ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 679 уникалност: 94.3%

Правен Въпрос

Законосъобразен ли е актът за дерегистрация на НАП, ако е без мотиви?

Фактическа Обстановка

Дружество е регистрирано по ЗДДС от 2008 г. След проверка на НАП са констатирани факти за периода март – май 2015 г., установени въз основа на извършен преглед на оригинални първични счетоводни документи. По време на проверката НАП контактува със счетоводството на дружеството. Данъчните издават акт за дерегистрация на дружеството, като в решението е посочено, че не са представени изискани документи и не е осигурен достъп до счетоводството. От НАП не посочват мотиви в самия акт за дерегистрация. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 8544/2016

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" ("ОДОП") - гр. Велико Търново при Централно управление (ЦУ) на Национална агенция за приходите (НАП) срещу решение № 208 от 10.06.2016 г., постановено по адм. д. № 215/2016 г. по описа на Административен съд - Велико Търново /АСВТ/.

Касаторът - директорът на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, твърди, че съдебното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменително основание по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че неправилно първоинстанционният съд е кредитирал събраните в хода на производството свидетелски показания. Посочва, че в текста на чл. 176, т. 6 от ЗДДС е предвидена алтернативна възможност за приходните органи, като не е необходимо да са изпълнени съвкупно и двете алтернативни хипотези. Във връзка с аргумента на съда, че в акта липсват мотиви, което от своя страна възпрепятства възможността да се установи дали издаденият акт съответства на целта на закона, жалбоподателят е изложил, че съдът в това производство се явява инстанция по същество, поради което същият е следвало да се произнесе дали актът е съобразен с целта на закона и като не е направил това е извършил съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Жалбоподателят приема за незаконосъобразен изводът на първоинстанционния съд, че актът няма мотиви с оглед на факта, че такива се съдържат в потвърдителното решение на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП. Моли решението да бъде отменено и жалбата на "БГМ-Софт" ООД да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции в общ размер на 600 лв.

Ответникът - "БГМ-Софт" ООД, в съдебно заседание оспорва касационна жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага доводи за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК, и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от легитимирано лице в срока по чл. 211 от АПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

С обжалваното решение е отменен по жалба на "БГМ-Софт" ООД акт за дерегистрация по ЗДДС № 110991500010924/16.12.2015 г. на ст. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Велико Търново, потвърден с Решение № 77 от 02.03.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП. АСВТ е установил, че фирмата е регистрирана по ЗДДС от 22.12.2008 г. и не са установявани нарушения. Посочил е, че обичайна практика е било НАП да контактува и с писма с обратна разписка с дружеството, но не са били предприети действия да бъде осъществен по друг начин контакт с фирмата, въпреки факта, че офисът на дружеството се намира на 50 метра от офиса на НАП в гр. Ловеч. Видно от работна карта за "БГМ-СОФТ" ООД (л. 33-38 от делото) по повод на проверката са констатирани факти, въз основа на извършен преглед на оригинални първични счетоводни документи за периода 01.03.2015 г. - 31.05.2015 г., като в хода на проверката е контактувано със счетоводството на дружеството, но въпреки това от страна на НАП не е било отправено искане към счетоводната фирма, а е изпратен само имейл на thomas.mayer@mayer-soft.de. Съдът е изложил, че в решението на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП е посочено, че такива документи не били представени на органа по приходите от една страна, а от друга страна не бил осигурен достъп до счетоводството и като предприятие. Втората хипотеза е възприета за необоснована и недоказана, тъй като видно от самото искане, такъв достъп не е претендиран от приходния орган и не е правен опит документите да бъдат търсени от счетоводната къща, със счетоводител, на която в хода на проверката органът безспорно е контактувал видно от Работната карта на "БГМ-СОФТ" ООД от 28.07.2015 г. на л. 33 от делото. Административният съд е приел, че предвид санкционния характер на нормата на чл. 176 от ЗДДС и понеже прилагането й е свързано с тежки последици за данъчния субект, с оглед на чл. 100, ал. 4 от ЗДДС, действайки при оперативна самостоятелност, органът по приходите е следвало да изложи мотиви относно необходимостта от прекратяване на регистрацията на "БГМ - СОФТ" ООД по ЗДДС във връзка с наличието на данъчни нарушения от страна на "БГМ - СОФТ" ООД, съгласно чл. 176 от ЗДДС. В случая в обжалвания акт не е мотивирана преценката за приложимостта на чл. 176 от ЗДДС. Липсата на мотиви по избора за налагане на тази санкция - прекратяване регистрацията на ООД по ЗДДС, възпрепятства съда да формира извод доколко целта на закона би могла да се постигне и чрез прилагане на по-благоприятна за лицето мярка. Този порок административният съд е приел, че представлява достатъчно основание за отмяна на акта.

скрито платено съдържание: 680 думи;