Директива 2014/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно Задължителния Одит на Годишните Счетоводни Отчети и Консолидираните Счетоводни Отчети

1238
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar