Съдържание:

Сборник Базови Примери по Закона и Правилника за ДДС

Иван Георгиев
Управляващ съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar
28 февруари 2020, 00:00 199 100%

Актуална Версия

бутони!

Легенда.

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

бутони!

6. Стока и Доставка на Стока

бутони!

._7_.Кога се Счита, че е Извършена Доставка на Стока.*

бутони!

Пример 1. Доставка на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на вафли от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата по договора е 42 000 лв. с включен ДДС. На 01.10.2019 г. Дружество 2 изпраща стоките до склада на Дружество 1.

Съгласно ЗДДС фактическото предоставяне на стоките, както и прехвърлянето на право на собственост върху тези стоки, представлява доставка на стоки. Тъй като доставката на вафли не попада в обхвата на освободените доставки, то тази доставка е облагаема. Това означава, че доставчикът – Дружество 2, следва да издаде фактура в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие (т.е. до 06.10.2019 г.) и да начисли ДДС за извършената доставка.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 7 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 7 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 2. Доставка на Стока по Договор за Лизинг

През април 2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува багер на финансов лизинг от Дружество 2, също регистрирано по ДДС. Автомобилът е придобит от Дружество 2 на цена от 20 000 лв. Сборът на уговорените погасителни вноски, съгласно погасителния план, възлиза на 20 500 лв. – като в тази цена не е включен размерът на лихвите по лизинга. В договора за лизинг има и опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила. На 01.05.2018 г. автомобилът е предоставен на лизингополучателя – Дружество 1.

ЗДДС третира като доставка на стока фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в случай че е предвидено прехвърляне на право на собственост върху стоката. Законът въвежда и клауза, която гласи, че дори и само да има опция за прехвърляне на собствеността на стоката, ако сборът на месечни вноски по договора, без лихвите, се доближава до пазарната цена на стоката, това също се третира като доставка на стока. В този случай Дружество 2 ще трябва да начисли ДДС върху цялата сума по лизинговия договор още при предаването на транспортното средство. Датата на данъчното събитие е 01.05.2019 г., когато фактически е предоставена стоката. В срок до 5 дни от датата на данъчното събитие, Дружество 2 ще трябва да начисли данък в размер на 4 100 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 4 100 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 20 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 4 100 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 3. Доставка при Договор за Комисионна

На 25.07.2018 г., по условията на комисионен договор, Дружество 1 предоставя на Дружество 2 телефонни апарати – 500 броя. Продажната цена за един брой е 480 лв. без ДДС. Комисионерът се задължава да продава телефонните апарати от свой търговски обект. Комисионната е в размер на 20% от крайната цена. До 15.08.2018 г. комисионерът продава всички телефонни апарати и уведомява комитента (доставчика) за това. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 48 000 лв. (20% х 240 000) и начислява 9 600 лв. ДДС

Комисионният договор е вид споразумение между възложител (наричан комитент) и изпълнител (наричан комисионер), по силата на което комисионерът се задължава да извърши сделка с трето лице – по поръчка на доверителя и срещу възнаграждение.

Съгласно ЗДДС при продажба на стоки чрез комисионер са налице три доставки.

 • Доставка на стока от комитента към комисионера;
 • Доставка на стоката от комисионера към трети лица;
 • Доставка на услугата от комисионера към комитента. 

За първата доставка комитентът следва да издаде фактура – в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие. То настъпва на датата на предаването на стоката от комитента на комисионера (в случая на 25.07.2018 г.). Фактурата трябва да е с данъчна основа 240 000 лв. и начислен ДДС в размер на 48 000 лв. При продажбата от комисионера към крайните клиенти също е налице доставка, за което комисионерът следва да издаде фактури, отново с данъчна основа 240 000 лв. и 48 000 лв. ДДС. Датата на данъчното събитие за тази доставка е датата, на която тези стоки са предоставени към крайните клиенти – т.е. 15.08.2018 г. За извършената услуга от страна на комисионера към комитента, първият следва да издаде фактура на стойност 48 000 лв. данъчна основа и 9 600 лв. ДДС.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 48 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 48 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.2, т.4; чл.127 от ЗДДС)

бутони!

Пример 4. Лично Ползване на Активи от Съдружник

През 2017 г. Дружество, което е регистрирано за целите на ДДС, закупува 86-инчов LCD монитор 4K, на стойност 8 000 лв. без ДДС. Дружеството ползва пълен размер на данъчния кредит за извършената покупка. През 2019 г. Дружеството закупува нов монитор, а собственикът взема стария за лична употреба, без да заплати каквато и да е сума на Дружеството.

При закупуването на монитора през 2017 г. Дружеството е следвало да отрази получената от доставчика фактура в своя Дневник покупки през текущия или в един от следващите 12 месеца. За да упражни правото си на данъчен кредит, то следва да посочи размера на данъчната основа (8 000 лв.) в колона 10 и начисления данък (1 600 лв.) в колона 11 от Дневника. На базата на тази фактура Дружеството заприхождава монитора в инвентарната си книга и в своя счетоводен и данъчен амортизационен план. През 2019 г., когато собственикът взема монитора за лично ползване, без да плаща за това на Дружеството, е налице безвъзмездна доставка, приравнена на възмездна. Тъй като Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит при придобиването на монитора, то следва да начисли ДДС за безвъзмездно ползване. Начисляването става с издаване на протокол, като размерът на данъка, който трябва да се начисли, е 960 лв. (1 600 лв. х 1/5 х 3). Срокът за издаване на протокола е 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в своя Дневник продажби през текущия месец, като в колона 16 посочва ДДС от 960 лв.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.3, т.1; чл.27, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 5. Доставка на Рекламни Материали

Дружество закупува 100 чаши за кафе, които са брандирани. То планира да ги подарява на предстоящ семинар, който е организиран с цел популяризиране бранда на Дружеството. Стойността на една чаша е 15 лв. без ДДС, като при закупуването им Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. Стойността на получената фактура е 1 800 лв. – или 1 500 лв. данъчна основа и 300 лв. ДДС. За брандирането на чашите Дружеството ползва външна услуга на стойност 70 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС при подаряването на чашите Дружеството реално извършва безвъзмездна доставка на стоки с незначителна стойност, с рекламна цел. Този тип доставка попада в изключенията на закона и поради тази причина тя не подлежи на облагане с ДДС – въпреки че при придобиването на тези стоки Дружеството е ползвало пълен размер на данъчния кредит.

Дружеството, раздало подаръците, отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 300 лв.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.4, т.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 6. Доставка на Стоки Между Юридическо Лице и Негов Клон в Различни Държави от ЕС

Дружество, установено в Италия и регистрирано за целите на ДДС там, извършва доставка на метални изделия към свой клон, който е установен на територията на България. Клонът също е регистриран по ЗДДС. Стойността на доставката е 25 000 лв. Транспортът на стоките от Италия до България е за сметка на Дружеството майка.

Съгласно ППЗДДС доставката на стоки от лице, установено в страна членка на ЕС, до негов клон, установен в България, представлява облагаема доставка. Понеже и Дружеството, и клонът в България са регистрирани за целите на ДДС, тази доставка се третира като вътреобщностна. За българския клон е налице вътреобщностно придобиване на стоки, а за италианското дружество – ВОД. Стоката реално пътува от Италия към България. Италианското дружество следва да издаде фактура (Invoice) и да начисли 0% данъчна ставка, а в самата фактура – да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българския клон), както и текст „reverse charge” (обратно начисляване). Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, клонът в България трябва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, издадена от италианското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 5 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 5 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.3, ал.3; чл.6 от ППЗДДС)

бутони!

7. Услуга и доставка на Услуга

бутони!

._8_.Какво е Услуга по Смисъла на ЗДДС.

бутони!

Пример 7. Услуги по Смисъла на ЗДДС

Юридически услуги

Счетоводни услуги

Строително-монтажни услуги

Продажба или прехвърляне на права върху нематериално имущество

Поемане на задължения за неизвършване на действия или упражняване на права

Всеки физически и интелектуален труд

Почистващи услуги

Ремонтни услуги

Транспортни услуги

Услуги по рециклиране на отпадъци

Наем на движимо и недвижимо имущество

(§8 от Тематично Резюме) (чл.8 от ЗДДС)

бутони!

._9_.Какво Още се Счита за Доставка на Услуга.

бутони!

Пример 8. Продажба на Специализиран Софтуер

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в България, извършва продажба на софтуер на Дружество 2, което е установено в Германия и също е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Съгласно договор, сключен между тях, Дружество 1 следва да извърши доработка върху вече съществуващ софтуер, на база специфичните изисквания на Дружество 2. Тази доработка няма да се продава на други клиенти. Сумата по договора възлиза на 120 000 лв.

Тъй като Дружество 1 извършва доработка (специфична преработка) на универсален (стандартен) софтуер, който ще се ползва само и единствено за нуждите на Дружество 2, съгласно ЗДДС тази доставка се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока. Изхождайки от това, Дружество 1 следва да издаде приходна фактура с данъчна основа 120 000 лв. и 0 лв. начислен данък, защото мястото на изпълнение при тази доставка е там, където е установен получателят – т.е. Германия. Дружество 1 следва да включи продажната фактура в Дневник продажби в текущия месец, през който е издадена фактурата. Освен Дневник продажби и Справка-декларация, за Дружество 1 възниква и задължение да подаде VIES декларация, в която да посочи стойността на извършената услуга към Дружество 2. От своя страна, Дружество 2 следва да си самоначисли дължимия данък съгласно германското законодателство – чрез Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби, като в колона 22 посочва данъчната основа от 120 000 лв.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.2, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 9. Доставка на Услуга, Предоставена от Физическо Лице

През април 2019 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор с Дружество, също регистрирано по ЗДДС, за извършване на ремонт на офис на Дружеството. Ремонтът включва пребоядисване на помещението и смяна на ел. инсталация. Цената на договора е 1 500 лв. без ДДС. На 17.06.2019 г. ремонтът е завършен и двете страни подписват приемно-предавателен протокол.

Съгласно ЗДДС всеки физически или интелектуален труд представлява доставка на услуга. Тъй като тези ремонтни дейности не попадат в обхвата на освободените доставки, то тази доставка следва да се разглежда като облагаема. Това означава, че физическото лице следва да издаде фактура и да начисли данък за извършената услуга. То следва да направи това в срок до 5 дни от настъпване на датата на данъчното събитие (17.06.2019 г.).

За закупените материали физическото лице ще има права на данъчен кредит, тъй като извършва облагаеми доставки. За да упражни това право, лицето следва да включи получените фактури в Дневник покупки през текущия или в един от следващите 12 месеца.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 300 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 300 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.2, т.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 10. Извършване на Подобрение на Нает Актив

През април 2018 г. Дружество 1 сключва договор с Дружество 2 за наем на офис, намиращ се в централните части на гр. София. Офисът е нает за срок от 10 години, а наемът е 1 000 лв. без ДДС на месец. Една година след сключване на договора жителите на кооперацията, където се намира офисът, решават да санират сградата с цел повишаване на нейната енергийна ефективност. Наемателят – Дружество 1, поема за своя сметка всички разходи във връзка с подобрението. Стойността на подобрението за полагащата му се част възлиза на 12 000 лв. с ДДС, за което Дружество 1 получава фактура от строителната фирма, която го е извършила. В сключения договор между двете дружества няма клауза, с която да се задължава наемателят да извършва ремонт или подобрение за собствена сметка.

За извършеното подобрение Дружество 1 получава фактура, за която има право на данъчен кредит. Тъй като подобрението е за сметка на Дружество 1 и в договора му с Дружество 2 не съществува изрична клауза за извършване на ремонт или подобрение, то при изтичане на този договор съгласно ЗДДС Дружество 1 извършва безвъзмездна доставка, която е приравнена на възмездна. Това означава, че то ще трябва да издаде Протокол за начисляване на дължимия данък. Данъчната основа при този тип доставка се изчислява, като от общо направените преки разходи за подобрението се приспадне натрупаната амортизация към момента на прекратяване на договора. Тъй като договорът за наем е за срок от 10 години, то самото подобрение, като дълготраен нематериален актив, също следва да се амортизира за 10 години. Наемателят напуска офиса през април 2022 г. Към датата на прекратяване на договора натрупаната амортизация на актива възлиза на 5 000 лв. Това означава, че данъчната основа, която трябва да се използва за определяне на дължимия данък за тази безвъзмездна доставка, е 5 000 лв. Датата на данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на договора за наем (април 2022 г.).

Наемателят отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 5 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 000 лв.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.2, т.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 11. Предоставяне на Услуги за Личните Нужди на Собственик

Дружество, чиято основна дейност е да извършва строителни и ремонтни дейности на жилищни сгради, е регистрирано по ЗДДС в България. През 2019 г. собственикът на Дружеството си купува апартамент в гр. София, който трябва да се ремонтира. Собственикът закупува материалите за своя сметка и праща една от своите работни групи да извърши ремонта. За извършения ремонт Дружеството не издава фактура и няма да получи никакви парични средства. Себестойността на ремонтната услуга възлиза на 15 000 лв. На 31 август ремонтът приключва.

Съгласно ЗДДС безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на собственик или служители следва да се третира като облагаема доставка на услуга. Поради тази причина Дружеството следва да начисли данък за извършената доставка. Начисляването става с издаване на Протокол, като размерът на данъка, който трябва да се начисли, е 3 000 лв. Срокът за издаване на Протокола е до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем – т.е. до 15 септември.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в Дневник продажби през текущия месец, като в колона 16 посочва ДДС от 3 000 лв.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.3, т.1 и т.2 от ЗДДС)

бутони!

._10.Какво НЕ се Счита за Доставка на Услуга?

бутони!

Пример 12. Извършване на Ремонт на Нает Актив

Дружество 1 сключва договор с Дружество 2 за наем на офис, намиращ се в централните части на гр. София. Офисът е нает за срок от 5 години, а наемът е 1 000 лв. без ДДС на месец. Една година след сключване на договора Дружество 1 решава да освежи офиса – стените да се пребоядисат и да се направят декоративни промени. Разходите за материали и за труд, които Дружество 1 прави, възлизат на 4 700 лв. без ДДС, като за извършването на ремонта е ползван подизпълнител – външна компания. В сключения договор между Дружество 1 и Дружество 2 няма клауза, с която да се задължава наемателят да извършва ремонт за собствена сметка.

В договора между двете дружества не се споменава, че наемателят (Дружество 1) следва да извърши ремонт, а дори и да го извърши – че той ще получи възнаграждение за това от наемодателя (Дружество 2). Това означава, че ремонтът, който е извършило Дружество 1, след изтичане на 5-годишния срок ще остане безвъзмездно в полза на Дружество 2. Съгласно ЗДДС това се третира като безвъзмездна доставка на услуга от Дружество 1 към Дружество 2, която обаче не е приравнена на възмездна. Поради тази причина Дружество 1 няма задължение да начислява данък и да издава данъчен документ при прекратяване на договора. Въпреки че Дружество 1 извършва безвъзмездна доставка, ЗДДС дава възможност при безвъзмездно извършване на услуга за ремонт на нает актив да се ползва пълен данъчен кредит. За счетоводни цели, този ремонт ще се отчете като текущ разход.

От друга страна, ако наемателят беше извършил не ремонт, а подобрение на актива (т.е. строителни дейности, които щяха да доведат до повишаване на икономическите изгоди от ползването му), при прекратяване на договора той щеше да има задължение да извърши корекция на ползвания данъчен кредит.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 4 700 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 940 лв.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.4, т.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 13. Извършване на Услуга с Рекламна Цел до 30 лв.

Дружество се занимава с автомонтьорски услуги. То разполага със собствен гараж и автомивка. С цел да увеличи броя на клиентите си и размера на продажбите, Дружеството решава след всеки ремонт клиентът да получава безплатно комплексно измиване на автомобила (чиято себестойност там е 15 лв.). За закупуването на оборудването на автомивката, както и за всички необходими консумативи (вода, препарати и т.н.), Дружеството упражнява правото си на данъчен кредит.

Дружеството е решило безплатно да предоставя услугата „измиване на ремонтиран автомобил“ с цел да популяризира автомонтьорските си услуги и да привлече нови клиенти. По смисъла на ЗДДС – това представлява безвъзмездна доставка на услуга. Но понеже тя се предоставя с рекламна цел и стойността ѝ е незначителна (под 30 лв.), тя попада в изключенията на закона относно това кога една безвъзмездна доставка се приравнява на възмездна. Това означава, че Дружеството няма задължение да начислява данък при предоставянето ѝ. В същото време Дружеството може да ползва данъчен кредит за закупените материали и консумативи.

Дружеството отразява всички получени доставки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.4, т.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 14. Доставка на Услуга Между Юридическо Лице, Установено в Страна Членка, и Негов Клон в България

Дружество, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния, притежава клон на чуждестранен търговец в България. Клонът е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Клонът ще извършва, от името на дружеството, услуги по разработване на софтуер и техническа поддръжка – предоставяне на информация чрез телефонен център, който е разположен на територията на България. Клонът няма сключени договори с клиенти и няма да извършва други услуги на територията на страната. Той има само нает офис и персонал за извършване на дейността.

Клонът на чуждестранен търговец сам по себе си не представлява нов правен субект, а по-скоро обособена в организационно отношение негова част. Услугите, които ще предоставя клонът на Дружеството, към което принадлежи, не следва да се третират като доставка на услуга, а като вътрешен оборот. За предоставените услуги клонът не следва да издава данъчни документи, тъй като, съгласно ЗДДС, такива се издават само при наличие на доставка. За получените доставки (наем на офис, режийни и др.) клонът няма да има право на данъчен кредит, тъй като той не извършва облагаеми доставки на територията на България.

Ако клонът е регистриран по ЗДДС в България, той ще подава нулев Дневник продажби, а в Дневник покупки ще отразява получените доставки в колона 9, без право на данъчен кредит.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.9 от ЗДДС / чл.3, ал.6 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 15. Предоставяне на Услуги на Собственици, Управители и Трети Лица при Кризисни Ситуации и Непреодолима Сила

Дружество е регистрирано в гр. Варна, като основната му дейност е риболов. Дружеството разполага с над 20 моторни лодки, при закупуването на които е ползвало пълен данъчен кредит. През пролетта на 2018 г., поради обилните валежи в крайния квартал на града, се получава наводнение, което нанася много материални щети. Обявено е бедствено положение. Всички жители на квартала трябва да бъдат евакуирани. Дружеството се отзовава на призива на местната власт и предоставя безвъзмездно лодките си, за да може хората да бъдат транспортирани към по-безопасните точки на града. Пазарната цена за наем на лодка за 12 часа е 600 лв. без ДДС.

При така развилите се обстоятелства, Дружеството е решило безплатно да предостави услугата „отдаване на лодки под наем“ на община Варна. По смисъла на ЗДДС – това представлява безвъзмездна доставка на услуга. Но понеже тази услуга е предизвикана от крайна нужда и в случай на бедствено положение, тя попада в изключенията на закона относно това кога една безвъзмездна доставка се приравнява на възмездна. Това обстоятелство освобождава Дружеството от задължението да начислява данък при предоставянето ѝ. Спазвайки закона, Дружеството няма задължение при извършване на безвъзмездна доставка да издаде фактура за предоставените услуги.

Дружеството отразява всички получени доставки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.9, ал.4, т.5 от ЗДДС)

бутони!

8. Липса на Доставка на Стока и Услуга

бутони!

._11.Какво НЕ се Счита за Извършена Доставка на Стоки или Услуги.

бутони!

Пример 16. Апортиране на Актив в Търговско Дружество

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, решава да апортира недвижимо имущество – имот, в капитала на новоучредено Дружество 2. Стойността на имота е 200 000 лв.

Съгласно ЗДДС апортирането на актив (извършване на непарична вноска) в търговско дружество не представлява доставка по смисъла на закона. Поради тази причина Дружество 1 няма да има задължение нито да начислява ДДС при апорта, нито да издава данъчен документ за самата доставка. Законът регламентира също така, че ако лицето, придобило актива, не е регистрирано по ЗДДС, то трябва да подаде заявление за регистрация – в срок до 7 дни от датата на вписване на актива в Търговския регистър, независимо от стойността на апорта. Тази дата е и датата на регистрация на самото дружество.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.10, ал.1, т.3; чл.132, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 17. Доставка на Стоки Между Клонове на Едно Юридическо Лице на Територията на България

Дружество, чиято основна дейност е търговия на едро, се занимава с продажба на строителни материали (бои, мазилки, гипс картон и др.). Дружеството е учредено в град София. За да разшири своя пазар, то открива два клона – в Пловдив и Стара Загора. Първоначално и двата клона са заредени с необходимото количество стока. Клиент посещава магазина в Пловдив и прави заявка за 1 000 кв. м. изолация. Наличното количество в момента обаче не е достатъчно и управителят на клона в Пловдив прави поръчка към този в Стара Загора, за да му изпратят от там останалото количество за клиента.

Клон на едно дружество представлява прехвърляне на дейността на едно дружество в град, различен от града, където е установено дружеството по седалище. Сам по себе си клонът не представлява отделен правен субект, като той няма задължение да съставя отделни отчети съгласно Закона за счетоводството. Изхождайки от тази гледна точка, ППЗДДС третира движението на стоки между клонове, които са установени на територията на страната и са в състава на едно и също юридическо лице, като вътрешен оборот на стоки, а не като доставка на стоки. Това тълкуване освобождава доставчика (клона в Стара Загора) от задължението да издава фактура и да начислява ДДС за извършената доставка на клона в Пловдив.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.3, ал.1, ал.2 и ал.5 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 18. Доставка на Услуга Между Два Клона на Едно Лице, в Различни Държави Членки

Дружество, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния, притежава клонове в няколко страни от ЕС – Германия, България и Холандия. Клонът в България е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Клонът в България ще предоставя услуги към клона в Германия. В обхвата на услугите се включва разработване на софтуер и техническа поддръжка – предоставяне на информация чрез телефонен център, който е разположен на територията на България. Клонът в България няма сключени договори с клиенти и няма да извършва други услуги на територията на страната. Той има само нает офис и персонал за извършване на дейността.

Клонът на чуждестранен търговец сам по себе си не представлява нов правен субект, а по-скоро обособена в организационно отношение негова част. Услугите, които ще предоставя клонът в България към клона в Германия, не следва да се третират като доставка на услуга, а като вътрешен оборот. За предоставените услуги клонът не следва да издава данъчни документи, тъй като съгласно ЗДДС такива се издават само при наличие на доставка. За получените доставки (наем на офис, режийни и др.) клонът няма да има право на данъчен кредит, тъй като той не извършва облагаеми доставки на територията на страната.

Ако клонът е регистриран по ЗДДС в България, той ще подава нулев Дневник продажби, а в Дневник покупки ще отразява получените доставки в колона 9, без право на данъчен кредит.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.9 от ЗДДС/ чл.3, ал.6 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 19. Безвъзмездно Изграждане, Подобрение или Ремонт на Публична Инфраструктура

     Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, решава да инвестира в собствен производствен завод на територията на Община Пловдив. Размерът на инвестицията възлиза на окол 10 млн. лв. Заводът ще се намира в близост до магистрала „Тракия“, като разстоянието от изхода на магистралата до новия завод е 10 км. Земята, върху която се разпростира този участък, е общинска собственост. По първоначални изчисления необходимите средства за изграждане на този път са 200 000 лв.             Дружеството ще изгради пътя за собствена сметка, тъй като без него няма да има възможност заводът да функционира. Това изграждане ще бъде безвъзмездно и общината няма да го заплаща на Дружеството.

     Съгласно ЗДДС безвъзмездното предоставяне на изградени публични инфраструктурни проекти, които са държавна или общинска собственост, не се счита за доставка. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно.

 • Тази инфраструктура трябва да бъде общинска или държавна собственост;
 • Трябва да бъде предоставена безвъзмездно от данъчно задължено лице, като може да се използва както от самото лице, в рамките на неговата независима икономическа дейност, така и от други лица;
 • Трябва да отговаря на изискванията за елементи на техническа инфраструктура, които са ясно дефинирани в Закона за устройство на територията.

     Ако са изпълнени всички тези условия, Дружеството ще има право на данъчен кредит за извършени разходи – в размер на 40 000 лв. Изискването тук е тези разходи да бъдат част от общите разходи на лицето или да участват във формирането на цената на възмездните облагаеми доставки, които то извършва.

     Извършването на безвъзмездно предоставяне на такъв тип инфраструктура (в полза на общината или държавата) не представлява доставка по смисъла на ЗДДС, но представлява едно от изключенията за извършване на корекция на ползван данъчен кредит. Така българското дружество няма да има задължения да коригира ползвания данъчен кредит или да начислява такъв при извършване на доставката.

     Дружеството отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.10б, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС)

бутони!

9. Вътреобщностна Доставка (ВОД) на Стоки

бутони!

._12.Кои Доставки (Продажби) са Вътреобщностна Доставка (ВОД) на Стока.

бутони!

Пример 20. ВОД на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори – 500 броя, на единична цена за всеки – по 800 лв. без ДДС, на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3354 лв. без ДДС.

Налице е вътреобщностна доставка на стоки, извършена от българското дружество – тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge“. Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация – да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка съгласно ППЗДДС, българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали.

Дружеството отразява получената услуга в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.1 от ЗДДС / чл.45 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 21. ВОД на Ново Превозно Средство

На 17.08.2019 г. Дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, продава нов лек автомобил на румънски гражданин – за сумата от 75 000 лв. На тази дата е прехвърлена собствеността на автомобила. Първата регистрация на автомобила е на 20.06.2019 г., а километрите, изминати с него, са не повече от 6 000. Румънският гражданин не е регистриран по ЗДДС.

Съгласно ЗДДС, за да се третира едно превозно средство като ново, то трябва да има обем на двигателя над 48 куб. см. или да има мощност над 7,2 киловата. Наред с това, задължително е и да не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата регистрация на превозното средство или да не са изминати повече от 6 000 км. Прилагането на тези две условия не трябва да бъде кумулативно – т.е. достатъчно е само едно от тях да бъде изпълнено. В конкретния случай от датата на първоначална регистрация (20.06.2019 г.) до датата на продажбата (17.08.2019 г.) не са изминали повече от 6 месеца, което означава, че автомобилът ще се третира като нов съгласно ЗДДС. Тъй като получател по тази доставка е лице, установено на територията на друга страна членка на ЕС, тя следва да се третира като ВОД на ново превозно средство. Понеже получателят е данъчно незадължено лице (физическо лице), което не е регистрирано за целите на ДДС в Румъния, доставчикът няма задължение да издава фактура, нито да посочва тази доставка във VIES декларация. Когато получател по доставката е нерегистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка, доставчикът следва да посочи тази доставка, заедно с всички други идентични доставки, в Регистър за вътреобщностни доставки на нови превозни средства – до 14-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие (14.10.2019 г.).

Българското дружество (продавачът) няма да има задължение да начисли ДДС върху продажбата, но физическото лице от Румъния ще има задължение да декларира тази покупка и да внесе дължимия ДДС в Румъния.

