ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 30 октомври 2020 723 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли право на пълен данъчен кредит лице, което е осчетоводило като дълготраен актив нелек автомобил, предназначен за икономическата му дейност, но все още неизползван за нея?

Фактическа Обстановка

Счетоводна къща придобива нелек автомобил (съгласно определението в ЗДДС), за който ползва пълен данъчен кредит. Според НАП обаче автомобилът ще бъде използван както за облагаеми, така и за освободени доставки, поради което възниква право само на частичен данъчен кредит. Установено, е че автомобилът не е ползван за дейността на счетоводната къща в рамките на спорния период, но той е осчетоводен като дълготраен материален актив. Има и заповед, съгласно която автомобилът трябва да бъде управляван от определени лица и използван за определени нужди на счетоводната къща. Зададени са и разходни норми за използването му. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 69 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КАЛИН КУМАНОВ

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 209 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "ОУИ" /сега "ОДОП"/ гр. София при ЦУ на НАП, чрез проц. си представител юрк. А. К., против решение № 6406/27.11.2012 г., постановено по адм. д. № 2690/2011 г., по описа на Административен съд, гр. София /АС/, в частта с която е изменен по жалбата на "Ер Жи груп" ООД Ревизионен акт /РА/ № 807247 от 05.03.2009 г., издаден от И. Г. К. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП - София град, потвърден с Решение № 713 от 01.06.2009 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София при ЦУ на НАП.

В жалбата и допълнението към нея се излагат доводи за неправилност на съдебното решение в обжалваната част, като постановено в нарушение на материалния закон, обосноваващо отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът счита, че неправилно съдът е приел, че ДЗЛ следва да ползва право на пълен данъчен кредит за придобит от него лек автомобил BMV № 5xd. Моли да бъде отменено решението в обжалваната част и постановено ново, с което се отхвърли жалбата на дружеството. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по жалбата - "Ер Жи Груп" ООД гр. София, чрез пълномощника си адв. Бърчев в съдебно заседание оспорва жалбата и излага доводи за правилност на решението в обжалваната част. Претендира присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за неоснователна.

Производството пред АС е повторно и в изпълнение указанията на ВАС, дадени с Решение по адм. д. № 10311/2010 г.

Предмет на обжалване пред АС е бил РА № 807247/05.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с Решение № 713/01.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - София при НАП.

С решението съдът е изменил Ревизионния акт, в частта му на определени задължения по ЗДДС, като за данъчен период м.02.2008 г. вместо определения с РА резултат 462,52 лв. ДДС за внасяне е определен резултат 462,51 лв. ДДС за внасяне; за данъчен период м.03.2008 г. вместо определения с РА резултат 8982,09 лв. ДДС за възстановяване е определен резултат 27 492,15 лв. ДДС за възстановяване; за данъчен период м.04.2008 г. вместо определения с РА резултат 484,43 лв. ДДС за внасяне е определен резултат 484,42 лв. ДДС за внасяне; за данъчен период м.06.2008 г. вместо определения с РА резултат за 548,39 лв. ДДС за внасяне е определен резултат 543,39 лв. ДДС за внасяне; както и съответните на изменението лихви; както и в частта му на годишна корекция на ползвания частичен данъчен кредит за 2006 г. в данъчен период м.12 на 2006 г. като вместо определения с РА резултат ДДС за внасяне в размер на 796.91 лв. е определен на ДДС за внасяне 361,59 лв.; както и съответните на изменението лихви.

скрито платено съдържание: 1395 думи;