Обезщетение за безработица – придобиване на право, размер, ред и срок за отпускане

Едуард Пушев
Старши експерт обработка на заплати в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 30 март 2020 467 уникалност: 100%

Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са регламентирани в глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).

Обезщетенията за безработица представляват привлекателен доход и много често се извършват злоупотреби с цел получаване на неправомерни по основание или размер плащания. Затова нормативните актове, които регулират изплащането им, подлежат на чести промени.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПРИБОБИВАНЕ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

От началото на 2018 г. бяха направени промени в КСО.

скрито платено съдържание: 48 думи;

1. За период на осигуряване се зачита:

 • времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • скрито платено съдържание: 24 думи;
 • времето на неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, зачетени за трудов и осигурителен стаж;
 • скрито платено съдържание: 23 думи;

2. Лицата трябва да отговарят и на следните условия:

 • да бъдат регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда);
 • скрито платено съдържание: 42 думи;
 • не трябва да упражняват трудова дейност, за която да бъдат осигурявани в Република България или по законодателството на друга държава. Изключение от това правило правят лицата, които работят на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, сключен с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.

II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Лицата, които отговарят на изброените по-горе условия, следва да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда) в срок до 7 работни дни, считано от датата на последното прекратяване на трудовото правоотношение. Регистрацията се извърша въз основа на определен набор от документи:

 • скрито платено съдържание: 48 думи;

В случай че при регистрацията лицата разполагат единствено с документ за самоличност, те могат да представят останалите документи при посещение на Бюрото по труда за среща с трудов посредник или за изготвяне на индивидуалния план за действие.

скрито платено съдържание: 139 думи;

III. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

След като лицето е подало всички необходими документи, в срок до 14 дни, с разпореждане на определеното длъжностно лице от НОИ, трябва да бъде отпуснато или отказано обезщетението за безработица. Разпореждането се връчва лично на лицето, срещу подпис. Връчването може да стане на посочен от лицето физически или електронен адрес.

скрито платено съдържание: 62 думи;

IV. РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

Месечният размер на обезщетението за безработица се определя на дневна база. Това означава, че при наличие на 21 работни дни в месеца на получаване на обезщетението, то лицето ще получи обезщетение за 21 дни.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Изключения за размера на обезщетението съществуват за безработните лица, чиито трудови правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхното съгласие, или заради виновното им поведение (дисциплинарно уволнение). В това изключение попадат и лицата, придобили право на обезщетение за безработица преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на право за получаване на обезщетение за безработица – тоест в последните 3 години са останали без работа, за което са получавали обезщетение.

скрито платено съдържание: 18 думи;

Извън обхвата на изключенията са лицата, чиито трудови договори са прекратени с изтичането на срока, за който са сключени (срочни договори), както и в случаите, когато работникът има право да прекрати своя договор без предизвестие, поради виновното поведение на работодателя (например неизплатено в срок възнаграждение).

скрито платено съдържание: 53 думи;

V. СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА

скрито платено съдържание: 60 думи;

От 2018 г. за всеки 4 години допълнителен осигурителен стаж се получава право на допълнителни 2 месеца за получаване на обезщетение за безработица.

скрито платено съдържание: 48 думи;

По-долу е представен срокът за получаване на обезщетението за безработица, според натрупания осигурителен стаж на лицата:

 • скрито платено съдържание: 46 думи;

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

В случаите, когато лице престане да отговаря на изискванията за получаване на обезщетение за безработица, се спира и неговото изплащане.

Обезщетение за безработица се спира в следните случаи:

 • Когато лицето започне трудова дейност, за която подлежи на осигуряване в страната или по законодателството на друга държава – с изключение на лицата, които са сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.
  • скрито платено съдържание: 115 думи;
 • При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, както и при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.

Законът дава право, ако едно лице по време на изплащане на обезщетение за безработица сключи трудов договор, който бъде прекратен в рамките на следващите 12 месеца, то да получи остатъка от прекъснатото обезщетение за безработица, ако в 7-дневен срок уведоми НОИ и в същия срок отново се регистрира като безработен в Бюрото по труда.

В обобщение:

скрито платено съдържание: 107 думи;