(§12  от Тематично Резюме) (чл.7, ал.2 от ЗДДС / чл.113, ал.13 и ал.14 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 22. Продажба на Акцизни Стоки в Страна Членка на ЕС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на българско вино в Австрия – 100 кашона, по 6 бр. бутилки в кашон, на обща стойност 13 500 лв. Получател по доставката е Дружество 2 – австрийско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС. Стоката пътува от София (България) до Виена (Австрия). Транспортът е за сметка на Дружество 2.

Съгласно ЗДДС продажбата на акцизни стоки между страни членки на ЕС се третира като вътреобщностна доставка – без значение дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Дружество 1 извършва ВОД на тези акцизни стоки. За такъв тип доставки важи всичко, което се отнася за основната хипотеза на вътреобщностни доставки. Данъчното събитие на доставката възниква на датата, на която е прехвърлена собствеността на стоката. Дружество 1 следва да издаде фактура за продажбата, като в нея ще начисли 0% данъчна ставка. За да може да приложи нулева ставка, то следва да се снабди със задължителните транспортни документи и с потвърждение от получателя, че стоките са пристигнали на територията на Австрия. Това условие е задължително, когато транспортът е организиран от получателя по доставката (Дружество 2) или се осъществява от трето лице (външна компания). В случай че доставчикът не успее да се снабди с тези документи до изтичане на месеца, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, Дружество 1 следва да начисли 20% по тази доставка – все едно е извършена на територията на България.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 13 500 лв. и не посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 23. ВОД на Стоки, Нужни за Икономическата Дейност на Изпращача в Друга Държава Членка

През 2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на физически лица в Германия чрез онлайн платформата Амазон. Стоките по всяка поръчка се изпращат от България чрез куриерски компании, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на дружеството се увеличават с над 200%, поради което е икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга, тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад на Амазон, който се намира на територията на Германия, и от там да продава тези стоки до крайните си клиенти. На 15.08.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в Германия.

Съгласно ЗДДС ВОД на стоки е налице, когато едно лице изпраща стоки от България до друга държава членка на ЕС – когато тези стоки са необходими за икономическата дейност на лицето там. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната, където пристигат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от България до склад на Амазон в Германия, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОД на стоки или, казано по друг начин – вътрешен трансфер. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за българския ДДС номер. Дружеството, използвайки немския си ДДС номер, ще има задължение да си самоначисли данъка за получената доставка, прилагайки немската данъчна ставка за получените стоки. Дружеството следва да издаде фактура, като за доставчик посочи българския си ДДС номер, а като получател – немския си ДДС номер. То следва да издаде и VIES декларация. Данъчното събитие при тази доставка е на датата, на която започва транспортът на самите стоки. За документиране на доставката доставчикът ще трябва да разполага със следните документи. протокол за извършената доставка, документи, доказващи изпращането на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка, както и/или транспортен документ, в случай че транспортът е извършен от външна фирма.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва само данъчната основа, без да посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.4 от ЗДДС / чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗДДС)

бутони!

._13.Кои Доставки (Продажби) НЕ се Считат за Вътреобщностна Доставка (ВОД) на Стоки.

бутони!

Пример 24. Продажба на Стоки в ЕС, Които се Монтират за Сметка на Доставчика

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава 1 000 бр. елементи за трибуни на Дружество 2, което също е регистрирано за целите на ДДС във Франция. Стойността на сделката е 300 000 лв. Поради сложността и спецификата на крепежните елементи, те ще се монтират от служители на Дружество 1. Стоките пътуват от Пловдив (България) до Лион (Франция).

Въпреки че стоките се транспортират от една държава членка до друга и че както доставчикът, така и получателят по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки, този тип доставка представлява едно от изключенията в ЗДДС относно ВОД на стоки. Става дума за продажба на стоки, които се транспортират от една страна членка до друга страна членка, когато тези стоки се монтират или инсталират за сметка на доставчика. Мястото на изпълнение при тази доставка е мястото, където се монтират стоките – Франция. От тук следва, че във фактурата, която ще издаде Дружество 1, не трябва да се начислява ДДС. Въпреки че Дружество 1 няма да начислява данък при продажбата, за закупуването на тези крепежни елементи Дружеството има право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки – стига да е спазило изискванията на закона за документиране на доставките.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 300 000 лв. и не начислява ДДС.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.5, т.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 25. Доставка на Стоки на Борда на Самолети

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е именно българското дружество. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като вътреобщностна доставка. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без да спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка, тъй като съгласно ЗДДС това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството следва да издава касова бележка и да ги отрази в Дневник за продажбите – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура). За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.5, т.3; чл.31, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 26. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в България, извършва доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд (сондажен кораб), собственост на Дружество 2, който се намира в открито море. Стойността на доставката е 170 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива, смазочни материали, храна, напитки и др. на борда на плавателни съдове, предназначени за търговски, промишлени или риболовни дейност в открито море, представлява облагаема доставка с нулева ставка. Тъй като сондажният кораб се използва за промишлена дейност, то Дружество 1 ще издаде фактура в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие, като приложи 0% данъчна ставка. Придобиването на тези стоки от страна на Дружество 2 не представлява ВОП. В ППЗДДС изрично е посочено как трябва да се документира тази доставка, за да може да се приложи нулевата ставка. За целта са необходими.

1) Стокова разписка или ордер за зареждане;

2) Копие от свидетелство за регистрация на кораба;

3) Копие на документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя да извършва промишлена или търговска дейност;

4) Фактура за доставката;

5) Декларация по образец, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година.

В случай че Дружество 1 не се снабди с някой от тези документи, то няма да може да приложи нулевата ставка по ЗДДС и ще трябва да третира доставката по общия ред – т.е. да я обложи с 20% данък.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 19 посочва само данъчната основа от 170 000 лв. и не посочва ДДС.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.5, т.4; чл.31, т.2, буква „б“; чл.26, ал.1 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 27. Продажби от Посредник в Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано за целите на ДДС в Румъния – за сумата от 40 000 лв. Стоката няма да идва до България, а ще пътува директно от Белгия към Румъния.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставки на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Румъния). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия) до държавата на придобиващия – Дружество 3 (Румъния). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2 (от България), да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД на стоки и няма задължение да начислява данък. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си самоначисли данък. За Дружество 2 не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния. При последващата продажба Дружество 2 следва да издаде фактура към Дружество 3, без да начислява ДДС в нея, а също и да посочи, че данъкът се дължи от придобиващия в тристранната операция (Дружество 3). Като основание за неначисляване на данъка, то следва да запише. "чл.141 2006/112/ЕО". Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, то следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към Дружество 3. За да може да докаже условията на тристранна операция, Дружество 2 следва да се снабди със следните документи.

1) Покупна фактура на стоките, издадена от прехвърлителя;

2) Фактура, издадена от посредника към придобиващия;

3) VIES декларация;

4) Писмено потвърждение от придобиващото лице – Дружество 3, че стоките са пристигнали.

В противен случай Дружество 2 ще има задължение да начисли 20% данъчна ставка за продажбата към Дружество 3. Задължително условие е посредникът в тристранната операция – Дружество 2, да отрази фактурата, издадена от прехвърлителя, в своя Дневник покупки през данъчния период, през който е отразена и фактурата, издадена към придобиващото лице.

Дружество 2 отразява покупката на стоки от Дружество 1 в Дневник покупки, като в колона 15 посочва само данъчната основа от 37 000 лв.

Дружество 2 отразява доставката на стоки към Дружество 3 в Дневник продажби, като в колона 25 посочва само данъчната основа от 40 000 лв.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.5, т.6; чл.15 от ЗДДС)

бутони!

Пример 28. Дистанционна Продажба на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, планира да продава чрез електронен магазин калъфи за мобилни телефони. Основните клиенти на Дружеството ще са физически лица от Испания. Стойността на един калъф е 20 лв. без ДДС. На 17.08.2019 г. Дружеството продава 2 калъфа – общо за 40 лв. без ДДС. Самите стоки ще пътуват от Пловдив (България), където се намира складът на Дружеството, до различни градове в Испания.

Съгласно ЗДДС, за да е налице дистанционна продажба на стоки, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно.

1) Доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава, различна от тази, където ще приключва транспортът;

2) Получател по доставката трябва да е данъчно незадължено лице;

3) Стоките трябва да се транспортират от или за сметка на доставчика от държава членка, различна от държавата, в която ще приключи транспортът.

Възможно е да не е налице дистанционна продажба на стоки, въпреки че тези три условия са изпълнени – ако стоките, които са обект на доставката, представляват нови превозни средства, или ако подлежат на монтиране или инсталиране, или ако са произведения на изкуството, предмети за колекции и др.

В конкретния пример е налице дистанционна продажба. Данъкът винаги се начислява от доставчика по доставката, по данъчна ставка на страната, където е мястото на изпълнение на самата доставка. Съгласно ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, където е установен доставчикът – в случай че през текущата или през предходната година не е извършил доставки на обща стойност, която да е надвишила прага за регистрация в тази друга държава членка. За Испания този праг е левовата равностойност на 35 000 евро. Преди да достигне този праг, Дружеството ще издава фактура и в нея ще начислява 20% ДДС. Когато обаче надхвърли прага от 35 000 евро по доставки тип дистанционни продажби, мястото на изпълнение ще бъде вече в Испания и за Дружеството от България ще възникне задължение да се регистрира за целите на ДДС там. То ще трябва да издава фактури и да начислява ДДС съобразно испанското законодателство. Документирането на тези доставки ще става вече на базата на действащите закони в Испания. Фактурите, които издава, следва да бъдат отразени и в Дневник продажби в България, както и в Справка-декларацията.

Когато мястото на изпълнение е в България, продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 40 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 8 лв.

Когато мястото на изпълнение е в Испания, продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 40 лв. и не начислява ДДС.

 (§13 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.5, т.7; чл.14, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

10. Вътреобщностно Придобиване (ВОП) на Стоки

бутони!

._14.Кои Придобивания (Покупки) са Вътреобщностно Придобиване (ВОП) на Стоки.

бутони!

Пример 29. ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, на единична цена от 800 лв. без ДДС, от германско дружество, също регистрирано за целите на ЗДДС в Германия. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен доставчик за българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

 За Българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice) и да начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, Българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.(§14 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.1; чл.117, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 30. ВОП на Ново Превозно Средство

На 17.08.2019 г. български гражданин, нерегистриран по ЗДДС в България, закупува нов лек автомобил от германски гражданин, който също не е регистриран за целите на ДДС в Германия – за сумата от 120 000 лв. Първата регистрация на автомобила е на 20.06.2019 г., а километрите, изминати с него, са не повече от 6 000.

Третирането на превозните средства (автомобили) съгласно ЗДДС се дели на две основни групи. нови или употребявани. Съгласно закона, за да се третира едно превозно средство като ново, то трябва да има обем на двигателя над 48 куб. см. или да има мощност над 7,2 киловата. Наред с това, задължително е и да не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата регистрация на превозното средство или да не са изминати повече от 6000 км с него. Прилагането на тези две условия не трябва да бъде кумулативно – т.е. достатъчно е само едно от тях да бъде изпълнено. В конкретния случай от датата на първоначална регистрация (20.06.2019 г.) до датата на продажбата (17.08.2019 г.) не са изминали повече от 6 месеца, което означава, че автомобилът се третира като нов съгласно ЗДДС. Тъй като доставчик по тази доставка е лице, установено на територията на друга страна членка на ЕС, тя следва да се третира като ВОП на ново превозно средство. Без значение дали продавачът е регистриран за целите на ДДС, или не е, за получателя по доставката възниква задължение да декларира това придобиване. Това става чрез декларация за ВОД или ВОП на ново превозно средство от нерегистрирани за целите на ДДС лица. Срокът за подаването ѝ е до 14-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем – т.е. до 14.09.2019 г.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.2; чл.168, ал.2 от ЗДДС)

        

бутони!

Пример 31. ВОП на Стоки в България, Необходими за Икономическата Дейност на Изпращача

През 2018 г. Дружество, регистрирано за целите на ДДС в Португалия, продава стоки на физически лица в България чрез онлайн платформата OLX. Стоките се изпращат чрез куриерски компании, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на Дружеството се увеличават с над 200%, поради което става икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга, тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад в Божурище (България), където стоките ще се складират, и когато има направени поръчки от клиенти – те ще им бъдат изпращани от там. На 15.04.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в България, а на 17.05.2019 г. започва транспортът на стоки (за 20 000 лв.) от Лисабон до Божурище. На 20.05.2019 г. стоките вече се намират на територията на склада.

Съгласно ЗДДС ВОП на стоки е налице, когато едно лице получава стоки в България, които ще използва за своята икономическа дейност, и стоките са изпратени от или за негова сметка от територията на друга държава членка. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната,  откъдето се изпращат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от Португалия до нает склад в България, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОП на стоки, или казано по друг начин – вътрешен трансфер. За Дружеството, под българския ДДС номер, възниква задължение да си самоначисли ДДС с 20% данъчна ставка, като издаде Протокол за самоначисление. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за Дружеството, под португалския ДДС номер. Мястото на изпълнение при този трансфер на стоки е там, откъдето започва транспортът на стоките, а именно – Португалия. Данъчното събитие при тази доставка е на датата, на която приключва транспортът на самите стоки (20.05.2019 г.). Данъкът при тази доставка е изискуем до 15-о число на месеца, следващ месеца на данъчното събитие (в случая до 15.06.2019 г.).

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 4 000 лв.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 4 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

._15.Кои Придобивания (Покупки) НЕ се Считат за Вътреобщностно Придобиване (ВОП) на Стоки.

бутони!

Пример 32. Покупка на Стоки в ЕС, Които се Монтират за Сметка на Доставчика

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, купува 1 000 бр. елементи за трибуни от Дружество 2, което също е регистрирано за целите на ДДС в Холандия. Стойността на сделката е 300 000 лв. Поради сложността и спецификата на крепежните елементи те ще се монтират от служители на Дружество 2, без да се използва каквато и да било техника и оборудване. Стоките пътуват от Амстердам (Холандия) до Варна (България).

Въпреки че стоките се транспортират от една държава членка до друга и че както доставчикът, така и получателят по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки, този тип доставка представлява едно от изключенията за ВОП на стоки в ЗДДС. Става дума за придобиването на стоки, които се транспортират от една страна членка до друга страна членка, когато тези стоки се монтират или инсталират за сметка на доставчика. Мястото на изпълнение при тази доставка е мястото, където се монтират стоките – България. От това следва, че Дружество 2 трябва да издаде фактура, без да начислява данък в нея. Съгласно ЗДДС получателят по доставката има задължение да начисли данъка, като издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаването му е до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 300 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 60 000 лв.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 300 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 60 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.4, т.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 33. Доставка на Стоки на Борда на Самолети

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е българското дружеството. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като ВОД. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка, тъй като, съгласно ЗДДС това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството следва да издава касова бележка и да ги отрази в Дневник за продажбите през данъчния период, за който се отнасят – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура). За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.4, т.3; чл.18, ал.1, т.1, и чл.31, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 34. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт

Дружество 1 извършва доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд (сондажен кораб), собственост на Дружество 2, който се намира в открито море. Стойността на доставката е 170 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива, смазочни материали, храна, напитки и др. на борда на плавателни съдове, предназначени за търговски, промишлени или риболовни дейност в открито море, представлява облагаема доставка с нулева ставка. Тъй като сондажният кораб се използва за промишлена дейност, то Дружество 1 ще издаде фактура в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие, като приложи 0% данъчна ставка. Придобиването на тези стоки от страна на Дружество 2 не представлява ВОП. В ППЗДДС изрично е посочено как трябва да се документира тази доставка, за да може да се приложи нулевата ставка. За целта са необходими.

1) Стокова разписка или ордер за зареждане;

2) Копие от свидетелство за регистрация на кораба;

3) Копие на документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя да извършва промишлена или търговска дейност;

4) Фактура за доставката;

5) Декларация по образец, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година.

В случай че Дружество 1 не се снабди с някой от тези документи, то няма да може да приложи нулевата ставка по ЗДДС и ще трябва да третира доставката по общия ред – т.е. да я обложи с 20% данък.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 19 посочва само данъчната основа от 170 000 лв., без да посочва ДДС.

 (§15 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.4, т.4; чл.31, т.2, буква „б“ от ЗДДС / чл.26, т.1 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 35. Придобиване на Стоки от Получателя в Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Германия. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България – за 40 000 лв. Стоката ще пътува директно от Белгия към България.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставки на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Германия). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия) до държавата на придобиващия – Дружество 3 (България). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2, да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД и няма задължение да начислява данък. Дружество 1 трябва да посочи тази доставка и във VIES декларация за съответния данъчен период. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си начисли данък. Той следва да начисли 20% данъчна ставка за получените стоки чрез издаване на Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Получателят отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 40 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 8 000 лв.

Получателят отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 40 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 8 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.13, ал.4, т.6 от ЗДДС)

бутони!

11. Дистанционна Продажба на Стоки

бутони!

._16.Какво е Дистанционна Продажба на Стоки.

бутони!

Пример 36. Дистанционна Продажба на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, планира да продава чрез електронен магазин калъфи за мобилни телефони. Основните клиенти на Дружеството ще са физически лица от Испания. Стойността на един калъф е 20 лв. без ДДС. На 17.08.2019 г. Дружеството продава 2 калъфа – общо за 40 лв. без ДДС. Самите стоки ще пътуват от Пловдив (България), където се намира складът на Дружеството, до различни градове в Испания.

Съгласно ЗДДС, за да е налице дистанционна продажба на стоки, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно.

1) Доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава, различна от тази, където ще приключва транспортът;

2) Получател по доставката трябва да е данъчно незадължено лице;

3) Стоките трябва да се транспортират от или за сметка на доставчика от държава членка, различна от държавата, в която ще приключи транспортът.

Възможно е да не е налице дистанционна продажба на стоки, въпреки че тези три условия са изпълнени – ако стоките, които са обект на доставката, представляват нови превозни средства, или ако подлежат на монтиране или инсталиране, или ако са произведения на изкуството, предмети за колекции и др.

В конкретния пример е налице дистанционна продажба. Данъкът винаги се начислява от доставчика по доставката, по данъчна ставка на страната, където е мястото на изпълнение на самата доставка. Съгласно ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, където е установен доставчикът – в случай че през текущата или през предходната година не е извършил доставки на обща стойност, която да е надвишила прага за регистрация в тази друга държава членка. За Испания този праг е левовата равностойност на 35 000 евро. Преди да достигне този праг, Дружеството ще издава фактура и в нея ще начислява 20% ДДС. Когато обаче надхвърли прага от 35 000 евро по доставки тип дистанционни продажби, мястото на изпълнение ще бъде вече в Испания и за Дружеството от България ще възникне задължение да се регистрира за целите на ДДС там. То ще трябва да издава фактури и да начислява ДДС съобразно испанското законодателство. Документирането на тези доставки ще става вече на базата на действащите закони в Испания. Фактурите, които издава, следва да бъдат отразени и в Дневник продажби в България, както и в Справка-декларацията.

Когато мястото на изпълнение е в България, продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 40 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 8 лв.

Когато мястото на изпълнение е в Испания, продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 40 лв. и не начислява ДДС.

(§16 от Тематично Резюме) (чл.14 от ЗДДС)

бутони!

12. Тристранна Операция при Доставка на Стоки

бутони!

._17.Какво е Тристранна Операция при Доставка на Стоки.

бутони!

Пример 37. Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано за целите на ДДС в Румъния – за сумата от 40 000 лв. Стоката няма да идва до България, а ще пътува директно от Белгия към Румъния.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Румъния). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия) до държавата на придобиващия – Дружество 3 (Румъния). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2 (от България), да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД на стоки и няма задължение да начислява данък. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си самоначисли данък. За Дружество 2 не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния. При последващата продажба Дружество 2 следва да издаде фактура към Дружество 3, без да начислява ДДС в нея, а също и да посочи, че данъкът се дължи от придобиващия в тристранната операция (Дружество 3). Като основание за неначисляване на данъка, то следва да запише. "чл.141 2006/112/ЕО". Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, то следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към Дружество 3. За да може да докаже условията на тристранна операция, Дружество 2 следва да се снабди със следните документи.

1) Покупна фактура на стоките, издадена от прехвърлителя;

2) Фактура, издадена от посредника към придобиващия;

3) VIES декларация;

4) Писмено потвърждение от придобиващото лице – Дружество 3, че стоките са пристигнали.

В противен случай Дружество 2 ще има задължение да начисли 20% данъчна ставка за продажбата към Дружество 3. Задължително условие е посредникът в тристранната операция – Дружество 2, да отрази фактурата, издадена от прехвърлителя, в своя Дневник покупки през данъчния период, през който е отразена и фактурата, издадена към придобиващото лице.

Дружество 2 отразява покупката на стоки от Дружество 1 в Дневник покупки, като в колона 15 посочва само данъчната основа от 37 000 лв.

Дружество 2 отразява доставката на стоки към Дружество 3 в Дневник продажби, като в колона 25 посочва само данъчната основа от 40 000 лв.

 (§17 от Тематично Резюме) (чл.15 от ЗДДС)

бутони!

13. Последователни Доставки на Стока (ПСД)

бутони!

._18.Какво е Последователна Доставка на Стоки.

бутони!

Пример 38. Последователни Доставки – Същност

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава козметични продукти на стойност 160 000 лв. без ДДС на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния. От своя страна, Дружество 2 ги продава на Дружество 3, което е регистрирано за ДДС цели в Словения, а то ги продава на Дружество 4, регистрирано за ДДС цели в Германия. Самият транспорт на стоките реално се осъществява от склада на Дружество 1 в София (България) до склада на Дружество 4 в Кьолн (Германия). Транспортът е за сметка на румънското Дружество 2 и ще се извърши от спедитор. Нито едно от посочените дружества няма регистрация за целите на ДДС в някоя от другите посочени държави членки.

Такъв тип сделка, при която е налице доставка на едни и същи стоки по верига, в която участва междинен доставчик, и реално стоката се транспортира от една държава членка (от първия доставчик – българското Дружество 1) до друга държава членка (крайния получател – германското Дружество 4), се нарича последователна доставка на стоки. Този режим има за цел да определи за коя от всички доставки ще може да се приложи понятието ВОД. В конкретния случай за междинен доставчик се приема румънското Дружество 2, тъй като транспортът се извършва за негова сметка. За българското Дружество 1 е налице ВОД и при издаването на фактура към румънското Дружество 2 – то ще посочи 0% данъчна ставка. Причината за това е, че румънското Дружество 2 не разполага с ДДС регистрация в България.

Мястото на изпълнение за българското Дружество 1 при тази доставка е на територията на България – тъй като транспортът започва от там. За румънското Дружество 2 е налице ВОП, но на територията на Германия – тъй като реално стоките пристигат там (а при ВОП мястото на изпълнение е на територията на страната, където пристигат стоките). Румънското Дружество 2 ще трябва да си самоначисли данъка. По отношение на останалите доставки – от румънското Дружество 2 към словенското Дружество 3, и от словенското Дружество 3 към германското Дружество 4, мястото на изпълнение е на територията на Германия (тъй като при прехвърляне на собствеността на стоките, те реално се намират там и не се движат). Поради тази причина за словенското Дружество 3 не е налице ВОП. По този начин румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 реализират облагаеми доставки на територията на Германия и в продажните фактури ще следва да начисляват германско ДДС – 19%

Поради факта, че румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 извършват облагаеми доставки на територията на Германия, те ще следва да се регистрират за ДДС цели в Германия и да спазват германското законодателство.

Българското Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 160 000 лв. и няма да посочва данък.

(§18 от Тематично Резюме) (чл.65а, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС)

бутони!

14. Складиране на Стоки до Поискване

бутони!

._19.Какво е Режим на Складиране на Стоки до Поискване.

бутони!

Пример 39. Складиране на Стоки до Поискване – Същност

На 03.05.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 500 телевизора до Италия при режим на складиране до поискване. Телевизорите са на стойност 500 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия. На 10.05.2020 г. телевизорите пристигат в склада на Дружество 2. На 20.06.2020 г. Дружество 1 сключва договор с друго дружество (Дружество 3), също регистрирано за целите на ДДС в Италия, което да замести Дружество 2. На 04.07.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 3.

При доставка на стоки под режим на складиране до поискване има възможност да се оптимизират транспортните разходи при вътреобщностната търговия със стоки. Чрез този режим дружество от една страна от ЕС може да изпрати стоки до друго дружество, от друга страна от ЕС, като второто дружество ще складира и продава тези стоки в продължение на 12 месеца. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени следните условия.

 • Стоките да са изпратени от дружество, регистрирано по ДДС (Дружество 1) в една държава членка, от нейната територия до територията на друга държава членка, с цел да бъде извършена последваща доставка към друго дружество (Дружество 2), регистрирано по ДДС в държавата членка, в която стоките са пристигнали;
 • Дружеството, прехвърлящо стоките (Дружество 1), да не е установено и да няма постоянен обект на територията на страната, в която стоката пристига;
 • Дружеството, за което са предназначени стоките, да предостави ДДС номера си.

Във връзка с изпращането на телевизорите – Дружество 1 ще има задължение да впише продадените телевизори в специален регистър. Това трябва да се направи към датата на започване на транспорта (03.05.2020 г.). През данъчния период, през който е започнал транспортът, Дружество 1 следва да отрази тази доставка, като в Дневник продажби попълва информацията от специалния регистър. През този период все още не се отчита ВОД на стоките. Освен в Дневника за месец май, Дружество 1 ще има задължение и да подаде VIES декларация. Тъй като на 20.06.2020 г. е сключен нов договор с клиент, който е различен от първоначално декларирания в електронния регистър, за Дружество 1 възниква задължение да отрази тази промяна отново в електронния регистър. Същата промяна се отразява и в Дневник продажби за юни, както и във VIES декларацията за същия месец. През юли, когато Дружество 1 прехвърля собствеността на телевизорите в полза на Дружество 3, за Дружество 1 ще има задължение да декларира ВОД в своя Дневник продажби и да подаде отново VIES декларация, като получател по доставката е Дружество 3.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.15а; чл.123, ал.5, ал.6, ал.7 от ЗДДС / чл.113г от ППЗДДС)

бутони!

Пример 40. Складиране на Стоки до Поискване – Смяна на Получателя

На 03.05.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 500 телевизора до Италия при режим на складиране до поискване. Телевизорите са на стойност 500 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия. На 10.05.2020 г. телевизорите пристигат в склада на Дружество 2. На 20.06.2020 г. Дружество 1 сключва договор с друго дружество (Дружество 3), също регистрирано за целите на ДДС в Италия, което да замести Дружество 2. На 04.07.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 3.

При доставка на стоки под режим на складиране до поискване има възможност да се оптимизират транспортните разходи при вътреобщностната търговия със стоки. Чрез този режим дружество от една страна от ЕС може да изпрати стоки до друго дружество, от друга страна от ЕС, като второто дружество ще складира и продава тези стоки в продължение на 12 месеца. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени следните условия.

 • Стоките да са изпратени от дружество, регистрирано по ДДС (Дружество 1) в една държава членка, от нейната територия до територията на друга държава членка, с цел да бъде извършена последваща доставка към друго дружество (Дружество 2), регистрирано по ДДС в държавата членка, в която стоките са пристигнали;
 • Дружеството, прехвърлящо стоките (Дружество 1), да не е установено и да няма постоянен обект на територията на страната, в която стоката пристига;
 • Дружеството, за което са предназначени стоките, да предостави ДДС номера си.

