Становища по Казуси към тема Трудово Право

 1. Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?
 2. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
 3. Какви са разноските за служител при обжалване на дисциплинарно уволнение?
 4. Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?
 5. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 6. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 7. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в месеци?
 8. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в дни?
 9. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие за напускане, уговорен в дни?
 10. Ако работодател смени името на дружеството си, налага ли се подписване на нови трудови договори?
 11. Налага ли се подписване на нов трудов договор при промяна на работодателя?
 12. Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?
 13. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?
 14. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 15. Отчита ли се в класа за придобит професионален опит и стаж времето, прекарано в отпуск по майчинство?
 16. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 17. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 18. Командировка ли е работата в друг град?
 19. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?
 20. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?
 21. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 22. Как се третира командировка в почивни дни?
абонамент