходите са установили още, че за 2011 г. "Ди Би Карго България" ООД е подало годишна данъчна декларация / ГДД/ по чл. 92 от ЗКПО, с която е декларирало счетоводен финансов резултат /СФР/-счетоводна печалба в размер на 2 467 477,77 лв. и данъчен финансов резултат - данъчна печалба в размер на 1 998 608,68 лв. Определеният КД е в размер на 199 860,87 лв. След приспадане на направените авансови вноски в размер на 124 997,40 лв. е деклариран КД за довнасяне в размер на 74 863,47 лв. Същият е внесен в пълен размер.

скрито платено съдържание: 2781 думи;