ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 юни 2020 685 уникалност: 80.5%

Правен Въпрос

Кой е данъчно задължено лице при разпределяне доходи от дивиденти в полза на физическо лице – дружеството – платец или физическото лице, получило дохода?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи като зъболекар и е съдружник в Дружество, чрез което се извършват дентални услуги. Физическото лице тегли суми от сметката на Дружеството в периода 2005 – 2009 г. и ги внася в личната си банкова сметка. НАП прави ревизия на лицето и облага с данък върху доходите сумите, които лицето е изтеглило от Дружеството и е внесло по своята банкова сметка. Според лицето това не са доходи, а скрито разпределение на печалбата на Дружеството, за което се дължи данък върху дивидента, а не данък върху доходите. НАП издава ревизионен акт, който лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от председателя РУМЯНА МОНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" ("ОДОП") - Пловдив при ЦУ на НАП срещу Решение № 361 от 10.03.2017 г., постановено по адм. д. № 953 по описа на от Административен съд - Пловдив за 2016 г., с което е отменен Ревизионен акт № 261301336/24.06.2013 г., издаден от Е. К. С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 919/29.08.2013 г. на Зам.-директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на С. А. К. - Д. са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчен период 2006 г. в размер на 1 861.10 лв., ведно със законните лихви в размер на 1 355.95 лв. и за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, както следва: за данъчен период 2007 г. в размер на 17 537 лв., ведно със законните лихви в размер на 10 307.52 лв.; за данъчен период 2008 г. в размер на 1 475.20 лв., ведно със законните лихви в размер на 645.79 лв. и за данъчен период 2009 г. в размер на 4670 лв., ведно със законните лихви в размер на 1 516.33 лв.

Касаторът релевира доводи за неправилност на решението, като постановено в нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. По съображения подробно изложени в жалбата моли да бъде постановено решение, с което да бъде отменено процесното с постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на лицето. Претендира разноски - юрисконсултско възнаграждение за всяка инстанция по 1700 лв. В случай на потвърждаване на съдебното решение на АС - Пловдив, прави възражение за прекомерност на претендираното от ответника адвокатско възнаграждение и моли същото на основание чл. 78, ал. 5 ГПК във вр. чл. 161, ал. 2 ДОПК да бъде намалено.

Ответникът - С. А. К. - Д., чрез адв. Б., оспорва касационната жалба. Моли да бъде оставено в сила решението на административния съд. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховен административен съд, състав на първо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218 от АПК намира жалбата за процесуално допустима, а по същество - неоснователна.

Делото е във фаза на втора касация, тъй като с Решение № 4636/19.04.2016 г., постановено по адм. д. № 966/2015 г. по описа на Върховен административен съд, е отменено Решение № 2459/14.11.2014 г. по адм. д. № 2945/2013 г. по описа на Административния съд - Пловдив, в частта, с която е отменен Ревизионен акт /РА/ № 261301336/24.06.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 919/29.08.2013 г. на Зам. Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на С. К. - Д. са определени: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчен период 2006 г. в размер на 1 861.10 лв. и лихви в размер на 1 355.95 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчен период 2007 г. в размер на 17 537 лв. и лихви в размер на 10 307.52 лв., за данъчен период 2008 г. в размер на 1 475.20 лв. и лихви в размер на 645.79 лв. и за данъчен период 2009 г. в размер на 4 670 лв. и лихви в размер на 1 516.33 лв., като делото в тази част е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, поради липсата на мотиви по въпроси от съществено значение за спора.

скрито платено съдържание: 1407 думи;