Във връзка с изпращането на телевизорите – Дружество 1 ще има задължение да впише продадените телевизори в специален регистър. Това трябва да се направи към датата на започване на транспорта (03.05.2020 г.). През данъчния период, през който е започнал транспортът, Дружество 1 следва да отрази тази доставка, като в Дневник продажби попълва информацията от специалния регистър. През този период все още не се отчита ВОД на стоките. Освен в Дневника за месец май, Дружество 1 ще има задължение и да подаде VIES декларация. Тъй като на 20.06.2020 г. е сключен нов договор с клиент, който е различен от първоначално декларирания в електронния регистър, за Дружество 1 възниква задължение да отрази тази промяна отново в електронния регистър. Същата промяна се отразява и в Дневник продажби за юни, както и във VIES декларацията за същия месец. През юли, когато Дружество 1 прехвърля собствеността на телевизорите в полза на Дружество 3, за Дружество 1 ще има задължение да декларира ВОД в своя Дневник продажби и да подаде отново VIES декларация, като получател по доставката е Дружество 3.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.15а; чл.123, ал.5, ал.6, ал.7 от ЗДДС / чл.113г от ППЗДДС)

бутони!

Пример 41. Складиране на Стоки до Поискване – Връщане на Стоки

На 03.05.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 500 телевизора до Италия при режим на складиране до поискване. Телевизорите са на стойност 500 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия. На 10.05.2020 г. телевизорите пристигат в склада на Дружество 2. На 20.06.2020 г. договорът между двете дружества е прекратен и стоките са върнати обратно в България.

При доставка на стоки под режим на складиране до поискване има възможност да се оптимизират транспортните разходи при вътреобщностната търговия със стоки. Чрез този режим дружество от една страна от ЕС може да изпрати стоки до друго дружество, от друга страна от ЕС, като второто дружество ще складира и продава тези стоки в продължение на 12 месеца. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени следните условия.

 • Стоките да са изпратени от дружество, регистрирано по ДДС (Дружество 1) в една държава членка, от нейната територия до територията на друга държава членка, с цел да бъде извършена последваща доставка към друго дружество (Дружество 2), регистрирано по ДДС в държавата членка, в която стоките са пристигнали;
 • Дружеството, прехвърлящо стоките (Дружество 1), да не е установено и да няма постоянен обект на територията на страната, в която стоката пристига;
 • Дружеството, за което са предназначени стоките, да предостави ДДС номера си.

Във връзка с изпращането на телевизорите – Дружество 1 ще има задължение да впише продадените телевизори в специален регистър. Това трябва да се направи към датата на започване на транспорта (03.05.2020 г.). През данъчния период, през който е започнал транспортът, Дружество 1 следва да отрази тази доставка, като в Дневник продажби попълва информацията от специалния регистър. През този период все още не се отчита ВОД на стоките. Освен в Дневника за месец май, Дружество 1 ще има задължение и да подаде VIES декларация. Понеже на 20.06.2020 договорът между двете дружества е прекратен и стоките са върнати обратно в България, за Дружество 1 възниква задължение да отрази тази информация в електронния регистър, който води за тези стоки. Тази информация се отразява и в Дневник продажби за юни. Самото връщане на стоките не следва да се третира като доставка на стоки, затова не може да е налице ВОД от страна на Дружество 1 на територията на Италия. Следователно за Дружество 1 не възниква задължение за регистрация по ДДС на специфично основание в Италия.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.15а; чл.123, ал.5, ал.6, ал.7 от ЗДДС / чл.113г от ППЗДДС)

бутони!

15. Внос на Стоки

бутони!

._20.Какво е Внос на Стоки.

бутони!

Пример 42. Внос на Стоки

На 31.10.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, внася на варненското пристанище контейнер с електроуреди, закупени от Дружество 2, което се намира в Китай. Митническите органи определят, че данъчната основа на внасяните стоки, преди начисляване на ДДС, е 200 000 лв. и съответно, с издаването на единен митнически документ – начисляват 40 000 лв. ДДС. Дружество 1 внася дължимия ДДС и стоките са освободени от митница.   

Доставките, при които българско дружество, в качеството си на вносител, внася стоки от трети страни, имат място на изпълнение на територията на България. В тази връзка именно Агенция Митници е компетентният орган за определяне на данъчната основа и съответно – за начисляване на ДДС. В разглеждания пример данъчната основа е определена на 200 000 лв., като е формирана чрез сбора на следните стойности.

 • 120 000 лв. е стойността на електроуредите, съгласно издадена фактура от Дружество 2;
 • 10 000 лв. е стойността на транспорта от Китай до България, съгласно издадена фактура от превозвача за осъществения транспорт, по която Дружество 1 е получател;
 • 15 000 лв. е стойността на застраховката на транспортирания товар, съгласно издадена фактура от застрахователната компания, по която Дружество 1 е получател;
  • 5 000 лв. е стойността на товаро-разтоварните работи и оформяне на митническите формалности, съгласно издадена фактура от митнически агент, по която Дружество 1 е получател;
  • 50 000 лв. е стойността на митото, което трябва да се плати при внос.

Върху така определената данъчна основа е начислен ДДС в размер на 40 000 лв., който е внесен в полза на бюджета. След като стоките са освободени, съпровождащите доставката документи са предоставени на счетоводителя на Дружество 1.

Купувачът (Дружество 1) отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден единният митнически документ, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.16 от ЗДДС)

бутони!

16. Специфични Случаи на Доставки

бутони!

._21.Доставка на Стока от Комисионер.

бутони!

Пример 43. Доставка при Договор за Комисионна

На 25.07.2018 г., по условията на комисионен договор, Дружество 1 предоставя на Дружество 2 телефонни апарати – 500 броя. Продажната цена за един брой е 480 лв. без ДДС. Комисионерът се задължава да продава телефонните апарати от свой търговски обект. Комисионната е в размер на 20% от крайната цена. До 15.08.2018 г. комисионерът продава всички телефонни апарати и уведомява комитента (доставчика) за това. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 48 000 лв. (20% х 240 000) и начислява 9 600 лв. ДДС

Комисионният договор е вид споразумение между възложител (наричан комитент) и изпълнител (наричан комисионер), по силата на което комисионерът се задължава да извърши сделка с трето лице – по поръчка на доверителя и срещу възнаграждение.

Съгласно ЗДДС при продажба на стоки чрез комисионер са налице три доставки.

 • Доставка на стока от комитента към комисионера;
 • Доставка на стоката от комисионера към трети лица;
 • Доставка на услугата от комисионера към комитента. 

За първата доставка комитентът следва да издаде фактура – в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие. То настъпва на датата на предаването на стоката от комитента на комисионера (в случая на 25.07.2018 г.). Фактурата трябва да е с данъчна основа 240 000 лв. и начислен ДДС в размер на 48 000 лв. При продажбата от комисионера към крайните клиенти също е налице доставка, за което комисионерът следва да издаде фактури, отново с данъчна основа 240 000 лв. и 48 000 лв. ДДС. Датата на данъчното събитие за тази доставка е датата, на която тези стоки са предоставени към крайните клиенти – т.е. 15.08.2018 г. За извършената услуга от страна на комисионера към комитента, първият следва да издаде фактура на стойност 12 000 лв. данъчна основа и 2400 лв. ДДС.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 48 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 48 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

 (§21 от Тематично Резюме) (чл.6, ал.2, т.4; чл.127 от ЗДДС)

бутони!

._22.Съпътстваща Доставка на Основна Доставка.

бутони!

Пример 44. Съпътстваща Доставка на Основна Доставка

Дружество 1, което е регистрирано по ЗДДС, предоставя услугата „осигуряване на колокационна инфраструктура“ в центрове за данни. Инфраструктурата осигурява на клиентите съхранение на техни сървъри в специализирани помещения. Сървърите се съхраняват в обект, намиращ се в гр. София. Като част от услугата, Дружество 1 предоставя на клиентите също така и. ел. енергия, охлаждане и физическа охрана на сървърите. Клиентите на Дружество 1 са само и единствено дружества, които са регистрирани за целите на ДДС в други страни членски на ЕС. В договорите с клиенти се уговаря, че цената за всички тези услуги е обща – и за основните, и за съпътстващите.

ЗДДС регламентира, че когато основна доставка се съпътства от други доставки и плащането е определено като общо, се приема, че е налице една-единствена доставка. Задължително основание е лицата, които са доставчици и получатели по тези доставки, да са едни и същи. За да може да се третира една доставка като съпътстваща на друга, е необходимо тя да не бъде самоцел за доставчика, а начин, по който да се предоставя по-добре основната доставка. Тоест за да може да предоставя по-качествена и добра услуга, Дружество 1 осигурява и ел. енергия, допълнителни генератори за ток (в случай че електрозахранването се прекъсне), както и физическа охрана на сървърите. Тези допълнителни доставки съпътстват основната доставка, а именно – осигуряване на колокационна инфраструктура. Поради тази причина данъчното третиране на съпътстващите доставки трябва да следва данъчното третиране на основната доставка. В случая при доставка на услуги към дружества от ЕС, Дружество 1 ще следва да начислява 20% ДДС, тъй като доставката е свързана с недвижим имот, който се намира в България. Мястото на изпълнение при доставката на тази услуга е на територията на страната. Такова е третирането и на съпътстващите доставки.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§22 от Тематично Резюме) (чл.128 от ЗДДС)

бутони!

._24.Бартер на Стоки или Услуги.

бутони!

Пример 45. Доставка на Услуги при Условията на Бартер

Дружество 1, чиято основа дейност е извършване на счетоводни услуги, е регистрирано по ЗДДС. Дружество 1 наема офис под наем от Дружество 2. В началото на януари 2019 г. Дружество 2 решава да смени досегашния си счетоводител и сключва договор с Дружество 1 за счетоводни услуги. Тъй като и двете дружества си предоставят услуги взаимно едно на друго, те решават да сключат договор за бартер, в който се посочва, че между двете страни няма да има парични плащания. Стойността на счетоводните услуги на Дружество 1 е 300 лв. на месец – колкото е и наемът, който до този момент е плащало на Дружество 2.

Съгласно ЗДДС, когато има доставка, възнаграждението за което е уговорено в стока или услуга, е налице бартер. При бартер ЗДДС определя, че са налице две отделни доставки – доставка на счетоводни услуги и доставка на услуга – наем. Датата на данъчното събитие за двете доставки възниква на последната дата на месеца, когато плащането (ако имаше такова) би било дължимо. Всяко от дружествата има задължение да издаде фактура за извършената доставка.

И двете дружества следва да включват издадените фактури от тях в Дневник продажби през месеца, за който се отнасят – съответно с данъчна основа в колона 11 и начислен данък в колона 12.

(§24 от Тематично Резюме) (чл.130 от ЗДДС)

бутони!

._25.Публична Продан на Вещи на Длъжник.

бутони!

Пример 46. Доставка на Стоки при Публична Продан

Частен съдебен изпълнител провежда търг за публична продан на движима вещ на Дружество – длъжник, което е регистрирано по ЗДДС. Цената на движимата вещ за продан е 12 000 лв.

Съгласно ЗДДС, когато Дружеството – длъжник е регистрирано по закона и доставката на стоката е облагаема, то съдебният изпълнител, в срок до 5 дни от получаването на пълната цена по продажбата, трябва да направи следното.

1) Да издаде документ за продажбата в три екземпляра – за публичния/съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за купувача;

2) Да преведе дължимия данък по продажбата в съответната териториална дирекция на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител;

3) Да предостави издадения документ на купувача и собственика на вещта – в срок до 3 дни от издаването му;

4) Да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ. Важно е да се отбележи, че в продажната цена на вещта е включен и размерът на данъка.

(§25 от Тематично Резюме) (чл.131 от ЗДДС)

бутони!

._26.Продажба на Ваучери за Различни Цели. Как се Облага с ДДС Продажбата на Ваучери.

бутони!

Пример 47. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел

Дружество, регистрирано по ЗДДС, предоставя хотелски услуги. С цел да привлече повече клиенти през зимния период, през август Дружеството решава да пусне 1 000 бр. ваучери за нощувки със закуски (за периода декември – март), които ще продава на собствен сайт. На самия ваучер е отбелязано каква е цената на нощувките (400 лв. за 3 нощувки + закуски), в какъв период може да се ползва, както и името на хотела, за който е предназначен. На 20.08.2019 г. Дружеството продава 1 ваучер.

Съгласно ЗДДС ваучер, при който мястото на изпълнение на доставката на стоките или услугите, както и размерът на дължимия данък, е определена още при издаването му, се третира като „ваучер за конкретна цел“. Тъй като на ваучера е записано точно каква е стойността на нощувките, лесно може да се определи какъв ще е размерът на начисления данък. Мястото на изпълнение на самата доставка на услуга също може да се определи, тъй като услугата е нощувка и тя е пряко свързана с хотела, намиращ се на територията на България – т.е. мястото на изпълнение ще е на територията на страната. Съгласно ЗДДС, когато е налице доставка на ваучер за конкретна цел, самата продажба на ваучерите представлява доставка на стока или услуга, в зависимост от това какво ще се предоставя срещу получаването на този ваучер. В посочения пример това ще е доставка на услуга – хотелско настаняване. При ваучер за конкретна цел, фактическото предоставяне на стоката или услуга не се третира като доставка съгласно ЗДДС. На 20.08.2019 г. настъпва датата на данъчното събитие за доставката и в срок до 5 дни от тази дата Дружеството има задължение да издаде фактура за отчетените продажби или отчет за извършената продажба, тъй като клиенти са основно физически лица. Приложимата данъчна ставка е 9%, защото услугата е настаняване в хотел. 

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, или отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 366,97 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 33,03 лв.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.131а, ал.1 и ал.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 48. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел

Дружество 1, чиято основа дейност е търговия на спортни стоки, е част от национална верига магазини. Групата разполага с 5 независими магазина в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Всеки от тези магазини е отделно дружество и отделно данъчно задължено лице. През август Дружество 1 (магазинът в София) издава ваучери с конкретна цел. Стойността на всеки ваучер е 50 лв., като тези ваучери могат да се ползват и в другите магазини от страната. На 20.08.2019 г. физическо лице си закупува стоки от Дружество 2 (магазина в Бургас), като предоставя ваучера на стойност 50 лв., издаден от Дружество 1 в София.

Съгласно ЗДДС продажбата на ваучер с конкретна цел се облага по особен ред. В конкретния пример, когато Дружество 1 продава ваучерите на крайните клиенти – физически лица, не е налице доставка. Доставка е налице, когато физическото лице си закупува стока от Дружество 2. Съгласно ЗДДС, когато едно дружество предоставя стоки или услуги срещу приемане на ваучер като средство за плащане, и това дружество е различно от издателя на ваучера, е налице доставка от това дружество към издателя на ваучера. В конкретния случай Дружество 2 продава стоки на физическото лице и като платежно средство приема ваучер, който е издаден от Дружество 1. Налице е доставка на стоки, като доставчик ще е Дружество 2, а получател по доставката – Дружество 1. Датата на данъчното събитие е датата на продажба на стоките. В срок до 5 дни от тази дата, Дружество 2 следва да издаде данъчен документ (фактура) на Дружество 1.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.131а, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 49. Доставка на Многоцелеви Ваучер

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС, продава ваучери на крайни клиенти. Дружеството има договор с различни дружества (заведения за хранене, салони за красота, спортни зали и др.), където крайните клиенти, срещу предоставянето на тези ваучери, могат да получават различни стоки или услуги. Ваучерите не са с конкретна цел – те са многоцелеви ваучери. Това означава, че лицата, които ги притежават, ще могат да ги ползват в различни магазини за получаване на различни стоки или услуги. Стойността на един ваучер е 100 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на многоцелеви ваучер се третира по малко по-различен начин, в сравнение с ваучера за конкретна цел. Многоцелеви ваучер е такъв ваучер, при продажбата на който не е ясно точно за какъв тип стока или услуга може да се използва, както и не е ясно какво ще е данъчното третиране на самата доставка на стоки или услуги. Законът регламентира, че самата продажба на такъв ваучер не представлява доставка. Т.е. при продажбата на ваучера Дружеството, което го предоставя, не следва да начислява данък – тъй като все още няма доставка. Доставка е налице тогава, когато крайните клиенти получат стоката или услугата от тези заведения, магазини, спортни зали и т.н. Те се явяват като доставчици, които следва да издадат фактура и да начислят ДДС по доставката, а получатели на доставката са самите крайни потребители (физически или юридически лица).

Продавачът (т.е. заведенията, магазините и т.н., където се извършва самата доставка) отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 83,33 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16,67 лв.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.131б, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 50. Доставка на Услуга по Издаване на Ваучери

Дружество издава многоцелеви ваучери, като сключва договори с различни търговски обекти, които се съгласяват да приемат ваучерите като платежен инструмент. Дружеството продава на различни лица ваучерите, с които те могат да плащат в тези търговски обекти. След като клиентът заплати на оператора номиналната стойност на ваучерите, както и комисионна за тяхното издаване, операторът издава и предоставя на клиента самите ваучери.

Съгласно ЗДДС, когато Дружеството – издател на ваучерите, ги продава на крайни клиенти, тогава е налице доставка за услуга към търговските обекти. Това е облагаема доставка, за която Дружеството следва да начисли ДДС и да издаде фактура, в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие. Дружеството получава комисионна от използването на всеки ваучер в търговски обект. Издателят на ваучерите си удържа 5% комисионна при осребряването, а за неизползваните ваучери в определения срок – ги признава на 100% финансов приход.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.131в, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

17. Място на Изпълнение

бутони!

._28.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стока.

бутони!

Пример 51. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които не се Изпращат или Превозват

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува 200 броя столове, на единична цена 50 лв. с ДДС, от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Столовете се намират на територията на Гърция в момента на прехвърляне на собствеността. От там Дружество 1 ги продава на крайни клиенти – физически лица в Гърция.

В конкретния случай мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на Гърция, тъй като столовете (които са обект на доставката) не се изпращат до територията на България и не напускат границите на Гърция. Изхождайки от това, следва, че тази доставка не представлява ВОП по смисъла на ЗДДС, въпреки че и двете страни по доставката са регистрирани в две различни страни членки на ЕС. Това означава, че Дружество 1 няма да издава Протокол за самоначисление на данъка. Когато стоките не се изпращат или транспортират, мястото на изпълнение е там, където се намират в момента на прехвърляне на тяхната собственост. Дружество 1 няма задължение да отразява получената фактура от Дружество 2 в Дневник покупки, тъй като тя не представлява данъчен документ съгласно закона (но не би било грешка, ако го направи).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца в, който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа, плюс начислен ДДС в размер на 10 000 лв. (т.е. цялата сума).

(§28 от Тематично Резюме) (чл.17, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 52. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които се Изпращат или Превозват

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, се занимава с продажба на офис мебели. С цел да разшири базата си от клиенти, Дружеството стъпва на румънския пазар, където закупува складова база за съхранение на стоките. Дружеството не е регистрирано за целите на ДДС в Румъния и няма румънски VAT номер. При първоначалното зареждане на склада (на 12.05.2019 г.) Дружеството транспортира стоки за 120 000 лв. без ДДС от София до Букурещ, откъдето ще ги продава към крайните си клиенти.

 Транспортирането на стоки от територията на една страна членка (България) до територията на друга страна членка (Румъния) от едно данъчно задължено лице, за целите на неговата икономическа дейност, представлява вътрешен трансфер. Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява възмездна облагаема доставка. Ако Дружеството беше регистрирано за целите на ДДС в Румъния, този вътрешен трансфер на стоки щеше да представлява ВОД. При тази фактическа обстановка, Дружеството следва да начисли 20% ДДС за изпратените стоки – тъй като мястото на изпълнение е на територията на България. Съгласно ЗДДС, когато имаме доставка на стоки, които се транспортират или изпращат, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се намират стоките към момента, в който започва превозът им (в случая – София). Данъчното събитие е на датата, на която започва превозът на стоките (12.05.2019 г.) За да документира доставката, Дружеството има задължение в срок до 27.05.2019 г. (не по-късно от 15 дни от датата на данъчното събитие) да издаде Протокол, с който да си начисли дължимия данък.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в Дневник продажби през текущия месец, в който е издал Протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 120 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 24 000 лв.

(§28  от Тематично Резюме) (чл.17, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 53. Място на Изпълнение при Доставка на Стока от Посредник в Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано за целите на ДДС в Румъния – за сумата от 40 000 лв. Стоката няма да идва до България, а ще пътува директно от Белгия към Румъния.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставки на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Румъния). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия) до държавата на придобиващия – Дружество 3 (Румъния). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2 (от България), да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД и няма задължения да начислява данък. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като мястото на изпълнение е на територията, където пристигат стоките. Изхождайки от това, придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си начисли данък. За Дружество 2 не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния. При последващата продажба Дружество 2 следва да издаде фактура към Дружество 3, без да начислява данък в нея, а също и да посочи, че данъкът се дължи от придобиващия в тристранната операция (Дружество 3). Като основание за неначисляване на данъка, то следва да запише. "чл.141 2006/112/ЕО". Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, то следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към Дружество 3. За да може да докаже условията на дистанционната продажба, Дружество 2 следва да се снабди със следните документи.

 • Покупна фактура на стоките, издадена от прехвърлителя;
 • Фактура, издадена от посредника към придобиващия;
 • VIES декларация;
 • Писмено потвърждение от придобиващото лице – Дружество 3, че стоките са пристигнали.

В противен случай Дружество 1 ще има задължение да начисли 20% данъчна ставка за продажбата към Дружество 3. Задължително условие е посредникът в тристранната операция – Дружество 2, да отрази фактурата, издадена от прехвърлителя, в своя Дневника покупки през данъчния период, през който е отразена и фактурата, издадена към придобиващото лице.

Дружеството посредник в тристранната операция отразява покупката на стоки от Дружество 1 в Дневник покупки, като в колона 15 посочва само данъчната основа от 37 000 лв.

Дружеството посредник в тристранната операция отразява доставката на стоки към Дружество 3 в Дневник продажби, като в колона 25 посочва само данъчната основа от 40 000 лв.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.17, ал.3 от ЗДДС / чл.9, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 54. Място на Изпълнение при Продажба на Стоки, Които се Монтират за Сметка на Доставчика

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава 1 000 бр. елементи за трибуни на Дружество 2, което също е регистрирано за целите на ДДС във Франция. Стойността на сделката е 300 000 лв. Поради сложността и спецификата на крепежните елементи, те ще се монтират от служители на Дружество 1. Стоките пътуват от Пловдив (България) до Лион (Франция).

Въпреки че стоките се транспортират от една държава членка до друга и че както доставчикът, така и получателят по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки, този тип доставка представлява едно от изключенията в ЗДДС относно ВОД на стоки. Става дума за продажба на стоки, които се транспортират от една страна членка до друга страна членка, когато тези стоки се монтират или инсталират за сметка на доставчика. Мястото на изпълнение при тази доставка е мястото, където се монтират стоките – Франция. От тук следва, че във фактурата, която ще издаде Дружество 1, не трябва да се начислява ДДС. Въпреки че Дружество 1 няма да начислява данък при продажбата, за закупуването на тези крепежни елементи Дружеството има право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки – стига да е спазило изискванията на закона за документиране на доставките.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 300 000 лв. и не начислява ДДС.

 (§28 от Тематично Резюме) (чл.17, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 55. Място на Изпълнение При Внос на Стоки

На 31.10.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, внася на варненското пристанище контейнер с електроуреди, закупени от Дружество 2, което се намира в Китай. Митническите органи определят, че данъчната основа на внасяните стоки, преди начисляване на ДДС, е 200 000 лв. и съответно, с издаването на единен митнически документ – начисляват 40 000 лв. ДДС. Дружество 1 внася дължимия ДДС и стоките са освободени от митница.   

Доставките, при които българско дружество, в качеството си на вносител, внася стоки от трети страни, имат място на изпълнение на територията на България. В тази връзка именно Агенция Митници е компетентният орган за определяне на данъчната основа и съответно – за начисляване на ДДС. В разглеждания пример данъчната основа е определена на 200 000 лв., като е формирана чрез сбора на следните стойности.

 • 120 000 лв. е стойността на електроуредите, съгласно издадена фактура от Дружество 2;
 • 10 000 лв. е стойността на транспорта от Китай до България, съгласно издадена фактура от превозвача за осъществения транспорт, по която Дружество 1 е получател;
 • 15 000 лв. е стойността на застраховката на транспортирания товар, съгласно издадена фактура от застрахователната компания, по която Дружество 1 е получател;
 • 5 000 лв. е стойността на товаро-разтоварните работи и оформяне на митническите формалности, съгласно издадена фактура от митнически агент, по която Дружество 1 е получател;
 • 50 000 лв. е стойността на митото, което трябва да се плати при внос.

Върху така определената данъчна основа е начислен ДДС в размер на 40 000 лв., който е внесен в полза на бюджета. След като стоките са освободени, съпровождащите доставката документи са предоставени на счетоводителя на Дружество 1.

Купувачът (Дружество 1) отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден единният митнически документ или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

 (§28 от Тематично Резюме)

(чл.17, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗДДС / чл.4; чл.9, ал.3, ал.4, ал.5 от ППЗДДС)

бутони!

._29.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стоки и Услуги на Борда на Самолети, Влакове и Кораби.

бутони!

Пример 56. Мястото на Изпълнение при Доставка на Стоки на Борда на Самолети

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е именно българското дружество. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като вътреобщностна доставка. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без да спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка – тъй като, съгласно ЗДДС, това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството следва да издава касова бележка и да ги отрази в Дневник за продажбите – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура) и отново да ги отрази в същата колона. За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

 (§29 от Тематично Резюме) (чл.18, ал.1, т.1; чл.31, т.1 от ЗДДС)

бутони!

._30.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия.

бутони!

Пример 57. Къде се Намира Мястото на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия на Територията на България?

На 31.10.2019 г. Дружество 1, което е установено в България и е регистрирано по ЗДДС, закупува природен газ от Дружество 2, установено в Русия.

През февруари на 2019 г. Дружество 2 (от Русия) издава фактура на Дружество 1 (от България), на стойност 1 000 000 лв., за доставка на природен газ, осъществена чрез специализирана инфраструктура, разположена на територията на ЕС. В този случай, тъй като Дружество 1 е установено в България, мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на страната. Задължението за начисляване на данъка е на получателя по доставката – т.е. Дружество 1 трябва да си самоначисли ДДС в размер на 200 000 лв. Това става чрез издаването на Протокол за самоначисление на ДДС (по реда, предвиден в чл.117 от ЗДДС).

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 200 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който го е издал, като в колона 14 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§30 от Тематично Резюме) (чл.19 от ЗДДС)

бутони!

._31.Къде е Мястото на Изпълнение при Дистанционна Продажба.

бутони!

Пример 58. Място на Изпълнение при Доставка на Дистанционни Продажби

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава чрез електронен магазин електроуреди. Основните клиенти на Дружеството са физически лица от Холандия. През 2018 г. общата стойност на продажбите в Холандия достига 230 000 лв. През май 2019 г. Дружеството продава 10 броя микровълнови фурни, на обща стойност 12 000 лв. без ДДС. Самите стоки ще пътуват от Пловдив (България), където се намира складът на Дружеството, до различни градове в Холандия.

