Покупка на земеделска земя

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 4802 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ЕООД търсим да закупим земеделска земя.

На 01.02.2019 г. закупуваме 5 000 кв.м. земеделска земя на територията на община Столична, район Кремиковци, от Делта ООД – на стойност 2 000 лв.

Във връзка със сделката са дължими:

   • местен данък в размер на 2,5%;

   • такса по вписванията в размер на 0,1%;

  нотариална такса в размер на 45 лв.

Съгласно споразумението с Делта ООД всички дължими данъци и такси са за сметка на Алфа ЕООД.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Алфа ЕООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ЕООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Платежно нареждане/Вносна бележка за заплатения местен данък към бюджета;

- Вносна бележка за заплатената такса по вписванията;

- Фактура за нотариалната такса;

- Фактура.

Забележка:

-       всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;

-       във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;

-       ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на дружеството – платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

                Днес, 01.02.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен съд София, се явиха лицата:          

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. „Витоша“ 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД (ние) с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. „Алабин“ 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                НИВА, с площ от 5 000 кв.м., пета категория, находяща се в землището на село Горни Богров, район Кремиковци.

                Данъчната оценка на имота е 500,00 лева – съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 2 000,00 лева, платени от Купувача на Продавача по банкова сметка в деня на подписване на този Нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия Нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия Нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат поравно от страните.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я

 

п

о

 

в

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б

 

И

н

в

е

с

т

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

С думи

Д

 в

а

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

с

 

Е

И

К

4

4

4

5

5

5

6

6

6

 

 

Основание за внасяне

т

а

к

с

а

 

в

п

и

с

в

а

н

е

 

по

 

Н

А

 

от

 

01

02

20

19

Банков служител

Касиер

 

 

 

 

До

ЦКБ АД

 

 

 

Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

01.02.2019 г.

 

дата на представяне

Адрес

 

 

 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

С

т

о

л.

 

О

б

щ

и

н

а

 

Р

а

й

о

н

 

Т

р

и

а

д

и

ц

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

Б

а

н

к

а

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

х

х

5

Сума с думи

П

е

т

д

е

с

е

т

 

л

в.

 

и

 

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

 

д

а

н

ъ

к

 

п

о

 

Н

А

 

о

т

 

1

2

2

1

7

 

 

 

 

 

Още пояснения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период за който се плаща

 

 

 

От дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

До дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

5

Банков служител

Касиер

 

 

*Вид документ:

 

**Такси:

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други             

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 – за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

 

                                                                     СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност

 № 0000006788 / от 01.02.2019 г.

 

 

Дебитно

 

Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие/вид услуга

удостоверяван

матер. интерес (лв.)

или време (час)

сума (лв.)

пропорц. такса

по чл.92 (93)

ЗННД

сума (лв.)

обикн. такса

по чл.90

ЗННД

сума (лв.)

допълн. такса

по чл.95

ЗННД

сума (лв.)

разноски

по чл.89, ал.2

ЗННД

1. Нотариален Акт от                                                           01.02.2019 г.

2 000,00

35,00

 

10,00

 

 

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

45,00

 

ДДС 20%:

9,00

 

Всичко:

54,00

словом:

Петдесет и четири лева

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума (подпис и печат)

 

с платежно нареждане

Х

в брой

 

с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. „Алабин“ 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                               Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

Гр. София, ул. „Алабин“ №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

01.02.2019 г.

дата на плащане:

01.02.2019 г.

 

№ 0000000040

ФАКТУРА

дата: 01.02.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ЕООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Продадена земеделска земя съгл. Нотариален акт от 01.02.2019 г.

кв.м.

5 000

0,40

2 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2019 г.

сума:

2 000

срок за плащане:

01.02.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.45, ал.1 от ЗДДС

сума  за плащане:

2 000

  

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ  (по-скоро от гледна точка на Алфа ЕООД):

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Земи, който Алфа ще използва за земеделски дейности. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите, освен очакването да се реализират икономически изгоди от експлоатацията на земята. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, дворното място се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Специфичното за земите е, че за разлика от другите дълготрайни активи, те имат неограничен полезен живот и следователно не се амортизират (с някои изключения, като например кариери и обекти, използвани като депо), т.е. няма да е налице разход за амортизация.

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ цената на придобиване включва покупната цена на актива, както и митата и невъзстановимите данъци и такси, и всички преки разходи, свързани с доставката на актива и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация.

От гледна точка на Делта, реализиран е приход, от който най-вероятно е реализирана и печалба, тъй като земеделските земи са необходими и търсени, и най-вероятно маржът между покупната и продажната цена е достатъчно голям, за да се покрият всички разходи за придобиването му, които Делта е направила, и да остане печалба.

• Счетоводна:

Алфа намалява своето количество пари с 2 106 лв., срещу което получава земеделска земя с площ от 5 000 кв. м. на стойност 2 097 лв. и право на приспадане от начисления ДДС върху продажбите или право на възстановяване на ДДС в размер на 9 лв.

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. За Алфа не възниква задължение да включи актива в данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на балансовата стойност на продадения УПИ.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 89 думи;

ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 88 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 59 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на земеделската земя срещу откриване на задължение към доставчик. След това се осчетоводява начисляването на местния данък, таксата по вписването и задължението към нотариуса. Покупката на актива и всички следващи разходи се отчитат по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”, за да може да се калкулира цената на придобиване на актива. Тъй като всички суми са заплатени в деня на сделката, след всяка стопанска операция се създава статия за плащането. Накрая се осчетоводява заприхождаването на актива. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на земеделската земя се осчетоводява, като се дебитира сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” (увеличаване на разходите за придобиване на ДА) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупената земеделска земя се осчетоводява аналитично към сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”.

Получената фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 320 думи;

6. Плащането на таксата се осчетоводява, като се дебитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (намаляване на задълженията към бюджета) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаляване на паричните средства в касата).

Тази счетоводна статия се записва на база вносната бележка за заплатената такса към Агенцията по вписванията.

скрито платено съдържание: 275 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.02.2019): Осчетоводяване на покупката на земя – Фактура

стопанска

операция:

613

Разход за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

613

Разходи за придобиване на ДА

2 000

401

Задължения към доставчици

2 000

аналит.

Земеделска земя в Горни Богров – 5000 кв.м.

2 000

аналит.

Делта

2 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 000000040/01.02.2019 г.

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

скрито платено съдържание: 49 думи;

 

СС6 (01.02.2019): Осчетоводяване на плащането към Агенцията по вписванията

стопанска

операция:

453

Платен данък

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

2

501

Каса в лева

2

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

2

ОБЩО

2

скрито платено съдържание: 36 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 128 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт – показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 761 думи;