Становища по Казуси към тема Счетоводство и Одит

 1. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 2. Как се признава разход за закупен софтуер?
 3. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемодателя?
 4. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 5. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 6. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 7. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 8. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?
 9. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 10. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 11. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 12. Как се осчетоводява продажба на стока?
 13. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 14. Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?
 15. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 16. Как се осчетоводява придобиването на ДМА, когато има финансиране, и какви данъчни ефекти се появяват в ГДД?
 17. Как се отчита приход от финансиране на услуга?
 18. Как се оценява земеделска продукция?
 19. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 20. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?
 21. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?
 22. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
 23. Как се отчита приход от финансиране за дълготраен материален актив?
 24. Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?
 25. Как се определя дали един имот се третира като инвестиционен или като стока?
 26. Как се определя дали един имот е инвестиционен или дълготраен актив?
абонамент