Съгласно ЗДДС, за да е налице дистанционна продажба на стоки, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно.

 • Доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава, различна от тази, където ще приключва транспортът;
 • Получател по доставката трябва да е данъчно незадължено лице (т.е. да не начислява данък при покупката на стоки);
 • Стоките трябва да се транспортират от или за сметка на доставчика от държава членка, различна от държавата, в която ще приключи транспортът.

Възможно е да не е налице дистанционна продажба на стоки, въпреки че тези три условия са изпълнени – и това е в случаите, когато стоките, които са обект на доставката, представляват нови превозни средства, или подлежат на монтиране или инсталиране, или са произведения на изкуството, предмети за колекции и др. В конкретния пример е налице дистанционна продажба. Данъкът винаги се начислява от доставчика по доставката – по данъчна ставка на страната, където е мястото на изпълнение на самата доставка. Съгласно ЗДДС – в случай че през текущата или през предходната година доставчикът е извършил доставки на обща стойност, която е надвишила прага за регистрация за дистанционни продажби в тази друга държава членка (Холандия), то мястото на изпълнение е там. За Холандия този праг е левовата равностойност на 100 000 евро, като още през 2018 г. Дружеството го е надхвърлило. За Дружеството е възникнало задължение да се регистрира за целите на ДДС в Холандия. То трябва да издава фактури и да начислява ДДС съобразно холандското законодателство. Документирането на тези доставки ще става вече на базата на действащите закони в Холандия. Тези фактури, които издава, следва да бъдат отразени и в Дневника за продажби в България, както и в Справка-декларацията.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 12 000 лв. и не начислява ДДС.

(§31 от Тематично Резюме) (чл.20, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

._32.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга.

бутони!

Пример 59. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя PR услуги на германски политик. Германският гражданин не е регистриран за целите на ДДС в Германия. Офисът, откъдето Дружеството осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса за нея е в размер на 5 000 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява облагаема доставка на услуга. За да се определи дали получателят, или доставчикът имат задължение да начислят ДДС, трябва първо да се уточни къде е мястото на изпълнението ѝ. ЗДДС гласи, че в случай че получателят по доставката е данъчно незадължено лице (физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС), то мястото на изпълнение е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – в конкретния случай в София. Това означава, че Дружеството има задължение да начислява 20% данъчна ставка за всяка предоставена услуга към такива лица.

Доставчикът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 5 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 000 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 60. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Задължено Лице

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя HR услуги на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Италия. Офисът, откъдето Дружество 1 осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса за нея е в размер на 10 000 лв. без ДДС.

Доставката на HR услуги е облагаема доставка, което означава, че за нея трябва да се начисли ДДС. При тази доставка както доставчикът, така и получателят са данъчно задължени лица и съгласно ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където е това лице е установено (в конкретния случай – в Италия). Това означава, че Дружество 1 ще издаде фактура, но няма да начислява ДДС в нея. Основанието, което трябва да се впише във фактурата за неначисляване на ДДС, е следното. „обратно начисляване – чл.86, ал.3 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗДДС“. Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, Дружество 1 следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи, че е извършило доставка към дружество, регистрирано за целите на ДДС в страна членка на ЕС.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 22 посочва данъчната основа от 10 000 лв. и не начислява ДДС.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 61. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице, Установено Извън ЕС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя рекламни услуги на Дружество 2, установено на територията на Австралия. Дружество 2 не разполага с идентификационен номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция – което съгласно ЗДДС означава, че това дружество е данъчно незадължено. Стойността на извършената услуга е в размер на 70 000 лв.

ЗДДС регламентира, че когато получател по една доставка е данъчно незадължено лице и то е установено извън територията на ЕС, то мястото на изпълнение е мястото, където се е установил получателят (в конкретния случай – в Австралия). Тази хипотеза се прилага за конкретен обхват от услуги, сред които са и рекламните. Понеже мястото на изпълнение е на територията на Австралия, Дружество 1 следва да издаде фактура за предоставената услуга, без да начислява ДДС в нея. За закупените стоки или услуги, във връзка с предоставянето на услугата, Дружество 1 ще има право на данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва данъчната основа от 70 000 лв. и не начислява ДДС.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.5, буква „б“ от ЗДДС)

бутони!

Пример 62. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Недвижим Имот

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, изпраща свой служител на командировка в Кьолн (Германия) за 4 дни. След приключване на бизнес конференцията, служителят се прибира в България и предоставя на счетоводителите протокол за самолетни билети, издаден от туроператора, и фактура за хотелско настаняване от хотела (също регистриран за целите на ДДС в Германия), където е нощувал. Получател на фактурата за хотелските нощувки е българското дружество. Цената за 4-те нощувки е 720 лв., като в нея има и начислен ДДС.

 Хотелските нощувки, сами по себе си, представляват предоставяне на услуга – нощувка. Въпреки че както доставчикът (немският хотел), така и получателят по тази доставка (българското дружество) са регистрирани за целите на ДДС, тук не може да се приложи общата разпоредба на закона за определяне на място на изпълнение на доставката. ЗДДС регламентира изключения от общото правило за определяне на място на изпълнение. Когато предоставяната услуга е свързана с недвижим имот (в случая хотел), то мястото на изпълнение не е мястото, където е установен получателят на доставката, а там, където физически се намира този недвижим имот – в случая в Кьолн (Германия). Поради тази причина немският доставчик, при издаването на фактурата, начислява дължимия ДДС в размер на 19% (общата ДДС ставка за Германия). За получената доставка българското дружество няма право на данъчен кредит, тъй като мястото на изпълнение не е на територията на страната. Поради тази причина то няма задължение да издава Протокол за самоначисление. Българското дружество няма задължение да отразява получената фактура от немския хотел в Дневник покупки.

Купувачът може да отрази сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа плюс начислен ДДС в размер на 720 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 63. Къде се Намира Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Пътнически Транспорт?

На 15.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, организира транспортна услуга на пътници от София до Букурещ и обратно. 

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с пътнически превоз, се определя там, където се извършва пътническият превоз, пропорционално на реализирания пробег. В разглеждания пример разстоянието от София до Букурещ е 401 км в едната посока, съответно 802 км в двете посоки. На територията на страната ще бъдат изминати 312 км в едната посока, съответно 624 км – в двете посоки, което представлява 78% от общо изминатите км. Ако цената на един билет е 20 лв. без ДДС, тогава върху сумата от 15,60 лв. (20 лв. х 78%) трябва да се начисли българската ставка по ДДС. Тук е важно да се отбележи, че е налице международен транспорт на пътници, тъй като част от транспорта е извън страната (на територията на Румъния). Доставката, свързана с международен транспорт на пътници, е облагаема с нулева ставка (за справка. чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДС), или в разглеждания пример сумата от 15,60 лв. трябва да се обложи с 0% ДДС. По отношение на останалите 4,40 лв. – не се дължи ДДС, тъй като мястото на изпълнение за тази част от доставката е на територията на Румъния – т.е. това е необлагаема доставка, с право на пълен данъчен кредит. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете на края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приема се, че през месеца няма други продажби на билети). Частта на продажбите, които са с място на изпълнение на територията на България и върху които има начислен ДДС, се отразяват в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 15,60 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 0,00 лв. Това е за частта от доставката, която е с място на изпълнение на територията на България. В колона 23 продавачът посочва данъчна основа от 4,40 лв. за частта от доставката, която е с място на изпълнение извън територията на страната.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС / чл.5 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 64. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Осигуряване на Достъп до Научна Конференция

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България е наето като подизпълнител от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Полша. Съгласно договора между двете дружества Дружество 1 следва да организира научна конференция, в която лектори от различни университети да изнасят лекции на тема данъци и счетоводство. Конференцията ще се състои в Пловдив. Дружество 1 следва да наеме зала, да се договори с лекторите за тяхното участие, да осигури кетъринг и други изисквания, необходими за нормалното провеждане на подобно мероприятие. Договорната цена за предоставянето на тази услуга е 25 000 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява доставка на услуга, свързана с организиране на образователни събития, конгреси и конференции. Въпреки че получателят по тази доставка (Дружество 2) е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (Полша), тук не може да се приложат общите правила за определяне на мястото на изпълнение, а именно мястото да е там, където е установен получателят по доставката. Законът предвижда изключение от това общо правило и то е именно когато предоставената услуга е свързана с организиране на семинари, конференции, спортни, научни и други подобни събития, включително предоставянето на достъп до тях. При тази ситуация ЗДДС определя, че мястото на изпълнение е там, където се провежда самото събитие (в случая Пловдив). Поради тази причина Дружество 1 следва да издаде фактура и да начисли 20% ДДС в нея. Дружество 1 няма задължение да издава VIES декларация, тъй като мястото на изпълнение е в България и Дружество 2 няма да има право да ползва данъчния кредит за получената доставката. Поради тази причина Дружество 2 (Полша) няма задължение да издава Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 000 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 65. Място на Изпълнение при Доставка на Ресторантьорски и Кетъринг Услуги

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е наето като подизпълнител от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Белгия. Съгласно договора между двете дружества Дружество 1 следва да организира кетъринг на бизнес събитие, организирано от Дружество 2. Събитието ще се състои в София. Договорната цена за предоставянето на тази услуга е 7 500 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги. Въпреки че получателят по нея (Дружество 2) е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (Белгия), тук не могат да се приложат общите правила за определяне на мястото на изпълнение, а именно мястото да е там, където е установен получателят по доставката. Законът предвижда изключение от това общо правило и то е когато предоставената услуга е свързана с кетъринг или подобни ресторантьорски услуги. При тази ситуация ЗДДС определя, че мястото на изпълнение е там, където физически се предоставя услугата (София). Поради тази причина Дружество 1 следва да издаде фактура и да начисли 20% ДДС в нея. Дружество 1 няма задължение да издава VIES декларация, тъй като мястото на изпълнение е в България и Дружество 2 няма да има право да ползва данъчния кредит за получената доставката. Поради тази причина Дружество 2 няма задължение да издава Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 7 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 500 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.4, т.5 от ЗДДС)

бутони!

Пример 66. Място на Изпълнение при Доставка на Услуги, Извършвани по Електронен Път

През 2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, започва дейност по предоставяне на хостинг услуги. Неговата таргет група в началото са румънски граждани – физически лица. Дружеството извършва тази дейност от офис на територията на България. На 13.08.2019 г. Дружеството извършва и първата си продажба към клиент, на стойност 150 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС доставката на хостинг услуги представлява доставка на услуги, извършени по електронен път. Законът регламентира по-специфично определяне на мястото на изпълнение при доставка на такъв тип услуги (далекосъобщителни, радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път). Когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в една държава членка (България) и предоставя такъв тип услуга на данъчно незадължени лица (физически лица), установени в друга страна членка (Румъния), различна от страната, където е установен доставчикът, мястото на изпълнение е на територията, където е установен получателят по доставката или където обичайно пребивава. Съществува изключение от това правило, и то е когато общата стойност на доставките без ДДС през текущата или през предходната година, извършени от този доставчик, не надвишава 20 000 лв. Мястото на изпълнение в този случай е там, където е установен доставчикът (България). Тъй като Дружеството не е достигнало този праг от 20 000 лв. за извършената от него първа продажба, то ще следва да начисли 20% ДДС. Понеже клиентът на Дружеството е физическо лице, за отчитане на продажбата Дружеството не е задължено да издава фактура. То може да отчете тази продажба и чрез издаване на отчет за извършени продажби. Следва да се отбележи, че с доставката, с която Дружеството ще надхвърли прага от 20 000 лв., мястото на изпълнение ще се прехвърли на територията, където е установен получателят по доставката – следователно Дружеството ще трябва да начислява румънско ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 150 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 30 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.6 и ал.8 от ЗДДС)

бутони!

._33.Къде е Мястото на Изпълнение при Транспорт на Стоки.

бутони!

Пример 67. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) от ЕС

На 15.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, получава заявка от физическо лице – за доставка на телевизор от склад, намиращ се в София, до Букурещ.

       Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспортирането на стоки, по която получател е физическо лице (данъчно незадължено лице), е там, откъдето започва транспорта – в случая София. Стойността на транспортната услуга е 100 лв. без ДДС, съответно Дружеството трябва да начисли 20% ДДС (20 лв.) или общата стойност на транспортната услуга възлиза на 120 лв. с ДДС. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете в края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приемаме, че през месеца няма други продажби).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 лв.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.22, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 68. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) извън ЕС

На 20.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, получава заявка от физическо лице (турски гражданин) – за доставка на лаптоп от склад, намиращ се в София, до Истанбул.

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспорт на стоки, които се изпращат извън територията на ЕС, когато получателят е физическо лице (данъчно незадължено лице), се определя там, където се извършва транспортът, пропорционално на реализирания пробег. В разглеждания пример разстоянието от София до Истанбул е 552 км в едната посока, съответно 1 104 км в двете посоки. На територията на страната ще бъдат изминати 284 км в едната посока, съответно 570 км в двете посоки, което представлява 52% от общо изминатите км. Цената на транспортната услуга е в размер на 100 лв. без ДДС – тогава върху сумата от 52 лв. (100 лв. х 52%) трябва да се начисли българската ставка по ДДС. Тук е важно да се отбележи, че е налице доставка на стоки, изпращани извън територията на ЕС, тъй като част от транспорта е извън ЕС (на територията на Турция). Доставката на стоки, изпращани извън територията на ЕС, е облагаема с нулева ставка (за справка. чл.28, т.2 от ЗДДС) или в разглеждания пример сумата от 52 лв. трябва да се обложи с 0% ДДС. По отношение на  останалите 48 лв. – не се дължи ДДС, тъй като мястото на изпълнение за тази част от доставката е на територията на Турция. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете на края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приемаме, че през месеца няма други продажби).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 52 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 0 лв. Това е за частта от доставката, която е с място на изпълнение на територията на България. В колона 23 продавачът посочва данъчна основа от 48 лв. за частта от доставката, която е с място на изпълнение извън територията на страната.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.22, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 69. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Задължено Лице (Юридическо Лице) от ЕС

На 15.10.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, получава заявка от Дружество 2, което е установено на територията на Румъния и е регистрирано за ДДС цели там. Заявката е за транспортиране на зеленчуци от България до Румъния. 

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспортирането на стоки, по която получател е данъчно задължено лице (юридическо лице, което извършва независима икономическа дейност) е там, където получателят е установил своята независима икономическа дейност – в случая Румъния. Стойността на транспортната услуга е 500 лв. без ДДС, съответно Дружество 1 от България трябва да издаде фактура за 500 лв., в която да посочи, че е приложимо обратно начисляване от страна на получателя. Освен Справка-декларацията по ДДС, Дружество 1 трябва да подаде и VIES декларация.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 22 посочва данъчната основа от 500 лв. и не начислява ДДС.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.22, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

._34.Къде е Мястото на Изпълнение при Отдаване на Автомобили под Наем.

бутони!

Пример 70. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период под 30 Дни

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор за наем на лек автомобил за срок от 2 седмици с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се ползва на територията на Румъния, за целите на дейността на Дружество 1. Съгласно сключения договор наемът е в размер на 400 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС отдаването на превозно средство под наем се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока, тъй като не е налице фактическо прехвърляне на собствеността на стоката. При определяне на мястото на изпълнение при отдаване под наем на превозно средство, следва да се обърне внимание на срока, за който ще се ползва това превозно средство. Когато срокът е по-малко от 30 дни, съгласно ЗДДС мястото на изпълнение е там, където фактически се предава превозното средство на получателя. Това е т.нар. „краткосрочно предоставяне на ползване на превозно средство“. Мястото на изпълнение в посочения пример е на територията на Румъния. От това следва, че Дружество 2 трябва да издаде фактура, като начисли ДДС в размер на 19% (това е ставката на ДДС в Румъния) от данъчната основа. За получената доставка българското дружество няма право на данъчен кредит, тъй като мястото на изпълнение не е на територията на страната. Поради тази причина то няма задължение да издава Протокол за самоначисление. Българското дружество няма задължение да отразява получената фактура от Дружество 2 в Дневник покупки.

Купувачът може да отрази сделката в Дневник покупки за месеца в, който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа, плюс начислен ДДС в размер на 476 лв.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.23, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 71. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период над 30 Дни

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор за наем на лек автомобил за една година с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се ползва на територията на Румъния, за целите на дейността на Дружество 1. Съгласно сключения договор месечният наем е 700 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС отдаването на превозно средство под наем се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока – тъй като не е налице фактическо прехвърляне на собствеността на стоката. При определяне на мястото на изпълнение при отдаване под наем на превозно средство, следва да се обърне внимание на срока, за който то ще се ползва. Когато срокът е по-малко от 30 дни, ЗДДС определя мястото на изпълнение там, където фактически се предава превозното средство на получателя (това е т.нар. „краткосрочно предоставяне на ползване на превозно средство“). Когато обаче този срок е повече от 30 дни, за да се определи къде е мястото на изпълнение, трябва да се вземе предвид какъв е статусът на получателя. Когато получателят по доставката е данъчно незадължено лице и отдаването под наем е за срок, по-голям от 30 дни, то мястото на изпълнение е там, където е установен получателят. Когато получателят е данъчно задължено лице (каквото е Дружество 1), то мястото на изпълнение се определя по общия ред за доставка на услуга – а именно, че мястото на изпълнение е там, където е установен получателят по доставката. В конкретния случай мястото на изпълнение е на територията на България. Дружество 2 следва да издава фактура, без да начислява ДДС в нея, и като основание за това следва да запише. „reverse charge” (обратно начисляване). Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, Дружество 1 следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, получена от румънското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 700 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 140 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 14 посочва данъчната основа от 700 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 140 лв.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.23, ал.3 и ал.4 от ЗДДС)

бутони!

._35.Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга, Извършена от Посредник.

бутони!

Пример 72. Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга, Предоставяна от Посредник

Дружество, което е установено в България, посредничи на гръцки гражданин за придобиването на недвижим имот на територията на България.

На 05.11.2019 г. сделката с придобиването на имота е финализирана, съответно Дружеството трябва да получи комисионна в размер на 2 000 лв. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, извършена от посредник и предоставена на физическо лице (данъчно незадължено лице), е мястото на изпълнение на основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството – в случая това е на територията на България. По желание на физическото лице, Дружеството издава фактура, в която отразява данъчна основа на посредническата услуга в размер на 2 000 лв. и начислен ДДС в размер на 400 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 2 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 400 лв.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.24 от ЗДДС)

бутони!

18. Данъчно Събитие и Изискуемост на ДДС

бутони!

._36.Какво е Данъчно Събитие?Кога Възниква Данъчно Събитие.

бутони!

Пример 73. Данъчно Събитие при Доставка на Стоки  

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките (на 18.05.2019 г.). Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е ВОД на стоки, извършена от българското дружество, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да се посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge”. Данъчното събитие при тази доставка е на датата на прехвърляне на собствеността – 18.05.2019 г. Съгласно ЗДДС данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, т.е. на 15 юни. Изключение от това правило е когато фактурата е издадена преди тази дата. В конкретния случай данъкът става изискуем на 25 май. Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация, да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка, съгласно ППЗДДС българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали. За получената външна услуга, българското дружество ще има право на данъчен кредит.

За получената услуга българското дружество отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не начислява ДДС.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 74. Данъчно Събитие при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) от немско дружество, също регистрирано за целите на ЗДДС в Германия. Доставчикът (немското дружество) издава фактура на 03.04.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен доставчик за българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3354 лв. без ДДС. Датата, на която стоките се натоварват и отпътуват от Германия, е 10.04.2019 г. Условията по доставката, съгласно правилата на Incoterms, са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките.

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Датата на данъчното събитие е 10.04.2019 г. – когато фактически се прехвърля собствеността на стоката. Немското дружество следва да издаде фактура (Invoice) като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст. „reverse charge”. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15 дни след датата на изискуемост на данъка (т.е. до 25.04.2019). Самата фактура, получена от немското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.1; чл.63, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 75. Данъчно Събитие при Доставка на Стоки  

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките (на 18.05.2019 г.). Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е ВОД на стоки, извършена от българското дружество, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да се посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge”. Данъчното събитие при тази доставка е на датата на прехвърляне на собствеността – 18.05.2019 г. Съгласно ЗДДС данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, т.е. на 15 юни. Изключение от това правило е когато фактурата е издадена преди тази дата. В конкретния случай данъкът става изискуем на 25 май. Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация, да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка, съгласно ППЗДДС българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали. За получената външна услуга, българското дружество ще има право на данъчен кредит.

За получената услуга българското дружество отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не начислява ДДС.

 (§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 76. Данъчно Събитие при Продажба на Стоки по Електронен Път

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, планира да продава чрез електронен магазин калъфи за мобилни телефони. Основните клиенти на Дружеството ще са физически лица от България. Стойността на един калъф е 20 лв. без ДДС. На 17.08.2019 г. Дружеството получава по банковата си сметка 48 лв. от Иван Иванов, във връзка с поръчка на 2 калъфа. На 18.08.2019 г. Дружеството изпраща калъфите чрез куриерска фирма до крайния адрес на клиента.

Съгласно ЗДДС продажбата на стоки по електронен път представлява облагаема доставка. Това означава, че доставчикът има задължение да начисли данък за извършената доставка. Тъй като крайният клиент по тази доставка е физическо лице, доставчикът няма задължение да издава фактура, а може да отчете продажбата си чрез Отчет за извършени продажби. Той следва да го включи в Дневника продажби през месеца, през който данъкът е станал изискуем. Изискуемостта на данъка настъпва на датата на данъчното събитие. Законът определя, че при продажба на стоки по електронен път или чрез поръчка по пощата, данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът е получил плащането по доставката. В конкретния случай това е 17.08.2019 г. В случай че клиентът желае да му бъде издадена фактура за закупената стока, Дружеството следва да издаде тази фактура най-късно до 22.08.2019 г. включително (законът изисква данъчното събитие да бъде документирано в срок до 5 дни от възникването му).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 40 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 8 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 77. Данъчно Събитие при Доставка с Поетапно Изпълнение

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор с Дружество 2, също установено в България. Съгласно договора Дружество 1 възлага на Дружество 2 да извърши строително-монтажни работи (СМР) във връзка с израждането на триетажна жилищна сграда.   

Доставката на услуги, свързани със СМР по повод изграждането на триетажна жилищна сграда, е с продължителност от 24 месеца. В хода на строителството Изпълнителят (Дружество 2) завършва отделни етапи, които се актуват пред Възложителя (Дружество 1) и които се приемат от него след подписване на протокол, удостоверяващ завършването на конкретния етап. Така при завършване на първия одобрен етап от строителството за Изпълнителя настъпва данъчно събитие, във връзка с което той издава фактура на стойност 120 000 лв. с ДДС. Тази фактура е само за първия етап от строителството.

Изпълнителят (Дружество 2) отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.4 от ЗДДС / чл.11; чл.12 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 78. Данъчно Събитие при Доставка с Непрекъснато Изпълнение, за Която е Договорено, че Плащането е Дължимо при Прекратяване на Договора, Който е за Срок от 4 Години

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор с Дружество 2, също установено в България. Съгласно договора Дружество 1 предоставя под наем на Дружество 2 свой търговски обект – магазин, за срок от 4 години. Общият размер на наема възлиза на 400 000 лв. без ДДС, които са дължими на датата на прекратяване на договора – т.е. чак след изтичане на четвъртата година.

При доставка с непрекъснато изпълнение за срок, по-дълъг от 1 година, данъчното събитие настъпва най-късно в края на всяка календарна година. В конкретния случай съгласно подписания договор на 31.12.2018 г. за Дружество 1 ще настъпи данъчно събитие за услугата, свързана с отдаването под наем на недвижим имот. Счетоводителят на Дружество 1 трябва да определи какъв е размерът на данъчната основа към датата на настъпване на данъчното събитие (31.12.2018 г.). След като наемът за 4 години е в размер на 400 000 лв., това означава, че на годишна база дължимият наем е в размер на 100 000 лв. (400 000 лв. / 4 г.). Съответно, след като е определена данъчната основа (100 000 лв.), счетоводителят на Дружество 1 трябва да начисли 20 000 лв. ДДС (20% х 100 000 лв.).

Във фактурата счетоводителят на Дружество 1 следва да определи падеж за настъпване на плащането, който съответства на датата, на която ще бъде прекратен договорът. По този начин тази фактура няма да бъде просрочена, докато не изтече съответният срок за плащане.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.5 от ЗДДС / чл.11; чл.12 от ППЗДДС)

бутони!

._37.Кога се Счита, че е Извършена Доставката при Договор за Лизинг.

бутони!

Пример 79. Данъчно Събитие при Доставка по Договор за Лизинг

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор за лизинг с Дружество 2, което също е установено в България. Съгласно договора за лизинг Дружество 1 наема от Дружество 2 автомобил за 3 години – срещу лизингова вноска в размер на 2 000 лв. без ДДС на месец. В договора е предвидена и опция за придобиване в размер на 28 000 лв. без ДДС. Стойността на автомобила към датата на подписване на договора е 100 000 лв. без ДДС.

На 01.01.2019 г. е подписан Анекс, съгласно който месечната вноска за оставащите 2 години е в размер на 3 167 лв. без ДДС, като опцията за придобиване става задължителна и собствеността на автомобила следва да бъде прехвърлена на Дружество 1 след края на договора.

Вследствие на подписания Анекс, за Дружество 2 вече е налице доставка и възниква данъчно събитие, като данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС, е равна на 76 008 лв.  Това е остатъчната сума по лизинга, която се получава по следния начин. 24 месеца (2 години, за които е подписан анексът) х 3 167 лв. (месечна вноска за периода).

Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 – на обща стойност 91 209,60 лв. (76 008 лв. данъчна основа + 15 201,60 лв. ДДС). 

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 76 008 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 15 201,60 лв.

(§37 от Тематично Резюме) (чл.13 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 80. Документиране при Заместване на Лизингополучател по Договор за Финансов Лизинг

На 01.01.2018 г. Дружество 1, установено в България, сключва договор за финансов лизинг с Дружество 2, което също е установено в България. Съгласно договора за лизинг Дружество 1 наема автомобил за 5 години, срещу лизингова вноска в размер на 1 000 лв. без ДДС на месец. Стойността на автомобила към датата на подписване на договора е 60 000 лв. без ДДС. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 на стойност 72 000 лв. (60 000 лв. данъчна основа + 12 000 лв. ДДС).

На 01.01.2019 г. е подписан Анекс, съгласно който Дружество 1 се замества от Дружество 3. В резултат на заместването Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1, в размер на 48 000 лв. без ДДС (4 години х 12 месеца х 1 000 лв. на месец), и съответно издава фактура на Дружество 3 за същата стойност. Това е и остатъчната стойност по лизинга към момента на заместването.

Продавачът отразява сделките в Дневник продажби за месеца, в който са издали фактурата и  кредитното известие, като в колона 11 посочва данъчната основа от 48 000 лв. (със знак „+“ и със знак „-“), а в колона 12 посочва ДДС от 9 600 лв. (със знак „+“ и със знак „-“).

