ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 юни 2020 770 уникалност: 92.2%

Правен Въпрос

Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на стоки на цена, в пъти по-ниска от тази при купуването им, ако при придобиването им е ползван данъчен кредит в пълен размер?

Фактическа Обстановка

Дружество закупува стоки и се възползва от правото си на данъчен кредит. Месец по-късно то ги препродава на цена, 66 пъти по-ниска от тази, която е заплатило при купуването им. При ревизия НАП приема, че тази продажба е безвъзмездна, съответно не е налице право на приспадане на данъчен кредит при закупуването им, поради което и начислява задължения по ДДС на дружеството. Последното обжалва издадения ревизионен акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на осми октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът "Тони С текстил" ООД - в ликвидация моли да бъде отменено решение № 93/23.01.2019 г. по адм. д. № 1510/2018 г. на Варненския административен съд, с което е отхвърлена жалбата против РА № Р-03002717004457-091-001/05.02.2018 г. на ТД на НАП-Варна като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли РА да бъде отменен изцяло или да бъде обявен за нищожен, или делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда и да му бъдат присъдени разноски за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба Директора на Дирекция "ОДОП"-Варна по съображения в писмена молба, имаща характер на писмена защита, моли решението като правилно да бъде оставено в сила, като му бъдат присъдени разноски 7881,22 лв. за две съдебни инстанции.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, VIII отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата против РА № Р-03002717004457-091-001/05.02.2018 г. на ТД на НАП-Варна, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за м.2, 4 и 6.2017 г. общо 129 415,26 лв. данък и лихви 11 645,94 лв. Главницата включва 247,49 лв. корекция на ползван пълен данъчен кредит за липсващите към 30.04.2017 г. 2бр. печатащи глави на основание чл. 79, ал. 3, т. 2, б. "а" от ЗДДС, закупени с фактура № 0...9296/19.08.2014 г. и 129 167,77 лв. дължим данък на основание чл. 79, ал. 2 и от ЗДДС. С решение № 63/26.04.2018 г. на директора на Дирекция "ОДОП"-Варна е преквалифицирано основанието, посочено в РА за определяне на дължимия данък по втората корекция на чл. 86, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 6, ал. 3, т. 2 и § 1, т. 8 от ЗДДС. При проверка след подадено уведомление по чл. 77 от ДОПК е констатирано, че дружеството е ползвало пълен данъчен кредит при покупка на ДМА, стоки и материали и не е извършило корекция по чл. 79 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит на придобити, произведени или внесени стоки и активи, поради което е прието, че задълженията по ЗДДС следва да се определят с ревизионен акт. На 14.06.2017 г. дружеството е продало описани по вид, количество и брой във две фактури стоки, материали и продукция на обща стойност 9945,01 лв. с начислен ДДС общо 1989 лв. По обясненията на управителя на ревизираното лице е констатирано, че на основание двете фактури са отписани от счетоводни сметки 302-материали, 303-продукция и 304-стоки на обща стойност 655 783,86 лв., не са представени протоколи за брак и инвентаризационни описи на наличните стоки, материали и продукция. Констатирано е, че стоките по двете фактури са продадени на цена, представляваща 1,52% от отчетната стойност на стоките, поради което на основание § 1, т. 8 от ЗДДС в решението по жалбата по административен ред е прието, че е налице безвъзмездна доставка за стойността на отписаните от счетоводните сметки стоки, материали и продукция на основание двете фактури, която по чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС е облагаема и съответният за нея данък е 131 156,77 лв., от който по двете фактури са начислени 1989 лв. и остават дължими 129 167,77 лв. с лихви.

скрито платено съдържание: 1096 думи;