Уроци към тема Практически Заплати и Осигуряване - Учебник

 1. Трудов стаж
 2. Трудови правоотношения
 3. Основни принципи
 4. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)
 5. Минимална работна заплата (МРЗ)
 6. Договаряне на работната заплата
 7. Основна (договорена) заплата
 8. Страни по трудовото правоотношение
 9. Системи на заплащане на труда
 10. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)
 11. Брутна работна заплата
 12. Брутна работна заплата с постоянен характер
 13. Трудов договор
 14. Индивидуален трудов договор
 15. Документи за сключване на трудов договор
 16. Сключване на трудов договор
 17. Изменение на трудов договор
 18. Прекратяване на трудов договор
 19. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)
 20. Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване.
 21. Прекратяване на трудов договор от страна на служител, когато отправи предизвестие до работодателя.
 22. Платен годишен отпуск
 23. Основен платен годишен отпуск
 24. Неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв
 25. Удължен платен годишен отпуск
 26. Отпуск на синдикални дейци
 27. Служебни и творчески отпуски
 28. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 29. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 30. Трудова книжка
 31. Съдържание на трудовата книжка
 32. Задължения за работника или служителя във връзка с трудовата книжка
 33. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея
 34. Възстановяване на изгубена трудова книжка
 35. Трудов стаж, когато работникът или служителят не е работил
 36. Трудов стаж, когато не е съществувало трудово правоотношение
 37. Периоди, които не се зачитат за трудов стаж
 38. Изчисляване на трудов стаж
абонамент