Съдържание:

Сборник Базови Примери по Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

Димитър Мавродиев
Мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar
7 юли 2020, 00:00 82 100%

Актуална Версия

бутони!

Легенда:

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

бутони!

2. Данъчно Задължени Лица

бутони!

._3_.Кои са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

бутони!

Пример 1. Местно Физическо Лице

Иван Иванов е физическо лице, което пребивава на територията на България през цялата година. Той притежава къща в град София, където живее със своето семейство и където се намира постоянният му адрес. Иван също така работи и по трудов договор към българско дружество, от което получава ежемесечни доходи.

Тъй като Иван притежава къща в град София, където живее със семейството си, явяваща се негов постоянен адрес, и извършва трудова дейност за българско дружество, той ще се счете за местно лице за България. Причината е, че центърът на жизнените му интереси е пряко свързан със страната. Това са и основните фактори, които се гледат при определяне кога едно лице е местно за съответната страна. Невинаги са кумулативно изпълнени всички условия, но когато повечето от тях са, това натежава върху преценката.

Поради тази причина всички доходи, които Иван получава както от България, така и от чужбина, ще бъдат обложени с данък съгласно ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателства и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

 (§3 от Тематично Резюме) (чл.4; чл.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 2. Местно Физическо Лице

Джон Джонсън е американски гражданин, който има постоянен адрес и пребивава на територията на България, а също и има сключен брак с българка. Джон работи и по трудов договор към българско дружество на територията на страната.

Въпреки че Джон е американски гражданин, той ще се счете за местно лице за България, тъй като центърът на жизнените му интереси е в страната. А именно – в страната се намира неговото семейството, тук той има постоянен адрес, а също и в България осъществява трудова дейност. Поради тази причина всички доходи, които Джон получава както от България, така и от чужбина, ще бъдат обложени с данък съгласно ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателства и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

 (§3 от Тематично Резюме) (чл.4; чл.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

._4_.Кои са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

бутони!

Пример 3. Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън е физическо лице, което живее в Лондон и пребивава на територията на Великобритания през по-голямата част от годината. Той е музикален артист, който получава доходи от участия в концерти. Във връзка с провеждането на редица концерти на територията на България, организирани от българско дружество, Джон е поканен да вземе участие в тях. За неговото участие ще му бъде изплатен хонорар от 10 000 лв. Концертите ще се проведат за период от два месеца.

След като Джон живее и обичайно пребивава във Великобритания, както и това, че по принцип осъществява своята музикална дейност там, за него следва да се счете, че центърът на жизнените му интереси е във Великобритания. Поради тази причина той ще се счете за чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ.

Хонорарът от 10 000 лв., който ще получи от българското дружество във връзка с участието му в концертите на територията на България, ще бъде с източник от страната. Поради това той ще бъде носител на задължението за данък върху получената сума. Този данък следва да се удържи от хонорара на Джон, вследствие на което и да се декларира и внесе от българското дружество – в сроковете, упоменати в ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

 (§4 от Тематично Резюме) (чл.5; чл.7 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 4. Чуждестранно Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който живее от няколко години в Амстердам, Холандия, където се намира и неговият постоянен адрес. Там той е основал дружество, опериращо в сферата на IT услугите. Иван притежава и апартамент в София, който при заминаването си от България е отдал под наем на друго физическо лице, от което получава ежемесечни доходи.

Тъй като Иван пребивава постоянно в Холандия и там упражнява стопанска дейност, той ще се счете за чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ, въпреки че е български гражданин. Причината е, че центърът на жизнените му интереси е в Холандия.

Доходите от предоставянето под наем на апартамента в София ще бъдат с източник от страната, като той трябва да ги декларира в България и за тях ще дължи данък.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

 (§4 от Тематично Резюме) (чл.5; чл.7 от ЗДДФЛ)

бутони!

3. Видове Доходи, Облагаеми Доходи и Облагане на Доходи

бутони!

._6_.Как се Определя Окончателният Облагаем Доход на Физически Лица.

бутони!

Пример 5. Определяне на Окончателния Облагаем Доход

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните доходи:

 • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 12 000 лв.;
 • Доходи от сключен граждански договор през юли 2019 г. – 4 000 лв.;
 • Доходи от продажба на автомобил, придобит през 2012 г. – 10 000 лв.;
 • Доходи от получено застрахователно обезщетение – 1 500 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение. През годината той е получавал както облагаеми, така и необлагаеми доходи. Облагаемите доходи са доходите от наем и тези от сключения граждански договор (извънтрудови правоотношения).

За доходите от наем Иван има право на 10% нормативно признати разходи, а за тези от гражданския договор – на 25% нормативно признати разходи. За гражданския договор не са дължими осигурителни вноски, защото Иван е осигуряван на максималния осигурителен доход през годината по трудов договор.

Облагаемият доход от наем е равен на 10 800 лв. (12 000 лв. - 10% НПР x 12 000 лв.), а облагаемият доход от гражданския договор е 3 000 лв. (4 000 лв. - 25% НПР x 4 000 лв.). Следователно общо облагаемият доход на Иван е равен на 13 800 лв.

В облагаемия доход няма да се включат доходите от продажбата на автомобила и тези от застрахователното обезщетение, тъй като те са необлагаеми.

 (§6 от Тематично Резюме) (чл.12 от ЗДДФЛ)

бутони!

._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Всеки Източник на Доход на Физически Лица.

бутони!

Пример 6. Определяне на Данъчната Основа

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните облагаеми доходи:

 • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 18 000 лв.;
 • Доходи от сключени граждански договори през 2019 г. – 5 000 лв.;
 • Доходи от продажба на автомобил, който е закупен през същата година. Продажната цена на автомобила е 10 000 лв., докато покупната е 8 000 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение.

Данъчната основа за облагане с данъци, съгласно ЗДДФЛ, се определя поотделно за всеки придобит доход.

По отношение на доходите от наем – данъчната основа се определя, като от брутния доход се приспаднат 10% нормативно признати разходи. Така получените 18 000 лв. следва да се намалят с 1 800 лв. (10% НПР х 18 000 лв.) и данъчната основа за тези доходи се получава 16 200 лв.

По отношение на доходите от сключения граждански договор (извънтрудови правоотношения) – данъчната основа се получава, като от брутния доход се приспаднат 25% нормативно признати разходи и дължимите осигурителни вноски. В конкретния случай Иван е осигуряван по трудови правоотношения върху максималния осигурителен доход през цялата година и затова за доходите от извънтрудови правоотношения не се дължат осигурителни вноски. Данъчната основа за тези доходи се определя, като от 5 000 лв. се приспаднат 1 250 лв. (25% НПР х 5 000 лв.) и така се получават 3 750 лв.

По отношение на доходите от продажбата на автомобила – данъчната основа се определя, като от продажната цена се извади документално доказаната покупна цена. Данъчната основа за тези доходи е 2 000 лв. (10 000 лв. продажна цена - 8 000 лв. покупна цена).

Общата годишна данъчна основа за 2020 г. се получава, като се съберат данъчните основи от всички получени облагаеми доходи. Сумата, върху която се дължи данък, е 21 950 лв. (16 200 + 3 750 + 2 000). Данъчната ставка е 10%, т.е. размерът на дължимия данък е 2 195 лв. (21 950 лв. х 10%).

(§7 от Тематично Резюме) (чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._8_.Кои Доходи на Физически Лица НЕ се Включват в Облагаемия Доход.

бутони!

Пример 7. Доходи, Които Не се Включват в Облагаемия Доход

Иван Иванов през 2020 г. е получавал доходи по трудов договор. През годината той е получил дивидент за 3 000 лв. от дружество Алфа, в което е съдружник – квартален мини маркет, който е учредил с двама свои роднини през 2017 г. Освен това е получил и доходи от участие в Държавната лотария – в размер на 1 000 лв.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван ще се формира единствено от доходите му от трудови правоотношения, като данъкът за тях се определя, удържа и внася авансово от работодателя.

Доходите от получения дивидент не се включват в облагаемия доход, защото се облагат с окончателен данък по ЗДДФЛ. Доходите от Държавната лотария също не се включват, тъй като попадат в обхвата на необлагаемите доходи, определени в закона.

(§8 от Тематично Резюме) (чл.16, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

4. Данъчна Ставка

бутони!

._12.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Стопанска Дейност, Която те Извършват в Лично Качество.

бутони!

Пример 8. Облагане на Доходи по Граждански Договор

Ваня Иванова е български гражданин, занимаваща се с музикална дейност, от която получава доходи. За тази си дейност тя сключва граждански договори с различни заведения, където има участия и от които получава хонорари. На 15._6.2020 г. Ваня има участие в заведение в гр. Бургас, за което получава хонорар в размер на 5 000 лв.

Сключването на граждански договори от Ваня и получаването на хонорари от участието ѝ в заведението е стопанска дейност, извършвана в лично качество. За получения хонорар от 5 000 лв. Ваня ще дължи данък от 10%, който ще се изчисли, след като от получената сума се приспаднат нормативно признатите разходи за тази дейност (25%), както и дължимите осигуровки. Изчисленият данък следва да се декларира и плати до края на юли 2020 г.

Следва да се има предвид, че ако Ваня е самоосигуряващо се лице, самата тя ще има задължение да декларира и внесе дължимия данък в упоменатите срокове.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._13.Как се Облагат Доходите на Физически Лица, Които са Еднолични Търговци.

бутони!

Пример 9. Облагане на Доходи на Едноличен Търговец

Иван Иванов е физическо лице, български гражданин, който е едноличен търговец, занимаващ се с покупко-продажба на хранителни стоки. Той има магазин в столичния квартал „Люлин“, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал печалба от 20 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява всеки месец и във фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство) върху минималния осигурителен доход от 610 лв.

След като през 2020 г. Иван е извършвал дейност по покупко-продажба на стоки в качеството си на едноличен търговец, той ще дължи данък в размер на 15%. Данъчната основа за дължимия данък ще се изчисли, след като от реализираната печалба за годината от 20 000 лв., която се явява и негов доход за годината, се приспаднат общо дължимите осигуровки за 2020 г., които в неговия случай ще бъдат в размер на 6 260 лв. Върху данъчната основа от 13 740 лв. (20 000 лв. - 6 260 лв.) Иван ще дължи данък в размер на 2 061 лв. (13 740 лв. х 15%).

Дължимият данък от 2 061 лв. Иван следва да декларира с Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ в срок от 10._1.2021 до 31._3.2021 г. Също така той трябва да има предвид, че за него ще възникне и задължение за подаване на Годишен отчет за дейността за 2020 г.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.43, ал.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

._14.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Наем или Предоставено Право на Ползване.

бутони!

Пример 10. Облагане на Доходи от Наем на Недвижим Имот

Латинка Георгиева е български гражданин, пенсионер. Тя притежава апартаменти в гр. София, които отдава под наем на други физически лица. Тя не получава никакви други доходи, освен тези от отдаването под наем на апартаментите. За месеците януари, февруари и март 2020 г. тя е получила доходи от тази си дейност в размер на общо 10 000 лв.

След като Латинка отдава под наем апартаментите на други физически лица, тя ще има задължение за деклариране и внасяне на данък в размер на 10% от получените доходи. За първото тримесечие полученият доход в размер на 10 000 лв. ще се намали с нормативно признатите разходи за тази дейност, които са в размер на 10%, като получената данъчна основа от 9 000 лв. следва да се обложи с 10% данък.

Дължимият данък от 900 лв.(9 000 лв. х 10%) Латинка следва да декларира и плати в срок до края на април 2020 г. Също така тя трябва да има предвид, че за нея ще възникне и задължение за подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., чийто срок е от 10 януари до 30 април 2021 г.

 (§14 от Тематично Резюме) (чл.44, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._15.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Различни Специфични Източници.

бутони!

Пример 11. Облагане на Доходите от Обезщетение за Пропуснати Ползи

Иван Иванов е български гражданин, който си е закупил самолетен билет за пътуване до Малдивите, което ще се осъществи на 20 март. Една седмица преди полета, авиокомпанията го отменя и връща заплатената от Иван сума за билета, като във връзка с това тя му дължи и обезщетение в размер на 100 лв.

Обезщетението от авиокомпанията за неосъществения полет ще се счете за доход на Иван за пропуснати ползи. За този доход ще се дължи данък в размер на 10%. Това означава, че авиокомпанията следва да удържи данък от 10 лв. (100 лв. х 10%) и да заплати нетно на Иван сумата от 90 лв.

Авиокомпанията има срок да декларира дължимия данък от 10 лв. и съответно да го плати до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатила обезщетението на Иван. Ако то бъде изплатено например през март, тогава този срок ще бъде до края на април.

 (§15 от Тематично Резюме) (чл.44а, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 12. Облагане на Доходи от Лихви по Предоставени Заеми

През декември 2019 г. Иван Иванов е предоставил паричен заем от 100 000 лв. на Алфа ООД, за което двете страни са сключили договор. В него е уговорено, че Алфа ООД трябва да изплати и върне сумата в срок до 2 години от предоставянето ѝ, а дължимата годишна лихва е в размер на 10%. На 30 юни 2020 г. Алфа ООД връща половината сума от заема в размер на 50 000 лв. на Иван, като заедно с това му изплаща и лихва в размер на 5 000 лв. До края на годината не е връщана друга част от сумата, нито са изплащани други лихви.

Получената сума от 5 000 лв. ще се счете за доход от лихви на Иван Иванов, за който той ще дължи данък от 10%. Дължимият данък от 500 лв. (5 000 лв. х 10%) следва да се удържи от Алфа ООД преди изплащането на дохода към Иван. Алфа ООД следва да декларира и съответно заплати данъка на държавата в срок до края на юли 2020 г. Тъй като Иван Иванов е предоставил заем, който има непогасена част към 31 декември 2020 г., надхвърляща 10 000 лв., за него ще възникне и задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Срокът за подаването ѝ е от 10 януари до 30 април 2021 г.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.44а, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._16.Как се Облагат Доходите на Физически Лица, за Които Данъкът се Удържа от Платеца на Дохода.

бутони!

Пример 13. Облагане на Доход от Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с местно пенсионно дружество, като е решил да внася допълнителни доброволни вноски за своя сметка. През 2018 г. той е направил вноски за 2 000 лв., а през 2019 г. – за 3 000 лв. Иван е ползвал данъчни облекчения за направените допълнителни доброволни вноски в пълен размер както за 2018 г., така и за 2019 г. През януари 2020 г. Иван е решил да прекрати договора за допълнително доброволно осигуряване и съответно да получи обратно вноските, които е направил, на обща стойност 5 000 лв. (3 000 лв. + 2 000 лв.).

Получените обратно вноски за допълнително доброволно осигуряване на Иван (в общ размер от 5 000 лв.) се третират като негов доход. Този доход ще бъде облагаем с 10%, тъй като Иван е ползвал данъчни облекчения в пълен размер през годините и е решил да прекрати предсрочно договора си с пенсионното дружество. Дължимият данък от 500 лв. (5 000 лв. х 10%) следва да бъде удържан от пенсионното дружество преди да изплати сумата на Иван, като то също така трябва да го декларира и плати на държавата в срок до края на април 2020 г.

(§16 от Тематично Резюме) (чл.46, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._19.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви по Банкови Сметки.

бутони!

Пример 14. Облагане на Доход от Лихви по Банкови Сметки

Иван Иванов е български гражданин, който през август 2020 г. е направил депозит в местна търговска банка на стойност 1 000 000 лв. В сключения депозитен договор между него и банката е упоменато, че в края на всяка година Иванов ще получава авансово лихва от банката, която на годишна база ще бъде в размер на 3%. През декември 2020 г. Иван е получил по банковата сметка лихва в размер на 10 000 лв.

Получената сума от лихва в размер на 10 000 лв. ще се яви доход на Иван за 2020 г., който ще бъде облагаем с 8%. Това означава, че от тази сума банката следва да удържи данък в размер на 800 лв. (10 000 лв. х 8%), като тя ще има и задължение за подаване на Декларация за дължими данъци, както и да плати данъка на държавата, в срок до края на януари 2021 г. Иван няма да има задължение за подаване на някаква декларация във връзка с този доход.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

5. Данъчна Основа и Размер на Данъка

бутони!

._20.Как се Определя Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица.

бутони!

Пример 15. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

Иван Иванов е български гражданин, който работи на трудов договор към българско дружество. За 2020 г. той е получил от работата си по трудовия договор брутно възнаграждение в размер на 12 000 лв. Иван притежава апартамент в гр. София, който отдава под наем на други физически лица. От тази си дейност през 2020 г. той е получил доходи в размер на 5 000 лв.

След като Иван е получил от работата си по трудов договор доход в размер на 12 000 лв. и доходи от отдаването под наем на апартамента в гр. София за 5 000 лв., неговата обща годишна данъчна основа за облагане с данък ще бъде 17 000 лв. За доходите от трудовия договор той няма да дължи данък, тъй като той вече е бил удържан авансово от работодателя му и съответно – платен на държавата.

