ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 12 март 2020 695 уникалност: 84.2%

Правен Въпрос

Може ли земеделски стопанин, който не е регистриран като ЕТ, да ползва данъчно облекчение, представляващо държавна помощ по ЗКПО?

Фактическа Обстановка

На земеделски производител, чиято стопанска дейност е производство на растителна продукция в непреработен вид, е отказано преотстъпване на корпоративен данък. Причината за отказа е заличената му регистрация като ЕТ, преди да бъде декларирано преотстъпването на данъка. Според НАП земеделските производители, които не са регистрирани като еднолични търговци, не се ползват от данъчното облекчение. Поради тази причина данъчните издават ревизионен акт, с който начисляват допълнителен данък върху дохода – поради непризнаване на преотстъпен данък за земеделски производител. Земеделският производител обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 69 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осми декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Р. Р. от гр. Дулово, чрез пълномощника адв. И. К. против решение № 2671 от 21.11.2014 г. на Административен съд, град Варна, постановено по адм. д. № 847/2014 г., с което е отхвърлена жалбата му против ревизионен акт № 191204357/03.10.2013 г. на орган по приходите при ТД на НАП град Варна, потвърден с решение № 5/19.02.2014 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", град Варна.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението на всички основания по чл. 209, т. 3 АПК - съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Конкретните оплаквания се отнасят до неправилно тълкуване на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ и незаконосъобразност на направения от първоинстанционния съд извод, че с посочената разпоредба се разширява приложното поле на данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ. Искането е за отмяна на решението и отмяна на ревизионния акт. Претендират се разноски.

Ответникът - директор на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", град Варна не е изразил становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

Предмет на оспорване пред административния съд е бил ревизионен акт, с който на Р. Р. Р. от гр. Дулово е определено задължение за данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2011 година в размер на 10020.02 лева и съответните лихви от 1462.66 лева. Задълженията са резултат от непризнаване на ползваното от ревизираното лице данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО чрез преотстъпване на данък в размер на 10 020.02 лева за дохода от стопанска дейност като земеделски производител, формиран по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ.

За да отхвърли жалбата, първоинстанционният съд е установил от фактическа страна, че Р. Р. е земеделски производител, който извършва стопанска дейност на растителна продукция в непреработен вид. Регистрацията му като едноличен търговец е заличена на 05.02.2011 г. В подадената годишна данъчна декларация / ГДД/ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 година лицето е декларирало доходи от стопанска дейност като едноличен търговец по приложение № 2, с годишна данъчна основа от 111 333.62 лева и данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ в размер на 16700.04 лева. В ГДД е декларирано преотстъпване на данък в размер на 10 020.02 лева и данък за внасяне в размер на 6680.02 лева, което е платено на 02.05.2011 г.

скрито платено съдържание: 1091 думи;