Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 5053 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 10.03.2019 г. ние от Алфа ООД продаваме дворно място (УПИ), с площ от 1 000 кв.м., на Делта ООД.

Отчетната стойност на дворното място е 60 000 лв., а продажната му цена е 100 000 лв.

 Във връзка със сделката са дължими:

 местен данък в размер на 2,5%;

 • такса по вписванията в размер на 0,1%;

  нотариална такса в размер на 200 лв.

Всички местни данъци и такси са заплатени от Алфа ООД, която изисква от Делта ООД да ѝ възстанови стойността на платените такси и данъци.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Платежно нареждане/Вносна бележка за заплатения местен данък към бюджета;

- Вносна бележка за заплатената такса по вписванията;

- Фактура за нотариалната такса;

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на фирмата – платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

 

 

 Днес, 10.03.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен съд София, се явиха лицата:

 1) ”АЛФА” ООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

 2) ”ДЕЛТА” ООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

 които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

 I. ”АЛФА” ООД продава на ”ДЕЛТА” ООД следния свой недвижим имот:

 ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, на ул. ”Позитано”, представляващо Урегулиран Поземлен Имот по регулационния план на град София.

 Данъчната оценка на имота е 50 000,00 лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична община.

 II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лв. без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

 III. ”ДЕЛТА” ООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

 VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

 При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл.264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я

 

п

о

 

в

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б

 

И

н

в

е

с

т

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

1

С думи

С

 т

о

 

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

л

ф

а

 

О

О

Д

 

 

с

 

Е

И

К

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

Основание за внасяне

т

а

к

с

а

 

в

п

и

с

в

а

н

е

 

по

 

Н

А

 

от

 

10

03

20

19

Банков служител

Касиер

 

 

 

До

ЦКБ АД

 

 

 

Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

10.03.2017 г.

 

дата на представяне

Адрес

 

 

 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

С

т

о

л.

 

О

б

щ

и

н

а

 

Р

а

й

о

н

 

Т

р

и

а

д

и

ц

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

 

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

Б

а

н

к

а

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

2

5

 

Сума с думи

Д

в

е

 

х

и

л

я

д

и

 

и

 

п

е

т

с

т

о

т

и

н

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

 

д

а

н

ъ

к

 

п

о

 

Н

А

 

о

т

 

1

3

2

1

9

 

 

 

 

 

 

Още пояснения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период за който се плаща

 

 

 

От дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

До дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

5

 

Банков служител

Касиер

 

 

*Вид документ:

 

**Такси:

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. Постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други             

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния Бюджет

 

 

№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален акт 10.03.2019 г.

бр.

1

100 000

100 000

 

(Към данъчната основа се добавят:

  • 2 500 лв. местен данък;
  • 100 лв. такса вписване за Агенцията по вписванията;
  • 200 лв. нотариална такса.

ОБЩО: 2 800 лв.)

 

 

 

2 800

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2019 г.

сума:

102 800

срок за плащане:

10.03.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

102 800

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 560

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

123 360

 

                                   СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност

 № 0000006955 / от 10.03.2017 г.

 

 

Дебитно

 

Кредитно

Известие към сметка/фактура № от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие/вид услуга

удостоверяван

матер. интерес (лв.)

или време (час)

сума (лв.)

пропорц. такса

по чл.92 (93)

ЗННД

сума (лв.)

обикн. такса

по чл.90

ЗННД

сума (лв.)

допълн. такса

по чл.95

ЗННД

сума (лв.)

разноски

по чл.89, ал.2

ЗННД

1. Нотариален акт от 10.03.2019 г.

100 000,00

200,00

 

 

 

 

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

200,00

 

ДДС 20%:

40,00

 

Всичко:

240,00

словом:

Двеста и четиридесет лв. и 00 ст.

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума (подпис и печат)

 

с платежно нареждане

Х

в брой

 

с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                               Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ООД

адрес:

Гр. София, бул. Алабин №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

10.03.2019 г.