Колкото за доходите от отдаване под наем на апартамента – Иван ще дължи данък в размер на 10%. Данъчната основа ще се изчисли, след като от 5 000 лв. се приспаднат 10% нормативно признати разходи, а именно 500 лв. (5 000 лв. х 10%). Върху данъчната основа от 4 500 лв. (5 000 лв. - 500 лв.) Иван ще дължи данък в размер на 450 лв. (4 500 лв. х 10% = 450 лв.).

Иван ще бъде задължен да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2020 г., за да определи общата си годишна данъчна основа от всички получени доходи през 2019 г.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.17 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 16. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

Иван Иванов е български гражданин, който през април 2020 г. е закупил къща в гр. Варна за 100 000 лв. и я продал през юни същата година за 200 000 лв. Също така през август 2020 г. Иван е предоставил заем в размер на 50 000 лв. на Георги Георгиев, като двете страни са се уговорили за годишна лихва в размер на 10%. В края на декември 2020 г. Георги е изплатил лихва на Иван в размер на 1 700 лв. Иван е регистриран като безработно лице и е избрал да внася здравни вноски на месечна база в размер на 40 лв., т.е. за цялата 2020 г. е внесъл общо 480 лв.

Тъй като през април Иван е закупил къщата за 100 000 лв. и след това през юни я е продал за 200 000 лв., той е реализирал доход от продажба на недвижимо имущество в размер на 100 000 лв. (200 000 лв. - 100 000 лв.). Този доход следва да се намали с 10% нормативно признати разходи (100 000 лв. х 10%). От получената сума от 90 000 лв. следва да се извадят авансово направените здравни вноски за негова сметка през годината (90 000 лв. - 480 лв. = 89 520 лв.).

Колкото до получения доход от лихви в размер на 1 700 лв., във връзка с предоставения заем на Георги, той също следва да се намали с авансово направените здравни вноски през годината (1 700 лв. - 480 лв. = 1 220 лв.).

Така получената обща годишна данъчна основа от двата вида доходи на Иван, в размер на 90 740 лв. (89 520 лв. + 1 220 лв.), следва да бъде обложена с 10% данък, който ще е в размер на 9 074 лв. (90 740 лв. х 10%). Той следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021 г., с която да определи този данък. В посочения срок той трябва и да заплати данъка.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.17 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 17. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

Иван Иванов е български театрален артист, който упражнява свободна професия. Той получава покани от театри от цялата страна и участва в постановки. За участията си в тези постановки през цялата 2020 г. той е получил общ брутен доход в размер на 50 000 лв. Иван също така си е закупил автомобил през януари 2020 г. за 10 000 лв. и го е продал за 12 000 лв. през ноември същата година. Той е избрал да внася осигуровки за своя сметка върху месечен осигурителен доход от 1 000 лв.

Дейността на Иван като театрален артист е упражнявана в качеството на свободна професия, представляваща реализиране на стопанска дейност в лично качество. За да определи годишната си данъчна основа от тази дейност, получените доходи за цялата 2020 г. в размер на 50 000 лв., ще му бъдат намалени с 25% нормативно признати разходи (50 000 лв. х 0,25 = 12 500 лв.). От получената сума в размер на 37 500 лв. (50 000 лв. – 12 500 лв.) следва да се извадят също и внесените задължителни осигурителни вноски за негова сметка през годината. При избрания от него месечен осигурителен доход от 1 000 лв. месечните осигурителни вноски ще са в размер на 313 лв., като за цялата година те ще са 3 756 лв. Така годишната данъчна основа за доходите му от упражняване на дейността по участия в театрални постановки ще бъде 33 744 лв. (37 500 лв. - 3 756 лв.).

Колкото до продажбата на лекия автомобил – стига Иван да има документи както за придобиването, така и за продажбата му, реализираният доход от това ще бъде в размер на 2 000 лв.(12 000 лв. - 10 000 лв.).

Вследствие на това сумата на годишните данъчни основи на Иван за 2020 г. ще се бъде в размер на 35 744 лв. (33 744 лв. + 2 000 лв.). Дължимият данък ще бъде 3 574 лв. (35 744 х 10%). Иван следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021, с която да определи този данък. В посочения срок той трябва да плати данъка.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.17 от ЗДДФЛ)

бутони!

._21.Как се Определя Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 18. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на автомобили. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 40 000 лв. и разходи в размер на 30 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява всеки месец върху осигурителен доход от 798,72 лв.

За да определи годишната си данъчна основа за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква печалба е реализирал от дейността си като едноличен търговец. От получените приходи той следва да извади извършените разходи за дейността. Така получената печалба от тази дейност, която ще се яви и негов доход, ще бъде в размер на 10 000 лв. (50 000 лв. - 40 000 лв.). След това от нея той следва да извади направените за негова сметка осигурителни вноски за цялата година. На месечна база, при 798,72 лв. осигурителен доход, те ще са 250 лв., а за цялата година – 3 000 лв. Така получената годишна данъчна основа на Иван – за дейността му като едноличен търговец, ще бъде 7 000 лв. (10 000 лв. - 3 000 лв.).

Върху сумата от 7 000 лв. Иван ще дължи данък от 15%, който е в размер на 1 050 лв. (7 000 лв. х 15%). Той следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021 г., с която да определи този данък. В посочения срок той трябва и да го плати.

(§21 от Тематично Резюме) (чл.28 от ЗДДФЛ)

бутони!

6. Срокове за Деклариране и Внасяне на Данъка от Лица – Получатели на Доход

бутони!

._26.За Кои Доходи Местните и Чуждестранните Физически Лица Подават Декларация.

бутони!

Пример 19. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов, освен доходи от трудово правоотношение, през 2020 г. е получил и следните доходи:

 • Доходи от сключен граждански договор – 3 000 лв.;
 • Доходи от отдаване на апартамент под наем – 9 000 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение.

Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация, защото е получил доходи от граждански договор и от наем, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. В случай че Иван беше реализирал доходи единствено от сключения трудов договор, за него нямаше да възникне задължение за подаване на декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.50; чл.50а от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 20. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов е назначен по трудов договор през цялата 2020 г. За същия период Иван е получавал и доход от дивидент от румънско дружество, в което е съдружник.

В конкретния случай Иван е получил дивидент от чуждестранно юридическо лице, което поражда задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че Иван беше реализирал доходи единствено от трудовия си договор или дивидентът беше изплатен от българско дружество, за него нямаше да възникне задължение за подаване на декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.50; чл.50а от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 21. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов работи на трудов договор през цялата 2020 г. През същата година е предоставил заем на друго физическо лице – в размер на 20 000 лв. През годината не са правени погашения по заема.

Местните физически лица са задължени да подават Годишна данъчна декларация за предоставени или получени заеми, както следва:

 • За непогасената част от предоставени или получени парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв.;
 • За непогасените към края на годината остатъци от предоставени или получени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв.

Не се подава декларация, когато заемът е получен от кредитна институция.

В конкретния случай Иван е предоставил заем през годината към друго физическо лице, като към края на годината непогасеният остатък е в размер на 20 000 лв. Следователно за Иван възниква задължение за подаване на Годишна данъчна декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.50; чл.50а от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 22. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Джон Джонсън (местно лице за Англия) притежава имот на територията на България, който отдава под наем на Иван Иванов (местно лице за България).

Джон е чуждестранно лице за България, но е получил доходи от наем на недвижим имот, намиращ се на територията на страната. Тези доходи са с източник от страната и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Тези две условия пораждат задължение за Джон да подаде Годишна данъчна декларация за получените доходи.         Следва да се провери за сключена СИДДО между България и Англия, в която е възможно да са предвидени разпоредби за облагането на тези доходи, различни от разпоредбите в местното законодателство.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.50; чл.50а от ЗДДФЛ)

бутони!

._27.Кои Физически Лица Подават Годишен Отчет за Дейността към Своята Годишна Данъчна Декларация.

бутони!

Пример 23. Годишен Отчет за Дейността към Годишната Данъчна Декларация

Иван Иванов през 2020 г. е извършвал дейност единствено като едноличен търговец. За него възниква задължение за подаване на Годишна данъчна декларация за тази своя дейност. Към нея той трябва да подаде и годишен отчет за дейността. Специфичното за едноличните търговци е, че определят облагаемия си доход от извършваната от тях дейност по реда за формиране на данъчния финансов резултат, предвиден в ЗКПО, но декларират и внасят дължимия данък по реда на ЗДДФЛ.

(§27 от Тематично Резюме) (чл.51 от ЗДДФЛ)

бутони!

._28.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Които НЕ са Удържани от Платеца на Дохода.

бутони!

Пример 24. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Услуги, Предоставени на Физически Лица

Адв. Иванка Иванова е получила хонорар в размер на 1 000 лв. за предоставени от нея правни консултации на друго физическо лице. Доходът е изплатен през август 2020 г.

За Иванка възниква задължение за подаване на декларация за дължими данъци, както и сама да определи и внесе данъка по получения доход – в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Това е така, защото платецът на дохода е физическо лице и поради тази причина не е длъжно да определя, удържа, декларира и внася данъка. В конкретния случай Иванка, като получател на дохода, ще трябва да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г., защото е бил изплатен през третото тримесечие на годината.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 25. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Извършване на Свободна Професия

Иван Иванов е самоосигуряващо се лице и е регистриран одитор. Във връзка с извършен от него одит на дружество Алфа ООД, Иван е получил възнаграждение в размер на 1 500 лв. през май 2020 г.

За Иван възниква задължение за подаване на декларация за дължими данъци, както и сам да определи и внесе данъка по получения доход – в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Това е така, защото той е самоосигуряващо се лице и поради тази причина платецът на дохода не е длъжен да определя, удържа, декларира и внася данъка. В конкретния случай Иван, като получател на дохода, ще трябва да го декларира и внесе в срок до 31._7.2020 г., защото е бил изплатен през второто тримесечие на годината.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 26. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Наем

Иван Иванов е отдал под наем свой апартамент на друго физическо лице. Договорът за наем е сключен през октомври 2020 г. и влиза в сила от 01.11.2020 г. Наемът е дължим авансово, до 5-о число на текущия месец. За 2020 г. Иван е получил два месечни наема, по 500 лв. (общо 1 000 лв.)

В конкретния случай Иван ще трябва сам да определи, декларира и внесе данъка от доходите си от наем, тъй като платецът на дохода е физическо лице. Срокът за това е до 30 април на следващата година (2021 г.), като декларирането става с подаване на Годишната данъчна декларация. Това е така, защото доходът е получен през четвъртото тримесечие на 2019 г. и поради тази причина данъкът не се декларира и внася авансово.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._29.Кога се Внася Данъка Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества, в Които Физически Лица Притежават Акции и Дялове.

бутони!

Пример 27. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества

Иван Иванов притежава 100% от капитала на Алфа ЕООД. Той решава да преобразува дружеството, като го влее в дружество Бета ООД. Вследствие на тази сделка Иван ще получи дял от капитала на приемащото дружество Бета ООД. Той е придобил дяловете в Алфа за 10 000 лв., докато пазарната цена на дяловете, които ще получи в Бета, е 20 000 лв.

Поради конфликт на интереси с останалите съдружници в новоучреденото дружество Бета ООД, Иван решава да продаде дяловете си в Бета ООД за 20 000 лв. Вливането е приключило през юни 2020 г., докато последващата продажба е извършена през септември 2020 г.

При замяна на акции или дялове, във връзка с преобразуване на дружества (вливане, сливане, отделяне и т.н.), за облагаем доход на лицата, извършващи замяната, се счита положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции или дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. Този доход се определя към момента на замяната и се облага с окончателен данък в размер на 10%. Данъкът е дължим до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на новопридобитите акции или дялове.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е равен на 10 000 лв. (разликата между пазарната цена на дяловете в Бета и цената на придобиване на дяловете в Алфа). Той ще трябва да декларира този доход до края на октомври 2020 г.

(§29 от Тематично Резюме) (чл.67, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._31.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица от Източник в Чужбина.

бутони!

Пример 28. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи на Местно Физическо Лице от Ликвидационен Дял от Чуждестранно Дружество

Иван Иванов притежава дялове в гръцко дружество. През 2020 г. дружеството е ликвидирано, а Иван получава ликвидационен дял в размер на 50 000 евро. Той е придобил дела в гръцкото дружество за 10 000 евро.

В случаите, когато местно лице придобива доходи, облагаеми с окончателен данък, и тези доходи са с източник от чужбина, облагаемият доход се декларира в срок до 30 април на следващата година – с подаването на Годишна данъчна декларация. С други думи, Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация до 30._4.2021 г., с която да декларира дохода си от получения ликвидационен дял. Данъчната основа е разликата между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела, а данъчната ставка е 5%.

(§31 от Тематично Резюме) (чл.67, ал.4 и ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

7. Срокове за Деклариране и Внасяне на Данъка от Лица – Платци на Доход

бутони!

._33.В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Деклариран.

бутони!

Пример 29. Деклариране на Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица от Наем

Иван Иванов сключва договор за наем на 30._5.2020 г. с дружество Алфа ООД. Съгласно договора Иван отдава под наем собствен апартамент на дружеството. Договорът влиза в сила от 01._6.2020 г., а месечния наем е 1 000 лв. Алфа ООД е заплатила 910 лв., като е удържан данък в размер на 90 лв. след приспадане на 10% нормативно признати разходи. Иван не е самоосигуряващо се лице.

В случаите, когато платците на доходи са задължени да удържат и внасят данъци за платени от тях доходи към физически лица (различни от доходи от трудови правоотношения), те следва да ги декларират в сроковете за внасянето на съответните данъци. Срокът за внасянето на данък за доходи от наем е месецът, следващ тримесечието на изплащането на дохода. В конкретния случай Алфа ООД следва да внесе удържания данък до 31._7.2020 г., като това е и срокът за неговото деклариране. Ако Иван беше самоосигуряващо се лице, Алфа ООД нямаше да е длъжна да удържа и внася данък.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.55; чл.56; чл.57 от ЗДДФЛ)

бутони!

._34.В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Внесен.

бутони!

Пример 30. Внасяне на Данък Върху Доходи на Физически Лица от Консултантски Услуги

Дружество Алфа, местно за България, е възложило на Хосе Андрес, испански гражданин и експерт по бизнес развитие, да изготви бизнес план във връзка с планувано разширяване на дейността и навлизане на испанския пазар. Договорът за възлагане на проекта е сключен на 15._6.2020 г., като тогава е начислен доходът на Хосе в счетоводството на Алфа.

Бизнес планът е завършен и одобрен от ръководството на Алфа на 20._8.2020 г., като възнаграждението на Хосе (в размер на 20 000 лв.) е изплатено на 22._8.2020 г.

Извършените услуги от испанския консултант попадат в обхвата на техническите услуги. Тъй като доходът е изплатен от българско дружество, той е с източник от България и за него се дължи окончателен данък в размер на 10%. Данъкът се удържа и внася от платеца на дохода (в случая от Алфа) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването му – когато платецът е юридическо лице, или на изплащането му – когато платецът е самоосигуряващо се лице. В конкретния случай данъкът от 2 000 лв. (20 000 лв. х 10%) следва да бъде внесен до края на юли 2020 г., тъй като доходът е начислен от Алфа през юни.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._35.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент на Физически Лица.

бутони!

Пример 31. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент

Дружество Алфа ООД свиква Общо събрание на съдружниците на 22._6.2020 г. На него е приет годишният финансов отчет за 2019 г. и е взето решение за разпределение на печалбата за 2019 г. между тримата съдружници – физически лица. Дивидентите са в размер на 50 000 лв. всеки и са изплатени на 02._7.2020 г.

Когато се изплаща дивидент към физическо лице, задължението за удържане, деклариране и внасяне на данъка върху този доход е на предприятието – платец на дохода. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и е дължим в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидента.

В конкретния случай Алфа ще трябва да удържи 2 500 лв. (50 000 лв. х 5%) от всеки от дивидентите, както и да декларира и внесе данъка до 31._7.2020 г. – тъй като решението за разпределяне на дивидентите е взето през юни.

 (§35 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._36.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата.

бутони!

Пример 32. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата

Управителят на дружество Алфа ЕООД е изтеглил 20 000 лв. от банковата сметка на дружеството на 15._8.2019 г. При извършена ревизия от НАП през март 2020 г. е установено, че сумата от 20 000 лв. е отчетена като документално необоснован разход, но в своята същност представлява скрито разпределение на печалбата.

Данъкът за доходите от дивидент под формата на скрито разпределение на печалбата е в размер на 5% и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода. Срокът за внасянето му е до края на месеца, следващ тримесечието, през което са платени сумите, представляващи скрито разпределение. Данъчната основа за този данък е брутният размер на дивидента, представляващ скрито разпределение на печалбата.

В конкретния случай Алфа е следвало да внесе данък в размер на 1 000 лв. (20 000 лв. х 5%) в срок до 31.10.2019 г. Тъй като това не е направено в срок, Алфа подлежи на санкция от 1 000 лв., както и ще дължи лихви за забава за срока от 31.10.2019 г. до момента, в който погаси задълженията.

