ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 786 уникалност: 91%

Правен Въпрос

Какви са условията за предоставяне на безплатната храна поради специфичен характер и организация на труда в Дружество?

Фактическа Обстановка

Дружество издава заповед от 04.01.2008 г. за предоставяне на храна от външно Дружество на всички свои служители. Двете дружества сключват договори за дейност „Хранене“. С друга Заповед, от 14.02.2008 г., Дружеството пояснява, че безплатната храна се дава поради специфичния характер и организация на труда в него. Храната се поема изцяло от работодателя и достъп до нея имат всички служители. Втората Заповед не съдържа реквизитите, които са изискуеми – не са посочени служителите, имащи право на безплатна храна, добавки към храната или и двете. НАП извършва проверка и установява, че липсва извършена оценка на риска, както и проведени предварителни консултации с групата по условията на труда. Не е налице и писмено съгласуване със Службата по трудова медицина. Установени са задължения за данък по ЗКПО и лихви, тъй като данъчните квалифицират направените разходи като социални, а не като „безплатна храна за служители в предприятие със специфични условия“. Издаден е ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 112 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК).

Образувано е по две касационни жалби срещу Решение № 2040/24.03.2016 г. по адм. д. № 7362 по описа за 2015 г. на Административен съд София-град.

С касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София се обжалва решението в частта, с която е отменен ревизионен акт № Р-29002914001217-091-001/06.04.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден в оспорената част с решение № 1062/17.07.2015 на директора на дирекция "ОДОП" при ТД на НАП - София относно установени задължения за лихви върху данък по чл. 204, т. 1 от ЗКПО за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г., задължения за данък по чл. 204, т. 2 от ЗКПО и лихви върху този данък за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г.; задължения за данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО и лихви върху този данък за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г. като погасени по давност, както и в частта, с която РА е прогласен за нищожен, а именно относно установените задължения за ДДС и лихви за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г.

С касационната жалба на "Техно Акташ" АД, чрез процесуалния представител адв. Монева се обжалва решението в отхвърлителната част досежно установени задължения за данък по чл. 204, т. 2 ЗКПО за периода 01.12.2008 г.-31.12.2010 г. и задължения за вноски за ДОО, ЗО и вноски за УПФ и лихви за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г.

И в двете касационни жалби се съдържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, в съответната обжалвана част, иска се отмяната му и присъждане на разноски.

Като ответник по касационната жалба на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София - "Техно Акташ" АД, чрез процесуалния представител в писмен отговор и молба оспорва касационната жалба.

Като ответник по касационната жалба на "Техно Акташ" АД - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София в открито съдебно заседание чрез процесуалния представител юрк. Перпериева, изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационните жалби.

Върховният административен съд, първо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационните жалби, като подадени в срок и от надлежни страни, са процесуално допустими.

Разгледани по същество, касационната жалба на данъчната дирекция е частично основателна, а тази подадена от "Техно Акташ" АД - неоснователна. Предмет на оспорване пред първоинстанционния съд е бил Ревизионен акт № Р-29002914001217-091-001/06.04.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден в оспорената част с решение № 1062/17.07.2015 на директора на дирекция "ОДОП" при ТД на НАП - София, с който на дружеството са установени задължения, както следва:

*задължения за лихви върху данък по чл. 204, т. 1 от ЗКПО за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г.,

*задължения за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г. за данък по чл. 204, т. 2 от ЗКПО и лихви върху този данък;

*задължения за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г. за данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО и лихви върху този данък,

*задължения за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г. за ДДС и прилежащите лихви и

*задължения за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г. за здравноосигурителни вноски за ДОО, ЗО и УПФ и прилежащите лихви

За да отмени атакувания РА в частта на установени задължения за лихви върху данък по чл. 204, т. 1 от ЗКПО за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г., задължения за данък по чл. 204, т. 2 от ЗКПО и лихви върху този данък за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г.; задължения за данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО и лихви върху този данък за периода от 01.01.2008 г. до 30.11.2008 г., съдът е приел, че досежно тях е налице изтекла погасителната давност, която е призната и от органа по приходите с издаването на РА.

За да прогласи РА за нищожен, в частта относно установените задължения за ДДС за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г. ведно с прилежащите лихви, съдът позовавайки се на наличие на идентичност между доставките, предмет на проверка съгласно актове за прихващане и възстановяване по ЗДДС и доставките, във връзка с които са установени задължения по ДДС с процесния ревизионен акт за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2010 г. е намерил, че при възлагане на ревизията, следва да бъде приложен редът визиран в чл. 133 и чл. 134 от ДОПК, а именно ревизията да бъде възложена от териториален директор на ТД на НАП-ГДО. Успоредно с това посочва Тълкувателно решение № 1/25.06.2012 г. на ВАС по тълк. дело № № 1/2011 г.

Съдът за да отхвърли оспорването в частта на установените задължения за данък по чл. 204, т. 2 ЗКПО за периода 01.12.2008 г.-31.12.2010 г., е приел, че работещите в "Техно Акташ" АД са получавали безплатна храна като социален разход на основание чл. 294 от КТ, а не при условията на чл. 285 от КТ, поради което оспорения ревизионен акт, в частта на установените по чл. 204, т. 2 от ЗКПО задължения и лихви към тях за данъчен период 01.12.2008 г.-31.12.2010 г. са приети от съда за законосъобразни.

Предвид установеността на задълженията за данък по чл. 204, т. 2 ЗКПО за периода 01.12.2008 г.-31.12.2010 г. съдът е приел, че дължимостта на вноските за ДОО, ЗО и УПФ и лихви за същия период, произтичат от същото основание, а именно чл. 294 от КТ. В частта с която са определени осигурителни вноски върху възнаграждения на членовете на Съвета на директорите съдът е посочил, че същите са дължими, а по отношение на вноски за здравно осигуряване по чл. 33, ал. 1, т. 3 ЗЗО, тъй членовете са чуждестранни лица и нямат разрешение за постоянно пребиваване такива не се дължат, както е посочил и органа по приходите и същите могат да бъдат коригирани по реда на чл. 133, ал. 3 ДОПК.

скрито платено съдържание: 2198 думи;