АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 811 уникалност: 79.4%

Правен Въпрос

Предоставянето на услуги от сдружение, регистрирано в обществена полза срещу заплащане на членски внос, представлява ли облагаема доставка по смисъла на ЗДДС?

Фактическа Обстановка

НАП извършва проверка за наличие на основание за регистрация по ЗДДС на сдружение с нестопанска цел. От представените оборотни ведомости данъчните установяват, че за периода 1 – 30 ноември 2015 г. сдружението е реализирало облагаем оборот в размер на 514 034,89 лв. На сдружението е съставен акт, тъй като не е подало заявление за регистрация по ДДС в законоустановения срок. Въз основа на акта е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. Наказателното постановление е обжалвано пред съда – с аргумент, че предоставяните услуги се предоставят от юридическо лице с нестопанска цел и са пряко свързани със спорт, т.е. представляват необлагаема доставка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 28.09.2018 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. К.

ЧЛЕНОВЕ: Б. П.

Р. Б.

при участието на секретаря И. Т. и при участието на прокурора М. Ю., като разгледа дело номер 5390 по описа за 2018 година докладвано от съдия Р. Б., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 208 - чл. 228 АПК вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 ЗАНН. С решение № 376589 от 02.04.2018 г. по НАХД № 856/18 г. на СРС, НО, 135 състав е изменено Наказателно постановление (НП) № F328315 от 07.11.2017 г., издадено от директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - С., като наложената на

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ", ЕИК[ ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място],[жк], [улица], вх. А, представлявано от А. Н. А., имуществена санкция по чл. 178 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за извършено нарушение на чл. 96, ал. 1 ЗДДС е намалена по размер от 3 000 лв. на 500 лв. Срещу това решение е подадена касационна жалба от СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН

КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ" с оплаквания, че е неправилно постановено в нарушение на закона по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 ЗАНН, с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр.2

ЗАНН. Излагат се подробни доводи по всяко едно от тези касационни основания, доразвити от писмени бележки. Касаторът иска тази инстанция да отмени решение № 376589 от 02.04.2018 г. по НАХД № 856/18 г. на СРС, НО, 135 състав и вместо него да постанови друго, с което изцяло да отмени НП № F328315/07.11.2017 г. Ответникът ТД на НАП-С. в съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Б. оспори касационната жалба и поиска да бъде отхвърлена. Прокурорът от СГП даде заключение, че подадената касационна жалба е основателна. Административен съд София - град намира, че касационната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна по чл. 210, ал. 1 АПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 ЗАНН, в 14-дневния срок по чл. 211, ал. 1 АПК вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 ЗАНН, срещу съдебно решение, подлежащо на касационен контрол.

Административен съд София-град при извършената касационна проверка по чл. 218 АПК вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 ЗАНН прие следното:

Софийски районен съд е установил фактическа страна, че с Резолюция за извършване на проверка № 222691701179889т 18.07.2017 г. А. Л. - С. на длъжност началник отдел при ТД на НАП-С. е определила Й. К. Н. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - С. да извърши проверка за наличие на основания за регистрация по ЗДДС на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ", ЕИК[ ЕИК]. В хода на извършената в изпълнение на тази резолюция проверка е установено, че сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяването на обществено полезна дейност под № [ЕГН]. От представените от сдружението оборотни ведомости проверяващите са установили, че за периода 01.11.2015 г. - 30.11.2015 г. то е реализирало облагаем оборот в размер на 514 034.89 лв. Прието е, че СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ" извършва търговска дейност, тъй като редовно и по занятие срещу заплащане на членски внос предоставя услуги като фитнес и спа, които по своята същност не представляват освободена доставка. На СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ" била съставен АУАН № F328315/04.09.2017 г. за това, че не е подало заявление за регистрация в законоустановения 14-дневен срок след изтичане на данъчния период, през който е достигнало облагаем оборот в размер на 50 000 лв. или до 14.12.2015 г. Въз основа на така съставения АУАН № F328315/04.09.2017 г. било издадено НП № F328315/07.11.2017 г. от директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - С., с което на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПУЛС - СОФИЯ" е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. на основание чл. 178 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 1364 думи;