 (§36 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._37.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Ликвидационни Дялове.

бутони!

Пример 33. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Ликвидационни Дялове

Иван Иванов и Георги Георгиев, съдружници в Алфа ООД, решават да прекратят дейността на дружеството. Решението е взето единодушно на Общо събрание на съдружниците на 17._6.2020 г., като е определен и тримесечен срок за приключване на ликвидацията, както и е назначен ликвидатор. След удовлетворяване на кредиторите на дружеството, на 10._9.2020 г. са начислени ликвидационни дялове на двамата съдружници – в размер на 10 000 лв. всеки (общо 20 000 лв.). Съдружниците са придобили дружествените си дялове в Алфа ООД при учредяването на дружеството, като всеки от тях е записал и внесъл по 1 000 лв. основен капитал.

Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се удържа от предприятието – платец на дохода, като същото има задължение да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и се определя върху положителната разлика между размера на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.

В конкретния случай данъкът за всеки от ликвидационните дялове е в размер на 450 лв. ((10 000 лв. – 1 000 лв.) х 5%) и е дължим до 31.10.2020 г., тъй като ликвидационните дялове са начислени на 10._9.2020 г.

(§37 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ)

бутони!

._38.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Физически Лица с Източник от България. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества.

бутони!

Пример 34. Данък Върху Доход на Чуждестранно Физическо Лице от Продажба на Имот, Намиращ се в България

Хосе Гарсия (местно лице за Испания) притежава складово помещение, намиращо се близо до гр. София. Хосе продава склада на дружество Алфа ООД за 200 000 лв. на 20._9.2020 г. Складът е придобит през 2016 г. за 100 000 лв.

Данъкът за доходите на чуждестранни лица с източник от България, във връзка с продажба на недвижимо имущество, се дължи от лицето, придобило дохода. То трябва да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването му. Данъкът е окончателен, в размер на 10%, и се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната покупна цена, като тази разлика се намаля с 10% нормативно признати разходи.

В конкретния случай Хосе ще трябва сам да определи и внесе данъка в срок до 31.10.2020 г., тъй като е придобил дохода през септември 2019 г. Данъкът е в размер на 9 000 лв. ((200 000 лв. - 100 000 лв. - 10% НПР х (200 000 лв. - 100 000 лв.)) х 10% данъчна ставка).

 (§38 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

._39.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Допълнително Осигуряване, Застраховки „Живот“ и Лихви по Заеми към Кооперация.

бутони!

Пример 35. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доход от Застраховка Живот

Иван Иванов е сключил застраховка „Живот“ на 25._5.2018 г. Съгласно застрахователния договор той внася по 100 лв. всеки месец, считано от 01._6.2018 г. Иван прекратява договора си със застрахователя на 25._5.2020 г., точно две години след сключването му. Към момента на прекратяването Иван е направил 24 вноски, на обща стойност 2 400 лв. Той е ползвал данъчни облекчения за направените вноски по застраховката. Застрахователят възстановява дължимите суми на 28._5.2020 г.

За внесени суми по застраховки „Живот“ се дължи окончателен данък в случаите на тяхното обратно получаване, само ако лицето е ползвало данъчни облекчения за направените от него вноски. Данъчната ставка е 10% и с нея се облага брутната сума на получените доходи. Данъкът се удържа, внася и декларира от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са платени сумите.

В конкретния случай Иван е прекратил застраховката си и следва да получи обратно внесените от него суми, за които е ползвал данъчни облекчения. Застрахователното дружество трябва да удържи данък в размер на 240 лв. (2 400 лв. х 10%), който да внесе до 31._7.2020 г., защото доходът е платен през второто тримесечие.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.7 и ал.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

._41.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Чуждестранни Физически Лица, Установени в Офшорни Зони по Неустойки и Обезщетение с Източник от България.

бутони!

Пример 36. Определяне на Данък Върху Изплатена Неустойка към Чуждестранно Физическо Лице, Установено в Офшорна Зона

Дружество Алфа ООД е задължено да плати неустойка от 1 000 лв. на Джон Джонсън, местно лице за Република Сейшели. Причината за неустойката е неизпълнение на клаузи по сключен договор с лицето. Неустойката е начислена на 25._6.2020 г. и е платена на 02._7.2020 г.

При изплащане на неустойки и обезщетения от всякакъв вид (с изключение на застрахователни обезщетения) от местни юридически лица към чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), се дължи окончателен данък в размер на 10% от начислените/платените суми. Задължен да го удържи и внесе е предприятието – платец на дохода, като срокът за декларирането и внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода.

В конкретния случай данъкът от 100 лв. (1 000 лв. х 10%) е дължим до 31._7.2020 г., защото доходът е начислен през юни.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.10 от ЗДДФЛ)

бутони!

._42.Кога Работодател Внася Удържания Данък Върху Доходите по Трудови Договори.

бутони!

Пример 37. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Трудови Правоотношения

Иван Иванов е получил заплатата си за октомври 2020 г. на 05.11.2020 г., след удържани осигуровки и данъци.

Работодателите са длъжни да внасят удържаните данъци върху доходите от трудови правоотношения до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. В конкретния случай работодателят на Иван ще трябва да внесе данъка до 25.12.2020 г., защото е удържан на 05.11.2020 г. – при изплащането на трудовото възнаграждение.

(§42 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ)

бутони!

._43.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Който е Удържан от Платеца на Дохода.

бутони!

Пример 38. Срок за Внасяне на Данък Върху Доход от Наем, Изплатен към Самоосигуряващо се Лице

Дружество Алфа ООД е наело апартамент от физическо лице, който ползва за офис. Наемът на апартамента е 2 000 лв. Алфа ООД плаща наема за юни 2020 г. на 06._6.2020 г. Физическото лице – наемодател не е декларирало, че е самоосигуряващо се лице.

В случаите на изплатени доходи от наем към физически лица, предприятията и самоосигуряващите се лица, които са платци на тези доходи, са длъжни да удържат и внасят данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода. В конкретния случай срокът за това е 31._7.2020 г., защото наемът е платен през юни.

Платците на доходи не са длъжни да удържат и внасят данъци, когато физическите лица, получатели на тези доходи, са декларирали, че са самоосигуряващи се лица. Не се удържат и внасят данъци за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината, освен ако физическото лице, което е получател на дохода, декларира пред платеца на дохода, че желае данъкът да му бъде удържан.

(§43 от Тематично Резюме) (чл.65, ал.12 и ал.13 от ЗДДФЛ)

бутони!

8. Освобождаване от Подаване на Годишна Данъчна Декларация

бутони!

._47.За Кои Доходи Физическите Лица НЕ са Длъжни да Подават Годишна Данъчна Декларация.

бутони!

Пример 39. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор. Към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван не е ползвал данъчни облекчения.

Когато едно физическо лице е получавало доходи единствено от трудови правоотношения и към 31 декември има работодател по основно трудово правоотношение, който е определил и удържал пълния размер на данъка за годината, то не е длъжно да подава Годишна данъчна декларация. Не са длъжни да подават Годишни данъчни декларации и лицата, които нямат работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември, само ако размерът на годишния данък е равен на авансово удържания и лицата не са ползвали или не желаят да ползват данъчни облекчения.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 40. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван е получил и доход от продажба на апартамент, който е закупен през 2010 г. Той не е ползвал данъчни облекчения.

В конкретния случай продажбата на апартамента е необлагаем доход, защото продаденият имот е един и от момента на придобиването му до момента на продажбата са изминали повече от 3 години. Физическите лица не са длъжни да декларират с Годишната си данъчна декларация получените от тях необлагаеми доходи.

Иван не е задължен да подава Годишна данъчна декларация, тъй като е получавал доходи единствено от трудови правоотношения и необлагаеми доходи. Въпреки това физическите лица имат право да изберат да декларират тези доходи.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 41. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получил доходи от трудови правоотношения, както и от дивидент от участието му в капитала на българско дружество. Към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван не е ползвал данъчни облекчения.

Местните физически лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от получени дивиденти и ликвидационни дялове от местни дружества, тъй като тези доходи се облагат с окончателни данъци. Поради тази причина Иван няма задължение да подава Годишна данъчна декларация, тъй като е получил единствено доходи от трудови правоотношения и дивидент от местно юридическо лице.

В случай че дружеството, изплатило дивидента, беше чуждестранно, тогава за Иван щеше да възникне задължение за подаване на Годишна данъчна декларация.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 42. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван е получил и доход от олихвяване на негова банкова сметка в германска банка.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако са получени доходи от олихвяване на банкови сметки в чуждестранни банки, за лицата възниква задължение да ги декларират.

В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради получените от него доходи от лихви от германската банкова сметка.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 43. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван притежава и дялове в румънско дружество.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако лицата притежават акции или дялове в чуждестранни дружества, за тях възниква задължение да ги декларират. В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради притежаваните от него дялове в румънското дружество.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 44. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. През годината Иван е отпуснал заем на свой близък. Към 31.12.2020 г. непогасеният остатък по заема е 15 000 лв.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако лицата са предоставили заеми през годината и остатъците по тях надхвърлят 10 000 лв. кумулативно към 31 декември – за тях възниква задължение да ги декларират.

В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради отпуснатия от него заем.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 45. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов работи като проектант за английско дружество. Той е местно лице за България и полага труда си на територията на страната.

В общия случай местните физически лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Изключение има тогава, когато лицата са наети от чуждестранни дружества и извършват труда си на територията на България. В тези случаи за тях възниква задължение да подадат Годишна данъчна декларация.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДФЛ)

бутони!

9. Доходи от Източници в България

бутони!

._48.Кои Доходи на Физически Лица са с Източник от България.

бутони!

Пример 46. Доходи, Които Произтичат от Стопанска Дейност и от Разпореждане с Имущество на Територията на България

Джон Джонсън е английски гражданин, който е регистриран като земеделски стопанин и се занимава с отглеждане и продажба на житни култури в България. Той притежава 5 000 декара земеделска земя в Добруджанска област, като 4 000 от тях той използва за своята дейност като земеделски стопанин. Останалите 1 000 декара Джон е дал под аренда на друг земеделски стопанин, за което получава ежемесечни доходи.

Получаването на доходи за извършването на стопанска дейност от Джон като земеделски стопанин на територията на България, както и отдаването под наем на земеделска земя, са с източник от България. За тези доходи той ще има задължение за деклариране и плащане на данъци в България.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 47. Доходи от Дивиденти и Ликвидационни Дялове от Участие в Местни Юридически Лица

Джон Джонсън е английски гражданин, който притежава 70% дялове в българското дружество Алфа ООД. За финансовата 2019 г. Алфа ООД е реализирала печалба в размер на 100 000 лв. През юни 2020 г. Джон и останалите му съдружници решават да си разпределят реализираната печалба от 2019 г.

Вследствие на това решение Джон ще реализира доход с източник от България в размер на 70 000 лв. (100 000 лв. х 70%). Причината е, че доходът ще бъде в резултат на разпределен дивидент от участие в Алфа ООД, което е юридическо лице, местно за България.

Преди да бъде изплатен доходът на Джон, Алфа ООД следва да му удържи 5% данък в размер на 3 500 лв. (70 000 лв. х 5%). Нетно той ще получи 66 500 лв. Данъкът от 3 500 лв. Алфа ООД следва да декларира и внесе в срок до края на юли 2020 г.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 48. Доходи от Прехвърляне на Предприятие на Едноличен Търговец, регистриран в България

Джон Джонсън е английски гражданин, местно лице за Великобритания, който също така е регистриран и като едноличен търговец в България. През 2020 г. Джон решава да продаде и прехвърли цялото си имущество като едноличен търговец на Алфа ООД за сумата от 50 000 лв.

Въпреки че Джон не е местно лице за България, полученият доход от прехвърлянето на имуществото му като едноличен търговец в България ще бъде с източник от страната. За този доход Джон ще дължи данък в България.

 Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.         

(§48 от Тематично Резюме) (чл.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 49. Доходи за Дейност, Извършена на Територията на Страната от Чуждестранни Физически Лица

Джон Джонсън е английски гражданин, местно лице за Великобритания, който е световноизвестен лекоатлет, участващ в различни маратони по целия свят. Във връзка с провеждането на 20-километровия маратон в София през септември 2020 г., Джон е поканен от Алфа ООД, която е организатор на събитието. За участието си Джон получава гарантирани 5 000 лв., а отделно от това – той печели маратона, като получава допълнителни 20 000 лв. награда.

Въпреки че Джон не е местно лице за България, полученият от него доход в общ размер на 25 000 лв. е с източник от страната. За този доход той ще дължи данък в размер на 2 500 лв. (25 000 лв. х 10%), който следва да бъде удържан и платен на държавата от Алфа ООД. Срокът за декларирането и плащането му е до края на октомври 2020 г.

 Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

10. Необлагаеми Доходи

бутони!

._49.Кои Доходи на Физически Лица от Продажба или Замяна на Недвижим Имот са Необлагаеми.

бутони!

Пример 50. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Недвижим Имот

През 2016 г. Иван Иванов решава да се премести от гр. София, като за целта си закупува апартамент за 100 000 лв. в гр. Пловдив. Там той живее в продължение на 4 години, като през 2020 г. решава отново да се върне в гр. София. Той продава апартамента си в Пловдив. През тези четири години той го е ремонтирал и подобрил значително, вследствие на което го продава за 150 000 лв.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 50 000 лв. от продажбата на апартамента (150 000 лв. - 100 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем и той няма да дължи данък за него. Причината е, че между датата на придобиването и датата на продажбата на апартамента са изминали повече от три години.

Само за тези свои доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак той има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на апартамента в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._50.Кои Доходи на Физически Лица от Продажба или Замяна на Движимо Имущество са Необлагаеми.

бутони!

Пример 51. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Плавателен Съд

През 2018 г. Иван Иванов си е закупил яхта за лично ползване за сумата от 150 000 лв. Той я кара в продължение на 2 години, като през 2020 г. решава да я продаде. Оказва се, че цената на този модел яхти се е покачила и сега тя струва 200 000 лв. Той намира купувач, с когото сключва сделка за продажбата на яхтата.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 50 000 лв. от продажбата на яхтата (200 000 лв. - 150 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че между датата на придобиването и датата на продажбата на яхтата е изминала повече от една година.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на яхтата в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§50 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._51.Кои Доходи на Физически Лица от Разпореждане с Финансови Инструменти са Необлагаеми.

бутони!

Пример 52. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Разпореждане с Финансови Инструменти

През 2015 г. Иван Иванов е решил да закупи акции от Българската фондова борса на стойност 10 000 лв. В продължение на пет години той не следи как се движат цените на закупените от него акции. През 2020 г. той установява, че акциите са поскъпнали на 15 000 лв. и решава да ги продаде.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 5 000 лв. от продажбата на акциите (15 000 лв. - 10 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че доходът е придобит от разпореждане с финансови инструменти, които се търгуват на регулиран пазар в България, а именно на Българската фондова борса.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на акциите в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._52.Кои Доходи на Физически Лица, в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество, са Необлагаеми.

бутони!

Пример 53. Необлагаем Доход на Физическо Лице, в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество по Формата на Нови Дялове и Акции

Иван Иванов е български гражданин, който притежава 40% от акциите на Алфа АД. За финансовата 2019 г. Алфа АД реализира печалба в размер на 1 000 000 лв. Вследствие на това акционерите на дружеството решават през 2020 г. да си разпределят реализираната печалба от 2019 г. Иван обаче иска неговият дял от 400 000 лв. да бъде изплатен под формата на емитирани нови акции в Алфа АД.

Придобиването на нови акции в Алфа АД ще се счете за доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че този доход не е изплатен под формата на пари, а под формата на емитирани нови акции.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от придобитите акции в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.          

(§52 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ)

бутони!

._53.Кои Доходи на Физически Лица от Обезщетения и Продажба на Компенсаторни Инструменти са Необлагаеми.

бутони!

Пример 54. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение и Продажба на Компенсаторни инструменти

Иван Иванов е български гражданин, който притежава земеделски земи в област Плевен. Във връзка с изграждането на главна пътна артерия, която ще преминава през неговите земеделски земи, държавата приватизира част от тях. Поради това Иван е обезщетен чрез издаването на компенсаторни инструменти, изразяващи се в акции на Българската фондова борса. Стойността на акциите е в размер на 50 000 лв. През септември 2020 г. Иван решава да продаде и да осребри акциите си за същата стойност.

Продажбата на придобитите акции от обезщетението на стойност 50 000 лв. ще се счете за доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че тези акции са компенсаторни инструменти, които са придобити във връзка с обезщетение от държавата за отчуждаване на част от земеделските земи.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на акциите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§53 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.5 от ЗДДФЛ)

бутони!

._54.Кои Доходи на Физически Лица от Задължително Осигуряване са Необлагаеми.

бутони!

