ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 793 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да се начисляват амортизации за имот, който е предвиден да се дава под наем, но още не са отчетени приходи?

Фактическа Обстановка

Дружество закупува през 2009 г. недвижими имоти, за да ги отдава под наем. Те са заведени в сметка 224 „Инвестиционни имоти“. Въз основа на датата на придобиване на активите, Дружеството ползва данъчни амортизации, макар същите да не са използвани за икономическата му дейност. През 2010 г. няма сключени договори за наем и няма отчетени приходи от тях, затова Дружеството е преустановило начисляване на амортизации, тъй като активът временно не носи икономическа изгода. НАП прави ревизия на Дружеството и не признава разходи за данъчни амортизации за недвижимите имоти, тъй като никога не са отчитани приходи от имотите от закупуването им. Това означава, че е неприложимо ползването на данъчни амортизации. НАП издава ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 136 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Феникс Комерсметал" ЕООД, против Решение № 2222/02.04.2015 г., постановено по адм. д. № 5688/13 г. по описа на административен съд гр. София /АС/, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ № 1207374/11.02.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София., в частта, в която е потвърден с Решение № 840/13.05.2013 г., издадено от директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/, при Централно управление /ЦУ/ на Националната Агенция за приходите /НАП/.

В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът моли да бъде отменено обжалваното решение и по същество постановено ново, с което се отмени обжалвания пред първоинстанционния съд РА, с присъждане на разноски за две инстанции.

Ответникът - директора на Дирекция "ОДОП" гр. София, при ЦУ на НАП, чрез юрк. Кирилов, в съдебно заседание изразява становище за неоснователност по жалбата. Претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение, без конкретизация на размера.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Предмет на обжалване пред АС е бил РА № 1207374/11.02.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София., в частта, в която е потвърден с Решение № 840/13.05.2013 г., издадено от директора на Дирекция "ОДОП", гр. София, при ЦУ на НАП, с който на "Феникс Комерсчетал" ЕООД, са установени задължения за корпоративен данък за 2010 г. в размер на 29 101,27 лв. и съответните лихви, вследствие на непризнати разходи за амортизация на дълготрайни активи и документално необосновани разходи, отразени в намаление на финансовия резултат като отчетна стойност на продадени стоки по доставка от "Итербилд 2003" ЕООД.

За да постанови обжалваното решение на първо място съдът е приел, че процесния РА е издаден в х ода на надлежно възложена ревизия при извършването на която не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила визирани в ДОПК.

По същество на спора за установено съдът е приел, че процесните задължения са установени вследствие на намаление на финансовия резултат поради непризнати разходи за данъчни амортизации в размер на 26 235 лв., определени по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и с които е намален декларирания финансов резултат за годината и увеличение на финансовия резултат на основание чл. 26, т. 2 ЗКПО /неправилно посочена ал. 2 в мотивите на обжалваното решение, със сумата от 264 777,50 лв. представляващи отчетната стойност на продадени стоки по фактури № 134/11.06.2010 г. и № 156/01.09.2010 г., за които са отчетени разходи за покупка на скраб, като документално необосновани, на основание чл. 10, ал. 1, и чл. 26, ал. т. 1 и т. 2 ЗКПО.

Относно непризнати разходи за данъчни амортизации, определени по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО, съдът е приел, че сумите представляват отчетени амортизации за придобити през 2009 г. недвижими имоти - апартаменти, паркоместа, мазета, магазини, заведени в сметка 224 "Инвестиционни имоти" и закупени с цел отдаване под наем. Установено е, че посочената в амортизационния план дата на придобиване представлява дата на въвеждане на активите в експлоатация, като през 2010 г. няма сключени договори за отдаването им под наем и няма отчетени приходи за тях, т.е. липсва документална обоснованост относно начислените амортизации.

При така установеното съдът е приел, за неоснователен довода на жалбоподателя за приложимост на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 ЗКПО, тъй като за да е приложим срокът от 12 месеца визиран в чл. 59, ал. 1 ЗКПО, следва актива временно да не се използва /не носи икономическа изгода/ през този период. В случая от процесните активи не са твърди и не се установява от доказателствата, да са отчетени приходи от закупуването им през 2009 г. и през целия ревизиран период, поради което съдът е приел, че посочената разпоредба е неприложима.

скрито платено съдържание: 1697 думи;