Наредби и Други към тема Трудово Право

 1. Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение
 2. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Метали
 3. Наредба за Работното Облекло
 4. Наредба за Особената Закрила на Боледуващите
 5. Наредба за Условията на Труд на Бременните, Родилките и Кърмачките
 6. Наредба за Дейността на Службите по Трудова Медицина
 7. Наредба за Безопасността при Работа с Видеодисплеи
 8. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Товарно-Разтоварни Работи
 9. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Въздушни Компресорни Инсталации
 10. Наредба за Безопасността при Работа с Експозицията на Шум
 11. Наредба за Защита при Работа с Азбест
 12. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Автомобили
 13. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Водоснабдителни и Канализационни Системи
 14. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Обработване на Дървесина
 15. Наредба за Защита от Биологични Агенти
 16. Наредба за Оценка на Риска
 17. Наредба за Микроклимата на Работните Места
 18. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Електрокари и Мотокари
 19. Наредба относно Режимите на Труд и Почивка по Време на Работа
 20. Наредба за Личните Данни и Достъп до Регистъра на Военнослужещите
 21. Наредба за Избора на Осигуряване, Разпределянето на Осигурителните Вноски и др. на Работниците и Служителите
 22. Наредба за Сигурността при Работа с Електромагнитни Полета
 23. Наредба за Командироване при Предоставяне на Услуги
 24. Наредба за Защита от Професионални Рискове и Тяхната Превенция
 25. Наредба за Документите за Сключване на Трудов Договор
 26. Наредба за Обученията по Условията на Труд в Предприятията
 27. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Срочно или Временно Трудово Правоотношение
 28. Наредба за Регистриране на Договорите по чл. 114а пред ИА ГИТ
 29. Наредба за Правила при Работа с Тежести
 30. Наредба за Договаряне на Работната Заплата
 31. Наредба за Работите с Допълнителен Платен Годишен Отпуск
 32. Наредба за Изискванията за Знаци и Сигнали за Безопасност при Работа
 33. Наредба за Работите с Установено Намалено Работно Време
 34. Наредба за Конкурситe за Държавни Служители
 35. НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
 36. Наредба за Работа на Ненавършилите 15-Годишна Възраст
 37. Наредба за Разрешаване на Работа на Непълнолетните
 38. Наредба за Безопасността при Работа в Експлозивна Атмосфера
 39. Наредба за Провеждането на Обучение и Инструктаж относно Правилата за Безопасни Условия на Труд
 40. Наредба за Защита от Канцерогени и Мутагени
 41. Наредба за Характеристиките на Държавните Служители
 42. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Строително-Монтажни Работи
 43. НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
 44. Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата
 45. Наредба за Изискванията за Условия на Труд и на Работното Оборудване
 46. Наредба за Документи за Държавна Служба
 47. Наредба за Информирането на Служителите и Работниците за Вземанията им при Несъстоятелност на Работодателя
 48. Наредба за Командировките и Специализациите в Чужбина
 49. Наредба за Защита при Работа с Химични Агенти
 50. Наредба за Трудовата книжка и Трудовия Стаж
 51. Наредба относно Декларацията за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 52. Наредба за Заплатите в Държавната Администрация
 53. Наредба за Положението на Държавните Служители
 54. Наредба за Допълнителните Възнаграждения на Военнослужещите и за Условията на Труд в Армията
 55. Наредба за Дългосрочните Командировки в Чужбина
 56. Наредба за Трудови Злополуки
 57. Наредба за Изисквания за Безопасност и Опазване на Работещите
 58. Наредба за Трудовите Отношения Между Екипажа на Кораба и Притежателя му
 59. Наредба за Безопасността при Работа с Вибрации
 60. Наредба за Прилагане на Класификатора в Администрацията
 61. Наредба за Трудовите и Осигурителните Отношения на Изпратените в Чужбина Български Граждани
 62. Наредба относно Сигурността при Работа с Изкуствени Оптични Лъчения
 63. Наредба за Оценяването в Държавната Администрация
 64. Наредба за Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ
 65. Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
 66. Наредба за Условията и Реда за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател
 67. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Леене на Метали и Метални Сплави
абонамент