Пример 55. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Задължително Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който работи на трудов договор към Алфа ООД. През юни 2020 г. той се разболява, заради което личният лекар му издава болничен лист. Иван започва да получава доходи от държавата за срок от два месеца под формата на обезщетение за временна нетрудоспособност.

Доходите, които Иван получава под формата на обезщетение за временна нетрудоспособност, ще бъдат необлагаеми. Причината е, че те са резултат от задължително осигуряване във връзка с работата му по трудов договор към Алфа ООД.

(§54 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

._55.Кои Доходи на Физически Лица, Свързани с Тяхното Пенсионно Осигуряване, са Необлагаеми.

бутони!

Пример 56. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Неговото Пенсионно Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който през 2020 г. се пенсионира и започва да получава пенсия от държавата. В продължение на 40 години той се е осигурявал и допълнително доброволно, за да може да получава повече доходи, когато настъпи пенсионната му възраст. Във връзка с това Иван получава допълнително по 200 лв. доход на месец.

Доходите, които Иван получава във връзка с допълнителното доброволно осигуряване, ще бъдат необлагаеми за него, като за тях той няма да дължи данък. Причината е, че те са свързани с неговото пенсионно осигуряване.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от допълнителната пенсия в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§55 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ)

бутони!

._56.Кои Доходи на Физически Лица от Лихви по Облигации са Необлагаеми.

бутони!

Пример 57. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Лихви по Облигации

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. закупува български държавни облигации с обща номинална стойност от 100 000 лв. Падежът на облигациите е след 20 години, а доходността им на годишна база е 2%. Купонните плащания са уговорени веднъж годишно през декември – което означава, че през декември 2020 г. Иван е получил доход от лихви по закупените облигации в размер на 2 000 лв.

Полученото плащане от Иван през декември, в размер на 2 000 лв., ще се яви доход за него, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че емитираните облигации са държавни и те са освободени от облагане с данък.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от лихвите по облигациите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ)

бутони!

._57.Кои Доходи на Физически Лица, Свързани със Съдебни Дела, са Необлагаеми.

бутони!

Пример 58. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Лихви по Съдебни Вземания и Присъдени Разноски по Съдебни Дела

Иван Иванов е български гражданин, който през 2012 г. завежда дело срещу държавата във връзка с причинени вреди от нейна страна. През 2018 г. съдът излиза с решение в полза на Иван, с което присъжда държавата да му изплати обезщетение в размер на 50 000 лв., както и да поеме всички разноски по делото, които са на стойност 5 000 лв. Държавата се забавя с изплащането на обезщетението, като го превежда чак през 2020 г. Във връзка с това тя изплаща и лихви на Иван на стойност 1 000 лв.

Получените доходи от обезщетението в размер на 50 000 лв., както и тези във връзка с покритите разноски по делото и лихвите за забавяне на обща стойност 6 000 лв. (5 000 лв. + 1 000 лв.), ще бъдат необлагаеми, като за тях той няма да дължи данък.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението, покритите разноски по делото и лихвите за забава в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§57 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.10 от ЗДДФЛ)

бутони!

._58.Кои Доходи на Физически Лица, Свързани с Обезщетения за Професионална Болест, Телесна Повреда или Смърт, са Необлагаеми.

бутони!

Пример 59. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Обезщетение за Телесна Повреда

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор с Алфа ООД за длъжността „Механик“. По време на ремонтирането на една от машините на дружеството, Иван получава телесна повреда. Вследствие на това Иван завежда дело срещу дружеството за причинени вреди, като съдът отсъжда Алфа да изплати на Иван обезщетение в размер на 2 000 лв.

Получената сума от 2 000 лв. ще бъде доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че доходът е свързан с присъдено обезщетение във връзка с причинена телесна повреда.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.11 от ЗДДФЛ)

бутони!

._59.Кои Доходи на Физически Лица от Обезщетения за Отчуждено Имущество са Необлагаеми.

бутони!

Пример 60. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Принудително Отчуждено Имущество

Иван Иванов е български гражданин, който притежава урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София. Във връзка с изграждането на административна сграда от държавата, през 2020 г. имотът на Иван е отчужден принудително. Вследствие на това държавата обезщетява Иван през същата година – с парична сума в размер на 100 000 лв.

Придобитият доход от Иван (в размер на 100 000 лв.) ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че той е свързан с отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.12 от ЗДДФЛ)

бутони!

._60.Кои Доходи на Физически Лица от Обезщетения за Имуществени и Неимуществени вреди са Необлагаеми.

бутони!

Пример 61. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Имуществени Вреди

Иван Иванов е български гражданин, който притежава къща с двор в гр. София. В съседство до нея дружеството Алфа ООД започва да изгражда строеж на нов жилищен комплекс. В резултат на изграждането на комплекса, част от къщата и двора на Иван са разрушени. Той завежда дело в съда срещу Алфа ООД, като крайното решение е в негова полза. Съдът присъжда Алфа ООД да изплати обезщетение на Иван за нанесени имуществени вреди на стойност 20 000 лв., като всичко това се случва през 2020 г.

Полученото от Иван обезщетение (на стойност 20 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем. Причината е, че доходът е във връзка с имуществени вреди, които е понесъл. Ако обезщетението беше във връзка с пропуснати ползи, тогава Иван следваше да дължи данък от 10% върху сумата от 20 000 лв.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§60 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.13 от ЗДДФЛ)

бутони!

._61.Кои Доходи на Физически Лица от Застраховки са Необлагаеми.

бутони!

Пример 62. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Застраховка при Настъпило Застрахователно Събитие

Иван Иванов е български гражданин, който през март 2020 г. сключва застраховка за злополука с българско застрахователно дружество. През юни 2020 г. Иван претърпява злополука, поради което получава обезщетение от застрахователното дружество – на стойност 500 лв.

Полученото обезщетение от Иван (на стойност 500 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем. Причината е, че доходът е във връзка с настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата, която е сключил със застрахователното дружество.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§61 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.14 от ЗДДФЛ)

бутони!

._62.Кои Доходи на Физически Лица от Помощи за Социално Подпомагане са Необлагаеми.

бутони!

Пример 63. Необлагаем Доход на Физически Лица от Помощи за Социално Подпомагане

Иван Иванов е български гражданин, който живее заедно със своята съпруга. Двамата са регистрирани като безработни лица и решават през 2020 г. да кандидатстват по програма за социално подпомагане. Вследствие на това Иван и съпругата му започват да получават ежемесечни помощи за безработни лица на стойност по 200 лв., за всеки от двамата поотделно.

Получените ежемесечни помощи (по 200 лв. за Иван и съпругата му) ще се явят техни доходи през 2020 г., които обаче ще бъдат необлагаеми с данък. Причината е, че доходите са във връзка с помощи и добавки от социално подпомагане, които са получени на основание специален закон или друг нормативен акт.

Само за тези придобити доходи Иван и съпругата му нямат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак някой от тях има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той ще има възможност да посочи тези от социалното подпомагане в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§62 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.15 от ЗДДФЛ)

бутони!

._63.Кои Доходи на Физически Лица от Помощи са Необлагаеми.

бутони!

Пример 64. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощ от Организация, Занимаваща се със Социална Дейност

Иван Иванов е български гражданин и е лице в неравностойно положение. През август 2020 г. получава еднократна помощ на стойност 5 000 лв. от Алфа, която е организация, занимаваща с обществено полезни дейности по подпомагане на лица в неравностойно положение.

Получената от Иван помощ (на стойност 5 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че този доход е получен като помощ от организация, занимаваща се с общественополезни дейности по подпомагане на лица в неравностойно положение.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от помощта в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.16 от ЗДДФЛ)

бутони!

._64.Кои Доходи на Физически Лица от Помощи са Необлагаеми.

бутони!

Пример 65. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощи за Отглеждане на Деца

Ваня Иванова е българска гражданка, която е самотна майка на две деца. Тя получава минимални ежемесечни доходи, затова през април 2020 г. е решава да кандидатства за получаване на помощи за отглеждане на децата си. Ваня е одобрена и от май 2020 г. започва да получава по 90 лв. на месец допълнителна помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Получените помощи от Ваня (на обща стойност 720 лв.) за месеците от май до декември 2020 г. (90 лв. х 8 месеца) ще се явят нейни доходи, които обаче ще бъдат необлагаеми с данък. Причината е, че тези доходи са получени във връзка с помощи съгласно Закона за семейни помощи за деца.

Само за тези придобити доходи Ваня няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., тя има възможност да посочи този от помощите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§64 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.17 от ЗДДФЛ)

бутони!

._65.Кои Доходи на Физически Лица от Стипендии са Необлагаеми.

бутони!

Пример 66. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Стипендия за Обучение в Страната

Иван Иванов е български студент, който изучава специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През септември 2020 г. той решава да кандидатства за стипендия от университета и бива одобрен. До края на годината Иван получава общо 200 лв. под формата на стипендия.

Получената от Иван сума от 200 лв. ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че този доход е получен като стипендия във връзка с обучението му като студент в страната.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от стипендията в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.18 от ЗДДФЛ)

бутони!

._67.Кои Доходи на Физически Лица от Печалби от Хазартни Игри са Необлагаеми.

бутони!

Пример 67. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Печалба от Хазартни игри

Иван Иванов е български гражданин, който през май 2020 г. е спечелил парична печалба в размер на 50 000 лв. от дружество Алфа, регистрирано като хазартен оператор в България.

Получената парична печалба от Иван (в размер на 50 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е получен от дружество, което е регистрирано като оператор, осъществяващ хазартна дейност съгласно Закона за хазарта. Алфа заплаща такси към Държавната комисия по хазарта във връзка с организираните от нейна страна хазартни игри. Поради тази причина печалбите (доходите), които изплаща към физическите лица, няма да попадат в обхвата на Закона за данъци върху доходите на физически лица.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от печалбата от хазартната игра в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§67 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.20 от ЗДДФЛ)

бутони!

._68.Кои Доходи на Физически Лица от Предметни Награди са Необлагаеми.

бутони!

Пример 68. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Предметна Награда с Незначителна Стойност

Алфа ООД е дружество, което се занимава с покупко-продажба на техника и компютърна периферия. През юли 2020 г. дружеството решава да организира томбола, с която на случаен принцип да подари на различни физически лица общо 1 000 бр. слушалки, всеки от които е бил закупен преди това за 70 лв. без ДДС. Иван Иванов е един от печелившите участници, който е изтеглен в томболата, и получава чифт слушалки като подарък.

Полученият чифт слушалки от Иван (на стойност 70 лв. без ДДС) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е под формата на предметна награда, а не парична, която е с незначителна стойност и е получена от игра на случайността. За награди с незначителна стойност се считат такива, които са закупени преди това на стойност, по-малка от 100 лв. без ДДС. Колкото до определението за „игри на случайността“ – това са такива, при които печалбата се определя на случаен принцип и печелившият не е проявил някакви знания и/или лични качества и умения.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от предметната печалба в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§68 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.21 от ЗДДФЛ)

бутони!

._69.Кои Доходи на Физически Лица от Награди са Необлагаеми.

бутони!

Пример 69. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получена Държавна Награда

Иван Иванов е български гражданин, който се занимава със земеделска дейност. През май 2020 г. в покрайнините на гр. София се случва огромно бедствие, в което Иван помага активно. След успешното справяне с бедствието и много добре свършената работа от страна на Иван, през юли държавата решава да го награди с еднократна парична награда в размер на 5 000 лв.

Получената парична награда (в размер на 5 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е във връзка с предоставена държавна награда за особени заслуги към българската държава, вследствие на проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получената държавна награда в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§69 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.22 от ЗДДФЛ)

бутони!

._70.Кои Доходи на Физически Лица при Командировки са Необлагаеми.

бутони!

Пример 70. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Суми във Връзка с Командировка

Иван Иванов е български гражданин, който работи като строителен инженер към Алфа ООД, с работно място в гр. София. Във връзка с изпълнението на много важен проект, през септември 2020 г. Иван е командирован в гр. Варна за срок от две седмици. Алфа поема изцяло разходите за пътни и квартирни пари на Иван в размер на 500 лв., а по отношение на дневните му такива – му изплаща по 40 лв. за всеки ден поотделно. За двете седмици командировка Иван ще получи сума за дневни пари общо в размер на 560 лв.

Получените от Иван суми за пътни и квартирни пари (на стойност 500 лв.), както и тези за дневни (на стойност 560 лв.) са негов доход, който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е получен във връзка с командироването му за служебни цели в гр. Варна, като е поет изцяло от Алфа. Когато командировката е за срок от два или повече дни, изплатените суми като дневни пари за всеки ден поотделно (в размер между 20 и 40 лв.) са необлагаеми с данък. Ако от Алфа бяха решили да изплатят на Иван по 60 лв. дневни пари на ден, то превишението над 40 лв., тоест по 20 лв. за всеки ден, щеше да се яви нормален доход на Иван, за който щяха да се дължат осигуровки и данък по общия ред. В конкретния случай доходът на Иван от 560 лв. за дневни пари ще бъде необлагаем с данък.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получените дневни пари за командировката в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§70 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.23 от ЗДДФЛ)

бутони!

._71.Кои Доходи на Физически лица от Аренди са Необлагаеми.

бутони!

Пример 71. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Аренда на Земеделска Земя

Иван Иванов е български гражданин, който притежава 1 000 декара земеделска земя в област Пловдив. Иван работи в гр. София и не се занимава с обработката на земеделските си земи, като ги е предоставил на местна земеделска компания, която да отговаря за това. Вследствие на това през 2020 г. земеделската компания изплаща на Иван сума под формата на аренда в размер на 50 000 лв.

Получената от Иван сума (в размер на 50 000 лв.) ще се яви негов доход, който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че полученият доход е във връзка с отдаване под аренда на земеделска земя.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получената аренда в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§71 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.24 от ЗДДФЛ)

бутони!

._73.Кои Доходи на Физически Лица от Продажба на Придобито Имущество са Необлагаеми.

бутони!

Пример 72. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество, Придобито по Наследство

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. придобива по наследство от баща си къща в гр. Плевен. Иван живее в София, като решава, че къщата в Плевен не му е нужна. Така през март 2020 г. Иван я продава за 100 000 лв.

Получената от Иван сума от продажбата на къщата (в размер на 100 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че къщата е придобита от Иван по наследство. За последващата продажба на такъв вид имущество не се дължи данък.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от продажбата на къщата в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§73 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.26 от ЗДДФЛ)

бутони!

._76.Кои Доходи на Физически Лица от Извършване на Таксиметров Превоз са Необлагаеми.

бутони!

Пример 73. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Извършване на Таксиметров Превоз на Пътници

Иван Иванов е български гражданин, който се занимава с таксиметров превоз на пътници. Той извършва тази дейност изцяло за собствена сметка, но от името на регистриран превозвач, за което заплаща ежемесечна такса към него. През 2020 г. Иван получава за дейността си като таксиметров превозвач сумата от 20 000 лв. За автомобила, с който Иван извършва таксиметровия превоз на пътници, е заплатен данък съгласно Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

Получената от Иван сума (в размер на 20 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че Иван е получил този доход от извършваната от него дейност от името на регистриран превозвач, но изцяло за негова сметка, като за автомобила е платен данък по реда на ЗМДТ.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от извършваната дейност като таксиметров превозвач на пътници в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§76 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1, т.29 от ЗДДФЛ)

бутони!

._77.Кои Доходи на Физически Лица от Придобито Имущество са Необлагаеми.

бутони!

Пример 74. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Придобито Имущество чрез Дарение

Иван Иванов е български гражданин, който работи като адвокат в гр. София. През 2020 г. неговият дядо му дарява сумата от 100 000 лв.

Получената от Иван сума (в размер на 100 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За този доход обаче ще се дължи данък по реда на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), чийто размер се определя всяка година с Наредба на общинския съвет по местоживеене на физическото лице или по местонахождение на имота.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от полученото дарение в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък по реда на ЗДДФЛ.

(§77 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._78.Кои Доходи на Физически лица от Получени Дялове са Необлагаеми.

бутони!

Пример 75. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Дялове Срещу Апортни Вноски

Иван Иванов е български гражданин, който притежава урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София, оценен на 100 000 лв. През юли 2020 г. Иван и негов приятел решават да основат дружество Алфа ООД, като частта от капитала на Иван ще бъде неговият УПИ, който ще се използва за дейността на дружеството. Той го апортира в Алфа ООД, в замяна на което получава дялове на същата стойност, т.е. за 100 000 лв.

Придобитите дялове от Иван (на стойност 100 000 лв.), вследствие на апортирания УПИ, ще се явят негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че Иван ще получи този доход под формата на дялове в Алфа ООД, с които ще се увеличи капиталът на дружеството, а не под формата на някакъв друг паричен или непаричен доход. Чак когато дружеството реши да продаде или замени УПИ-то и изплати сумата на Иван, тогава е възможно този доход за него да бъде облагаем с 10% данък. Това не важи, ако са изминали повече от три години от датата на придобиването на УПИ-то и датата на продажбата му.

(§78 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.4 от ЗДДФЛ)

бутони!

