Видеоматериали към тема Счетоводство и Одит

 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти
 2. Казуси по МСФО 15
 3. Нематериални активи
 4. Отчитане на инвестиционни имоти
 5. Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16
 6. Отчитане на материални запаси
 7. Сделки със свързани лица - счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 8. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети
 9. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети – Казуси
 10. Командировки в страната и чужбина
 11. Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 12. Първоначално преминаване към различни счетоводни бази
 13. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 14. МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
 15. Отчитане на земеделско производство – МСС 41
 16. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 17. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 18. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети
 19. Приходи от договори с клиенти - МСФО 15
 20. Отчитане на материални запаси – МСС 2
 21. Отчитане на лизинг - МСФО 16/ СС 17
 22. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 23. Отчитане на имоти, машини и съоръжения
 24. Отчитане и данъчни ефекти при Бизнес Комбинации – МСФО 3
 25. Отчитане на лизинг (МСФО 16/ МСС17/ СС 17)
 26. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16
абонамент