ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

актуално 11 март 2020 701 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Нарушава ли се принципът на документална обоснованост, когато бракуването на стоки е документирано с обобщени протоколи, а не по обекти?

Фактическа Обстановка

При ревизия на дружество НАП констатира, че през 2008 г. са осчетоводени като брак мивки, керамични плочки и други видове санитария, в съответствие с обобщени констативни протоколи и актове за брак. От НАП отказват да признаят брака, тъй като приемат, че не е документиран по надлежния ред. Отказът е обжалван от дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 59 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

при секретар В. К. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 21/2011

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на "Барс 21" ООД, гр. Пловдив, против решение № 1477/08.11.2010 г. по адм. д. № 1200/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № 161000093/19.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с решение № 338/17.05.2010 г. на ДД"ОУИ"-Пловдив за определено задължение по ЗКПО за 2008 г. в размер на 10 626, 60 лв. и лихви за забава. Изложени са твърдения за неправилност на решението и се иска отмяната му.

Ответникът - ДД"ОУИ"-Пловдив не взема становище по касационната жалба.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол пред първоинстанционния съд е бил РА в частта за определено задължение по ЗКПО за 2008 г. от непризнати разходи по реда на 28, ал. 2 ЗКПО от бракувани материални запаси в размер на 88 855, 01 лв., съответно - осчетоводения като разход данък по чл. 79, ал. 3 ЗДДС, начислен във връзка с бракувани стоки в размер на 7 711, 02 лв. не е признат за данъчни цели. За да отхвърли жалбата съдът е приел, че дружеството не е изготвяло надлежни счетоводни документи за отчетения брак, като се е позовал в тази част на приетата по делото съдебно стоковедска експертиза.

скрито платено съдържание: 618 думи;