11. Придобиване на доходи

бутони!

._80.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход.

бутони!

Пример 76. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Граждански Договор

Иван Иванов сключва граждански договор през септември 2020 г. с дружество Алфа ООД, по силата на който, в двумесечен срок, той трябва да изработи дизайн за сайта им. Уговореното възнаграждение на Иван, след изпълнение на поръчката, е в размер на 5 000 лв. Иван изпълнява поръчката си в уговорения двумесечен срок, но Алфа превежда по банковата му сметка сумата от 5 000 лв. чак през януари 2021 г.

Полученият от Иван доход от в размер на 5 000 лв. ще се счита за придобит от него през 2021 г., въпреки че той е изпълнил поръчката си още през 2020 г. Причината е, че тогава реално той е придобил дохода.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._81.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход от Разпореждане с Финансови Активи.

бутони!

Пример 77. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Разпореждане с Финансови Активи

Иван Иванов е български гражданин, който е придобил акции в Алфа АД през август 2020 г. на стойност 10 000 лв. През февруари 2021 г. Иван решава да продаде акциите си за 15 000 лв.

Иван реализира доход от 5 000 лв., който ще се счита за придобит през 2021 г., тъй като тогава реално са продадени акциите от него. За реализирания доход от 5 000 лв. Иван ще дължи данък от 10%, т.е. 500 лв., който следва да декларира и плати с Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2021 г., в срок до 30 април 2022 г.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._82.Доходът на Физическо Лице се Счита за Получен и ако е НЕ е Платен Директно от Платеца.

бутони!

Пример 78. Получаване на Доход от Физическо Лице, Преведен Директно на Трето Лице

Иван Иванов сключва граждански договор с Алфа ООД през август 2020 г., по силата на който трябва да изработи интериорния дизайн на офиса на дружеството и да получи възнаграждение в размер на 5 000 лв. Иван обаче се споразумява с Алфа сумата от 5 000 лв. да бъде преведена на неговия баща Георги Иванов. През октомври 2020 г., веднага след като Иван е изпълнил поръчката си по договора, Алфа изплаща сумата от 5 000 лв. директно на Георги.

Въпреки че сумата от 5 000 лв. е преведена на Георги, това ще се счете за придобит от Иван доход, за който той ще дължи данък по обичайния ред.

(§82 от Тематично Резюме) (чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ)

бутони!

._83.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход от Продажба на Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 79. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Продажба на Едноличен Търговец

Иван Иванов е регистриран като едноличен търговец, който се занимава с покупко-продажба на земеделска техника. Иван решава да продаде и прехвърли правото на собственост на своето търговско предприятие на дружеството Алфа ООД за сумата от 100 000 лв. За тази цел през септември 2020 г. в Търговския регистър се извършва вписването за заличаване на Едноличния търговец, с което всички права и задължения се прехвърлят на Алфа ООД.

Доходът на Иван от продажбата на правото на собственост на едноличния търговец ще се смята за придобит от него през септември 2020 г. Причината е, че тогава е вписано обстоятелството за заличаване на Едноличния търговец в Търговския регистър, с което се прехвърлят всички права и задължения към Алфа ООД.

(§83 от Тематично Резюме) (чл.11, ал.4 от ЗДДФЛ)

бутони!

._84.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход от Лихви по Банков Депозит.

бутони!

Пример 80. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Лихви по Банков Депозит

Иван Иванов е български гражданин, който през май 2020 г. прави депозит в местна търговска банка на стойност 1 000 000 лв. В сключения депозитен договор между него и банката е упоменато, че в края на всяка година Иван ще получава авансово лихва от банката, която на годишна база ще бъде в размер на 3%. През декември 2020 г. Иван получава по банковата сметка лихва в размер на 17 500 лв.

Получената сума от лихвата (в размер на 17 500 лв.) е доход за Иван, който ще бъде придобит през 2020 г., тъй като тогава е настъпил падежът на изплащане на лихвата и тогава реално той го е придобил. Този доход ще бъде облагаем с 8%, което означава, че от тази сума банката следва да удържи данък в размер на 1 400 лв. (17 500 х 8%). Той се удържа директно от банката, като тя го плаща на държавата и хората трудно разбират за него освен ако изрично не попитат. Също така банката ще има задължение за подаване на Декларация за дължими данъци, както и да заплати данъка на държавата, в срок до края на януари 2021 г. Иван няма да има задължение за подаване на декларация във връзка с този придобит доход.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.11, ал.5 от ЗДДФЛ)

бутони!

12. Облагане на Доходите от Трудови Правоотношения

бутони!

._85.Как се Определя Размерът на Дохода по Трудов Договор.

бутони!

Пример 81. Определяне Размера на Дохода по Трудов Договор на Служител

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор на 30._6.2020 г. с Алфа ООД за длъжността „Търговски представител“. Иван има 5 години предишен опит като търговски представител. В трудовия му договор с Алфа ООД са упоменати следните реквизити на месечното му възнаграждение:

 • Основно трудово възнаграждение – 1 500 лв.;
 • Допълнително трудово възнаграждение, възлизащо на 0,6% от основното трудово възнаграждение, в зависимост от трудовия стаж, за всяка прослужена година;
 • Допълнително възнаграждение от 20%, изчислено върху основното такова, за постигната цел от определен оборот продажби за конкретния месец.
 • Иван е започнал работа на 01._7.2020 г. През юли той достига нужния оборот от продажби, за което следва да получи бонуса от 20%. През август 2020 г. Иван получава първото си възнаграждение от Алфа ООД за юли 2020 г.
 • Изчисленият облагаем доход на Иван за юли ще бъде в размер на 1 845 лв. Този доход е формиран по следния начин:
 • Основно трудово възнаграждение – 1 500 лв.
 • Допълнително трудово възнаграждение за предишен трудов стаж – 45 лв. (1 500 лв. х 3% (5 години х 0,6% за всяка една));
 • Допълнително възнаграждение за достигнат определен оборот за продажби – 300 лв. (1 500 лв. х 20%).

Върху този облагаем оборот трябва да бъдат изчислени и приспаднати съответните задължителни осигурителни вноски и данък, които са за сметка на Иван, и получената нетна сума ще бъде възнаграждението, което Алфа трябва да му изплати.

(§85 от Тематично Резюме) (чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

._86.Какво НЕ се Включва в Дохода по Трудов Договор.

бутони!

Пример 82. Предоставена Безплатна Храна от Работодател, Която НЕ се включва в Дохода на Служителите

Алфа ООД е дружество, което се занимава с минно-геоложки дейности и добив на руди. В дружеството има назначени 100 служители, които всеки ден пътуват до съответната мина, намираща се в извънградска местност. Там няма достъп до никакви заведения за хранене и поради тази причина Алфа е организирала част от площта, която използва, да бъде предназначена за хранене на служителите в обедната им почивка. Алфа закупува предварително готовата храна и я предоставя на служителите си, като общата стойност на храната, която предоставя на един служител, е по 200 лв. на месец.

Предоставената храна от Алфа, на стойност по 200 лв. на месец за всеки служител, няма да се включи в месечния им облагаем доход. Причината е, че храната е предоставена в натура по реда, упоменат в чл. 285 от Кодекса на труда – т.е. изпълнени са едновременно условията за специфичен характер на работата (работа в мина) и специфична организация на труда (отдалечен обект без възможност за ползване на заведения за хранене).

Ако Алфа раздаваше ваучери на служителите си за конкретно определен вид храна, които следва да се използват на конкретно определени от дружеството места, то стойността им също нямаше да се включи в месечния доход на служителите. Ако обаче Алфа предоставяше директно пари на служителите си, с които те сами да закупят храна по техен избор, това щеше да представлява доход за служителите, който трябва да бъде включен в облагаемия им доход за месеца и за него щяха да се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._86.Какво НЕ се Включва в Дохода по Трудов Договор.

бутони!

Пример 83. Предоставени Ваучери за Храна от Работодател, Които НЕ се включват в Дохода на Служителите

Алфа ООД е дружество, което се занимава с търговия на дребно на стоки за дома и разполага с голям хипермаркет. За работата в хипермаркета от Алфа са назначили на трудов договор 50 служители. От дружеството са решили всеки месец да предоставят на служителите си по 60 лв. ваучери за храна, които са отделно възнаграждение от месечното им такова по сключения трудов договор.

Предоставените ваучери за храна, на стойност по 60 лв. за всеки служител на месец, няма да се включат в месечния им облагаем доход. Причината е, че ваучерите са предоставени в натура, в размера и по реда на ЗКПО (т.е. до 60 лв. на служител на месец). Тези суми представляват социален разход за Алфа и те няма да бъдат обложени с данък, понеже са до упоменатия размер от 60 лв. на месец.

Ако обаче Алфа предоставяше директно пари на служителите си, с които те сами да закупят храна по техен избор, това щеше да представлява доход за служителите, който трябваше да бъде включен в облагаемия им доход за месеца и за него да се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._86.Какво НЕ се Включва в Дохода по Трудов Договор.

бутони!

Пример 84. Предоставени Суми за Командировка на Служител, Които НЕ се включват в Месечния му Доход

Алфа ООД е дружество, което се занимава с представителство на световноизвестни марки на българския пазар. Офисът на дружеството се намира в гр. София, но поради организиране на събитие за представяне на една от марките в гр. Варна, се налага Алфа да командирова двама от служителите си за три дни. Дружеството поема разходите на служителите за пътни и квартирни пари – на обща стойност 500 лв., както и дневните такива – по 50 лв. на ден за всеки един от служителите.

Предоставените суми от Алфа за пътни и квартирни пари на служителите (на обща стойност 500 лв.) няма да се включат в месечния им облагаем доход, стига да са доказани документално чрез фактури и като получател в тях да е вписано дружеството Алфа ООД. Колкото до дневните пари (по 50 лв. за всеки от служителите на ден) – само сумите до 40 лв. няма да бъдат включени в месечния им облагаем доход. Това означава, че останалата част (по 10 лв. на ден) ще трябва да бъде включена в месечните им облагаеми доходи и само за нея ще се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък. Тоест на всеки от служителите трябва да бъде завишен месечният доход с 30 лв. (3 дни х 10 лв.).

В ЗДДФЛ е упоменато, че когато дневните пари за командировка се равняват на не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт, тогава те не се включват в месечния облагаем доход на съответния служител. В конкретния случай приложимият нормативен акт е Наредбата за командировките в страната, където е упоменато, че дневните пари за командировка, когато тя е за два или повече дни, са минимум по 20 лв. за всеки ден поотделно. Тоест сумите до двукратния им размер, а именно до 40 лв. на ден, няма да бъдат включени в месечния облагаем доход на служителите.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

._87.Как се Изчислява Данъчната Основа по Трудов Договор, Кога се Удържа и Внася Данъкът Върху Доходите по Трудов Договор.

бутони!

Пример 85. Изчисляване на Данъчната Основа по Трудов Договор на Служител с Намалена Работоспособност Повече от 50%

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор с Алфа ООД на 31._7.2020 г. за длъжността „Финансов консултант“. Месечното брутно възнаграждение на Иван е в размер на 2 000 лв., като се е разбрал с Алфа то да му бъде изплащано в текущия месец, за който се отнася. Иван също така е лице, което е с намалена работоспособност повече от 50% и е решил вследствие на това да ползва данъчно облекчение през работодателя си – Алфа ООД.

За да се уточни каква ще бъде данъчната основа на възнаграждението на Иван, трябва първо да се изчисли в какъв размер ще бъдат задължителните осигурителни вноски, които са за негова сметка. Те са 13,78% от брутната му заплата за месеца, а именно 275,60 лв. (2 000 лв. х 13,78%). След като се приспаднат осигурителните вноски за сметка на Иван, от получената сума в размер на 1 724,40 лв. (2 000 лв. - 275,60 лв.) трябва да се приспаднат още 660 лв. – което всъщност е и данъчното облекчение за намалена работоспособност повече от 50%, което Иван е решил да ползва през Алфа. Получената сума от 1 064,40 лв. (1 724,40 - 660 лв.) ще се яви месечната данъчна основа, върху която следва да се изчисли авансовият данък от 10%, а именно той ще бъде 106,44 лв. (1064,40 лв. х 10%). Нетното месечно възнаграждение, което Иван следва да получи за месец юли, ще бъде в размер на 1 617,96 лв. (2 000 лв. - 275,60 лв. - 106,44 лв.).

Авансовият данък в размер на 106,44 лв., отнасящ се за месец юли 2020 г., Алфа следва да декларира и плати в срок до 25._8.2020 г., тъй като възнаграждението на Иван е изплатено в текущия месец, за който се отнася, а именно през юли.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.42; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

._88.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа по Трудови Договори на Самоосигуряващи се Лица и на Морски Лица.

бутони!

Пример 86. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Самоосигуряващо се Лице за Положен от Него Труд в Дружество

Иван Иванов е български гражданин, едноличен собственик на дружеството Алфа ЕООД, което се занимава с покупко-продажба на машини и градинска техника. Поради факта, че Иван е собственик на Алфа, той е регистриран като самоосигуряващо се лице. Това означава, че всички осигуровки, които плаща към държавата, са изцяло за негова сметка. Той е избрал да се осигурява и за фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство). Иван също така е решил да полага личен труд в дружеството, който е различен от управленските му задължения. В тази връзка през цялата 2020 г. той си е изплащал всеки месец по 3 000 лв. брутно възнаграждение. Иван няма придобити други доходи през 2020 г.

Полагането на личен труд от Иван в Алфа ЕООД означава, че той има трудови правоотношения със собственото си дружество. Тоест, един вид, е сключен трудов договор между двете страни. Придобитото брутно възнаграждение от него за цялата 2020 г., което е в размер на 36 000 лв. (3 000 лв. х 12 месеца), ще се яви негов облагаем доход от тези трудови правоотношения с Алфа.

 За да се изчисли каква ще бъде годишната му данъчна основа, следва от тези 36 000 лв. да се приспаднат осигурителните вноски, които Иван е плащал през годината изцяло за собствена сметка. След като той е избрал да се осигурява и за фонд ОЗМ, осигуровките за всеки месец са в размер на 31,30% от месечното брутно възнаграждение – т.е. по 939 лв. на месец. За цялата година общият размер на осигуровките е 11 268 лв. (939 лв. х 12 месеца).

Данъчната основа на Иван, за доходите от положения личен труд в Алфа, ще бъде 24 732 лв. (36 000 лв. - 11 268 лв.). Върху тази сума следва да се изчисли данък в размер на 10%, който ще бъде 2 473,20 лв. (24 732 лв. х 10%).

След като Иван полага личен труд в Алфа ЕООД и във връзка с това си изплаща доход, той ще бъде задължен да подаде Годишна данъчна декларация за 2020 г. – в срок от 10._1.2021 г. до 30._4.2021 г. В същия срок Иван трябва и да заплати дължимия данък към държавата. Чрез подаването на Годишната данъчна декларация Иван ще има възможност да направи горепосочените изчисления, както и да пресметне окончателния си осигурителен доход чрез подаване на Декларация образец 6 с код 13.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.25 от ЗДДФЛ)

бутони!

13. Облагане на Доходите от Дейност като Едноличен Търговец

бутони!

._90.Как се Формира Облагаемият Доход на Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 87. Формиране на Облагаемия Доход на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на бяла техника. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 45 000 лв. и разходи в размер на 25 000 лв. През предишната 2019 г. Иван е реализирал загуба от 10 000 лв., понеже бизнесът му е бил все още прохождащ и не толкова развит.

За да формира своя облагаем доход за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли финансовия резултат, който е реализирал за годината. Той ще бъде печалба в размер на 20 000 лв. (45 000 лв. - 25 000 лв.). След това Иван следва да приспадне реализираната загуба от 2019 г. в размер на 10 000 лв. и така формираната сума от 10 000 лв. (20 000 лв. - 10 000 лв.) ще се яви данъчната му печалба за 2020 г.

За да стигне до Годишната данъчна основа, Иван трябва също да приспадне и направените от него осигурителни вноски през годината върху избран от него месечен осигурителен доход. Така върху финално получената сума той следва да изчисли 15% данък. Декларирането на посочените данни Иван трябва да направи с Годишна данъчна декларация за 2020 г. – в срок от 10._1.2021 г. до 30._4.2021 г., като в този срок той трябва и да плати данъка.

(§90 от Тематично Резюме) (чл.26 от ЗДДФЛ)

бутони!

._91.Какви Авансови Вноски Правят Едноличните Търговци.

бутони!

Пример 88. Изчисляване на Авансови Вноски от Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с покупко-продажба на стоки за дома. За 2019 г. той е реализирал нетни приходи от продажби на стоки в размер на 500 000 лв. За 2020 г. Иван е прогнозирал, че ще реализира печалба в размер на 40 000 лв.

