ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 637 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Законосъобразен ли е акт за дерегистрация от НАП, ако в него няма посочени мотиви?

Фактическа Обстановка

От НАП извършват две посещения на адреса за кореспонденция на дружество, където не откриват представител или упълномощено от него лице. В протоколите, съставени в хода на извършената проверка, се посочва, че на адреса не е поставена обозначителна табела на дружеството, дори напротив – на адреса се помещават адвокатска кантора и фирма за счетоводни услуги. Вследствие на това е издаден акт за дерегистрация по ЗДДС, който е оспорен от дружеството пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 74 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № 14825/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК, във връзка с чл. 83, ал. 4 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" (ОДОП) - гр. София против Решение № 5275/17.08.2018 г., постановено по адм. д. № 11726 по описа за 2017 г. на Административен съд - София град, с което е отменен Акт за дерегистрация по ЗДДС № 220991701264550 от 03.08.2017 г. на орган по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 1493/20.09.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП и осъдена Дирекция "ОДОП" - гр. София да заплати на "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД разноски в размер на 50 лева.

В касационната жалба се твърди неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Оспорват се изводите на съда за липса на основание по чл. 176, т. 1 ЗДДС за дерегистрация на "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД с твърдения, че по делото е доказано, че дружеството не е открито на адреса за кореспонденция, в това число негов управител или представител при извършени две посещения, обективирани в надлежни протоколи, а изводите на съда за липса на системност при неоткриването му не почиват на изискванията на закона. Претендира се отмяна на оспореното решение и решаване на спора по същество, като се отхвърли жалбата на "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД срещу издадения акт за дерегистрация, както и се присъдят разноски за двете съдебни инстанции за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД, не взема становище по делото.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред Административен съд - София град (АССГ) е бил Акт за дерегистрация по ДДС № 220991701264550 от 03.08.2017 г. на орган по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 1493/20.09.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП, с който на основание чл. 106, ал. 2, т. 2, б. "б", във вр. чл. 176, т. 1 от ЗДДС е прекратена регистрацията по ЗДДС на "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД, ЕИК 203799262, считано от датата на връчване на акта.

С оспореното в настоящото производство решение, АССГ е отменил оспорения пред него акт за дерегистрация и осъдил Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП да заплати на "Трейд Кар Интернешънъл" ЕООД разноски в размер на 50 лева.

За да постанови този резултат, АССГ е приел, че акта за дерегистрация е издаден от компетентен орган по приходите, в предвидената от закона форма, но при липса на мотиви на органа по приходите относно приложението на принципа за съразмерност, залегнал в чл. 6 от АПК. В тази насока, съдът е приел, че когато органа по приходите действа в условията на оперативна самостоятелност, както е при издаване на акта за дерегистрация, следва да изложи мотиви дали с издаването му не се нарушава принципа за съразмерност.

скрито платено съдържание: 1291 думи;