ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 30 октомври 2020 1882 уникалност: 92.5%

Правен Въпрос

Как се определя данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижим имот при дерегистрация?

Фактическа Обстановка

Дружество е дерегистрирано за целите на ДДС от НАП. Затова то подава протокол-опис за начисляване на данък на недвижим имот, който е закупило преди регистрацията и за който е ползвало данъчен кредит, както предвижда ЗДДС. Дружеството обаче смята, че данъчната основа трябва да се определи по следния начин: като от себестойността при придобиване първо се извади пазарната обезценка на недвижимия имот, а след това и разходите за изхабяване (предвид обичайния живот на стоката или услугата). Дружеството обжалва ревизионния акт, признаващ единствено разходите за изхабяване.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

С решение № 1755 от 16.10.2018 г., постановено по адм. д. № 2468/2017 г. Административен съд - Бургас, девети състав, е отхвърлил жалбата на "Т и Д Къмпъни БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 75, ет. 5, ап. Б срещу Ревизионен акт № Р - 02000217000817-091-001/08.06.2017 г., издаден от началник сектор "Ревизии" и главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, частично потвърден с Решение № 199/11.08.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" Бургас до размер от 226711,34 лв. и лихви в размер на 53197,89 лв. С решението дружеството е осъдено да заплати в полза на Дирекция "ОДОП" Бургас при ЦУ на НАП сумата от 5330 лв. разноски по делото.

Срещу така постановеното решение е подадена касационна жалба от "Т и Д Къмпъни БГ" ЕООД, ЕИК 147091748, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. "Иван Вазов", № 75, ет. 5, ап. Б, представлявано от Д. Ж. Н., чрез адвокат Р. Н.. В жалбата се сочи, че решението на административния съд е неправилно поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Излагат се подробни доводи в тази насока. Моли Върховният административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Административен съд - Бургас и вместо него постанови друго такова, с което да отмени РА.

Ответният по касационната жалба директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас не е взел становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадени в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежни страни и е процесуално допустима. Разгледани по същество е неоснователна.

С решението административния съд е отхвърлил жалбата на дружеството, срещу Ревизионен акт № Р-02000217000817-091-001/08.06.2017 г., с който, в тежест на ревизираното дружество, на основание чл. 111, ал. 1, във вр. с чл. 27, ал. 5 от ЗДДС, е установено допълнително задължение за ДДС в размер на 264376,28 лв., ведно с начислени лихви в размер на 58951,34 лв., частично потвърден с Решение № 199/11.08.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" Бургас до размер от 226711,34 лв. и лихви в размер на 53197,89 лв.

В хода на ревизията е установено, че на 26.05.2009 г. дружеството-жалбоподател е сключил предварителен договор, въз основа на който, впоследствие, с НА № 67, т. II, рег. 7674, дело № 248 от 23.07.2009 г., "Т и Д КЪМПЪНИ БГ" ЕООД е закупило от "Т енд Д" ЕООД поземлен имот, ведно с прилежащите към него сгради - шивашки цех, склад № 23 и складова база, на обща стойност 2 300 000 лв., без ДДС. Установено е още, че дружеството е приспаднало изцяло данъчния кредит за съответните периоди до размер на начисления ДДС общо 473 130,10 лв. В баланса материалните активи са заведени по цена на придобиване на обща стойност 2 365 450,50 лв. Пет месеца след придобиването на тези активи жалбоподателят е възложил на лицензиран оценител да изготви експертна оценка за определяне на актуална пазарна цена на недвижимите имоти. Определената от експерта пазарна цена е около 1 000 000 лв. Въз основа на тази оценка дружеството е завело активите в амортизационния план по определената от експерта цена, като получената разлика между цената на придобиване и пазарната оценка е счетена за обезценка на придобитите активи, като е била осчетоводена по сметка 112 Преоценъчни резерви. След извършената обезценка процесиите ДМА са заведени на обща стойност 1 043 769,60 лв., в т.ч. земя - 236 800 лв. и сгради - 806 969,60 лв.

На основание чл. 176, т. 3 от ЗДДС дружество е било дерегистрирано. Във връзка с прекратяване на регистрацията по ЗДДС, на основание чл. 111, ал. 1 от закона е подадената справка-декларация, дружеството е начислило ДДС на наличните активи към датата на дерегистрация, като данъчната основа, върху която е бил начислен данъка е била балансовата им стойност, намалена с разходите за обезценка и амортизации. Така, от първоначалната стойност на завеждане на актива - 2 365 450,50 лв., търговецът е приспаднал обезценка в размер на 1 321 680,90 лв., като салдото на материалните активи след обезценката е 1 043 769,60 лв. От тази стойност са приспаднати начислени амортизации в размер на 190 533,54 лв., в резултат на което е достигната балансова стойност от 853 236,06 лв. Върху тази данъчна основа е начислен ДДС при дерегистрацията в размер на 170 647,21 лв. При ревизията органът по приходите е приел, че търговецът неправилно е определил данъчната основа на наличните при дерегистрация активи, поради което е опредена нова данъчна основа, която е изчислена като разлика между първоначалната стойност при придобиването на активите - 2 365 651 лв. и начислените от дружеството амортизации за сградите в общ размер 190 533,54 лв. Върху така определената данъчна основа - 2 175 117,46 лв. е определен дължимия ДДС - 435 023,49 лв. От него е приспаднат начисления от лицето ДДС - 170 647,21 лв., в резултат на което е доначислен допълнително ДДС в размер на 264 376,28 лв., ведно със съответните лихви. При оспорването по административен ред директорът на Дирекция "ОДОП" е постановил Решение № 199/11.08.2017 г., с което частично е отменил ревизионния акт над размер на главницата от 226 711,34 лв., върху която са определени лихви в размер на 53 197,89 лв. Отменената част от задължението е в размер на 37 664,94 лв. и лихва в размер на 8 838,09 лв.

скрито платено съдържание: 2083 думи;