Понеже Иван е реализирал нетни приходи от продажби на стоки през 2019 г. в диапазона от 300 хил. до 3 млн. лв. (500 000 лв.), той е задължен да прави тримесечни авансови вноски за данъка от дейността му като едноличен търговец за 2020 г. Те ще се изчислят, като прогнозната печалба, която е изчислил, се раздели на четири равни вноски. Тоест едната вноска за авансовия му данък ще бъде в размер на 10 000 лв. (40 000 лв./4).

Авансовата вноска за данъка за първото тримесечие на 2020 г. следва да бъде платена до 15._4.2020 г., за второто тримесечие – до 15._7.2020 г., а за третото тримесечие – до 15.12.2020 г. Вноската за данъка за последното четвърто тримесечие се плаща в срока за подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., а именно до 30._4.2021 г. Иван има възможността да променя размера на авансовите вноски за данъка колкото пъти пожелае, в срок до 15.12.2020 г.

(§91 от Тематично Резюме) (чл.43, ал.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

._92.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец. Кога се Внася Дължимият Данък от Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 89. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на автомобили. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 200 000 лв. и разходи в размер на 100 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява, включително и във фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство), всеки месец, върху осигурителен доход от 798,72 лв. Иван също е така е направил през годината авансови вноски за данък в размер на 10 000 лв.

За да изчисли годишната си данъчна основа за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква печалба е реализирал от дейността си като едноличен търговец. От получените приходи той първо следва да извади извършените разходи за дейността. Така получената печалба от тази дейност, която ще се яви и негов доход, ще бъде в размер на 100 000 лв. (200 000 лв. - 100 000 лв.). След това той трябва да изчисли окончателния си осигурителен доход, заедно с размера на окончателните осигурителни вноски за годината. Това става чрез попълване на предвидените за целта таблици към Годишната данъчна декларация. В конкретния случай, след като се осигурява и за фонд ОЗМ, окончателните осигурителни вноски, които Иван трябва да приспадне, са в размер на 11 268 лв. Иван трябва да довнесе разликата между окончателния размер на осигуровките и авансово внесените през годината. Така получената годишна данъчна основа на Иван, за дейността му като едноличен търговец, ще бъде 88 732 лв. (100 000 лв. - 11 268 лв.).

Върху сумата от 88 732 лв. Иван ще дължи данък от 15%, който е в размер на 13 309,80 лв. (88 732 лв. х 15%). Понеже Иван вече е направил авансови вноски за данъка в размер на 10 000 лв., дължимият му данък за довнасяне ще бъде 3 309,80 лв. (13 309,80 лв. - 10 000 лв.). Той следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021 г., с която да определи както годишния данък, така и окончателните осигуровки, като също така в посочения срок той трябва и да ги плати.

(§92 от Тематично Резюме) (чл.28; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

14. Облагане на Доходите от Стопанска Дейност на Физически Лица – не ЕТ

бутони!

._97.Как се Формира Облагаемият Доход от Стопанска Дейност на Физическо Лице, Което НЕ е Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 90. Определяне на Годишния Облагаем Доход на Земеделски Стопанин от Продажба на Непреработена Продукция 

Иван Иванов е регистриран земеделски стопанин, занимаващ се с производство на различни видове зеленчуци, които продава в непреработен вид на големи вериги супермаркети. През годината Иван е получил доходи в размер на 25 000 лв. от тази своя дейност.

Облагаемият доход на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като получените доходи се намалят с нормативно признати разходи. За лицата, регистрирани като земеделски стопани и занимаващи се с производство на непреработена продукция, нормативно признатите разходи са в размер на 60%.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е 10 000 лв. (25 000 лв. - 25 000 лв. х 60%).

(§97 от Тематично Резюме) (чл.29 от ЗДДФЛ)

бутони!

.100.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци. Кога се Внася Дължимият Данък от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.

бутони!

Пример 91. Изчисляване и Внасяне на Данък Върху Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице, Извършващо Друга Стопанска Дейност

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по граждански договори за извършване на услуги по разработване на уебсайтове (извънтрудови правоотношения). Той не е самоосигуряващо се лице. През годината е придобил доходи в размер на 30 000 лв., като удържаните и внесени за негова сметка осигурителни вноски са 2 700 лв., а авансово удържаният данък – 1 500 лв.

Облагаемият доход от извънтрудови правоотношения на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като полученият доход се намали с 25% нормативно признати разходи. За да се стигне до размера на данъчната основа за облагане с данък върху доходите, полученият облагаем доход следва да се намали с удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е 22 500 лв. През годината за него са внесени 2 700 лв. осигурителни вноски, с които следва да се намали облагаемият доход. Така данъчната основа се получава в размер на 19 800 лв., или това прави дължим данък в размер на 1 980 лв. През годината Иван е внесъл авансово 1 500 лв. и остава да декларира и довнесе разликата от 480 лв. до 30._4.2021 г.

(§100 от Тематично Резюме) (чл.30; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

16. Облагане на Доходи от Наем и Предоставяне на Права или Имущество

бутони!

.106.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Наем, Оперативен Лизинг, Франчайз или Факторинг.

бутони!

Пример 92. Изчисляване на Облагаем Доход от Наем на Недвижим Имот

Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем за юли е в размер на 1 000 лв.

Облагаемият доход за доходите от наем се определя, като полученият доход се намали с 10% нормативно признати разходи. В конкретния случай облагаемият доход ще е равен на 900 лв.

(§106 от Тематично Резюме) (чл.31 от ЗДДФЛ)

бутони!

.107.Какви Авансови Вноски Правят Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

бутони!

Пример 93. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Автомобил

Иван Иванов отдава под наем свой автомобил на дружество. Месечният наем е в размер на 500 лв. и се плаща авансово до 5-о число на всеки месец. Иван се осигурява по трудов договор. Наемите за първото тримесечие са му изплатени.

Лицата, получили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължат авансово данък за тези доходи. Данъкът се определя, като от облагаемия доход (получения доход, намален с 10% нормативно признати разходи) се извадят дължимите от лицето осигурителни вноски и разликата се умножи по данъчната ставка от 10%.

В конкретния случай сумата на наемите за първото тримесечие е 1 500 лв. Облагаемият доход е равен на 1 350 лв. (1 500 лв. – 1 500 лв. х 10% НПР). Лицето не дължи за своя сметка здравноосигурителни вноски, защото се осигурява на друго основание (трудов договор). Следователно дължимият данък е в размер на 135 лв. (1 350 лв. х 10%). Декларирането и внасянето на данъка е задължение на дружеството – платец на дохода, тъй като доходът е платен през първото тримесечие на годината. Срокът за декларирането и внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода.

(§107 от Тематично Резюме) (чл.44; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 94. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Недвижим Имот

През цялата 2020 г. Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем е в размер на 1 000 лв. Иван е безработен и е с над 50% намалена работоспособност. През годината той внася задължителни здравноосигурителни вноски в размер на 24,40 лв. на месец. Иван няма доходи от други източници.

Лицата, получили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължат авансово данък за тези доходи. Данъкът се определя, като от облагаемия доход (получения доход, намален с 10% нормативно признати разходи) се извадят дължимите от лицето осигурителни вноски и разликата се умножи по данъчната ставка от 10%.

Лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност също дължат авансово данък за доходите от наем. Данъкът става дължим едва когато общият облагаем доход, намален със задължителните осигурителни вноски за сметка на лицата от всички източници, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лв.

В конкретния случай Иван получава единствено доходи от наем, затова той трябва да определи момента, от който облагаемият му доход от този източник ще надвиши сумата от 7 920 лв. Месечният облагаем доход на лицето е равен на 875,60 лв. (1 000 лв. - 1 000 лв. х 10% НПР - 24,40 лв. ЗО). Иван ще надвиши прага от 7 920 лв. през октомври, но за четвъртото тримесечие на годината не се дължат авансови вноски, а данъкът за доходите, придобити през този период, се декларира с Годишната данъчна декларация до 30 април на следващата година.

(§107 от Тематично Резюме) (чл.44; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

.108.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

бутони!

Пример 95. Изчисляване на Годишна Данъчна Основа и Определяне на Окончателния Размер на Данъка за Доходи от Наем на Недвижим Имот

През 2020 г. Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем е в размер на 1 000 лв., или общо 12 000 лв. за цялата година. Иван е безработен. През годината той внася задължителни здравноосигурителни вноски върху половината от минималния осигурителен доход – в размер на 24,40 лв. на месец. Иван е внесъл авансово и данък върху тези доходи – в размер на 788,04 лв. Той няма доходи от други източници.

Годишната данъчна основа за доходите от наем се определя, като облагаемият доход се намали със здравноосигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка съгласно ЗЗО. Данъчната основа се определя по този начин само в случаите, когато този тип доходи участват при годишното изравняване на осигурителния доход.

Тъй като Иван Иванов получава доходи единствено от наем, той е задължен да внася здравноосигурителни вноски за своя сметка, както и да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход. Годишният облагаем доход, върху който той дължи здравноосигурителни вноски, е 10 800 лв. (12 000 лв. - 12 000 лв. х 10% НПР). Върху този доход Иван дължи здравноосигурителни вноски в размер на 8%, или общо 864 лв., от които той е внесъл авансово 292,80 лв. (24,40 лв. х 12 месеца). Така данъчната основа се получава 9 936 лв., а дължимият данък – 993,60 лв. (9 936 лв. данъчна основа, умножена по 10% данъчна ставка). Иван е внесъл авансово 788,04 лв. и остава да довнесе разликата от 205,56 лв. в срок до 30 април на следващата година. Това е и срокът за деклариране на данъка.

(§108 от Тематично Резюме) (чл.32; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

17. Облагане на Доходи от Прехвърляне на Права или Имущество

бутони!

.109.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Недвижимо Имущество.

бутони!

Пример 96. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Недвижимо Имущество и Получен Доход в Две Различни Години

Иван Иванов е български гражданин, който притежава къща в гр. Пловдив, закупена през 2018 г. за 100 000 лв. След като я ремонтира и подобрява значително, през 2020 г. Иван решава да я продаде за 200 000 лв. на Георги Георгиев. Чрез споразумение между двамата става ясно, че Георги ще заплати цената на къщата на Иван на два транша. Първия транш (на стойност 150 000 лв.) Иван получава през декември 2020 г., а втория (в размер на останалите 50 000 лв.) – през януари 2021 г.

Продажбата на къщата ще се яви доход за Иван, който ще бъде облагаем с данък, понеже не са изминали 3 години между датата на закупуването и датата на продажбата ѝ. Този доход обаче ще се счете за придобит от Иван в две различни данъчни години, понеже единият транш е бил преведен през декември 2020 г., а другият през – януари 2021 г.

За да се определи облагаемият доход на Иван за всяка от двете години, трябва първо от продажната цена да се извади цената на придобиване и да се приспаднат нормативно признатите разходи за тази дейност. Тоест от положителната разлика от сделката в размер на 100 000 лв. (200 000 лв. – 100 000 лв.) трябва да се извадят 10% нормативно признати разходи, които ще са в размер на 10 000 лв. (100 000 лв. х 10%). Получената сума от 90 000 лв. (100 000 лв. - 10 000 лв.) трябва след това да се умножи по коефициент за всяка отделна година, получен от отношението на частичното плащане през съответната година към общата продажна цена. Тоест полученият коефициент за облагаемия доход на Иван за 2020 г. ще бъде 0,75 (150 000 лв./200 000 лв.), а за 2021 г. – 0,25 (50 000 лв./200 000 лв.).

Накрая, чрез умножението на тези коефициенти с положителната разлика от сделката, Иван трябва да определи облагаемия си доход от продажбата на къщата за всяка от двете години поотделно. Това означава, че за 2020 г. облагаемият му доход ще бъде 67 500 лв. (90 000 лв. х 0,75), а за 2021 г. – 22 500 лв. (90 000 лв. х 0,25).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишни данъчни декларации за двете години поотделно (и за 2020 г., и за 2021 г.), като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество.

(§109 от Тематично Резюме) (чл.33; ал.1 и ал.7 от ЗДДФЛ)

бутони!

.110.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Превозни Средства, Произведения на Изкуството и Антикварни Предмети.

бутони!

Пример 97. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Превозно Средство и Получен Доход в Две Различни Години

Иван Иванов е български гражданин, който притежава лек автомобил, регистриран на негово име. Той го е придобил през юли 2020 г. за 15 000 лв. Иван решава да го ремонтира изцяло, за да го приведе в приличен вид за шофиране. През декември 2020 г. той решава да продаде лекия автомобил на Георги. Двамата са се споразумели за продажна цена от 25 000 лв., която обаче ще бъде платена на две части. Едната част от 15 000 лв. Иван ще получи още при продажбата през декември 2020 г., а останалата част от 10 000 лв. – през февруари 2021 г.

Продажбата на лекия автомобил ще се яви доход за Иван, който ще бъде облагаем с данък, понеже не е изминала една година между датата на придобиването и датата на продажбата му. Този доход обаче ще се счете за придобит от Иван в две различни данъчни години, понеже единият транш е бил преведен през декември 2020 г., а другият – през февруари 2021 г.

За да се определи облагаемият доход на Иван за всяка от двете години, трябва първо от продажната цена да се извади цената на придобиване. Тоест ще се получи положителна разлика от сделката в размер на 10 000 лв. (25 000 лв. - 15 000 лв.) Тази положителна разлика трябва след това да се умножи по коефициент за всяка отделна година, получен от отношението на частичното плащане през съответната година към общата продажна цена. Полученият коефициент за облагаемия доход на Иван за 2020 г. ще бъде 0,60 (15 000 лв./25 000 лв.), а за 2021 г. – 0,40 (10 000 лв./25 000 лв.).

Накрая, чрез умножението на тези коефициенти с положителната разлика от сделката, Иван трябва да определи облагаемия си доход от продажбата на лекия автомобил за всяка от двете години поотделно. Тоест за 2020 г. облагаемият му доход от сделката ще бъде 6 000 лв. (10 000 лв. х 0,60), а за 2021 г. ще бъде 4 000 лв. (10 000 лв. х 0,40).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишни данъчни декларации за двете години поотделно (и за 2020 г., и за 2021 г.), като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество.

(§110 от Тематично Резюме) (чл.33; ал.2 и ал.8 от ЗДДФЛ)

бутони!

.111.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Акции, Дялове и Финансови Инструменти.

бутони!

Пример 98. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Акции

Иван Иванов е български гражданин, който притежава акции в Алфа АД. Той ги е придобил през октомври 2020 г. за 50 000 лв. Година по-късно, през октомври 2021 г., Иван забелязва, че цената на акциите, които притежава, се е покачила на 100 000 лв. Той решава да ги продаде на дружество Бета ООД.

Продажбата на акциите от Иван ще се счете за негов доход, придобит през 2021 г. при продажбата им на Бета ООД. За да дължи данък, резултатът от сделката трябва да бъде печалба. В случая резултатът е именно печалба в размер на 50 000 лв. (100 000 лв. - 50 000 лв.)., която ще се яви и негов облагаем доход от сделката. Върху този доход Иван ще дължи данък в размер на 10%, а именно 5 000 лв.

Тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2021 г. и попълване на Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество. Срокът за подаването ѝ е от 10._1.2022 г. до 30._4.2020 г.

(§111 от Тематично Резюме) (чл.33; ал.3 и ал.4 от ЗДДФЛ)

бутони!

.112.Какво Включва Продажната Цена на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.

бутони!

Пример 99. Изчисляване на Продажната Цена на Едно Имущество при Замяна с Друго Имущество

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил Урегулиран поземлен имот (УПИ), заедно с построена къща в него, намиращи се в гр. София. През 2020 г. Иван и неговият приятел Георги решават да направят замяна помежду си на имуществата, които притежават. Те са се споразумели Иван да предостави УПИ-то и къщата, а Георги, от своя страна, да предостави 100 декара земеделска земя в област Пловдив. По това време УПИ-то, заедно с къщата, са оценени на 200 000 лв., а земеделската земя – за 100 000 лв. Разликата от 100 000 лв. Георги ще трябва да доплати на Иван.

Продажната цена на имуществото, което Иван предоставя при замяната, ще бъде 200 000 лв., като то включва всичко, което той ще предостави на Георги.

(§112 от Тематично Резюме) (чл.33; ал.5 от ЗДДФЛ)

бутони!

.113.Какво Включва Цената на Придобиване на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.

бутони!

Пример 100. Документално Доказана Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил Урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София за 50 000 лв. През същата година той е построил и къща в този имот, като е направил разходи за това в размер на 100 000 лв. През 2019 г. Иван решава да продаде УПИ-то, заедно с построената къща, за 200 000 лв.

За да изчисли облагаемия си доход от сделката, Иван трябва първо да определи каква е документално доказаната цена на придобитото от него имущество. За УПИ-то тази цена от 50 000 лв. може да се докаже чрез нотариален акт, в който същата е вписана. Колкото до извършените разходи за построяване на къщата (в размер на 100 000 лв.), Иван може да ги докаже чрез фактури за закупените материали или отново чрез фактури от строителни фирми, ако е ползвал техните услуги.

