Стандарти към тема Счетоводство и Одит

 1. Национални Счетоводни Стандарти - Общи Разпоредби
 2. СС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 3. СС 2 - Отчитане на Стоково-Материалните Запаси
 4. СС 4 - Oтчитане на Aмортизациите
 5. СС 7 - Отчети за Паричните Потоци
 6. СС 8 - Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счетоводната Политика
 7. СС 9 - Представяне на Финансовите Отчети на Предприятията с Нестопанска Дейност
 8. СС 10 - Събития, Настъпили след Датата на Годишния Финансов Отчет
 9. СС 11 - Договори за Строителство
 10. СС 12 - Данъци от Печалбата
 11. СС 13 - Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност
 12. СС 16 - Дълготрайни Материални Активи
 13. СС 17 - Лизинг
 14. СС 18 - Приходи
 15. СС 19 - Доходи на Персонала
 16. СС 20 - Отчитане на Правителствени Дарения и Оповестяване на Правителствена Помощ
 17. СС 21 - Ефекти от Промените във Валутните Курсове
 18. СС 22 - Отчитане на Бизнескомбинации
 19. СС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 20. СС 27 - Консолидирани Финансови Отчети и Отчитане на Инвестициите в Дъщерни Предприятия
 21. СС 28 - Отчитане на Инвестициите в Асоциирани Предприятия
 22. СС 31 - Отчитане на Дялове в Смесени Предприятия
 23. СС 32 - Финансови Инструменти
 24. СС 33 - Доходи на Акция (отменен)
 25. СС 34 - Междинно Счетоводно Отчитане
 26. СС 35 - Преустановявани Дейности (отменен)
 27. СС 36 - Обезценка на Активи
 28. СС 37 - Провизии, Условни Задължения и Условни Активи
 29. СС 38 - Нематериални Активи
 30. СС 40 - Отчитане на Инвестиционни Имоти
 31. СС 41 - Селско Стопанство
 32. СС 42 - Прилагане за Първи Път на Националните Счетоводни Стандарти
 33. МСС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 34. МСС 2 - Материални Запаси
 35. МСС 7 - Отчети за Паричните Потоци
 36. МСС 8 - Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
 37. МСС 10 - Събития след Края на Отчетния Период
 38. МСС 11 - Договори за Строителство
 39. МСС 12 - Данъци върху Дохода
 40. МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения
 41. МСС 17 - Лизинг
 42. МСС 18 - Приходи
 43. МСС 19 - Доходи на Наети Лица
 44. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ
 45. МСС 21 - Ефекти от Промените в Обменните Курсове
 46. МСС 23 - Разходи по Заеми
 47. МСС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 48. МСС 26 - Счетоводство и Отчитане на Планове за Пенсионно Осигуряване
 49. МСС 27 - Индивидуални Финансови Отчети
 50. МСС 28 - Инвестиции в Асоциирани Предприятия и Съвместни Предприятия
 51. МСС 29 - Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики
 52. МСС 32 - Финансови Инструменти: Представяне
 53. МСС 33 - Нетна Печалба на Акция
 54. МСС 34 - Междинно Финансово Отчитане
 55. МСС 36 - Обезценка на Активи
 56. МСС 37 - Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
 57. МСС 38 - Нематериални Активи
 58. МСС 39 - Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване
 59. МСС 40 - Инвестиционни Имоти
 60. МСФО 10 - Консолидирани Финансови Отчети
 61. МСФО 13 - Оценяване по Справедлива Стойност
 62. МСС 41 - Земеделие
 63. МСФО 15 - Приходи от Договори с Клиенти
 64. МСФО 5 - Нетекущи Активи, Държани за Продажба, и Преустановени Дейности
 65. МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане
 66. МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минерални Ресурси
 67. МСФО 11 - Съвместни Предприятия
 68. МСФО 2 - Плащане на Базата на Акции
 69. МСФО 4 - Застрахователни Договори
 70. МСФО 8 - Оперативни Сегменти
 71. МСФО 3 - Бизнес Комбинации
 72. МСФО 12 - Оповестяване на Дялови Участия в Други Предприятия
 73. МСФО 7 - Финансови Инструменти
 74. МСФО 9 - Финансови Инструменти
 75. МСФО 16 - Лизинг
абонамент