(§37 от Тематично Резюме) (чл.13 от ППЗДДС)

бутони!

._38.Кога ДДС по Доставка Става Изискуем (Моментът, в Който Възниква Задължение ДДС да се Начисли).

бутони!

Пример 81. Изискуемост на Данъка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките (на 18.05.2019 г.). Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3  354 лв. без ДДС.

Налице е ВОД на стоки, извършена от българското дружество, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge”. Данъчното събитие при тази доставка е на датата на прехвърляне на собствеността – 18.05.2019 г. Съгласно ЗДДС данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, т.е. на 15 юни. Изключение от това правило е когато фактурата е издадена преди тази дата. В конкретния случай данъкът става изискуем на 25 май. Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация, да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка, съгласно ППЗДДС българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали. За получената външна услуга, българското дружество ще има право на данъчен кредит.

За получената услуга българското дружество отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не начислява ДДС.

 (§38 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.6 от ЗДДС)

бутони!

Пример 82. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на пробиотици от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата по договора е 42 000 лв. с ДДС, като тя трябва да бъде платена авансово. На 08.09.2019 г. Дружество 1 превежда цялата сума от 42 000 лв. по банковата сметка на Дружество 2. На 01.10.2019 г. Дружество 2 изпраща стоките до склада на Дружество 1.

Съгласно ЗДДС тази доставка е облагаема и Дружество 2 следва да начисли данък при отчитането на продажбата. По принцип датата на данъчно събитие е датата, на която се прехвърля собствеността на стоката (01.10.2019 г.). Когато обаче имаме получено частично или цялостно авансово плащане по доставката, то датата на данъчно събитие е датата, на която получателят по доставката е получил това плащане (в случая 08.09.2019 г.). С оглед на прилагане на разпоредбите на ЗДДС, на тази дата настъпва и изискуемостта на данъка и Дружество 2, в срок от 5 дни (до 13.09.2019 г.), следва да издаде фактура за 100% получен аванс. През следващия месец, когато реално се прехвърли собствеността на стоките, Дружество 2 следва да издаде нова фактура, в която да приспадне получения аванс и да отчете самата продажба на стоките.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 7  000 лв.

(§38 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.7 от ЗДДС)

бутони!

Пример 83. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки от Нерегистрирано Лице

На 10.04.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на пробиотици от Дружество 2, нерегистрирано по ЗДДС към този момент. Сумата по договора е 35 000 лв., като тя трябва да бъде платена авансово. На 25.04.2019 г. Дружество 1 превежда цялата сума от 35 000 лв. по банковата сметка на Дружество 2. На 01.05.2019 г. Дружество 2 се регистрира по ЗДДС на общо основание – заради достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. На 05.05.2019 г. Дружество 2 доставя пробиотиците до магазина на Дружество 1.

В този пример особено внимание трябва да се обърне на факта, че при сключване на договора и получаване на аванса по доставката (25.04.2019 г.) Дружество 2 все още не е регистрирано по ЗДДС. В общия случай, когато доставчикът е регистриран по ЗДДС към датата, на която са получени парите, данъчното събитие е датата на получаване на аванса. В конкретния случай обаче, когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС, то на тази дата не настъпва данъчно събитие. То настъпва на датата, на която става изискуем данъкът по доставката (при фактическото предоставяне на стоките – в случая на 05.05.2019 г.). ЗДДС регламентира също, че в тази сума е включен и размерът на ДДС. Така Дружество 2, в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие (до 10.05.2019 г. включително), трябва да издаде фактура за извършената продажба, като в нея изрично, на отделен ред, трябва да фигурира дължимият ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 29 166,67 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 833,33 лв.

(§38 от Тематично Резюме) (чл.25, ал.8 от ЗДДС)

бутони!

19. Данъчна Основа

бутони!

._39.Какво е Данъчна Основа по ЗДДС. Как се Определя Данъчната Основа по ЗДДС.

бутони!

Пример 84. Определяне на Данъчна Основа при Доставка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, ползва телекомуникационни услуги, предоставени от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. На 17.08.2019 г. Дружество 2 издава фактура за ползваните услуги от Дружество 1 през предходния месец – на стойност 150 лв. без ДДС. Съгласно договора, сключен между двете дружества, в случай че Дружество 1 има просрочени задължения, то ще му бъдат начислени лихви за забава. Към 17.08.2019 г. Дружество 1 има две неплатени фактури, на обща стойност от 360 лв., за което Дружество 2 начислява 17 лв. лихва.

Съгласно ЗДДС данъчната основа представлява сумата, върху която следва да се начисли дължимият данък, в случай че доставката е облагаема. Сама по себе си данъчната основа включва всичко, което е дължимо или е платено на доставчика във връзка с предоставената доставка на стока или услуга. При определянето на данъчната основа не се включват лихвите и неустойките, които имат обезщетителен характер. В конкретния случай данъчната основа е 150 лв. Следователно, при издаването на фактурата, Дружество 2 следва да начисли ДДС само върху сумата от 150 лв., или иначе казано – размерът на дължимия данък ще е 30 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 150 лв., в колона 11 посочва ДДС от 30 лв., а в колона 9 – размера на начислената лихва от 17 лв.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 85. Определяне на Данъчна Основа при Доставка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, ползва телекомуникационни услуги, предоставени от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. На 17.08.2019 г. Дружество 2 издава фактура за ползваните услуги от Дружество 1 през предходния месец – на стойност 150 лв. без ДДС. Съгласно договора, сключен между двете дружества, в случай че Дружество 1 има просрочени задължения, то ще му бъдат начислени лихви за забава. Към 17.08.2019 г. Дружество 1 има две неплатени фактури, на обща стойност от 360 лв., за което Дружество 2 начислява 17 лв. лихва.

Съгласно ЗДДС данъчната основа представлява сумата, върху която следва да се начисли дължимият данък, в случай че доставката е облагаема. Сама по себе си данъчната основа включва всичко, което е дължимо или е платено на доставчика във връзка с предоставената доставка на стока или услуга. При определянето на данъчната основа не се включват лихвите и неустойките, които имат обезщетителен характер. В конкретния случай данъчната основа е 150 лв. Следователно, при издаването на фактурата, Дружество 2 следва да начисли ДДС само върху сумата от 150 лв., или иначе казано – размерът на дължимия данък ще е 30 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 150 лв., в колона 11 посочва ДДС от 30 лв., а в колона 9 – размера на начислената лихва от 17 лв.

 (§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 86. Окончателна Данъчна Основа при Продажба на Спиртни Напитки

На 20.05.2019 г. Дружество 1 (Продавач) сключва договор с Дружество 2 (Купувач) за продажбата на 100 кашона уиски (или 600 броя бутилки). 

Дружество 1 плаща по 5 лв. акциз за всяка бутилка, като се договаря с Дружество 2, че амбалажът няма да се връща.

Така данъчната основа се формира, като към цената на бутилката се прибавят акцизът и амбалажът.

Уиски (600 бутилки по 50 лв. на брой) общо 30 000 лв.

       Акциз                                                       3 000 лв.

       Амбалаж                                                  1 000 лв.

       Данъчна основа                                  34 000 лв.

       Начислен ДДС.                                       6 800 лв.

              Общо.                                              40 800 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 34 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 6 800 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 34 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 6 800 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 87. Определяне на Данъчна Основа при Доставка и Наличие на Отстъпка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, предоставя хостинг услуги на Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата на услугите е 200 лв. без ДДС. Тъй като Дружество 2 е дългогодишен клиент на Дружество 1, съгласно ценовата политика на Дружество 1, те могат да му предоставят отстъпка в размер на 10% от стойността на услугата. На 25.05.2019 г. Дружество 2 издава фактура, като в основанието записва на първи ред „Хостинг услуги за периода 06.2019 – 05.2020“ и на втори ред „търговска отстъпка – 10%“.

Съгласно ЗДДС в размера на данъчната основа не следва да се включва сумата на търговската отстъпка или намалението, ако те се предоставят на датата на данъчното събитие (в случая на 25.05.2019 г.). В случай че тези отстъпки се предоставят след тази дата, то за тях доставчикът следва да издаде кредитно известие към първоначално издадената фактура. Така Дружество 2 ще получи фактура с данъчна основа от 180 лв. (това е сумата след отстъпката) и начислен ДДС от 36 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 180 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 36 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.5, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 88. Определяне на Данъчната Основа по Доставка, при Която Има Предоставени Рекламни Материали

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава строителни материали. С цел да популяризира марката на продуктите си, от май 2019 г. то започва да подарява на своите клиенти флаш памет, брандирана с логото му. Покупната цена за една бройка на тези флаш памети е 15 лв. На 19.05.2019 г. Дружество 1 извършва доставка на лепило за плочки на Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Цената на плочките 1 800 лв. без ДДС. Освен доставените плочки, във фактурата Дружество 1 записва и флаш паметта, която е предоставена на Дружество 2.

Дружество 1 извършва облагаеми доставки, което означава, че то следва да начислява ДДС при своите продажби. Във фактурата, която то е издало към Дружество 2, следва да начисли данък само върху стойността на плочките – 1 800 лв. Дружество 1 не следва да увеличава данъчната основа по доставката със стойността на подарената флаш памет – тъй като, съгласно ЗДДС, когато имаме доставка на стоки, който не са свързани с предмета на основната доставка, тези стоки не следва да се третират като търговска отстъпка. ЗДДС разглежда това подаряване като безвъзмездна доставка на рекламни материали, тъй като флаш паметта е брандирана. Понеже покупната цена на тази памет е под 30 лв., то Дружество 1 няма задължение да начисля данък, но ако стойността ѝ беше над 30 лв., въпреки че се извършва с рекламна цел, тази доставка щеше подлежи на облагане с ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 800 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 360 лв.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.5, т.1 от ЗДДС / чл.18, ал.1 и ал.2 от ППЗДДС)

 

бутони!

Пример 89. Окончателна Данъчна Основа При Бартер

Дружество 1 и Дружество 2 сключват договор за бартер на автомобил срещу мотокар, като по сделката няма да се извършва плащане.

Дружество 1 прехвърля правото на собственост на свой автомобил на Дружество 2. От своя страна, Дружество 2 прехвърля правото на собственост на свой мотокар в полза на Дружество 1. При тази сделка са налице две доставки. При първата доставка Дружество 1 е продавач и издава фактура за продажба на автомобил на Дружество 2, което е купувач. При втората доставка Дружество 2 е продавач и издава фактура за продажба на мотокар на Дружество 1. Данъчната основа за Дружество 1 трябва да бъде тази, върху която е бил начислен ДДС при придобиването на автомобила. Съответно данъчната основа за Дружество 2 трябва да бъде тази, върху която е бил начислен ДДС при придобиването на мотокара. 

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.7 от ЗДДС)

бутони!

Пример 90. Данъчна Основа при Многоцелеви Ваучер

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС, продава ваучери на крайни клиенти. Дружеството има договор с различни дружества (заведения за хранене, салони за красота, спортни зали и др.), където крайните клиенти, срещу предоставянето на тези ваучери, могат да получават различни стоки или услуги. Ваучерите не са с конкретна цел – те са многоцелеви ваучери. Това означава, че лицата, които ги притежават, ще могат да ги ползват в различни магазини, за получаване на различни стоки или услуги. Стойността на един ваучер е 100 лв.

Многоцелеви ваучер е такъв ваучер, при продажбата на който не е ясно точно за какъв тип стока или услуга може да се използва, както и не е ясно какво ще е данъчното третиране на самата доставка на стоки или услуги. Законът регламентира, че самата продажба на такъв ваучер не представлява доставка. Т.е. при продажбата на ваучера Дружеството, което го предоставя, не следва да начислява данък – тъй като все още няма доставка. Доставка е налице тогава, когато крайните клиенти получат стоката или услугата от тези заведения, магазини, спортни зали и т.н. Те се явяват като доставчици, които следва да издадат фактура и да начислят ДДС по доставката, а получатели на доставката са самите крайни потребители (физически или юридически лица). Данъчна основа при тази доставка е стойността на ваучера, която е изобразена върху него, без включения размер на ДДС. При ваучер на стойност 100 лв., данъчната основа е 83,33 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 83,33 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16,67 лв.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.26, ал.10 от ЗДДС)

бутони!

._40.Особени Случаи при Определяне на Данъчната Основа.

бутони!

Пример 91. Данъчна Основа при Освободена Доставка на Стока Между Свързани Лица, Когато Доставчикът Няма Право на Данъчен Кредит и Договорената Цена е По-ниска от Пазарната

През август 2019 г. Дружество 1 купува ставни протези за 120 000 лв. с ДДС – съответно дружеството няма право да приспадне ДДС по тази доставка, тъй като доставката на протези е освободена от облагане с ДДС. През септември Дружество 1 сключва договор за продажба на протезите със свързано лице – Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС. Стойността на сделката е 50 000 лв. без ДДС, но пазарната цена на протезите е 120 000 лв. с ДДС.

Когато данъчната основа по една сделка между свързани лица е по-ниска от пазарната цена, за определяне на дължимия ДДС се взема предвид самата пазарна цена. Поради факта, че Дружество 1 извършва освободена доставка, то следва да издаде фактура, която да съдържа следната информация. 

Доставка на протези.                       50 000 лв.

Размер на данъчната основа.        100 000 лв.

Дължим ДДС.                                  20 000 лв.       

Сума за получаване.                        70 000 лв.

Смисълът от горното правило е, че се ограничава възможността да се манипулира обемът на освободените доставки, който участва при изчисляването на коефициент за прилагане на частичен данъчен кредит. Тоест ако размерът на освободените доставки е по-малък от действителния размер на тези сделки, това ще доведе до по-голям коефициент и съответно – до по-голям частичен данъчен кредит.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.27, ал.3, т.1, буква „б“ от ЗДДС)

бутони!

Пример 92. Данъчна Основа при Доставка на Стока или Услуги, Свързани с Дерегистрация по ЗДДС

През август на 2019 г. Дружество 1 се дерегистрира по ЗДДС.

Към 01.09.2019 г. Дружеството притежава следните активи, за които е ползван данъчен кредит.

       Закупени са.

 • Стоки със стойност на придобиване в размер на 20 000 лв.
 • Сграда с балансова стойност (отчетна стойност – натрупана амортизация) в размер на 100 000 лв.

       Сумата от двата актива е в размер на 120 000 лв., което формира данъчната основа. ДДС върху така образуваната сума възлиза на 24 000 лв.    

Дружеството трябва да попълни Приложение № 9, съгласно ППЗДДС (Протокол - опис), за наличните стоки/услуги към датата на дерегистрация по ДДС. Протоколът се подава заедно със Справка-декларацията за последния данъчен период.  

(§40 от Тематично Резюме) (чл.27, ал.5 от ЗДДС)

бутони!

Пример 93. Данъчна Основа при Безвъзмездно Ползване на Апартамент, при Придобиването на който е Ползван Данъчен Кредит

През август 2018 г. Дружество 1 придобива апартамент в новоизградена сграда, която има издаден акт 16 от юли 2018 г. Стойността на апартамента е 480 000 лв. с ДДС, съответно Дружеството упражнява право на данъчен кредит в размер на 80 000 лв. (400 000 лв. данъчна основа и 80 000 лв. ДДС).

От август до декември апартаментът е отдаван под наем, но през януари 2019 г. се използва безвъзмездно за лични нужди от управителя. През периода на безвъзмездно ползване са извършени следните разходи.

Разход за изхабяване на апартамента – 1 666,67 лв. (400 000 лв./20 години = 20 000 лв. за една година, или 1 666,67 лв. на месец 20 000/12)

Електроенергия – 150 лв.

Водоснабдяване – 80 лв.

Етажна собственост – 10 лв.

Разход за почистване – 100 лв.

Размер на данъчната основа. 2 006,67 лв.

Дължим ДДС. 401,33 лв.       

Начисляването на данъка следва да се извърши с издаването на Протокол. Данъчното събитие възниква на последния ден на месеца, през който е предоставена услугата. 

Дружеството протоколира сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 16 посочва ДДС от 401,33 лв.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.27 от ЗДДС / чл.15; чл.20 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 94. Данъчната Основа при Безвъзмездна Доставка на Услуга по Отдаване Под Наем на Автомобил, Който се Използва Едновременно за Независимата Икономическа Дейност на Дружеството и за Лични Нужди на Управителя

Дружество притежава автомобил, който се използва за превозване на стоки до клиентите му. Едновременно с това, автомобилът се използва от управителя на Дружеството през почивните дни, за лични цели. При придобиването на автомобила е ползван данъчен кредит в размер на 10 000 лв.

Предвид обстоятелството, че автомобилът има смесено предназначение, следва да се определи какъв процент от неговото използване е свързан с дейността на Дружеството и какъв – за личните нужди на управителя. Това разграничение може да се направи на база изминати километри или на база времетраене на използването. В конкретния пример е прието, че критерият за измерване на личното ползване ще бъдат изминатите километри. Съгласно водената пътна книжка на автомобила в рамките на месец октомври, общо изминатите километри с него са 4 000, като 20% (или 800 км) са изминати през почивните дни.

От горното следва, че пропорцията за личното ползване е в размер на 20%.

Разходите, свързани с експлоатация на автомобила през октомври, са както следва.

Разход за гориво – 800 лв.

Ремонти и поддръжка – 1 000 лв.

Консумативи – 100 лв.

Застраховка за месеца – 30 лв.

Винетни такси – 100 лв.

Амортизация на автомобила – 120 лв.

Общо разходи за месеца – 2 150 лв.

20% от тези разходи са свързани с личното използване на автомобила – т.е. 430 лв.

Във връзка с горепосоченото, размерът на данъчната основа е. 430 лв.

Дължим ДДС. 86 лв.     

Начисляването на данъка следва да се извърши с издаването на Протокол. Данъчното събитие възниква на последния ден на месеца, през който е предоставена услугата. 

Дружеството протоколира сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало Протокола, като в колона 16 посочва ДДС от 86 лв.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.27, ал.6 от ЗДДС / чл.15; чл.20 от ППЗДДС)

бутони!

._41.Как се Определя Данъчната Основа при ВОД, ВОП и Внос на Стоки.

бутони!

Пример 95. Данъчна Основа при Вътреобщностна Доставка на Стоки

На 20.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Германия – за продажбата на 100 касетки със сокове. Дружество 1 се е договорило с Дружество 2, че амбалажът няма да се връща.

Така данъчната основа се формира, като към цената на соковете се прибави и амбалажът.

100 касетки (по 50 лв. на брой) = общо 5 000 лв. цена на соковете

Амбалаж.                                       1 000 лв.

Данъчна основа.                            6 000 лв.

Начислен ДДС.                                   0 лв.

Общо.                                             6 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 6 000 лв. и няма да посочва ДДС.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДС / чл.14 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 96. Данъчна Основа при Вътреобщностно Придобиване на Стоки

На 20.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, получава 100 чифта обувки на стойност 12 000 лв. от Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния.

Дружество 1 издава протокол за самоначисляване на ДДС. Данъчната основа е определена съгласно издадения Invoice (фактура) от Дружество 2 и е в размер на 10 000 лв., а начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.52 от ЗДДС / чл.14 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 97. Данъчна Основа при Внос на Стоки

На 31.10.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, внася на варненското пристанище контейнер с електроуреди, закупени от Дружество 2, което се намира в Китай. Митническите органи определят, че данъчната основа на внасяните стоки, преди начисляване на ДДС, е 200 000 лв. и съответно, с издаването на единен митнически документ – начисляват 40 000 лв. ДДС. Дружество 1 внася дължимия ДДС и стоките са освободени от митница.   

Доставките, при които българско дружество, в качеството си на вносител, внася стоки от трети страни, имат място на изпълнение на територията на България. В тази връзка именно Агенция Митници е компетентният орган за определяне на данъчната основа и съответно – за начисляване на ДДС. В разглеждания пример данъчната основа е определена на 200 000 лв., като е формирана чрез сбора на следните стойности.

 • 120 000 лв. е стойността на електроуредите, съгласно издадена фактура от Дружество 2;
 • 10 000 лв. е стойността на транспорта от Китай до България, съгласно издадена фактура от превозвача за осъществения транспорт, по която Дружество 1 е получател;
 • 15 000 лв. е стойността на застраховката на транспортирания товар, съгласно издадена фактура от застрахователната компания, по която Дружество 1 е получател;
 • 5 000 лв. е стойността на товаро-разтоварните работи и оформяне на митническите формалности, съгласно издадена фактура от митнически агент, по която Дружество 1 е получател;
 • 50 000 лв. е стойността на митото, което трябва да се плати при внос.

Върху така определената данъчна основа е начислен ДДС в размер на 40 000 лв., който е внесен в полза на бюджета. След като стоките са освободени, съпровождащите доставката документи са предоставени на счетоводителя на Дружество 1.

Купувачът (Дружество 1) отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден единният митнически документ, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

 (§41 от Тематично Резюме) (чл.55 от ЗДДС)

бутони!

20. Облагаеми Доставки с Нулева Ставка на ДДС

бутони!

._42.Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

бутони!

Пример 98. Доставка, Свързана с Международен Транспорт

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е именно българското дружество. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като вътреобщностна доставка. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без да спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка – тъй като съгласно ЗДДС това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството следва да издава касова бележка и да ги отрази в Дневник за продажбите – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура). За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

 (§42 от Тематично Резюме) (чл.31 от ЗДДС)

бутони!

Пример 99. Доставка, Свързана с Международен Стоков Трафик

     Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от Дружество, учредено в Сърбия. Стоките се транспортират до митнически склад в България, но не се обмитяват и продължават транзитно до Швейцария. Българското дружество извършва доставка по препакетиране, за което издава фактура на швейцарското дружество. Стойността на предоставената услуга е в размер на 1 000 лв. Има издадена митническа декларация в България, в която като изпращач е посочено българското дружество, а като получател – швейцарското.

     Съгласно ЗДДС доставката на услуги, свързани с международен стоков трафик, е облагаема с нулева ставка. За да може да се приложи тази ставка, трябва да се уточни както означава понятието „международен стоков трафик“. Законът регламентира, че това са доставки на извънобщностни стоки, които са внесени на територията на страната и са със статут на временно складирани, или поставени в свободна зона, или под някой от следните митнически режими.

 • Митническо складиране;
 • Активно усъвършенстване;
 • Временен внос с пълно освобождаване от вносни мита.

     Тъй като българското дружество извършва доставка на услуга, свързана с препакетиране на стоки, които са внесени в България и са поставени под режим на митническо складиране, то за предоставената услуга към швейцарското дружество ще издаде фактура, като в нея ще начисли 0% данъчна ставка.

За да може да документира тази доставка и прилагането на нулевата ставка, доставчикът трябва да разполага със следните документи.

 • Писмена декларация от лицето, което е титуляр на режима на митническо складиране;
 • Фактура за предоставената услуга.

     Доставчикът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 19 посочва данъчната основа от 1 000 лв. и не посочва начислен ДДС.

     (§42 от Тематично Резюме) (чл.32, ал.2 от ЗДДС / чл.32, ал.2 от ППЗДДС)

бутони!

21. Освободени Доставки и Придобивания

бутони!

._45.Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

бутони!

Пример 100. Доставки, Свързани със Здравеопазване

Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС в България, сключва договор с Министерството на здравеопазването на Р. България – за предоставяне на медицинска помощ при спешни случаи. Едноличният търговец извършва дейност като лечебно заведение съгласно Закона за лечебните заведения. Първата доставка се осъществява на 10.05.2019 г. и е на стойност от 5400 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС доставките на здравни или медицински услуги представляват освободени доставки. Това означава, че при извършване на такава доставка, не се начислява ДДС. Не всяка такава доставка обаче следва да се третира като освободена. За да може доставчикът да не начислява ДДС при продажбата, той следва да бъде регистриран като здравно заведение – съгласно Закона за Здравето, или лечебно заведение – съгласно Закона за лечебните заведения. За да се третира дадена доставка като „освободена“, следва да бъде изпълнено и още едно условие. услугите, които се предоставят, да бъдат с цел диагностициране, терапия и доколкото е възможно – успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето. В конкретния пример, тъй като спешната медицинска помощ се посочва като „медицинска услуга“ в Закона за здравето и Едноличният търговец е регистриран като лечебно заведение, то неговата доставка се третира като освободена. Това означава, че във фактурата, която издава, няма да начислява ДДС, а като основание за това ще посочи чл.39 от ЗДДС. В случай че лицето извършва само освободени доставки (медицински услуги), то няма да има право на данъчен кредит за закупените стоки или услуги.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 5 400 и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.39, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 101. Доставка на Услуги, Свързани със Спорт и Физическо Възпитание

Дружество е регистрирано съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел като Организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Дружеството представлява тенис клуб, в който се провеждат както тренировки на професионалисти, така и обучения на подрастващи и на хора, желаещи да се развиват в този спорт. Основните клиенти на клуба са физически лица, като през август реализираните приходи за Дружеството са в размер на 21 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставките на услуги, свързани със спорт и физическо възпитание, представляват освободени доставки. Това означава, че при извършването на такива доставки, не се начислява ДДС. Тъй като третирането на такъв тип доставки е доста затруднено, законът е посочил конкретни изисквания за дружествата, които ги извършват – за да могат тези доставки да се третират като освободени. На първо място, тези услуги трябва да са изцяло и пряко свързани с физическо възпитание и спорт. На второ място, услугите трябва да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта. На последно място, тези организации трябва да са регистрирани съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел – за осъществяване на дейност в обществена ползва. Тъй като в конкретния пример Дружеството е именно такава организация, то може да третира тези доставки като освободени и не следва да начислява ДДС за тях. Понеже крайните клиенти на тенис клуба са физически лица, Дружеството следва да отчете продажбите чрез Отчет за извършени продажби. Дружеството извършва освободени доставки за всички закупени стоки или получени услуги, следователно то няма да има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 21 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.41, т.4  от ЗДДС)

бутони!

Пример 102. Доставка на Билети за Театрално Представление

Народен театър „Иван Вазов“ продава билети за представление. 

Народен театър „Иван Вазов“ е културна организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата. Билетите, които се продават от театъра, са без начислен ДДС – тъй като доставките, свързани с култура, са освободени от облагане с ДДС

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.42, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 103. Доставка с Нестопански Характер

Фондация набира средства от дарители, които предоставя на училища, подпомагайки образователния процес. 

Фондацията получава дарения от юридически и физически лица. Тези дарения се предоставят на училища в страната, за да се подпомогне образователният процес. Приходите от получените дарения не се облагат с ДДС, тъй като Фондацията извършва обществено полезна дейност с нестопански характер. 

(§45 от Тематично Резюме) (чл.44 от ЗДДС)

бутони!