Ако Иван не успее да докаже извършените от него разходи по закупуване на УПИ-то, заедно с тези за построяването на къщата, цената на придобиване на същите ще бъде нула и облагаемият доход за изчисляване на данъка от 10% ще бъде продажната цена от 200 000 лв.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 101. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. е придобил апартамент в гр. Пловдив чрез замяна на своя такъв в гр. София. По това време апартаментът в София е бил оценен на 100 000 лв., а този в Пловдив – на 50 000 лв. Вследствие на това Иван е получил доплащане за разликата в размер на 50 000 лв.

Документално доказаната цена на придобиване на апартамента в Пловдив за Иван ще бъде 100 000 лв., понеже това е всичко, което е получил вследствие на извършената замяна на апартамента в гр. София.

При евентуална последваща продажба или замяна на апартамента в Пловдив, Иван може да впише тази сума от 100 000 лв. като цена на придобиване при попълване на Годишната си данъчна декларация.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 102. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. е построил къща в гр. Бургас, като е направил разходи за това в размер на 200 000 лв. През 2020 г. Иван решава да я продаде за 300 000 лв. Вследствие на това той трябва да определи какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката. Иван не разполага с никакви документи или фактури за извършените разходи по построяване на къщата.

За да изчисли какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади документално доказаната цена на придобиване на къщата. Понеже Иван не разполага с никакви документи или фактури за извършените разходи, тази цена на придобиване ще бъде равна на нула, а облагаемият доход ще се яви продажната цена от 200 000 лв.

Върху тази сума ще бъдат изчислени и приспаднати нормативно признати разходи от 10%, като след това ще бъде начислен данък от 10%.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 103. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Дружествени Дялове на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. основава дружеството Алфа ООД с основен капитал от 50 000 лв., разпределен в 1 000 дяла, с по 50 лв. номинална стойност всеки. През 2020 г. той решава да продаде 50% от този капитал на Георги Георгиев за 100 000 лв.

За да изчисли какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади документално доказаната цена на придобиване на дяловете в Алфа. Това може да се докаже с учредителния акт на дружеството. Документално доказаната цена на придобиване на половината акции ще бъде 25 000 лв. (500 дяла, по 50 лв. всеки). Така изчисленият му облагаем доход от сделката ще бъде в размер на 75 000 лв. (100 000 лв. - 25 000 лв.).

(§113 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ)

бутони!

.114.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба на Лизинг

бутони!

Пример 104. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество по Договор за Лизинг

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил апартамент в гр. София за 100 000 лв. През 2020 г. той решава да го продаде на Георги Георгиев за 150 000 лв. Двамата сключват договор за лизинг за срок от 5 години, в който изрично е предвидено, че ще се прехвърли правото на собствеността на апартамента. За 2020 г. Георги е превел на Иван вноски в размер на 30 000 лв.

За да изчисли облагаемия си доход от сделката за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква е положителната разлика от нея, а именно 50 000 лв. (150 000 лв. - 100 000 лв.). От тази положителна разлика трябва да се извадят 10% нормативно признати разходи, които са 5 000 лв. (50 000 лв. х 10%). Накрая получената сума от 45 000 лв. (50 000 лв. - 5 000 лв.) трябва да се умножи по коефициент, който е формиран от отношението на сумата на получените вноски през същата година към договорената цена от сделката, като той ще бъде 0,20 (30 000/150 000). Така облагаемият доход от сделката за Иван за 2020 г. ще бъде 9 000 лв. (45 000 лв. х 0,20).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество. По същия начин Иван трябва да подаде Годишни данъчни декларации и да направи изчисления за останалите години, през които ще получи вноски по лизинга.

(§114 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.9 от ЗДДФЛ)

бутони!

.116.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба на Едноличен Търговец.

бутони!

Пример 105. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с покупко-продажба на градинска техника. През 2020 г. той решава да заличи дейността си като едноличен търговец, като продаде цялото си имущество на Алфа ООД. Определената цена между двете страни е 100 000 лв. Към този момент собственият капитал на Иван Иванов като едноличен търговец е изчислен на 20 000 лв.

За да определи какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади собствения капитал на Едноличния търговец. Тоест полученият облагаем доход от сделката ще бъде 80 000 лв. (100 000 лв. - 20 000 лв.). Върху този доход Иван ще дължи данък в размер на 8 000 лв. (80 000 лв. х 10%).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество – в срок от 10._1.2021 г. до 30._4.2021 г. В същия срок Иван трябва да плати и данъка от 8 000 лв.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.10 от ЗДДФЛ)

бутони!

.117.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Продажбата на Имущество или Права.

бутони!

Пример 106. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице за Доход от Продажбата на Недвижим Имот

Иван Иванов е български гражданин, който през 2020 г. продава Урегулиран поземлен имот (УПИ) на дружество Алфа ООД за 100 000 лв. Той го е придобил 2 години преди това, за 60 000 лв. Иван е регистриран като безработно лице и за цялата 2020 г. е внесъл здравни вноски в размер на 3 000 лв.

За да изчисли каква ще бъде Годишната данъчна основа за дохода от продажбата, Иван трябва първо да изчисли какъв ще бъде облагаемият доход от нея. Той ще бъде изчислен, като от положителната разлика от сделката (40 000 лв.) се извадят 10% нормативно признати разходи (4 000 лв.). Така от получения облагаем доход от 36 000 лв. (40 000 лв. - 4 000 лв.) трябва да се извадят и здравните вноски, които Иван е правил за своя сметка като безработно лице, а именно 3 000 лв. Накрая получената годишна данъчна основа за дохода от продажбата на УПИ-то ще бъде 33 000 лв. (36 000 лв. – 3 000 лв.). Върху тази сума Иван ще дължи данък от 10%, а именно 3 300 лв.

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество – в срок от 10._1.2021 г. до 30._4.2021 г. В същия срок Иван трябва да плати и данъка от 3 300 лв.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.33, ал.10 от ЗДДФЛ)

бутони!

18. Облагане на Доходи от Други Източници

бутони!

.118.Кои Доходи на Физически Лица от Други Източници се Облагат с Данък.

бутони!

Пример 107. Облагане на Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Пропуснати Ползи

Иван Иванов е български гражданин, който е завел съдебен иск срещу дружество Алфа ООД, като претендира да му бъде изплатено обезщетение за пропуснати ползи в размер на 20 000 лв. През юни 2020 г. съдът излиза с решение в полза на Иван, с което задължава Алфа да му изплати посочената сума.

Сумата от 20 000 лв. ще се яви доход от друг източник за Иван, понеже е във връзка с обезщетение за пропуснати ползи. Този доход ще бъде облагаем с 10% данък, което означава, че първо Алфа трябва да удържи данък от 2 000 лв. (20 000 лв. х 10%) и след това да изплати нетно на Иван сумата от 18 000 лв.

Ако Алфа изплати сумата на Иван още през юни, то удържаният данък трябва да бъде деклариран и платен от дружеството на държавата през юли 2020 г.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от обезщетението в Приложение №6 за доходи от други източници.

(§118 от Тематично Резюме) (чл.35 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 108. Облагане на Доход на Физическо Лице от Парична Награда

Алфа ООД е българско дружество, което се занимава с промотиране на световноизвестни марки в България. През май 2020 г. Алфа организира състезание с парична награда в размер на 10 000 лв., чиято тематика е отговор на въпроси, свързани с една от марките, на която е представител. Иван Иванов се явява на състезанието, проявява впечатляващи знания по темата и печели голямата парична награда от 10 000 лв.

Спечелената сума от Иван (в размер на 10 000 лв.) ще се яви негов доход от друг източник. Той ще бъде облагаем с данък от 10%, което означава, че преди изплащането на наградата Алфа следва да удържи данък в размер на 1 000 лв. (10 000 лв. х 10%) и да изплати нетно на Иван сумата от 9 000 лв. (10 000 лв. - 1 000 лв.).

Дължимият данък от 1 000 лв. Алфа следва да декларира и внесе в държавата – в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатена сумата на Иван. Например ако сумата е изплатена също през май, тогава Алфа ще трябва да декларира и внесе данъка през юли 2020 г.

 (§118 от Тематично Резюме) (чл.35 от ЗДДФЛ)

бутони!

.119.Как се Изчислява и Облага Доход на Физически Лица от Други Източници.

бутони!

Пример 109. Изчисляване и Облагане на Доход на Физическо Лице от Получени Лихви по Предоставен Заем

През март 2020 г. Иван Иванов е предоставил паричен заем от 100 000 лв. на Алфа ООД, за което двете страни са сключили договор. В него е уговорено, че Алфа ООД трябва да изплати и върне сумата в срок до 5 години от предоставянето ѝ, а дължимата годишна лихва е в размер на 12%. До края на годината Алфа ООД е решила да изплати на два пъти лихва към Иван – един път през август, в размер на 6 000 лв., и още един път през декември, в размер на 4 000 лв.

Получаването на лихви от Иван ще се счете за негов доход от други източници, който ще бъде облагаем с данък. Преди да изплати към Иван сумата по първия транш през август, Алфа трябва да удържи данък от 10% (в размер на 600 лв.) и да му изплати нетно сумата от 5 400 лв. (6 000 лв. - 600 лв.). Данъкът от 600 лв. Алфа ще трябва да декларира и плати към държавата през октомври 2020 г.

Колкото до втория транш – понеже Алфа смята да го изплати през последното тримесечие на 2020 г., тя не е длъжна да удържа данък от сумата, освен ако Иван изрично не пожелае това. Това означава, че ако Иван не желае Алфа да му удържи данък по втория транш, Алфа ще трябва да му изплати цялата сума от 4 000 лв. Иван ще трябва декларира и плати сам данъка, с подаването на Годишна данъчна декларация за 2020 г. и попълване на Приложение №6 за доходи от други източници – в срок от 10._1.2021 до 30._4.2020.

Тъй като Иван Иванов е предоставил заем, който има непогасена част към 31 декември 2020 г., надхвърляща 10 000 лв., за него ще възникне и задължение за деклариране на този остатък в Годишната данъчна декларация за 2020 г.

(§119 от Тематично Резюме) (чл.44а; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

.120.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Други Източници.

бутони!

Пример 110. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице от Получени Доходи от Други Източници

Иван Иванов е български гражданин, който е регистриран като безработно лице и през 2020 г. е внасял здравноосигурителни вноски в минимален размер, т.е. по 24,40 лв. на месец. През 2020 г. той е получил следните доходи от други източници:

 • Доход от обезщетение за пропуснати ползи, получен през август 2020 г., в брутен размер от 5 000 лв., който след удържан данък от 500 лв. се получава нетно 4 500 лв.;
 • Доход от лихви в размер на 10 000 лв., получен през декември 2020 г. във връзка с предоставен заем към Алфа ООД, за който не е удържан данък.

            За да се изчисли каква ще бъде годишната данъчна основа на Иван за доходите

му от други източници, трябва първо да се съберат брутните суми на двата получени дохода: 5 000 лв. + 10 000 лв. = 15 000 лв. След това той трябва да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход и да определи окончателния размер на дължимите от него здравноосигурителни вноски. За получения от него общ доход от 15 000 лв. дължимите здравни осигуровки се получават в размер 1 200 лв., от които той е внесъл авансово 292,80 лв. и следва да довнесе разликата от 907,20 лв. до 30._4.2021 г.

Данъчната основа се получава, като от облагаемия доход (15 000 лв.) се извадят общо дължимите здравноосигурителни вноски (1 200 лв.). В конкретния случай данъчната основа е 13 800 лв. Изчисленият данък върху тази основа ще бъде в размер на 10%, или 1 380 лв.

Понеже върху първия доход от обезщетението за пропуснати ползи вече са били удържани 500 лв., дължимият данък от Иван ще бъде 880 лв. (1 380 лв. - 500 лв.). Този данък Иван следва да плати в срок от 10._1.2021 г. до 30._4.2021 г., след като първо подаде Годишна данъчна декларация в същия срок, в която следва да направи горепосочените изчисления.

(§120 от Тематично Резюме) (чл.36; чл.67 от ЗДДФЛ)

бутони!

19. Окончателен Данък за Доходи на Чуждестранни Лица

бутони!

.121.Кои Доходи на Чуждестранни Физически Лица се Облагат с Данък Върху Доходите.

бутони!

Пример 111. Облагане на Доходи от Неустойки и Обезщетения с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е получил неустойка от българско дружество за неспазени условия по сключен между тях договор. Неустойката е в размер на 5 000 лв. и е начислена през август 2020 г.

Доходите от неустойки и обезщетения от всякакъв характер, с изключение на застрахователните обезщетения, се облагат с окончателен данък, когато са с източник от България и са начислени от местни юридически лица, местни ЕТ или чуждестранни юридически лица и ЕТ, чрез място на стопанска дейност в България, в полза на чуждестранни физически лица. Данъчната основа за този тип доходи е брутната сума на дохода, а данъчната ставка е 10%.

В конкретния случай данъчната основа е 5 000 лв., което означава, че Джон дължи 500 лв. окончателен данък. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при платеца на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. В случая българското дружество ще трябва да удържи данъка при изплащането на дохода и да го внесе и декларира до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 112. Облагане на Доходи от Стипендия с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е получил стипендия за висок успех от български университет. Стипендията е в размер на 2 000 лв. Сумата е начислена през февруари.

Изплатените стипендии от български учебни заведения са доходи с източник България. Те са необлагаеми доходи, когато са начислени/изплатени в полза на местни физически лица или в полза на чуждестранни физически лица, които са местни за държави членки на ЕС и ЕИП. Когато са начислени/изплатени в полза на чуждестранни лица, местни за трети страни, брутната сума на тези доходи се облага с окончателен данък в размер на 10%. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българският университет ще трябва да удържи 200 лв. данък (10% от 2 000 лв.) при изплащането на стипендията и да го декларира и внесе в срок до 30 април.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 113. Облагане на Доходи от Предоставени Заеми с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е отпуснал заем на българско дружество. За месец май 2020 г. българското дружество е начислило дължимите 3 000 лв. главница, заедно с 400 лв. лихва.

Начислените лихви по заеми от български дружества към чуждестранни физически лица са доходи с източник от България и се облагат с окончателен данък в размер на 10% от брутната сума на лихвите. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 40 лв. данък (10% от 400 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли 2020 г.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 114. Облагане на Доходи от Наем с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице   

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е отдал под наем на българско дружество собствен имот, намиращ се на територията на България. На 01 юни е начислен наемът за текущия месец – в размер на 6 000 лв.

Тъй като имотът се намира на територията на България, доходът е с източник от страната. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 600 лв. данък (10% от 6 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 115. Облагане на Доходи от Авторски Права с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, предоставя на българско дружество правото да използва негова авторска песен в рекламен клип, който да бъде излъчван по българските национални телевизии. За авторското право българското дружество е начислило възнаграждение от 10 000 лв. през септември.

Тъй като музикалното произведение ще бъде излъчвано по български телевизии и е ще се използва за реклама на българско дружество, доходът на Джон е с източник от България. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 1 000 лв. данък (10% от 10 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 116. Облагане на Доходи от Консултантски Услуги с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е извършил бизнес консултация на българско дружество. За услугата българското дружество е начислило възнаграждение от 15 000 лв. през месец юни.

Консултантските услуги се включват в обхвата на техническите услуги. Тъй като доходът е начислен от българско дружество, той е с източник от България. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 1 500 лв. данък (10% от 15 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 117. Облагане на Доходи от Музикална Дейност с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е музикален изпълнител. През август той изнася концерт на територията на България. Дружеството – организатор на събитието му е начислило хонорар от 50 000 лв. през същия месец.

Тъй като концертът е проведен на територията на България, доходът е с източник от страната. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 5 000 лв. данък (10% от 50 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 118. Облагане на Доходи от Управление на Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е член на Съвета на директорите на българско дружество. През март дружеството взима решение да изплати възнаграждения на членовете на управителния орган. Възнаграждението, което е начислено в полза на Джон, е 40 000 лв.

Доходите от управление и контрол, както и от участия в контролните органи на български дружества, са доходи с източник от страната. Когато са изплатени в полза на чуждестранно лице, тези доходи са облагаеми с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

Българското дружество ще трябва да удържи 4 000 лв. данък (10% от 40 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 30 април.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 119. Облагане на Доходи от Продажба на Недвижим Имот с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, притежава недвижим имот на територията на България. Той го продава за 250 000 лв. на българско дружество на 06._7.2020 г. Имотът е придобит през 2015 г. за 180 000 лв.

Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество, намиращо се на територията на България, са с източник от страната. Тези доходи са необлагаеми, когато са изплатени в полза на местни физически лица или чуждестранни физически лица, местни за ЕС или ЕИП, при условие че между датата на придобиването и датата на продажбата/замяната са изминали повече от 3 г. за един имот и повече от 5 г. – за два имота. Когато такива доходи са изплатени към чуждестранни лица, местни за трети страни, те са облагаеми с окончателен данък в размер на 10%, независимо от изминалия период между придобиването и продажбата. Облагаемият доход се определя, като разликата между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване се намали с 10% нормативно признати разходи. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при получателя на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

В конкретния случай разликата между продажната и покупната цена е положителна величина в размер на 70 000 лв. Този доход следва да се намали с 10% НПР, което прави 63 000 лв. облагаем доход (70 000 лв. - 70 000 лв. х 10% НПР). Джон следва да внесе и декларира данъка от 6 300 лв. в срок до 31.10.2020 г.

