КРМСФО Разяснение 7 - Прилагане на Подхода за Преизчисляване на Финансовите Отчети Съгласно МСС 29 Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики

313
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar