Услугa длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни от Kreston BulMar

Цел на Услугата

Целта на услугата е да осигури на бюджетна абонаментна цена:

  • квалифициран експерт, който да бъде обявен като длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
  • текущи консултации във връзка с обработката и защитата на личните данни.

Когато възникне реална нужда от комуникация с физически лица или КЗЛД във връзка с обработка лични данни, това се заплаща допълнително.

 

Обхват на Услугата

  • Обявяване на квалифициран експерт като длъжностно лице по защита на личните данни (DPO), което, в случай на нужда, да представлява възложителя пред физически лица или КЗЛД;
  • Общи устни и писмени консултации по въпроси, свързани с обработката и защитата на личните данни, които целят създаване на разбиране за потенциалните рискове и възможности, произтичащи от конкретни обстоятелства при възложителя.

 

Срокове за Изпълнение на Услугата

  • Обявяване на длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) пред КЗЛД – в срок до три работни дни от сключване на договор;
  • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.;
  • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден след получаване на запитване.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е в размер на 250 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Експерти към Услуга длъжностно лице по защита на личните данни

Нина Стоева

Нина Стоева

автор на ресурса

Слави Микински

Слави Микински

автор на ресурса

абонамент