Пример 104. Доставка на Финансови Услуги

Дружество 1 притежава 1 000 дяла от капитала на Дружество 2 – по номинал 50 лв. за брой, на обща стойност 50 000 лв. На 17.07.2019 г. Дружество 1 продава тези дялова на Дружество 3 за 50 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на финансови услуги представлява освободена доставка. Продажбата на дялове, акции, ценни книжа или техни производни продукти също попада в определението за финансови услуги, регламентирано от закона. Следователно при продажбата на тези 1 000 дяла, Дружество 1 извършва освободена доставка и не следва да начислява ДДС. Също съгласно закона, Дружество 1 няма задължение да издава данъчен документ (фактура) за такъв тип доставка освен ако получателят не изисква изрично това. Основанието, което следва да бъде посочено във фактурата, е. „чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС във връзка с чл.86, ал.3“. Ако фактура не бъде издадена, то самата продажба трябва да бъде отчетена с Отчет за извършените продажби, който също трябва да се включи в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 50 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС / чл.42 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 105. Доставка на Застрахователни Услуги

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва разносна търговия на хранителни продукти. То разполага с пет собствени товарни камиона с хладилни камери, които използва за транспорт на стоките до крайните си клиенти. За тези камиони Дружество 1 получава документ (застрахователна полица) от Дружество 2 – за застраховка „Гражданска отговорност“ за периода 16.05.2019 – 15.05.2020 г., която е на стойност 1 500 лв. Дружество 2 е регистрирано като застраховател съгласно Кодекса за застраховане.

Съгласно ЗДДС доставките на застрахователни услуги, предоставени от застрахователни агенти, застрахователни брокери или презастрахователи, представляват освободени доставки. Това означава, че при извършването им доставчикът не трябва да начислява ДДС. Дружество 2 не е задължено да издава и данъчен документ за предоставената услуга, тъй като при предоставяне на застрахователни услуги самата застрахователна полица е напълно достатъчна. То не е задължено да включи застрахователната полица в Дневник покупки, но в случай че го направи, следва да я посочи в колона 9, само с размера на данъчната основа – 1 500 лв.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.47, т.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 106. Доставка на Стоки, за Които Не е Ползван Данъчен Кредит при Придобиването

През 2015 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува лек автомобил на стойност 40 000 лв. без ДДС от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Автомобилът разполага с 4 места за пътници + 1 за шофьора. Управителят на Дружество 1 не възнамерява да ползва автомобила за икономическата дейност на дружеството, а по-скоро за свои лични нужди. Поради тази причина Дружество 1 не ползва данъчен кредит по направената покупка. През 2019 г., поради финансово затруднение, Дружество 1 решава да продаде автомобила на физическо лице – за 32 000 лв.

ЗДДС третира подобен тип доставки по малко по-различен начин. Въпреки че Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС, то не може да упражни правото си на данъчен кредит за закупения автомобил, тъй като ще го използва за цели, различни от икономическата дейност на дружеството. Поради тази причина за получената фактура, където 40 000 лв. е данъчната основа, а 8 000 лв. е начисленият данък, Дружество 1 следва да посочи цялата обща сума по доставката – 48 000 лв., в колона 9 на Дневник покупки. С тази сума ще се заприходи и самият актив в отчетите на Дружество 1. През 2019 г., когато Дружество 1 решава да продаде въпросния автомобил, то няма задължение да начислява ДДС за извършената доставка. Причината за това е, че ЗДДС дава възможност на данъчно задължените лица, които при закупуването или придобиването на стоки или услуги не са имали право на данъчен кредит, при последваща доставка на тези стоки или услуги да нямат задължение да начисляват ДДС. Така Дружество 1 следва да отчете продажбата чрез Отчет за извършени продажби. В случай че физическото лице желае да му бъде издадена фактура, тя следва да се посочи в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 32 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 107. Вътреобщностно Придобиване на Протези

Дружество 1 от България придобива медицински протези от Дружество 2 от Румъния.  

Доставката на медицински протези е освободена съгласно българския ЗДДС, поради което и вътреобщностното придобиване е освободено от облагане с ДДС

 (§45 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 108. Освободен ВОП на Стоки

Манастир, който участва в структурата на Българската православна църква, придобива стоки през април 2019 г. – икони от гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Тези стоки се продават чрез книжарницата на манастира.

Съгласно ЗДДС освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна дейност. Тъй като манастирът е част от структурата на Българската православна църква, а иконите са предмети, които са свързани с православното богослужение, то тази доставка следва да се третира като освободена. Понеже стоките са закупени от гръцки доставчик, който е регистриран за целите на ДДС, и пътуват от Гърция до България, тази доставка представлява ВОП на стоки. Законът гласи, че вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка е посочена като освободена, представляват освободени вътреобщностни придобивания.  

Манастирът трябва да издаде Протокол за самоначисление, както е в общия случай при ВОП, но в него не трябва да се начислява ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 24 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

22. Сделки със Земя и Сгради

бутони!

._47.Как се Облагат по ЗДДС Сделките със Земя и Сгради.

бутони!

Пример 109. Доставка на Нова Сграда

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, продава на Дружество 2 (също регистрирано по ЗДДС) офис, намиращ се в новопостроена сграда в гр. София. Пазарната цена на офиса е 1 200 000 лв. с ДДС.

Доставката на сгради, които отговарят на дефиницията „нови сгради“, се облага с 20% ДДС. Съгласно ЗДДС под дефиницията „нови сгради“ се разбира сгради, които са на етап груб строеж или при които не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията.

В конкретния случай Дружество 1 ще трябва да издаде фактура на Дружество 2, в която да посочи данъчна основа 1 000 000 лв. и да начисли 200 000 лв. ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.45 от ЗДДС / чл.44 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 110. Доставка на Стара Сграда

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, продава на Дружество 2 (също регистрирано по ЗДДС) офис в сграда, която не е нова, в гр. София. Дружество 1 решава тази доставка да е облагаема и начислява ДДС при продажбата. Пазарната цена на офиса е 1 200 000 лв. с ДДС.

Доставката на сгради, които не отговарят на дефиницията „нови сгради“, не се облага с ДДС, тъй като това е освободена доставка. Съгласно ЗДДС под дефиницията „нови сгради“ се разбира сгради, които са на етап груб строеж или не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията.

В ЗДДС е предвидено, че Дружество 1, ако желае, може да избере тази доставка да бъде облагаема и да начисли 20% ДДС.

В конкретния случай Дружество 1 ще трябва да издаде фактура на Дружество 2, в която да посочи данъчна основа 1 000 000 лв. и да начисли 200 000 лв. ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.45, ал.3 и ал.7 от ЗДДС / чл.44 от ППЗДДС)

бутони!

23. Облагане с ДДС на Вътреобщностни Доставки (ВОД)

бутони!

._48.Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли) и Данъчна Основа при ВОД.

бутони!

Пример 111. Изискуемост на Данъка при ВОД на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори – 500 броя, на единична цена за всеки – по 800 лв. без ДДС, на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е вътреобщностна доставка на стоки, извършена от българското дружество – тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge“.

Изискуемостта на данъка при ВОД възниква на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. А данъчното събитие настъпва при прехвърлянето на собствеността на стоките. Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация, да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка, съгласно ППЗДДС българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали.

Дружеството отразява получената услуга в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не посочва ДДС.

 (§48 от Тематично Резюме) (чл.51, ал.3 от ЗДДС / чл.45 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 112. Данъчна Ставка при Вътрешен Трансфер на Стоки

През 2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на физически лица в Германия чрез онлайн платформата Amazon. Стоките се изпращат чрез куриерски фирми, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на Дружеството се увеличават с над 200%, поради което става икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга – тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад на Амазон, който се намира на територията на Германия, и от там да продава тези стоки до крайните си клиенти. На 15.08.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в Германия. На 15.05.2019 г. започва транспортът на стоки от България към Германия.  

Съгласно ЗДДС ВОД на стоки е налице, когато едно лице изпраща стоки от България до друга държава членка на ЕС – когато тези стоки са необходими за икономическата дейност на лицето там. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната, където пристигат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от България до склад на Амазон в Германия, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОД на стоки, или казано по друг начин – вътрешен трансфер. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за българския ДДС номер. Данъчното събитие при вътрешен трансфер е на датата, на която започва транспортът – 15 май. Данъкът става изискуем на 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, а именно на 15 юни. Дружеството, използвайки германския ДДС номер, ще има задължение да си самоначисли данъка за получената доставка, прилагайки германската данъчна ставка за получените стоки. Дружеството следва да издаде фактура, като за доставчик посочи българския си ДДС номер, а като получател – германския си ДДС номер. То следва да издаде и VIES декларация. За документиране на доставката, доставчикът ще трябва да разполага със следните документи. протокол за извършената доставка, документи, доказващи изпращането на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка, както и/или транспортен документ, в случай че транспортът е извършен от външна фирма.  

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 20 посочва само данъчната основа и не начислява ДДС.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.53, ал.1 от ЗДДС / чл.45 от ППЗДДС)

бутони!

24. Облагане с ДДС на Последователни Доставки на Стока

бутони!

._49.Данъчно Събитие и Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока.

бутони!

Пример 113. Данъчно Събитие при Последователни Доставки на Стока

     Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава козметични продукти на стойност 160 000 лв. без ДДС на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния. От своя страна, Дружество 2 ги продава на Дружество 3, което е регистрирано за ДДС цели в Словения, а то ги продава на Дружество 4, регистрирано за ДДС цели в Германия. Самият транспорт на стоките реално се осъществява от склада на Дружество 1 в София (България) до склада на Дружество 4 в Кьолн (Германия). Транспортът е за сметка на румънското Дружество 2 и ще се извърши от спедитор. Нито едно от посочените дружества няма регистрация за целите на ДДС в някоя от другите посочени държави членки.

     Такъв тип сделка, при която е налице доставка на едни и същи стоки по верига, в която участва междинен доставчик и реално стоката се транспортира от една държава членка (от първия доставчик – българското Дружество 1) до друга държава членка (крайния получател – германското Дружество 4), се нарича последователна доставка на стоки. Този режим има за цел да определи за коя от всички доставки ще може да се приложи понятието ВОД. В конкретния случай за междинен доставчик се приема румънското Дружество 2, тъй като транспортът се извършва за негова сметка. За българското Дружество 1 е налице ВОД и при издаването на фактура към румънското Дружество 2 – то ще посочи 0% данъчна ставка. Причината за това е, че румънското Дружество 2 не разполага с ДДС регистрация в България.

     Данъчното събитие при тази доставка се определя по общия ред на ЗДДС, т.е. при прехвърлянето на правото на собственост върху стоките.

     Мястото на изпълнение за българското Дружество 1 при тази доставка е на територията на България – тъй като транспортът започва от там. За румънското Дружество 2 е налице ВОП, но на територията на Германия – тъй като реално стоките пристигат там (а при ВОП мястото на изпълнение е на територията на страната, където пристигат стоките). Румънското Дружество 2 ще трябва да си самоначисли данъка. По отношение на останалите доставки – от румънското Дружество 2 към словенското Дружество 3, и от словенското Дружество 3 към германското Дружество 4, мястото на изпълнение е на територията на Германия (тъй като при прехвърляне на собствеността на стоките, те реално се намират там и не се движат). Поради тази причина за словенското Дружество 3 не е налице ВОП. По този начин румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 реализират облагаеми доставки на територията на Германия и в продажните фактури ще следва да начисляват германско ДДС – 19%. Поради факта, че румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 извършват облагаеми доставки на територията на Германия, те ще следва да се регистрират за ДДС цели в Германия и да спазват германското законодателство.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.65а от ЗДДС)

бутони!

Пример 114. Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока

     Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава козметични продукти на стойност 160 000 лв. без ДДС на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния. От своя страна, Дружество 2 ги продава на Дружество 3, което е регистрирано за ДДС цели в Словения, а то ги продава на Дружество 4, регистрирано за ДДС цели в Германия. Самият транспорт на стоките реално се осъществява от склада на Дружество 1 в София (България) до склада на Дружество 4 в Кьолн (Германия). Транспортът е за сметка на румънското Дружество 2 и ще се извърши от спедитор. Нито едно от посочените дружества няма регистрация за целите на ДДС в някоя от другите посочени държави членки.

     Такъв тип сделка, при която е налице доставка на едни и същи стоки по верига, в която участва междинен доставчик и реално стоката се транспортира от една държава членка (от първия доставчик – българското Дружество 1) до друга държава членка (крайния получател – германското Дружество 4), се нарича последователна доставка на стоки. Този режим има за цел да определи за коя от всички доставки ще може да се приложи понятието ВОД. В конкретния случай за междинен доставчик се приема румънското Дружество 2, тъй като транспортът се извършва за негова сметка. За българското Дружество 1 е налице ВОД и при издаването на фактура към румънското Дружество 2 – то ще посочи 0% данъчна ставка. Причината за това е, че румънското Дружество 2 не разполага с ДДС регистрация в България.

     Мястото на изпълнение за българското Дружество 1 при тази доставка е на територията на България – тъй като транспортът започва от там. За румънското Дружество 2 е налице ВОП, но на територията на Германия – тъй като реално стоките пристигат там (а при ВОП мястото на изпълнение е на територията на страната, където пристигат стоките). Румънското Дружество 2 ще трябва да си самоначисли данъка. По отношение на останалите доставки – от румънското Дружество 2 към словенското Дружество 3, и от словенското Дружество 3 към германското Дружество 4, мястото на изпълнение е на територията на Германия (тъй като при прехвърляне на собствеността на стоките, те реално се намират там и не се движат). Поради тази причина за словенското Дружество 3 не е налице ВОП. По този начин румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 реализират облагаеми доставки на територията на Германия и в продажните фактури ще следва да начисляват германско ДДС – 19%. Поради факта, че румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 извършват облагаеми доставки на територията на Германия, те ще следва да се регистрират за ДДС цели в Германия и да спазват германското законодателство.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.65а, ал.5 от ЗДДС)

бутони!

25. Облагане с ДДС на Внос

бутони!

._51.Кои Стоки са Освободени от ДДС при Внос.

бутони!

Пример 115. ДДС при Временен Внос

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва временен внос на машина, която ще бъде върната в Турция след извършването на ремонт.

Под понятието „временен внос“ се разбира пълно или частично освобождаване от митни сборове на стоки, внесени от страни извън ЕС. Тези стоки са предназначени да бъдат реекспортирани, като не следва да бъдат изменяни, освен обичайното им износване.

Поради обстоятелството, че машината е внесена под режим временен внос, митническите органи от Агенция Митници няма да начислят ДДС.(§51 от Тематично Резюме) (чл.16; чл.58 от ЗДДС / чл.51; чл.51а от ППЗДДС)

бутони!

26. Облагане с ДДС на Вътреобщностно Придобиване (ВОП)

бутони!

._52.Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

бутони!

Пример 116. Място на Изпълнение при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС, от германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоките се прехвърля още при натоварването им, което е на 18.05.2019 г. Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен за българското дружество доставчик, за което то получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.  

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на България, тъй като стоките пристигат на територията на страната – в Плевен. Датата на данъчното събитие е на 18 май – когато реално се прехвърля собствеността на стоките. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, когато е възникнало данъчното събитие (т.е. до 15.06.2019 г.). Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.  

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

(§52 от Тематично Резюме) (чл.62, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 117. Изискуемост на Данъка при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС, от германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоките се прехвърля още при натоварването им, което е на 18.05.2019 г. Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен за българското дружество доставчик, за което то получава фактура на стойност 3354 лв. без ДДС.  

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на България, тъй като стоките пристигат на територията на страната – в Плевен. Датата на данъчното събитие е на 18 май – когато реално се прехвърля собствеността на стоките. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, когато е възникнало данъчното събитие (т.е. до 15.06.2019 г.). Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.  

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

 (§52 от Тематично Резюме) (чл.63, ал.1, ал.2 и ал.3; чл.117, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 118. Начисляване на Данъка при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС, от германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоките се прехвърля още при натоварването им, което е на 18.05.2019 г. Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен за българското дружество доставчик, за което то получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.  

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на България, тъй като стоките пристигат на територията на страната – в Плевен. Датата на данъчното събитие е на 18 май – когато реално се прехвърля собствеността на стоките. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този Протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, когато е възникнало данъчното събитие (т.е. до 15.06.2019 г.). Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.  

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

 (§52 от Тематично Резюме) (чл.63, ал.1, ал.2 и ал.3; чл.117, ал.3 от ЗДДС)  

бутони!

Пример 119. Освободен ВОП на Стоки

Манастир, който участва в структурата на Българската православна църква, през април 2019 г. придобива стоки – икони от гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Тези стоки се продават чрез книжарницата на манастира.

Съгласно ЗДДС доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, е освободена доставка, когато е свързана с осъществяването на тяхната религиозна дейност. Тъй като манастирът е част от структурата на Българската православна църква, а иконите са предмети, които са свързани с православното богослужение, то тази доставка следва да се третира като освободена. Понеже стоките са закупени от гръцки доставчик, който е регистриран за целите на ДДС, и пътуват от Гърция до България – тази доставка представлява ВОП на стоки. Законът гласи, че вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка е посочена като освободена, представляват освободени вътреобщностни придобивания.  

Манастирът трябва да издаде Протокол за самоначисление, както е в общия случай при ВОП, но в него не трябва да се начислява ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 24 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§52 от Тематично Резюме) (чл.38, ал.3; чл.65, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

27. Облагане с ДДС на Обща Туристическа Услуга(Облагане на Туроператор)

бутони!

._53.Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

бутони!

Пример 120. Облагане с ДДС на Обща Туристическа Услуга

Дружество 1, в качеството си на туроператор, регистриран по ЗДДС в България, продава пакети за хотелско настаняване в гр. Банско, в хотел на Дружество 2.

Дружество 1 продава един пакет на крайна цена от 100 лв. Пакетът включва една нощувка със закуска и вечеря. Дружество 1 купува туристическия пакет от Дружество 2 за 70 лв. (данъчна основа 58,33 лв. и начислен ДДС в размер на 11,67 лв.). Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит по доставката от Дружество 2, но има право на данъчен кредит за всички други получени доставки във връзка с извършването на икономическата дейност на дружеството – наем, ток, телефон и др. подобни. Маржът на Дружество 1 е 25 лв., като тази сума представлява данъчна основа и върху нея се начислява 20% ДДС, т.е. 5 лв. Така общата сума с ДДС е в размер на 30 лв. Дружество 1 издава фактура към получателя на услугата, в която не се отразява данъкът, а се отбелязва като основание „режим на облагане на маржа – туристически услуги“. Данъкът се начислява с издаване на Протокол.

Дружество 1 отразява сделката по закупване на туристическия пакет в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа от 70 лв. и не посочва ДДС.

Дружество 1 отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 25 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 лв.(§53 от Тематично Резюме) (чл.136 от ЗДДС / чл.85; чл.86 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 121. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга

Дружество 1, в качеството си на туроператор, регистриран по ЗДДС в България, продава пакети за хотелско настаняване в гр. Банско, в хотел на Дружество 2.

Дружество 1 продава един пакет на крайна цена от 100 лв. Пакетът включва една нощувка със закуска и вечеря. Дружество 1 купува туристическия пакет от Дружество 2 за 70 лв. (данъчна основа 58,33 лв. и начислен ДДС в размер на 11,67 лв.). Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит по доставката от Дружество 2, но има право на данъчен кредит за всички други получени доставки във връзка с извършването на икономическата дейност на дружеството – наем, ток, телефон и др. подобни. Маржът на Дружество 1 е 25 лв., като тази сума представлява данъчна основа и върху нея се начислява 20% ДДС, т.е. 5 лв. Така общата сума с ДДС е в размер на 30 лв. Дружество 1 издава фактура към получателя на услугата, в която не се отразява данъкът, а се отбелязва като основание „режим на облагане на маржа – туристически услуги“. Данъкът се начислява с издаване на Протокол.

Дружество 1 отразява сделката по закупване на туристическия пакет в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа от 70 лв. и не посочва ДДС.

Дружество 1 отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 25 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 лв. (§53 от Тематично Резюме) (чл.141 от ЗДДС / чл.85; чл.86 от ППЗДДС)

бутони!

28. Облагане с ДДС на Маржа на Цената

бутони!

._54.Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

бутони!

Пример 122. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

     На 13.05.2020 г. Дружество 1, регистрирано като дилър на стоки втора употреба в България, закупува мотор втора употреба от друг дилър, регистриран в Германия. Във фактурата, издадена от германския дилър, изрично е посочено, че се прилага специален режим на маржа на цената. Това означава, че за данъчни цели доставчикът ще облага само разликата между покупната и продажна цена на стоките втора употреба.  Стойността на мотора е 10 000 лв. На 08.06.2020 г. българският дилър го продава за 12 000 лв. на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България.

При наличие на доставки на стоки втора употреба, ЗДДС предвижда специфичен ред на облагане на доставката. Освен стоки втора употреба, този режим касае и произведения на изкуството, както и предмети за колекции и антикварни предмети. Едно от задължителните изисквания за прилагане на този режим на облагане е данъчно задълженото лице, което извършва доставката, да е регистриран като дилър. В допълнителните разпоредби на ЗДДС е посочено какво се разбира под понятието „дилър“, а именно – това е лице, което, в рамките на независимата си икономическа дейност, закупува или придобива стоки втора употреба с цел да ги продаде.

     За извършената доставка към Дружество 2, Дружество 1 следва да издаде фактура, като в нея няма да посочва начислен ДДС, а само продажна цена. Задължително е във фактурата да се посочи, че доставчикът прилага специален режим на маржа на цената. Данъчната основа по тази доставка представлява разликата между покупната и продажната цена на стоката втора употреба. В конкретния случай данъчната основа, върху която ще се начислява ДДС, е 2 000 лв. (12 000 – 10 000), а размерът на ДДС е 400 лв. Данъкът по тази доставка се начислява с издаване на Протокол по чл.117, ал.1, т.3 от ЗДДС, като данъкът става изискуем на последния ден на месеца, през който е настъпило данъчното събитие за доставката (в конкретния пример това е 30.06.2020 г.). В този Протокол се посочват всички доставки, извършени през месеца, за които се прилага специален режим на маржа на цената. Самата фактура следва да се включи в Дневник продажби, но без да се посочва данъчна основа и начислен данък в нито една колона.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 2 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 400 лв.

     (§54 от Тематично Резюме) (чл.143; чл.145; чл.147; чл.148 от ЗДДС)

бутони!

30. Облагане с ДДС на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии – Обратно Начисляване на ДДС

бутони!

._56.Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

бутони!

Пример 123. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е земеделски производител и продава пшеница. На 10.11.2019 г. Дружество 1 сключва договор с Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, за продажбата на 30 тона пшеница – като цената на тон е 350 лв. без ДДС.

Дружество 1 изпраща пшеницата на Дружество 2, във връзка с което трябва да издаде фактура за продажбата, в която не се начислява ДДС. Във фактурата се посочва основание за неначисляване на ДДС. „чл.163а от ЗДДС доставка на пшеница; данъкът се дължи от получателя“. Тази фактура се отразява в Дневник продажби – в колона 8а, с код 02 (Доставка по чл.163а от ЗДДС. Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС). Това е така с оглед уредбата, заложена в Директива 2013/43/ЕС на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО.

Дружество 2 е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 100 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 10 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 2 100 лв.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.163а; чл.163б; чл.163в; чл.163г от ЗДДС)

бутони!

Пример 124. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е търговец на едро. Дружество 1 продава найлон за вторични суровини, който остава след разопаковане на стоките. На 10.11.2019 г. Дружество 1 продава на Дружество 2 (регистрирано по ЗДДС в България) 100 кг найлон, по 0,60 лв. без ДДС на кг.

Дружество 1 предоставя найлона на Дружество 2, във връзка с което трябва да издаде фактура за продажбата, в която не се начислява ДДС. Във фактурата се посочва основание за неначисляване на ДДС. „чл.163а от ЗДДС доставка на отпадъци; данъкът се дължи от получателя“. Тази фактура се отразява в Дневник продажби – в колона 8а, с код 01 (Доставка по чл.163а от ЗДДС. Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС). Това е така с оглед уредбата, заложена в Директива 2013/43/ЕС на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО.

Дружество 2 е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 60 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 12 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 60 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 12 лв.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.163а; чл.163б; чл.163в; чл.163г от ЗДДС)

бутони!

31. Облагане с ДДС на Инвестиционен Проект

бутони!

._57.Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

бутони!

Пример 125. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, печели инвестиционен проект за изграждането на водна централа в България.

Дружеството получава разрешение от министъра на финансите във връзка с проекта да прилага облекчен режим при извършване на внос на стоки в България. Дружеството внася турбините във връзка с изграждането на централата. Агенция Митници освобождава стоката, без да е дължим ДДС за вноса. Дружеството е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС. По този начин нетният ефект, от гледна точка на паричните потоци, е нулев – тъй като чрез Протокола Дружеството хем начислява дължимия ДДС, хем упражнява правото си на данъчен кредит за закупените стоки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§57 от Тематично Резюме) (чл.164; чл.165; чл.166 от ЗДДС)

бутони!

32. Облагане с ДДС на ВОП и Инцидентен ВОД наНово Превозно Средство

бутони!

._58.Как се Облага с ДДС ВОП или Инцидентен ВОД на Ново Превозно Средство.

бутони!

Пример 126. Облагане с ДДС при Вътреобщностно Придобиване на Ново Превозно Средство

Българско физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС в България, на 20.10.2019 г. закупува нов автомобил на стойност 100 000 лв. без ДДС, произведен в Германия.

Физическото лице придобива собствеността върху автомобила на датата на закупуване – 20.10.2019 г. Лицето е длъжно да декларира придобиването в 14-дневен срок от началото на следващия месец. На 13.11.2019 г. физическото лице отива в офис „Илинден“ на ТД на НАП София – тъй като постоянният му адрес е в жк „Илинден“ в гр. София. В офиса на НАП лицето подава декларация (Приложение № 19 от ППЗДДС), с която декларира осъщественото вътреобщностно придобиване на ново превозно средство, определя данъчна основа в размер на 100 000 лв. и дължим ДДС в размер на 20 000 лв. Лицето внася дължимия ДДС по банков път.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.168 от ЗДДС / чл.101; чл.102; чл.103; чл.104 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 127. Възстановяване на Внесен ДДС Вследствие на Вътреобщностна Доставка на Ново Превозно Средство

Българско физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС в България, на 20.10.2019 г. закупува нов автомобил 100 000 лв. без ДДС, произведен в Германия. На 10.12.2019 г. лицето продава автомобила в Гърция.

На 13.11.2019 г. физическото лице декларира осъществения ВОП и е внася дължимия ДДС. На 10.12.2019 г. физическото лице прехвърля собствеността на автомобила, като извършва вътреобщностна доставка в Гърция. На 13.01.2020 г. лицето отива в офис „Илинден“ на ТД на НАП София, тъй като постоянният му адрес е в жк „Илинден“ в гр. София. В офиса на НАП лицето представя подадената декларация от 13.11.2019 г. и попълва нова (Приложение № 19 от ППЗДДС), с която декларира осъществената вътреобщностна доставка на ново превозно средство, определя данъчна основа в размер на 100 000 лв. и дължим ДДС за възстановяване – в размер на 20 000 лв. Основанието за възстановяване на данъка е на база това, че е извършена вътреобщностна доставка на ново превозно средство. Законът не позволява да се възстанови по-голям ДДС от размера на внесения. Данъкът е възстановен на лицето по банков път.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.168 от ЗДДС / чл.101; чл.102; чл.103; чл.104 от ППЗДДС)

бутони!

33. Облагане с ДДС на Далекосъобщителни, Радио- иЕлектронни Услуги

бутони!

._59.Общи Правила за Облагане с ДДС на Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

бутони!

