ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 750 уникалност: 90.2%

Правен Въпрос

Трябва ли членският внос на сдружение с нестопанска цел да се разглежда като приход, по смисъла на ЗКПО?

Фактическа Обстановка

Сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ, получава ревизионен акт от НАП за установени задължения за корпоративен данък в размер на 550 000 лв. В ревизионния акт е посочено, че приходите от членски внос на спортния клуб всъщност са прикрити приходи от „стопанска дейност“. Поради тази причина данъчните начисляват на сдружението корпоративен данък. Сдружението обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на трети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Е. Г. изслуша докладваното от съдията СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на Сдружение "Спортен клуб Пулс-София" - гр. София срещу решение № 4129/17.06.2019 г., постановено по адм. д. № 11081/2018 г. по описа на Административен съд, София-град, с което е отхвърлена жалбата на сдружението против РА № Р-22221717001367-091-001/15.03.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с решение № 1326/30.08.2018 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП за установени задължения за корпоративен данък за 2015 г. и 2016 г. в общ размер на 547 785,29 лв. и лихви - 63 918,07 лв. Релевират се оплаквания, че обжалваното решение е неправилно поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касационния жалбоподател съдът изцяло е преповторил констатациите и изводите на органите по приходите в ревизионния доклад и акт, както и на решението на директора на дирекция "ОДОП" - гр. София, като напълно тенденциозно е дал превес единствено на твърдения от ответника, без да обсъжда всички представени от жалбоподателя в хода на ревизионното производство и в съдебно заседание аргументи и доказателства. Основното оплакване в касационната жалба се свежда до приетото и от органите по приходите и от съда, че приходите от членски внос на клуба в действителност представляват приходи от стопанска дейност, като според касатора това твърдение и краен извод не се базират на годни доказателства и са в очевидно противоречие с безспорни факти. В тази връзка жалбоподателят в настоящата инстанция възразява, че ревизионното производство не е проведено по реда на чл. 122 - чл. 124 ДОПК, поради което и фактическите констатации на органите по приходите не се ползват с презумпция за вярност до доказване на противното, както и че в съответствие с чл. 170 АПК в тежест на органите по приходите е било да установят и докажат всички основания, въз основа на които определят задълженията на лицето, но съдът при постановяване на решението си не се е съобразил с това оплакване. Касационният жалбоподател обжалва решението и поради това, че нито в административното, нито в съдебното производство не е извършен анализ от органите по приходите и от съда или са ангажирани доказателства, разкриващи характера на отношенията между сдружението и неговите членове и от които да бъде установено, че този характер е търговски или стопански. Относно събраните в хода на ревизионното производство четири писмени обяснения от членове на клуба, установяващи, че членовете на сдружението са повече от 7 000 според касатора те не установяват релевантни факти, както и приемането, че дейността е "търговска" или "стопанска" не е обосновано и не се базира на никакви критерии и същото не е доказано по никакъв начин в рамките на административното и в съдебното производство. Твърди се, че нито Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), нито Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) задължават сдруженията или спортните клубове да извършват конкретни и специфични дейности, които да удостоверят, че дейността им е нестопанска. Според касационния жалбоподател съдът не е обсъдил и други доказателства, сочещи за извършваната от сдружението нестопанска дейност съобразно устава, ЗЮЛНЦ и ЗФВС, както и органите по приходите и съдът напълно са игнорирали доказателства за осъществени от клуба мероприятия, като в хода на съдебното производство в съдебно заседание на 15.05.2019 г. е представен опис на множество мероприятия и инициативи, проведени от сдружението. В тази връзка касационният жалбоподател твърди, че няма правно основание отчетеният резултат от нестопанската дейност да сдружението да се приеме за "счетоводен финансов резултат" по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗКПО. Възразява се, че доказателства, събрани извън хода на ревизията са недопустими и трябва да се изключат от преписката, като в тази връзка цитира съдебна практика на ВАС. Касаторът твърди, че не е правилно платеният членски внос от членовете на сдружението да представлява задължение, произтичащо от самото членствено правоотношение да се третира като получен от сдружението приход от реализирана дейност по чл. 1 ТЗ или от "стопанска дейност", както се сочи от органите по приходите, както и че приходите от членски внос, който сдружението получава, се събират от членовете на сдружението на основание чл. 21, ал. 3 ЗЮЛНЦ, което е основно членствено задължение. Подробни съображения, обосноваващи оплакванията, се съдържат в касационната жалба, с която се иска отмяна на обжалваното решение и отмяна на ревизионния акт. В съдебно заседание касационната жалба се поддържа от адв. Милева, както и в представената от нея писмена защита.

скрито платено съдържание: 1508 думи;