 (§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 120. Облагане на Доходи от Продажба на Дружествени Дялове в Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, притежава дялове в българско ООД. Той решава да ги продаде на друг съдружник в същото дружество. Договорената продажна цена е 150 000 лв. Цената на придобиване на дяловете е 50 000 лв. Доходът е получен от Джон на 16._9.2020 г.

Доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове и други подобни финансови активи на български дружества са с източник от страната. Когато са изплатени в полза на чуждестранно лице, тези доходи са облагаеми с окончателен данък в размер на 10% (с изключение на доходи от замяна във връзка с преобразувания). Облагаемият доход представлява положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при получателя на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

В конкретния случай облагаемият доход е равен на 100 000 лв. (150 000 лв. продажна цена – 50 000 лв. цена на придобиване). Джон следва да внесе и декларира данъка от 10 000 лв. (10% от 100 000 лв.) в срок до 31.10.2020 г.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.37; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

20. Окончателен Данък при Дивиденти, Ликвидация и Замяна на Дялове

бутони!

.123.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

бутони!

Пример 121. Облагане на Доходи от Дивиденти 

Едноличният собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД взима решение за разпределение на дивидент в размер на 50 000 лв. Решението е взето на 17._7.2020 г.

Доходите от дивиденти, разпределени от местни дружества, са доходи с източник от България и са облагаеми с окончателен данък в размер на 5%. Облагаемият доход е брутната сума на дивидента. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределянето на дивидента.

В конкретния случай Алфа ООД ще трябва да удържи данък в размер на 2 500 лв. (5% от 50 000 лв.) и да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г.

(§123 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

Пример 122. Облагане на Доходи от Ликвидационни Дялове

Иван Иванов, едноличен собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД, решава да прекрати дейността и да ликвидира дружеството. След удовлетворяване на всички кредитори на Алфа ЕООД, в полза на собственика на 17._8.2020 г. е начислен ликвидационен дял в размер на 75 000 лв. Иван е учредил дружеството си с 10 000 лв. основен капитал.

Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се удържа от предприятието – платец на дохода, като същото има задължение да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и се определя върху положителната разлика между размера на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.

В конкретния случай облагаемият доход е в размер на 65 000 лв. (75 000 лв. - 10 000 лв.). Алфа ЕООД ще трябва да удържи данък в размер на 3 250 лв. (5% от 65 000 лв.) и да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г.

(§123 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

.124.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества.

бутони!

Пример 123. Облагане на Доходи от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества 

Иван Иванов, едноличен собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД, решава да преобразува дружеството, като го слее с дружество Бета ЕООД, собственост на Петър Петров. Сливането е завършено на 15._1.2020 г., като Иван получава дялове в новообразуваното дружество Гама ООД на стойност 50 000 лв. Цената на придобиване на дяловете в Алфа ЕООД е 5 000 лв. На 13._9.2020 г. Иван продава дяловете си в Гама ООД.

При замяна на акции или дялове във връзка с преобразуване на български дружества (вливане, сливане, отделяне и т.н.) за облагаем доход на лицата, извършващи замяната, се счита положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции или дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. Този доход се определя към момента на замяната и се облага с окончателен данък в размер на 10%. Данъкът е дължим до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на новопридобитите акции или дялове.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е равен на 45 000 лв. (разликата между пазарната цена на дяловете в Гама и цената на придобиване на дяловете в Алфа). Данъкът е в размер на 4 500 лв. (10% от 45 000 лв.) и Иван ще трябва да го декларира в срок до 31.10.2020 г.   

 (§124 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.5, ал.6 и ал.7; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

21. Окончателен Данък за Доходи от Доброволно Осигуряване и Застраховки „Живот“

бутони!

.125.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване и Застраховки „Живот“.

бутони!

Пример 124. Облагане на Доходи от Застраховка „Живот“

Иван Иванов е сключил застраховка „Живот“ през 2012 г. На 21._3.2020 г. той получава натрупаните суми по застрахователната полица в размер на 70 000 лв., след като е прекратил предсрочно застрахователния договор. За всички внесени от него суми през годините Иван е ползвал данъчни облекчения.

Получените обратно вноски за застраховка „Живот“ на Иван (в общ размер от 70 000 лв.) се третират като негов доход. Този доход е облагаем с окончателен данък в размер на 10%, тъй като той е ползвал данъчни облекчения в пълен размер през годините и е решил да прекрати предсрочно договора си със застрахователното дружество. Дължимият данък от 7 000 лв. (10% от 70 000 лв.) следва да бъде удържан от застрахователното дружество преди да изплати сумата на Иван, като то също така трябва да го декларира и внесе в срок до 30._4.2020 г.

(§125 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.8 и ал.9; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

22. Окончателен Данък за Доходи от Лихви и Други Доходи

бутони!

.126.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви, Награди, Субсидии, Скрап и Други Източници.

бутони!

Пример 125. Облагане на Доходи от Участие в Телевизионна Игра

Иван Иванов печели 10 000 лв. от участието си в телевизионна игра. След като приспада дължимите данъци, на 16._5.2020 г. дружеството – организатор на играта, изплаща дохода на Иван.

Получените предметни или парични награди от състезания, игри, конкурси и други подобни се облагат с окончателен данък в размер на 10%. Облагаемият доход е брутната сума на наградата. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

 В конкретния случай дружеството – организатор следва да удържи данък в размер на 1 000 лв. и да го внесе и декларира в срок до 31._7.2020 г.

(§126 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.10, ал.11, ал.12, ал.13, ал.14 и ал.15; чл.65 от ЗДДФЛ)

бутони!

25. Облекчения за Доброволно Осигуряване, Застраховане и Вноски за Стаж

бутони!

.129.Какво е Данъчното Облекчение за Направено Допълнително Доброволно Осигуряване.

бутони!

Пример 126. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов има сключен договор с пенсионно дружество за допълнително доброволно осигуряване. През 2020 г. той е внесъл общо 2 400 лв. Общата годишна данъчна основа от всички източници на доход на Иван за годината е 35 000 лв.

Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината вноски за допълнително доброволно осигуряване в размер до 10% от общата годишна данъчна основа. В конкретния случай Иван може да намали своята годишна данъчна основа с пълния размер на направените от него вноски за допълнително доброволно осигуряване, тъй като те са по-малко от 10% от общата годишна данъчна основа.

(§129 от Тематично Резюме) (чл.19, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

.130.Какво е Данъчното Облекчение за Направени Доброволно Здравно Осигуряване и Застраховки „Живот“.

бутони!

Пример 127. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Застраховка „Живот“?

Иван Иванов има сключена застраховка „Живот“. През 2020 г. той е внесъл общо 6 000 лв. Общата годишна данъчна основа от всички източници на доход на Иван за годината е 50 000 лв.

Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината вноски за застраховка „Живот“ в размер до 10% от общата годишна данъчна основа. В конкретния случай Иван може да намали своята годишна данъчна основа с не повече от 5 000 лв. – поради направените от него вноски за застраховка „Живот“. За останалите 1 000 лв. от направените през годината вноски той не може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надвишават 10% от общата годишна данъчна основа.

(§130 от Тематично Резюме) (чл.19, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

.131.Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направено Допълнително Доброволно Осигуряване.

бутони!

Пример 128. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов има сключен договор с пенсионно дружество за допълнително доброволно осигуряване. През май 2020 г. той е внесъл 200 лв. Иван е назначен по трудов договор, като е уведомил работодателя си за вноските, които прави. Месечният му облагаем доход по трудовия договор, след приспадане на дължимите задължителни осигурителни вноски, е 2 500 лв.

Сумата на месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца вноски за допълнително доброволно осигуряване – в размер, не по-голям от 10% от месечната данъчна основа за тези доходи. В конкретния случай Иван ще може да намали своята месечна данъчна основа от доходите си от трудови правоотношения с пълния размер на направените от него вноски, тъй като те не надвишават 10% от месечната данъчна основа.

(§131 от Тематично Резюме) (чл.19, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

.132.Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направени Доброволно Здравно Осигуряване и Застраховки „Живот“.

бутони!

Пример 129. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Застраховка „Живот“?

Иван Иванов има сключена застраховка „Живот“. През юли 2020 г. той е внесъл 500 лв. по застраховката. Иван е назначен по трудов договор, като е уведомил работодателя си за вноските, които прави. Месечният му облагаем доход по трудовия договор, след приспадане на дължимите задължителни осигурителни вноски, е 4 000 лв.

Сумата на месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца вноски за допълнително здравно осигуряване и застраховка „Живот“ – в размер, не по-голям от 10% от месечната данъчна основа за тези доходи. В конкретния случай Иван ще може да намали своята месечна данъчна основа от доходите си от трудови правоотношения с 400 лв. от направените от него вноски. За останалите 100 лв. от направената месечна вноска той не може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надвишават 10% от месечната данъчна основа от доходите от трудови правоотношения.

(§132 от Тематично Резюме) (чл.19, ал.2 от ЗДДФЛ)

бутони!

.133.Какво е Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране.

бутони!

Пример 130. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране

Иван Иванов достига пенсионна възраст през 2020 г. Той желае да се пенсионира, но не му достигат 2 години осигурителен стаж. За целта се възползва от правото си да закупи недостигащия му стаж и внася 2 898,72 лв.

Сумата от общата годишна данъчна основа се намалява с внесените през годината, за сметка на лицето, осигурителни вноски за натрупване на недостигащ осигурителен стаж. Максималният размер на данъчното облекчение е до размера на осигурителните вноски за 5 години стаж. В конкретния случай Иван Иванов ще може да намали общата си годишна данъчна основа с цялата сума на направените от него вноски, тъй като те са за период, по-малък от 5 години.

(§133 от Тематично Резюме) (чл.20 от ЗДДФЛ)

бутони!

26. Данъчни Облекчения за Дарения

бутони!

.134.Какви са Данъчните Облекчения за Направени Дарения.

бутони!

Пример 131. Определяне на Размера на Данъчните Облекчения за Направени Дарения

През 2020 г. Иван Иванов е направил дарение на стойност 5 000 лв. към БЧК. Също така той е регистриран меценат и през годината е направил дарения за културата – в размер на 20 000 лв. Общата годишна данъчна основа за 2020 г. на Иван е 100 000 лв.

Местните физически лица имат право на данъчни облекчения за направените от тях дарения към определени институции, изрично посочени в ЗДДФЛ. Данъчното облекчение може да бъде в размер до 5, 15 или 50% от общата годишна данъчна основа – в зависимост от лицето, в чиято полза е направено дарението. Общият размер на данъчното облекчение не може да надвишава 65% от общата годишна данъчна основа.

В конкретния случай за дарението към БЧК Иван ще може да ползва данъчно облекчение до 5% от общата си годишна данъчна основа, а за даренията си за култура – до 15% от общата годишна данъчна основа. Така той ще може да намали общата си годишна данъчна основа с пълния размер на дарението си към БЧК, тъй като то не надвишава границата от 5%. Също така Иван ще може да намали данъчната си основа с още 15 000 лв. от направените дарения за култура. За останалите 5 000 лв. от даренията за култура той няма да може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надхвърля границата от 15%.

 (§134 от Тематично Резюме) (чл.22 от ЗДДФЛ)

бутони!

27. Данъчни Облекчения за Намалена Работоспособност и Деца с Увреждания

бутони!

.135.Какви са Данъчните Облекчения за Намалена Трудоспособност.

бутони!

Пример 132. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Намалена Работоспособност

Иван Иванов се явява на ТЕЛК през септември 2020 г., като лекарската комисия установява 65% намалена работоспособност. Той работи по трудов договор, като уведомява своевременно своя работодател. Месечната данъчната основа от трудовия договор, получена след приспадане на задължителните осигурителни вноски за негова сметка, е 1 000 лв. Иван няма други доходи през годината.

Лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност имат право да намалят общата си годишна данъчна основа с до 7 920 лв., както и да намалят месечната си данъчна основа за доходите си от трудови правоотношения с до 660 лв. В конкретния случай Иван ще може да намали месечната си данъчна основа от трудови правоотношения с 660 лв. и ще дължи данък само върху разликата от 340 лв. Той ще има право на пълния размер на данъчното облекчение от 7 920 лв. – независимо че неработоспособността е установена в края на 2020 г. Това ще стане чрез неговия работодател, който е задължен да извърши годишно преизчисляване на данъчната основа от трудови правоотношения в срок до 31._1.2021 г. Надвнесеният данък през 2020 г. следва да се възстанови на Иван от неговия работодател.

(§135 от Тематично Резюме) (чл.18 от ЗДДФЛ)

бутони!

.136.Какви са Данъчните Облекчения за Отглеждане на Дете с Увреждания.

бутони!

Пример 133. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Отглеждане на Дете с увреждания

Иван Иванов е родител на дете с увреждания. При подаване на данъчната си декларация за 2019 г. той удостоверява това обстоятелство, като прилага предвидените за това документи към нея. Съпругата му не се възползва от облекчението, като прилага декларация за това.

Физическите лица имат право да намалят общата си годишна данъчна основа с 2 000 лв., когато отглеждат деца с 50 и над 50% увреждания. Данъчното облекчение може да се ползва само от единия родител/настойник на детето.

(§136 от Тематично Резюме) (чл.22 от ЗДДФЛ)

бутони!

28. Поредност и Ползване на Данъчните Облекчения

бутони!

.138.В Каква Последователност се Ползват Данъчните Облекчения.

бутони!

Пример 134. Поредност на Ползване на Данъчно Облекчение за Намалена Работоспособност

Иван Иванов е с намалена работоспособност над 50%. През 2020 г. той работи по трудов договор на минималната работна заплата – 610 лв., което след приспадане на дължимите осигуровки за сметка на лицето прави данъчна основа в размер на 525,94 лв. През годината той отдава под наем свое жилище.

Предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения се ползват в определена последователност. На първо място се намалява годишната данъчна основа от доходите от трудови правоотношения. След това последователно се намалява годишната данъчна основа от доходи от стопанска дейност в лично качество, доходи от наем, доходи от прехвърляне на права и имущество, доходи от други източници и на последно място – доходи като ЕТ.

В конкретния случай Иван има право да намали общата си годишна данъчна основа със 7 920 лв. Той ще ползва данъчното облекчение, като първо намали годишната данъчна основа от трудови правоотношения в пълен размер от 6 311,28 лв. (525,94 лв. х 12 месеца), а остатъка от 1 608,72 лв. ще приспадне от годишната си данъчна основа за доходите от наем.

 (§138 от Тематично Резюме) (чл.21 от ЗДДФЛ)

бутони!

33. Задължения за Предоставяне на Информация от Платци на Доходи

бутони!

.147.Какви Справки Изготвят Платците на Доходи на Физически Лица.

бутони!

Пример 135. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи към Физически Лица

Алфа ООД има за 2020 г. назначени 10 служители. През годината дружеството е изплатило суми по граждански договори на две лица, дивиденти на тримата съдружници, хонорар на адвокат и нотариални такси към нотариус.

Предприятията и самоосигуряващите се лица следва да изготвят справка по образец за изплатените от тях доходи към физически лица по трудови правоотношения, за доходи от наем, доходи от друга стопанска дейност, дивиденти и други подробно изброени в закона. Справката се подава в срок до 28 февруари на следващата година.

(§147 от Тематично Резюме) (чл.73 от ЗДДФЛ)

бутони!

.148.Какви Справки се Изготвят за Физически Лица от ЕС за Техни Доходи от Недвижимо Имущество и по Договори за Управление.

бутони!

Пример 136. Подаване на Информация за Изплатени Доходи от Наем към Чуждестранни Физически Лица от ЕС

Алфа ООД през 2020 г. е наела недвижим имот, намиращ се в България, от Мигел Гарсия, местно лице за Испания.

Предприятията и самоосигуряващите се лица предоставят информация за изплатените доходи от наем на недвижимо имущество в полза на лица, местни за държави членки на ЕС и ЕИП. Информацията се декларира с подаване на декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на годината – в срок до 31 януари на следващата година.

(§148 от Тематично Резюме) (чл.73а, ал.1 от ЗДДФЛ)

бутони!

.151.Какви Справки се Изготвят за Доходи по Трудови Договори на Лица от ЕС.

бутони!

Пример 137. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи по Трудови Договори на Физически Лица от ЕС?

Алфа ООД, местно дружество за България, през 2020 г. има наети служители по трудови правоотношения, които са местни лица за Румъния. Поради тази причина дружеството следва да подаде справка за изплатените възнаграждения към тези лица – в срок до 30 април на следващата година.

(§151 от Тематично Резюме) (чл.73а, ал.5 от ЗДДФЛ)