Пример 128. Същност на Далекосъобщителни, Радио и Услуги, Предоставяни по Електронен Път

Дружество 1 извършва доставка на мобилна телефония, Дружество 2 доставя радио излъчване, Дружество 3 поддържа платформа за закупуване филми, музика, игри и електронни книги.

В далекосъобщителните услуги попадат тези, свързани с предоставяне на интернет и телефония. Услугите по радио и телевизионно разпространение са свързани с предоставянето на достъп до радио и телевизия. Услугите, предоставяни по електронен път, са услуги, свързани с достъп до електронни сайтове, на които потребителят може да получи услуга, която е напълно автоматизирана, без намесата на човешки фактор. Такива сайтове обикновено предоставят възможност за онлайн игри, казино, сваляне на музика, книги игри и др.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153 от ЗДДС)

бутони!

Пример 129. Обхват на Понятието „Услуги, Извършени по Електронен Път“

Понятието „услуги, извършени по електронен път“, само по себе си подсказва, че това са услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа. Счита се, че услугите са извършени по електронен път, когато е невъзможно те да бъдат предоставени при липсата на информационни технологии, и когато намесата на човек при предоставянето на такива услуги е максимално ограничена. Като пример за такива доставки могат да бъдат посочени.

 • Доставка на интернет адрес;
 • Уебхостване;
 • Дистанционно поддържане на програми и оборудване;
 • Доставка на текст и информация и предоставяне на база данни;
 • Доставка на музика, филми, игри;
 • Доставка на културни, художествени, спортни, научни и други предавания и мероприятия;
 • Доставка на дистанционно обучение.
 • Предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница.

Като в тях не се включват услуги, извършени по електронен път, а именно.

 • Услуги за радио- и телевизионно излъчване;
 • Телекомуникационни услуги;
 • Услуги за съхраняване на данни;
 • Игри на компактдискове;
 • Дискове и аудиокасети;
 • Услуги от типа телефонни служби;
 • Услуги за рекламиране, и по-специално във вестници, афиши и по телевизията.

(§59 от Тематично Резюме) (§1, т.14 от ДР на ЗДДС)

бутони!

Пример 130. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път от Лица, Които не са Установени в България

Дружество, което е установено в САЩ, поддържа онлайн платформа, позволяваща на физически лица в България, срещу заплащане, да свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дейността, осъществявана от Дружеството, попада в обхвата на понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ – тъй като за нейното извършване не е необходимо използването на човешки фактор, а целият процес е автоматизиран. Дружеството е избрало да се регистрира в Чехия за прилагането на режим „Извън съюза“. То прилага този режим, тъй като не е местно за ЕС. Ако беше местно за ЕС, тогава щеше да приложи режим „В съюза“. В тази връзка, по отношение на продажбите, които са осъществени на български физически лица, за Дружеството не възниква задължение за регистрация по ЗДДС в България. То ще подаде Справка-декларация по ДДС в Чехия и ще внесе начисления ДДС по сметка на чешката данъчна администрация, която, от своя страна, ще преведе на НАП полагащия се размер на българското ДДС.(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153 от ЗДДС)

бутони!

Пример 131. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път в България, Когато Доставчикът е Местно Лице за Страната

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, позволяваща на физически лица в страната и чужбина, срещу заплащане, да свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дружеството е регистрирано в България за прилагане на режим „В съюза“. По отношение обаче на продажбите, които са осъществени на български физически лица, то прилага общите правила на ЗДДС, като подава месечна Справка-декларация по ДДС и декларира продажбите с Отчет за извършените продажби в края на отчетния период (месец).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 132. Облагане на Доставките, Осъществени от Румънски Мобилен Оператор в Румъния, Когато Същият е Регистриран в България за Прилагане на Режим „В Съюза“

Дружество, което е лицензиран румънски мобилен оператор, има регистрация за прилагане на режим „В съюза“ в България.

По отношение на всички доставки, които са с място на изпълнение на територията на Румъния, Дружеството трябва да прилага общите правила за облагане по реда на румънското законодателство, специалния ред, свързан с прилагането на режим „В съюза“.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

._64.Къде е Мястото на Изпълнение на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги?

бутони!

Пример 133. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

През текущата календарна година Дружеството е извършило следните продажби.

 • Към румънски физически лица – на стойност 8 000 евро;
 • Към гръцки физически лица – на стойност 15 000 евро.

Дружеството не се е регистрирало за прилагане на режим „В съюза“.

Във връзка с горното.

 • По отношение на продажбите към румънските физически лица, Дружеството има задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния, но може да избере те да бъдат с място на изпълнение в България и да ги декларира съгласно общите правила на ЗДДС. Тази възможност възниква поради обстоятелството, че Дружеството не е надхвърлило прага от 10 000 евро за една календарна година.
 • По отношение на продажбите към гръцките физически лица, Дружеството трябва да се регистрира за целите на ДДС в Гърция, да прилага гръцкото законодателство и да начислява гръцко ДДС. Другият вариант е да избере да се регистрира в България, за прилагането на режим „В съюза“, и съответно да прилага специфичните правила за облагане – да начислява гръцко ДДС и да го внася по сметката на НАП.

(§64 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.6, ал.8, ал.9, ал10, и ал.11; чл.158 от ЗДДС)

бутони!

Пример 134. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

През текущата календарна година Дружеството е извършило следните продажби.

 • Към румънски физически лица – на стойност 8 000 евро;
 • Към гръцки физически лица – на стойност 15 000 евро.

Дружеството не се е регистрирало за прилагане на режим „В съюза“.

Във връзка с горното.

 • По отношение на продажбите към румънските физически лица, Дружеството има задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния, но може да избере те да бъдат с място на изпълнение в България и да ги декларира съгласно общите правила на ЗДДС. Тази възможност възниква поради обстоятелството, че Дружеството не е надхвърлило прага от 10 000 евро за една календарна година.
 • По отношение на продажбите към гръцките физически лица, Дружеството трябва да се регистрира за целите на ДДС в Гърция, да прилага гръцкото законодателство и да начислява гръцко ДДС. Другият вариант е да избере да се регистрира в България, за прилагането на режим „В съюза“, и съответно да прилага специфичните правила за облагане – да начислява гръцко ДДС и да го внася по сметката на НАП.

 (§64 от Тематично Резюме) (чл.21, ал.6, ал.8, ал.9, ал.10 и ал.11; чл.158 от ЗДДС)

бутони!

._65.Как се Определя Данъчната Основа и Кога Възниква Данъчното Събитие и Изискуемостта на Данъка (задължение да се начисли) при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

бутони!

Пример 135. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът не Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги. Дружеството извършва продажби в полза на румънски граждани.

Дружеството не е регистрирано за прилагане на режим „В съюза“. През ноември 2019 г. Дружеството извършва продажби към румънски физически лица – на стойност 100 000 евро. Дружеството е регистрирано за ДДС цели в Румъния, във връзка с което декларира и внася дължимия ДДС съгласно румънското законодателство.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.159 от ЗДДС)

бутони!

Пример 136. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дружеството е регистрирано в България за прилагане на режим „В съюза“. През последното тримесечие на 2019 г. Дружеството извършва продажби към румънски физически лица – на стойност 100 000 евро. Дружеството включва стойността на извършените продажби в Справка- декларация. Валутата, в която се декларира, е евро. Данъкът се приема за включен в сумата от 100 000 евро. Съответно данъчната основа е в размер на 84 033,61 (100 000/1,19). Начисленият ДДС е спрямо румънската ставка на данъка (19%) или в размер на 15 966.39 евро. Справка- декларацията се подава до 20.01.2020 г., като в този срок трябва да се внесе и дължимият румънски ДДС в НАП. Този тип декларация е на тримесечна база. През разглеждания период Дружеството няма продажби в други държави членки.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.159, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

._66.Коя Данъчна Ставка се Прилага при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

бутони!

Пример 137. Данъчна Основа и Документиране при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги - Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, която позволява, срещу заплащане, да се свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дружеството е регистрирано в България за прилагане на режим „В съюза“. През последното тримесечие на 2019 г. Дружеството извършва продажби към румънски физически лица – на стойност 100 000 евро. Дружеството включва стойността на извършените продажби в Справка- декларация. Валутата, в която се декларира, е евро. Данъкът се приема за включен в сумата от 100 000 евро. Съответно данъчната основа е в размер на 84 033,61 (100 000/1,19). Начисленият ДДС е спрямо румънската ставка на данъка (19%) или в размер на 15 966,39 евро. Справка- декларацията се подава до 20.01.2020 г., като в този срок трябва да се внесе и дължимият румънски ДДС в НАП. Този тип декларация е на тримесечна база. През разглеждания период Дружеството няма продажби в други държави членки.

 (§66 от Тематично Резюме) (чл.159а, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

34. Данъчен Кредит при Покупки – Право на Пълен Данъчен Кредит и Без Право на Данъчен Кредит

бутони!

._75.Какво е Данъчен Кредит. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит. В Какъв Срок се Упражнява Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 138. Същност на Данъчния Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва търговия на стоки.

През май 2019 г. Дружество 1 купува обувки от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България, на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която е отразило данъчна основа на доставката (в размер на 10 000 лв.) и начислен ДДС в размер 2 000 лв. (20% ставка по ДДС). През май 2019 г. Дружество 1 продава обувките на Дружество 3, което е регистрирано по ДДС в България, като стойността на сделката е 20 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 1 издава фактура на Дружество 3, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 20 000 лв. и начислен ДДС – в размер 4 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През разглеждания период Дружество 1 няма други покупки и продажби.

Счетоводителят на Дружество 1 подава Справка-декларация по ДДС, придружена с Дневник продажби, в който е отразена фактурата, издадена към Дружество 3, както и Дневник покупки, в който е отразена фактурата за покупка от Дружество 2. Резултатът за периода е ДДС за внасяне в размер на 2 000 лв., тъй като Дружество 1 е начислило ДДС в размер на 4 000 лв. и ползва начисления данъчен кредит в размер на 2 000 лв. (2 000 = 4 000 - 2 000). Казано по друг начин, данъчният кредит представлява правото да се приспадне платеният ДДС при покупките от начисления ДДС при продажбите.

(§75 от Тематично Резюме) (чл.68 от ЗДДС)

бутони!

Пример 139. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва търговия на стоки.

През май 2019 г. Дружество 1 извършва следните покупки.

 • Закупува обувки от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС;
 • Получава консултантска услуга от Дружество 4, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС;
 • Закупува товарен автомобил от Дружество 5, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 30 000 лв. без ДДС.

За доставката на обувките Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер на 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на консултантската услуга Дружество 4 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер на 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на товарния автомобил Дружество 5 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 30 000 лв. и начислен ДДС – в размер 6 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През май 2019 г. Дружество 1 продава обувките на Дружество 3, което е регистрирано по ЗДДС в България, като стойността на сделката е 20 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 1 издава фактура на Дружество 3, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 20 000 лв. и начислен ДДС – в размер 4 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През разглеждания период Дружество 1 няма други покупки и продажби.

Счетоводителят на Дружество 1 подава Справка-декларация по ДДС, придружена с Дневник продажби, в който е отразена фактурата, издадена към Дружество 3, както и Дневник покупки, в който са отразени фактурите за покупки от Дружество 2 и от Дружество 4. Резултатът за периода е ДДС за внасяне в размер на 0 лв., тъй като Дружество 1 е начислило ДДС в размер на 4 000 лв. и ползва данъчен кредит в размер на 4 000 лв. (0 = 4 000 - 4 000). Счетоводителят на Дружество 1 решава да не упражни правото на данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 5 през месец май, а да се възползва от възможността да упражни това право в някой от следващите 12 данъчни периода.

(§75 от Тематично Резюме) (чл.71; чл.72 от ЗДДС)

бутони!

._76.Кога е Налице Право на Пълен Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 140. Упражняване Правото на Данъчен Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва доставка на медицински услуги и доставка на транспортни услуги.

През май 2019 г. Дружество 1 извършва следните покупки.

 • Получава консултантска услуга от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. Консултацията е свързана с предоставяните медицински услуги;
 • Закупува товарен автомобил от Дружество 3, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 30 000 лв. без ДДС.

За доставката на консултантската услуга Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на товарния автомобил Дружество 3 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 30 000 лв. и начислен ДДС – в размер 6 000 лв. (20% ставка по ДДС).

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 2, но има право да ползва пълен данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 3. Това е така, защото медицинските услуги са освободени от облагане с ДДС, а транспортните услуги – не са (т.е. те са облагаеми с ДДС). Правото на данъчен кредит е налице единствено когато придобитите стоки или услуги се използват за извършването на облагаеми доставки.

(§76 от Тематично Резюме) (чл.39, ал.1; чл.69 от ЗДДС)

бутони!

._77.Как се Ползва Правото на Данъчен Кредит при Обратно Начисляване.

бутони!

Пример 141. Право на Данъчен Кредит за Получател по Доставка – в Случаите, при Които Получателят си Самоначислява ДДС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва вътреобщностни придобивания на стоки от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния.

През май 2019 г. Дружество 1 придобива стоки от Дружество 2 – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. За доставката на стоките Дружество 2 издава Invoice (фактура) на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и не начислява ДДС, тъй като данъкът се дължи от получателя в България. В тази връзка Дружество 1 издава Протокол по чл.117 от ЗДДС, с който си самоначислява ДДС. Тъй като закупените стоки са свързани с извършването на облагаеми доставки, Дружество 1 има право да ползва данъчен кредит.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§77 от Тематично Резюме) (чл.73а от ЗДДС)

бутони!

._78.Как се Упражнява Право на Данъчен Кредит за Покупки, Направени Преди Регистрацията по ЗДДС.

бутони!

Пример 142. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС

Дружество, учредено през 2011 г., се регистрира по ЗДДС на 10.04.2019 г.

Преди 10.04.2019 г. Дружеството е придобило следните активи и услуги.

 • Товарен автомобил – придобит с фактура №10 от 31.10.2018 г., с данъчна основа 20 000 лв. и начислен ДДС в размер на 4 000 лв., от Дружество 2, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ЗДДС.
 • Машина за производство на обувки – придобита с фактура №5 от 05.07.2012 г., с данъчна основа 50 000 лв. и начислен ДДС в размер на 10 000 лв., от Дружество 3, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ЗДДС.
 • Рекламна услуга – по фактура №13 от 31.03.2019 г., с данъчна основа 4 000 лв. и начислен ДДС в размер на 800 лв., от Дружество 4, което към датата на издаване на фактурата е регистрирано по ДДС.

Дружество 1 има право да приспадне данъчен кредит единствено за товарния автомобил, тъй като, по отношение на него, са изпълнени условията за ползване данъчен кредит, а именно.

 • Товарният автомобил е наличен към датата на регистрация;
 • Товарният автомобил се използва за извършването на облагаеми доставки;
 • Доставчикът е бил регистриран по ДДС към датата на издаване на фактурата;
 • Не са изтекли повече от 5 години от датата на придобиване на автомобила.

По отношение на машината, не е налице право на данъчен кредит, тъй като са изтекли повече от 5 години от датата на придобиването ѝ.

Не е налице право на данъчен кредит и по отношение на получената рекламна услуга, тъй като в закона е предвидено данъчен кредит да се ползва единствено за услуги, които са свързани с регистрация на дружеството пред Агенция по вписванията – но в случая Дружество 1 е регистрирано през 2011 г.

(§78 от Тематично Резюме) (чл.74; чл.75 от ЗДДС)

бутони!

._79.Ползва ли се Начисленият ДДС при Дерегистрацията за Наличните Активи При Повторна Регистрация по ЗДДС.

бутони!

Пример 143. Право на Данъчен Кредит при Повторна Регистрация по ЗДДС за Активи, Които са Били Налични към Дата на Дерегистрация по ДДС

Дружество е дерегистрирано по ЗДДС на 10.04.2019 г. и е регистрирано повторно на 15.10.2019 г.

Към датата на дерегистрация (10.04.2019 г.) Дружеството е придобило и е притежавало следните активи. товарен автомобил, придобит с фактура № 10 от 31.10.2018 г., с отчетна стойност 20 000 лв. и начислена амортизация в размер на 5 833,33 лв.

При дерегистрацията е определена данъчна основа за облагане на автомобила в размер на 14 166,67 лв. (стойността при придобиване, намалена с разходите за изхабяване) и е начислен ДДС в размер на 2 833,33 лв.

Дружеството внася дължимия ДДС на 14.05.2019 г., като подава Справка-декларация за последния данъчен период.

При повторната регистрация на 15.10.2019 г., за Дружеството е налице право да приспадне данъчен кредит в размер на 2 833,33 лв. (начисленият ДДС за автомобила при дерегистрацията), тъй като за автомобила са изпълнени условията за данъчен кредит, а именно.

 • Товарният автомобил е обложен при дерегистрацията;
 • Начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно;
 • Автомобилът е ползван и се ползва за извършване на облагаеми доставки;
 • Не са изтекли повече от 5 години между датата на повторната регистрация и датата на придобиване.

(§79 от Тематично Резюме) (чл.76; чл.77 от ЗДДС / чл.61, ал.4 от ППЗДДС)

бутони!

._80.Кои Покупки са Без Право на Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 144. Право на Данъчен Кредит при извършване на Освободени Доставки

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва единствено доставки на финансови услуги (кредитиране).

Дружеството е регистрирано по ЗДДС, но тъй като извършва единствено доставки по отпускане на заеми, които са освободени, за него не възниква право да ползва данъчен кредит за фактурите, по които е получател.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 145. Право на Данъчен Кредит при Безвъзмездни Доставки

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки.

През юни на 2019 г. Дружеството извършва следните безвъзмездни доставки (безвъзмездни са доставките на стоки и услуги, които са направени с ясната цел, че доставчикът им няма да получи насрещна престация, т.е. облага от тях).

 • Предоставено е работно облекло на служителите, закупено по фактура № 5/10.06.2019 г. на стойност 5 000 лв. и начислен ДДС в размер на 1 000 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона;
 • Предоставени са рекламни материали на клиенти, закупени по фактура № 10/18.06.2019 г. на стойност 1 000 лв. (40 бр. х 25 лв.) и начислен ДДС в размер на 200 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона и единичната бройка на материалите е под 30 лв.
 • Осигурен е транспорт на служителите до труднодостъпен обект, на който се извършват строително-монтажни работи, за услугата е издадена фактура № 20/15.06.2019 г. на стойност 200 лв. и начислен ДДС в размер на 40 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона.
 • Подарен е лаптоп на сина на управителя, закупен по фактура № 3/04.06.2019 г. на стойност 3 000 лв. и начислен ДДС в размер на 600 лв. – няма право на данъчен кредит, тъй като това е безвъзмездна доставка и този актив няма да се използва за извършването на облагаеми доставки.
 • Купена е холна гарнитура за къщата на управителя, по фактура № 25/26.06.2019 г. на стойност 9 000 лв. и начислен ДДС в размер на 1 800 лв. – няма право на данъчен кредит, тъй като това е безвъзмездна доставка и този актив няма да се използва за извършването на облагаеми доставки.

Купувачът отразява сделките, за които няма право на данъчен кредит, в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

Купувачът отразява сделките, за които има право на данъчен кредит, в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва  данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 146. Право на Данъчен Кредит при Разходи, Свързани с Развлекателни Цели

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки.

През юни 2019 г. Дружеството извършва следните разходи, за които има получени фактури.

 • Организиране на вечеря с потенциални клиенти, за която е получена фактура № 8/01.06.2019 г. на стойност 600 лв. и начислен ДДС в размер на 120 лв. – няма право на данъчен кредит, защото този разход не е във връзка с икономическата дейност на Дружеството.
 • Организиране на тиймбилдинг за персонала, за който е получена фактура № 10/18.06.2019 г. на стойност 3 000 лв. и начислен ДДС в размер на 600 лв. – няма право на данъчен кредит, защото този разход не е във връзка с икономическата дейност на Дружеството.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начислен ДДС.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 147. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки. През юни 2019 г. Дружество 1 закупува лек автомобил от Дружество 2. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продажбата на автомобила, в която е отразена данъчна основа на доставката в размер на 80 000 лв. и начислен ДДС в размер на 16 000 лв.

Съгласно ЗДДС лек автомобил е този, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача, не надвишава 5. Дружество 1 няма право на данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек, а дружеството не извършва дейност по охранителни, таксиметрови, куриерски и транспортни услуги.

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит и по отношение на разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобила. Това са разходи за гориво, ремонти и други подобни.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 148. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки. През юни 2019 г. Дружество 1 закупува лек автомобил от Дружество 2. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продажбата на автомобила, в която е отразена данъчна основа на доставката в размер на 80 000 лв. и начислен ДДС в размер на 16 000 лв.

Съгласно ЗДДС лек автомобил е този, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача, не надвишава 5. Дружество 1 няма право на данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек, а дружеството не извършва дейност по охранителни, таксиметрови, куриерски и транспортни услуги.

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит и по отношение на разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобила. Това са разходи за гориво, ремонти и други подобни.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

 (§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 149. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки. През юни 2019 г. Дружество 1 закупува лек автомобил от Дружество 2. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продажбата на автомобила, в която е отразена данъчна основа на доставката в размер на 80 000 лв. и начислен ДДС в размер на 16 000 лв.

Съгласно ЗДДС лек автомобил е този, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача, не надвишава 5. Дружество 1 няма право на данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек, а дружеството не извършва дейност по охранителни, таксиметрови, куриерски и транспортни услуги.

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит и по отношение на разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобила. Това са разходи за гориво, ремонти и други подобни.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

 (§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

бутони!

._81.Кои Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право на Приспадане на Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 150. Право на Данъчен Кредит при Дружество, Регистрирано За Целите на ВОП

Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС единствено за осъществяваните от него вътреобщностни придобивания на територията на България.

През май 2019 г. Дружество 1 придобива стоки от Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС.

За доставката на стоките Дружество 2 издава Invoice (фактура) на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и не начислява ДДС, тъй като данъкът се дължи от получателя. В тази връзка Дружество 1 издава Протокол по чл.117 от ЗДДС, с който си самоначислява ДДС.

Дружество 1 няма право на данъчен кредит за всички останали стоки и услуги, които са свързани с дейността му – като ток, вода, телефон и т.н. (защото това е специфична регистрация, която не дава право на данъчен кредит).

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и ДДС от 12 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява всички останали сделки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и ДДС.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 151. Право на Данъчен Кредит за Дружество, Регистрирано за Прилагане на Режима „В Съюза/Извън Съюза“

Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС за прилагане на режим „В Съюза“.

През май 2019 г. Дружество 1 закупува стоки от Дружество 2. Във връзка с доставката, Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продадените стоки, в която е отразена данъчна основа в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 е регистрирано на специално основание за прилагане на режима „В съюза“ и поради тази причина за него не е налице право да ползва данъчен кредит по тази фактура.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

._82.НЕ Може да се Ползва Данъчен Кредит заНеправомерно Начислен ДДС.

бутони!

Пример 152. Ползване на Данъчен Кредит по Доставка, в Която Неправомерно е Начислен ДДС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува модерна лодка за сумата от 500 000 лв. от Дружество 2, което също е регистрирано по ЗДДС в България. По време на покупко-продажбата лодката се намира на територията на Румъния. Дружество 2 издава фактура, в която има начислен ДДС в размер на 100 000 лв. Дружество 1 смята да упражни правото си на данъчен кредит, понеже възнамерява да използва лодката за икономическата си дейност – отдаване под наем на лодки на юридически и физически лица.   

Съгласно ЗДДС Дружество 1 няма право на данъчен кредит за закупената лодка, въпреки че възнамерява да я използва за икономическата си дейност. Причината за това е, че данъкът при продажбата от Дружество 2 към Дружество 1 е неправомерно начислен, тъй като мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на Румъния – мястото, където се намира стоката в момента на прехвърляне правото на собственост. Това означава, че Дружество 2 не е имало задължение да начислява ДДС при тази продажба. Дружество 2 следва да анулира първоначално издадената фактура и на нейно място да издаде нова, коректна, без да начислява данък в нея.  

(§82 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.5 от ЗДДС)

бутони!

35. Частичен и Пропорционален Данъчен Кредит

бутони!

._83.Кога е Налице Право на Частичен Данъчен Кредит? Как се Изчислява Размерът на Частичния Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 153. Право на Ползване на Частичен Данъчен Кредит

Дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава хоспис за настаняване на възрастни хора. Отделно от хосписа, Дружеството притежава и ресторант.

Предоставяните услуги, свързани с хосписа, са освободени и не се облагат с ДДС. Продажбите, осъществявани от ресторанта обаче, са облагаеми и за тях се начислява ДДС.

През 2018 г. Дружеството е реализирало следните обороти.

 • От услугите по настаняване на възрастни хора – 200 000 лв.
 • От продажбите в ресторанта – 150 000 лв.

Така на 31.12.2018 г. Дружеството определя коефициент за прилагане частичен данъчен кредит. Този коефициент се определя по следния начин. събираме сумата от услугите, свързани с хосписа (200 000 лв.) със сумата от продажбите в ресторанта. След това делим получената обща сума от 350 000 на 150 000 (отново стойността на продажбите в ресторанта). Така получаваме коефициента 0,43, който ще ни е необходим за изчисляването на частичния данъчен кредит. Или накратко. 0,43 = 150 000/200 000 + 150 000).

Този коефициент се прилага по отношение на получените от Дружеството стоки и услуги, които се използват едновременно за осъществяване и на двете дейности. През януари 2019 г. Дружеството получава доставка на счетоводни услуги на стойност 1 000 лв. и начислен ДДС в размер на 200 лв. Тъй като счетоводството се отнася и за двата вида дейност, Дружеството може да приспадне частичен данъчен кредит в размер на 86 лв. (200 х 0,43).

Всички покупки, свързани с хосписа, са без право на данъчен кредит. Покупките, които се отнасят само за ресторанта, са с право на пълен данъчен кредит, а тези покупки, които се отнасят и за двете дейности – са с право на частичен данъчен кредит.

Купувачът отразява сделките, свързани само с хосписа, в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и ДДС.

Купувачът отразява сделките, по които има право на пълен или частичен данъчен кредит, в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчна основа, а в колона 11 посочва ДДС.

(§83 от Тематично Резюме) (чл.73 от ЗДДС / чл.64; чл.65 от ППЗДДС)

бутони!

._84.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот, Който ще се Използва Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

бутони!

Пример 154. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

На 10.05.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува двуетажна къща, която ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика. Стойността на къщата е 400 000 лв. и начислен ДДС в размер на 80 000 лв. Площта на къщата е 400 кв. м., като всеки етаж е по 200 кв. м. Собственикът ще използва първия етаж за магазин, в който ще се продават продукти на Дружеството, а втория етаж – за свои жилищни нужди. Така 50% от недвижимия имот ще се използва за дейността на Дружеството, а останалите 50% – за лични нужди на собственика.

Дружеството има право на данъчен кредит само за частта от недвижимия имот, която ще се използва за независимата икономическа дейност, която е търговия със стоки. Търговията със стоки се облага с ДДС, откъдето следва, че Дружеството може да приспадне 40 000 лв. данъчен кредит (т.е. 50% от 80 000 лв. ДДС, които са само за първия етаж от къщата).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 240 000 лв. (това е ДО за втория етаж от къщата, използван за лични нужди, за който Дружеството няма право на данъчен кредит) в колона 10 посочва данъчна основа от 200 000 лв. (това е ДО за първия етаж от къщата, използван за дейността на Дружеството), а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.71 от ЗДДС / чл.61б, чл.113в от ППЗДДС)

бутони!

