Становища по Казуси към тема Счетоводство и Одит

 1. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 2. Как се признава разход за закупен софтуер?
 3. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемодателя?
 4. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 5. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 6. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 7. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 8. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?
 9. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 10. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 11. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?
 12. Как се третира предоставянето на мостри?
 13. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 14. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 15. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?
 16. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 17. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 18. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
абонамент