Стандарти към тема Счетоводство и Одит

 1. Национални Счетоводни Стандарти - Общи Разпоредби
 2. Представяне на финансови отчети
 3. Отчитане на стоково-материалните запаси
 4. Oтчитане на aмортизациите
 5. Отчети за паричните потоци
 6. Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
 7. Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
 8. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
 9. Договори за строителство
 10. Данъци от печалбата
 11. Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
 12. Дълготрайни материални активи
 13. Лизинг
 14. Приходи
 15. Доходи на персонала
 16. Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
 17. Ефекти от промените във валутните курсове
 18. Отчитане на бизнескомбинации
 19. Оповестяване на свързани лица
 20. Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
 21. Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
 22. Отчитане на дялове в смесени предприятия
 23. Финансови инструменти
 24. Доходи на акция
 25. Междинно счетоводно отчитане
 26. Преустановявани дейности
 27. Обезценка на активи
 28. Провизии, условни задължения и условни активи
 29. Нематериални активи
 30. Отчитане на инвестиционни имоти
 31. Селско стопанство
 32. Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти
 33. МСС 1 - Представяне на финансови отчети
 34. Международен счетоводен стандарт 2
 35. МСС 7 - Отчети за паричните потоци
 36. МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 37. МСС 10 - Събития след края на отчетния период
 38. МСС 11 - Договори за строителство
 39. МСС 12 - Данъци върху дохода
 40. МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения
 41. МСС 17 - Лизинг
 42. МСС 18 - Приходи
 43. МСС 19 - Доходи на наети лица
 44. МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
 45. МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове
 46. МСС 23 - Разходи по заеми
 47. МСС 24 - Оповестяване на свързани лица
 48. МСС 26 - Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 49. МСС 27 - Индивидуални финансови отчети
 50. МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 51. МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
 52. МСС 32 - Финансови инструменти: Представяне
 53. МСС 33 - Нетна печалба на акция
 54. МСС 34 - Междинно финансово отчитане
 55. МСС 36 - Обезценка на активи
 56. МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
 57. МСС 38 - Нематериални активи
 58. МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
 59. МСС 40 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
 60. МСФО 1 - Тест
абонамент