дата на плащане:

10.03.2019 г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.03.2019

до 10.03.2019

Извлечение №:

45

Дата:

10.03.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/03/19

10/03/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000000175 от 10.03.2019 г.

2 500

123 360

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

2 500

Дебит:

2 500,00

Кредит:

123 360

Кредит:

123 360,00

стр. 1

крайно салдо:

220 860,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

 Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху УПИ, т.е. прехвърлянето на собствеността му. В този момент отчетната стойност на продадения имот се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 124 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 83 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на общата сума от балансовата стойност на продадения УПИ и направените разходи по продажбата (платените местни данъци и такси). За Алфа не възниква задължение да отписва актива от счетоводния и данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив и при придобиването му не е бил завеждан в тях.

От гледна точка на Делта, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. За Делта не възниква задължение да включи актива в данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 154 думи;

ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 75 думи;

ОПП: В резултат на плащанията

скрито платено съдържание: 51 думи;

                ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 28 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразяват плащанията на нотариалната такса, местния данък и таксата по вписванията, а след това се осчетоводява продажбата на земята и отписването ѝ от състава на активите. Накрая се отчита финансовият резултат от сделката. Това става в следните стъпки:

1. Начислението на местния данък се осчетоводява, като се дебитира сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания“ (увеличение на разходите за местни данъци и такси) срещу кредитиране на сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (увеличение на задълженията ни към бюджета).

Стойността на дължимия местен данък се отразява по аналитичността за Местни данъци към сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания“.

Тази счетоводна статия се записва на база платежното нареждане за плащане към бюджета.

2.

скрито платено съдържание: 49 думи;

3.

скрито платено съдържание: 78 думи;

4. Плащането на таксата по вписването се осчетоводява, като се дебитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (намаление на задълженията към бюджета) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лв.” (намаление на паричните средства в касата).

Тази счетоводна статия се записва на база вносната бележка за заплатената такса към Агенцията по вписванията.

5.

скрито платено съдържание: 94 думи;

6.

скрито платено съдържание: 57 думи;

7. Продажбата на УПИ се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА) и сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите“ (увеличаване на начисления ДДС по продажбите, респективно дължимия ДДС за внасяне).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на имота се отразява по съответната му аналитичност към 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

8.

скрито платено съдържание: 91 думи;

9.

скрито платено съдържание: 67 думи;

10.

скрито платено съдържание: 104 думи;

11. Отнасянето на разходите за продажба в намаление на финансовия резултат от сделката се осчетоводява, като се дебитира сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (намаление на приходите от продажби на ДА поради реализирани разходи) и се кредитира сметка 615 „Разходи за продажби” (намаление на разходите за продажби поради отнасянето им в намаление на приход от продажба).

Отчетените разходи по продажба се отразяват по аналитичността, отразяваща продажбата на имота към сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

12.

скрито платено съдържание: 85 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (10.03.2019): Осчетоводяване на начислението на местния данък:

стопанска

операция:

451

Начислени местни данъци и такси

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

2 500

459

Данъчни разчети с бюджета

2 500

аналит.

Местен данък

2 500

 

 

 

ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

СС4 (10.03.2019): Осчетоводяване на плащането към Агенцията по вписванията:

стопанска

операция:

453

Платен данък

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

100

501

Каса в лв.

100

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

100

ОБЩО

100

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

СС7 (10.03.2019): Осчетоводяване на продажбата на имота – фактура към Делта ООД:

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на дълготрайни активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Клиенти

123 360

705

Приходи от продажба на ДА

102 800

аналит.

Делта ООД

123 360

аналит.

УПИ – ул. Позитано

102 800

парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2019 г.

123 360

4532

Начислен ДДС по продажбите

20 560

ОБЩО

123 360

ОБЩО

123 360

        

скрито платено съдържание: 35 думи;

СС11 (10.03.2019): Приключване на сметката за разходи по продажби:

стопанска

операция:

910

Друга счетоводна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

705

Приходи от продажба на ДА

2 800

615

Разходи за продажби

2 800

ОБЩО

2 800

ОБЩО

2 800

        

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 131 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по ДТ на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт – показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 531 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 556 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.