._85.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

бутони!

Пример 155. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи

На 20.05.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува товарен автомобил (джип), който ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Стойността на автомобила е 100 000 лв. и е начислен ДДС в размер на 20 000 лв. Собственикът на Дружеството решава, че ще използва джипа за лични нужди, като това ползване няма да надвишава повече от 20% от общото използване на автомобила. За целта е определено, че критерият, по който ще се измерва личното ползване на автомобила, ще бъдат изминатите километри. Така ако за един месец автомобилът е изминал 1 000 км., то 800 км. трябва да са за независимата икономическа дейност на Дружеството, а 200 км. – за лични нужди на собственика. Дейността, която осъществява Дружеството, е свързана с осигуряването на охранителни услуги. Тази дейност е облагаема, поради което за Дружеството е налице право на данъчен кредит в размер на 16 000 лв. (20 000 ДДС х 0,80).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 24 000 лв. (лично ползване), в колона 10 посочва данъчна основа от 80 000 лв. (служебно ползване), а в колона 11 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§85 от Тематично Резюме) (чл.71б от ЗДДС / чл.113в от ППЗДДС)

бутони!

._86.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

бутони!

Пример 156. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки или Услуги

На 20.08.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лаптоп, който ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Съгласно ЗДДС стоките или услугите, за да не се третират като дълготрайни активи, трябва да имат данъчна основа при придобиването, която да е по-малка от 5 000 лв. Стойността на лаптопа е 2 000 лв. и е начислен ДДС в размер на 400 лв. Собственикът на Дружеството решава, че ще използва лаптопа за лични нужди, като това ползване няма да надвишава повече от 20% от общото използване на лаптопа. За целта е определено, че критерият, по който ще се измерва личното ползване на лаптопа, ще бъдат времето, през което се използва. Така ако за един месец лаптопът е ползван 100 часа, тогава 80 часа трябва да са за независимата икономическа дейност на Дружеството, а 20 часа – за лични нужди на собственика. Дейността, която Дружеството осъществява, е свързана с разработката на софтуер. Тази дейност е облагаема, поради което за Дружеството е налице право на данъчен кредит в размер на 320 лв. (400 х 0,80).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 480 лв. (лично ползване), в колона 10 посочва данъчна основа от 1600 лв. (служебно ползване), а в колона 11 посочва ДДС от 320 лв.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.73б от ЗДДС)

бутони!

36. Корекции на Ползван Данъчен Кредит

бутони!

._87.Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Изменение на Данъчната Основа или Разваляне на Доставка.

бутони!

Пример 157. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Данъчната Основа

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува 10 броя маси от Дружество 2 – на обща стойност 2 000 лв. и начислен ДДС в размер на 400 лв.

На 01.07.2018 г. масите са доставени, но се оказва, че едната е счупена. Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1 за една маса – на стойност 200 лв. и начислен ДДС в размер на 40 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчна основа от 2 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 400 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадено кредитното известие, като в 10 посочва данъчна основа от „-“ 200 лв., а в колона 11 посочва ДДС от „-“ 40 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 158. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Разваляне на Доставка, за Която е Платен Аванс

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, превежда аванс на Дружество 2 за доставка на обувки. Авансът е в размер на 12 000 лв., във връзка с което Дружество 2 издава фактура за получен аванс – с данъчна основа 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 упражнява правото си на данъчен кредит във връзка с доставката.

На 30.06.2018 г. доставката е развалена, във връзка с което Дружество 1 трябва да коригира ползвания данъчен кредит от 2 000 лв. – без значение дали Дружество 2 е възстановило платения аванс и дали е издало кредитно известие, или не.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчна основа от 0 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 0 лв, тъй като фактурата е анулирана.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

Пример 159. Корекция на Ползван Данъчен Кредит от Лизингополучателя

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за автомобил на стойност 100 000 лв. с Дружество 2 – лизингодател. Дружество 1 използва автомобила за охранителна дейност, във връзка с което приспада пълен данъчен кредит в размер на 20 000 лв.

От 01.07.2019 г. автомобилът започва да се използва за извършването на дейност по социален патронаж, която е освободена от облагане. За Дружество 1 възниква задължение да направи корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като от облагаеми – вече извършва освободени доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/5 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,2 х 4

Където.

            ДД е дължимият данък;

            НДДС е начисленият ДДС;

            БГ е брой години.

Следователно Дружество 1 трябва да върне 16 000 лв. ДДС

Лизингополучателят отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.6 от ЗДДС)

бутони!

Пример 160. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Възмездни Услуги от Наемател или Ползвател

През април 2018 г. Дружество 1 (наемател) сключва договор с Дружество 2 (наемодател) за наем на сграда, намираща се в централните части на гр. София. Договорът е за срок от 10 години, а наемът е в размер на 10 000 лв. без ДДС на месец. Точно една година след сключване на договора, през 2019 г., Дружество 1 решава да санира сградата с цел повишаване на нейната енергийна ефективност. Дружество 1 поема за своя сметка всички разходи във връзка с подобрението. Стойността на подобрението възлиза на 120 000 лв. с ДДС, за което Дружество 1 получава фактура от строителната фирма, която го е извършила. В сключения договор между двете дружества има клауза, която задължава наемателя да извършва ремонт или подобрение, за което Дружество 1 ще издаде фактура на Дружество 2. През 2022 г. сградата ще бъде съборена.

            За извършеното подобрение Дружество 1 получава фактура, за която има право на данъчен кредит. Тъй като подобрението се извършва от Дружество 1 и в договора между двете дружества е уговорено това, както и начинът за овъзмездяване на тази сделка, то данъчното събитие за прехвърляне на подобрението настъпва на датата, на която самото подобрение е извършено. През 2022 г., когато е взето решението за събаряне на сградата, за Дружество 2 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит за направеното подобрение. Съгласно ЗДДС – за извършени услуги за подобрение на нает актив, които се предоставят възмездно от наемателя в полза на наемодателя, при бракуване или унищожаване на актива корекция на ползвания данъчен кредит се извършва от наемодателя (в случая Дружество 2). Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,05 х 16

            В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 16, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружество 2 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 2 трябва да върне 16 000 лв. ДДС.

            Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.7 от ЗДДС)

бутони!

Пример 161. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Безвъзмездни Услуги от Наемател или Ползвател

            През април 2018 г. Дружество 1 (наемател) сключва договор с Дружество 2 (наемодател) за наем на сграда, намираща се в централните части на гр. София. Договорът е за срок от 10 години, а наемът е в размер на 10 000 лв. без ДДС на месец. Точно една година след сключване на договора, през 2019 г., Дружество 1 решава да санира сградата с цел повишаване на нейната енергийна ефективност. Дружество 1 поема за своя сметка всички разходи във връзка с подобрението. Стойността на подобрението възлиза на 120 000 лв. с ДДС, за което Дружество 1 получава фактура от строителната фирма, която го е извършила. В сключения договор между двете дружества няма клауза, в която да се задължава наемателят да извършва ремонт или подобрение за собствена сметка. През 2022 г. сградата ще бъде съборена.

            За извършеното подобрение Дружество 1 получава фактура, за която има право на данъчен кредит. Тъй като подобрението е за сметка на Дружество 1 и в договора между двете дружества не съществува изрична клауза за извършване на ремонт или подобрение, то при изтичане на този договор, съгласно ЗДДС, Дружество 1 извършва безвъзмездна доставка, която е приравнена на възмездна. Това означава, че то ще трябва да издаде протокол за начисляване на дължимия ДДС.

            През 2022 г., когато е взето решението за събаряне на сградата, за Дружество 1 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит за направеното подобрение. Съгласно ЗДДС – за извършени безвъзмездни услуги за подобрение на нает актив, корекция на ползван данъчен кредит се извършва от наемателя/ползвателя. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,05 х 16

            В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 16, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 1 трябва да върне 16 000 лв. ДДС

            Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.8 от ЗДДС)

бутони!

._88.Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Унищожени, Бракувани или Липсващи Стоки. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, с Които са Извършени Последващи Освободени Доставки.

бутони!

Пример 162. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Бракуване на Стоки

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува 100 чифта обувки от Дружество 2 – на стойност 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 е ползвало данъчен кредит.

От 01.07.2018 г. обувките са бракувани поради наводнение, причинено по небрежност от един от служителите. За Дружество 1 възниква задължение да възстанови ползвания данъчен кредит от 2 000 лв. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 10 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 163. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Получена Услуга по Строително-монтажни Работи и Извършване на Последваща Безвъзмездна Доставка

На 20.06.2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, възлага извършването на строително-монтажни работи на Дружество 2, във връзка с изграждането на жилищна сграда.

На 01.07.2019 г. е издаден акт 16 и Дружество 2 предоставя готовата сграда на Дружество 1. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. Дружество 1 упражнява правото си на пълен данъчен кредит.

На 01.10.2019 г. Дружество 1 прехвърля безвъзмездно собствеността на сградата на физическо лице. Така за Дружество 1 възниква задължение да възстанови ползвания данъчен кредит в пълен размер (40 000 лв.). Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 200 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 164. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Облагаема на Освободена

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент – на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. При покупката Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит. На 01.07.2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с Дружество 2 и започва да отдава апартамента под наем.

На 01.07.2019 г. Дружество 2 спира да ползва наетия апартамент. На 01.08.2019 г. Дружество 1 започва да отдава апартамента на физическо лице, което го ползва за жилищни нужди, но тази доставка е освободена (защото има изключение в закона, според което когато се отдава под наем имот на физическо лице, което ще го ползва за жилищни нужди, доставката може да не бъде облагаема). Дружество 1 спира да начислява ДДС. За него възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като от облагаеми – вече извършва освободени доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

38 000 = 40 000 х 0,05 х 19

Където.

ДД е дължимият данък;

НДДС е начисленият ДДС;

БГ е брой години.

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19 – тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 1 трябва да върне 38 000 лв. ДДС.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 190 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 38 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

бутони!

._89.Корекция на Неползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

бутони!

Пример 165. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент – на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. При покупката Дружество 1 не ползва данъчен кредит, тъй като планира да отдава апартамента под наем на физически лица, за жилищни нужди. На 01.07.2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с физическо лице, което ще използва апартамента именно за жилищни нужди.

На 01.07.2019 г. физическото лице спира да ползва наетия апартамент. На 01.08.2019 г. Дружество 1 трансформира апартамента от жилищна в офис площ и започва да го отдава под наем на Дружество 2. Тъй като тази дейност е облагаема, Дружество 1 започва да начислява ДДС. За Дружество 1 възниква право за извършване на корекция на неползвания данъчен кредит, тъй като от освободени – вече извършва облагаеми доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДК = НДДС х 1/20 х БГ

38 000 = 40 000 х 0,05 х 19

Където.

ДК е данъчен кредит;

НДДС е начисленият ДДС;

БГ е брой години.

            Дружество 1 има право да ползва данъчен кредит в размер на 38 000 лв. В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19 – тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще може да упражни правото си на данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 10 посочва данъчна основа от 190 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 38 000 лв.

(§89 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8; чл.79в от ЗДДС / чл.67 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 166. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент – на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. При покупката Дружество 1 не ползва данъчен кредит, тъй като планира да отдава апартамента под наем на физически лица, за жилищни нужди. На 01.07.2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с физическо лице, което ще използва апартамента именно за жилищни нужди.

На 01.07.2019 г. физическото лице спира да ползва наетия апартамент. На 01.08.2019 г. Дружество 1 трансформира апартамента от жилищна в офис площ и започва да го отдава под наем на Дружество 2. Тъй като тази дейност е облагаема, Дружество 1 започва да начислява ДДС. За Дружество 1 възниква право за извършване на корекция на неползвания данъчен кредит, тъй като от освободени – вече извършва облагаеми доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДК = НДДС х 1/20 х БГ

38 000 = 40 000 х 0,05 х 19

Където.

ДК е данъчен кредит;

НДДС е начисленият ДДС;

БГ е брой години.

            Дружество 1 има право да ползва данъчен кредит в размер на 38 000 лв. В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19 – тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще може да упражни правото си на данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 10 посочва данъчна основа от 190 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 38 000 лв.

 (§89 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8; чл.79в от ЗДДС / чл.67 от ППЗДДС)

бутони!

._90.Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

бутони!

Пример 167. Корекция на Ползван Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

На 10.05.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува двуетажна къща, която ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Стойността на къщата е 400 000 лв. и към тях е начислен ДДС в размер на 80 000 лв. Площта на къщата е 400 кв. м., като всеки етаж е по 200 кв. м. Собственикът ще използва първия етаж за магазин, в който ще се продават продукти на Дружеството, а втория – за свои жилищни нужди. Така 50% от недвижимия имот ще се използва за дейността на Дружеството, а останалите 50% - за лични нужди на собственика. Дружеството има право на данъчен кредит само за частта от недвижимия имот, която ще се използва за независимата икономическа дейност – търговия със стоки. Търговията със стоки се облага с ДДС, откъдето следва, че Дружеството може да приспадне 40 000 лв. данъчен кредит (т.е. 50% от 80 000 лв. ДДС, които са само за първия етаж от къщата).

През 2019 г. Дружеството започва да използва половината от втория етаж за независимата си икономическа дейност – откъдето следва, че вече не 50, а 75% от сградата се ползват за независимата икономическа дейност на дружеството. Във връзка с това през 2019 г. Дружеството има право да увеличи размера на ползвания данъчен кредит, което става по следната формула.

ИРПДК = НДДС x 1/20 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0),

1 000 = 80 000 лв. х 0,05 х (0,75 х 1 – 0,50 х 1)

Където.

ПрНиДх е процентът на използване в независимата икономическа дейност в текущата 2019 г. (75%);

Кх е коефициентът за прилагане на частичен данъчен кредит през текущата година (2019 г.) – в разгледания пример той е 1, тъй като Дружеството извършва единствено облагаеми доставки и съответно не прилага частичен данъчен кредит;

ПрНиД0 е процентът на използване в независимата икономическа дейност в годината на придобиване – 2018 г. (50%);

К0 е коефициентът за прилагане на частичен данъчен кредит в годината на придобиване (2018 г.) – в разгледания пример той е 1, тъй като Дружеството извършва единствено облагаеми доставки и съответно не прилага частичен данъчен кредит.

В случая Дружеството има право на допълнителен данъчен кредит от 1 000 лв. за 2019 г. и за всяка следваща година то ще трябва да проверява пропорцията и да го изчислява наново.

Дружеството отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 10 посочва данъчна основа от 5 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 1 000 лв.

(§90 от Тематично Резюме) (чл.79а; чл.79в от ЗДДС / чл.66, ал.10, ал.11 и ал.12 от ППЗДДС)

бутони!

._91.Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

бутони!

Пример 168. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи

На 01.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува софтуер от Дружество 2, което е установено в Германия и е регистрирано за целите на ДДС там. Съгласно договор, сключен между тях, Дружество 2 следва да извърши доработка върху вече съществуващ софтуер, съобразно специфичните изисквания на Дружество 1.

Сумата по договора възлиза на 120 000 лв. без ДДС. Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит за получената доставка – в размер на 24 000 лв. През 2022 г. Дружеството 1 решава да бракува софтуера, тъй като вече е морално остарял и на пазара съществуват много по-добри и по-ефективни разработки.

Тъй като Дружество 2 ще извършва доработка (специфична преработка) на универсален (стандартен) софтуер, който ще се ползва само и единствено за нуждите на Дружество 1 – съгласно ЗДДС тази доставка се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока. През 2022 г., когато е взето решението за бракуване на софтуера, за Дружество 1 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит при закупуването му. Причината е, че съгласно ЗДДС при бракуване на услуги (които са или биха били дълготрайни активи), за които не е изминал 5-годишният срок от упражняване на данъчния кредит, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/5 х БГ

9 600 = 24 000 х 0,2 х 2

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 2, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружеството ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружеството трябва да върне 9 600 лв. ДДС

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 48 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 9 600 лв.

(§91 от Тематично Резюме) (чл.79б; чл.79в от ЗДДС / чл.66, ал.10, ал.11 и ал.12 от ППЗДДС)

бутони!

._92.Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Стоки, Недвижими Имоти, Различни от Сгради, и Услуги.

бутони!

Пример 169. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда

На 10.01.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва надстрояване на два етажа на собствена сграда – на стойност 170 000 лв. и начислен ДДС в размер на 34 000 лв. Самата сграда е придобита още през 1996 г. За извършените разходи Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. На 01.07.2019 г. то взема решение да събори сградата и да продаде земята под нея.

На 01.07.2019 г. Дружеството спира да ползва сградата, а от 01.08.2019 г. започва да я разрушава. За Дружеството възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като сградата, както и извършеното подобрение, се бракуват. Задължението за корекция възниква само и единствено за ползвания данъчен кредит за извършеното подобрение, тъй като 20-годишният срок за корекция на самата сграда е изтекъл, а за подобрението, с което е обособен отделен актив, започва да тече нов 20-годишен срок. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

32 300 = 34 000 х 0,05 х 19

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружеството ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружеството трябва да върне 32 300 лв. ДДС

Дружеството отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 161 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 32 300 лв.

(§92 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.9, ал.10; чл.79а, ал.9, ал.10 от ЗДДС / чл.67, ал.4 от ППЗДДС)

бутони!

._93.Кога НЕ се ИзвършваКорекция на Ползван Данъчен Кредит.

бутони!

Пример 170. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Безвъзмездни Доставки

На 10.05.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува работно облекло, което се предоставя безвъзмездно на служителите му.

Стойността на облеклото е 10 000 лв. и начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв. Независимо от факта, че облеклото се предоставя безвъзмездно, за Дружеството е налице право на пълен данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона. Поради тази причина за дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.1, буква “а“ от ЗДДС)

бутони!

Пример 171. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Получени Стоки или Услуги, Които са Използване за Изграждане, Подобрение или Ремонт на Публична Общинска или Държавна Инфраструктура

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, решава да инвестира в собствен производствен завод на територията на Община Пловдив. Размерът на инвестицията възлиза на окол 10 млн. лв. Заводът ще се намира в близост до магистрала „Тракия“, като разстоянието от изхода на магистралата до новия завод е 10 км. Земята, върху която се разпростира този участък, е общинска собственост. По първоначални изчисления необходимите средства за изграждане на този път са 200 000 лв.             Дружеството ще изгради пътя за собствена сметка, тъй като без него няма да има възможност заводът да функционира. Това изграждане ще бъде безвъзмездно и общината няма да го заплаща на Дружеството.

Съгласно ЗДДС безвъзмездното предоставяне на изградени публични инфраструктурни проекти, които са държавна или общинска собственост, не се счита за доставка. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно.

 • Тази инфраструктура трябва да бъде общинска или държавна собственост;
 • Трябва да бъде предоставена безвъзмездно от данъчно задължено лице, като може да се използва както от самото лице, в рамките на неговата независима икономическа дейност, така и от други лица;
 • Трябва да отговаря на изискванията за елементи на техническа инфраструктура, които са ясно дефинирани в Закона за устройство на територията.

Ако са изпълнени всички тези условия, Дружеството ще има право на данъчен кредит за извършени разходи – в размер на 40 000 лв. Изискването тук е тези разходи да бъдат част от общите разходи на лицето или да участват във формирането на цената на възмездните облагаеми доставки, които то извършва.

Извършването на безвъзмездно предоставяне на такъв тип инфраструктура (в полза на общината или държавата) не представлява доставка по смисъла на ЗДДС, но представлява едно от изключенията за извършване на корекция на ползван данъчен кредит. Така българското дружество няма да има задължения да коригира ползвания данъчен кредит или да начислява такъв при извършване на доставката.

Дружеството отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.1 буква “б“ от ЗДДС)

бутони!

Пример 172. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Изтекъл 20-годишен Срок за Корекция

Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило недвижим имот преди 20 години. При закупуването на имота Дружеството е приспаднало пълен данъчен кредит.

До 2019 г. имотът се е използвал за хотел, но от 2019 г. започва да се използва за хоспис за настаняване на възрастни хора. Доставката на услуги по настаняване на възрастни хора е освободена, поради което Дружеството не начислява ДДС. За него не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като 20-годишният срок, в който се извършват корекции, е изтекъл.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 173. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Подобрение на Съществуваща Сграда

На 10.01.2010 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва подобрение на собствена сграда (смяна на дограми, подновяване на ВиК система и електрическа инсталация) на стойност 170 000 лв. и начислен ДДС в размер на 34 000 лв. За извършените разходи Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. Съгласно бизнес плана на Дружеството сградата ще се използва за облагаеми доставки (отдаване под наем на офис помещения) през следващите 25 години, а след този период – ще се превърне в пансион за възрастни хора.

През 2036 г. Дружеството спира да отдава офис помещения и трансформира сградата в пансион. Въпреки че Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит за извършеното подобрение през 2010 г. и че променя вида на извършената доставка от облагаема към освободена, за него няма да възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като са изминали повече от 20 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за извършеното подобрение.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗДДС)

бутони!

Пример 174. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Стоки с Изтекъл Срок на Годност

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия с хранителни стоки.

На 29.09.2019 г. при инвентаризация е установено, че част от храните са с изтекъл срок на годност, поради което са бракувани. При бракуване заради изтекъл срок на годност, за Дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Има специален ред за доказване на изтеклия срок на годност и процедура за унищожаване на стоките.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС)

бутони!

Пример 175. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Активи с Малка Балансова Стойност

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва транспортна дейност.

На 29.09.2019 г. е бракуван автомобил на Дружеството, чиято отчетна стойност (цена на придобиване) е била 20 000 лв., а балансовата стойност (стойността след амортизация) към 29.09.2019 г. е 1 800 лв. При бракуване на активи, чиято балансова стойност е по-ниска от 10% от отчетната им стойност, за Дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.2, т.6 от ЗДДС)

бутони!

38. Фактури, Известия, Протоколи и Отчети за Целитена Отчитане на ДДС

бутони!

._95.Как и в Какъв Срок се Документират Доставките (Продажбите) за Целите на ЗДДС.

бутони!

Пример 176. Начин и Срок за Документиране на Продажби за Целите на ЗДДС

На 17.05.2019 Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя HR услуги на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Италия. Офисът, откъдето Дружество 1 осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса е в размер на 10 000 лв. без ДДС.  

Доставката на HR услуги не попада в изключенията на освободени доставки, което означава, че при тази доставка ще трябва да се начисли ДДС. При тази доставка както доставчикът, така и получателят са данъчно задължени лица и съгласно ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където е установено това лице. В конкретния случай това е на територията на Италия. Това означава, че Дружество 1 има задължение, в срок до 22.05.2019 г. (до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие), да издаде фактура – но няма да начислява ДДС в нея. Основанието, което трябва да се запише във фактурата за неначисляване на ДДС, е следното. „обратно начисляване – чл.86, ал.3 във вр. с 21, ал.2 от ЗДДС“.  Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, Дружество 1 следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи, че е извършило доставка към дружество, регистрирано за целите на ДДС в страна членка на ЕС.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 10 000 лв. и няма да посочва данък.

(§95 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

Пример 177. Документиране при ВОД на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори – 500 броя, на единична цена за всеки – по 800 лв. без ДДС, на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е вътреобщностна доставка на стоки, извършена от българското дружество – тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge“ (обратно начисляване). Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация – да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество.

Документирането на ВОД на стоки може да се случи по два начина.

1)  Прилагане на разпоредбите на ППЗДДС;

2)  Прилагане на разпоредбите на чл.45а от Регламент 2018/1912.

За да може да докаже осъществената доставка и да има основание за облагане на тази доставка с 0%, съгласно ППЗДДС, когато транспортът е организиран от получателя или от външен доставчик (спедитор), но за сметка на получателя на доставката, българското дружество следва да се снабди със съответните документи.

 • Фактура за доставката на стока, в която следва да бъде посочен валиден ДДС номер на получателя на стоката;
 • Транспортен документ за изпращането или транспортирането на стоката от територията на страната до територията на друга държава членка (CMR);
 • Писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на другата държава членка.
 • Ако българското дружество прилага Регламент 2018/1912, за да може да докаже извършената вътреобщностна доставка и съответно да я обложи с 0%, то ще следва да се снабди задължително с декларация от получателя, че е получило документите. Освен нея българското дружество ще следва да се снабди с поне два от следните документи.
 • Товарителница;
 • Коносамент (основен международен документ за превози на стоки по вода; вид ценна книга, позната като морска товарителница);
 • Фактура за транспорт.
 • В случай че българското дружество не успее да се снабди с поне два от гореизброените документи, то може да комбинира един от тях, заедно с един от следните четири.
 • Застрахователна полица;
 • Платежно нареждане;
 • Документи, заверени от нотариус;
 • Складова разписка.

(§95 от Тематично Резюме) (чл.45 от ППЗДДС)

бутони!

._96.Кога Може да НЕ се Издаде Фактура за Целите на ЗДДС.

бутони!

Пример 178. Доставка на Стоки, при Която Може да не се Издава Фактура

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е именно българското дружество. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като вътреобщностна доставка. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без да спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка – тъй като съгласно ЗДДС това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството не е задължено да издава фактура, тъй като клиенти по тези доставки са данъчно незадължени лица (физически лица). То следва да отчете тази продажба чрез издаване на касови бележки и да ги отрази в Дневник продажби през данъчния период, за който се отнасят – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура). За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§96 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС)

бутони!

._97.Кога Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право да Начисляват ДДС в Издадени от Тях Фактури.

бутони!

Пример 179. Неначисляване на ДДС при Извършване на Облагаеми Доставки

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя частни уроци на физически лица. На 17.08.2019 г. Дружеството извършва обучение на Петър Ангелов по математика. Стойността на предоставената услуга е 120 лв. Към този момент Дружеството е извършило облагаеми доставки на стойност 34 000 лв. (оборот до момента).

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършената продажба на 17.08.2019 г. Дружеството следва да отчете чрез издаване на Отчет за извършени продажби – тъй като получателят по доставката е физическо лице и законът позволява да не се издава фактура за тази доставка. В случай че Петър Ангелов изрично желае да му бъде издадена фактура, то Дружеството следва да посочи данъчна основа 120 лв., без да начислява ДДС. Основанието, което трябва да посочи за неначисляването на ДДС, е. „чл.113, ал.9 от ЗДДС“. Понеже Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва продажбата в отчета за извършени продажби или фактурите – в Дневник продажби.  

(§97 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.9 от ЗДДС)

бутони!

.101.Кога Може да се Издаде Една Обща Фактура за Няколко Доставки.

бутони!

Пример 180. Издаване на Една Обща Фактура за Няколко Доставки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва спедиторска дейност. Основните му клиенти са български дружества, също регистрирани по ЗДДС.

През май 2020 г. Дружество 1 извършва 7 доставки на спедиторска услуга към Дружество 2, установено в България, също регистрирано по ЗДДС. Стойността на всички доставки възлиза на 4200 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС, когато са налице две или повече доставки на стоки или услуги, извършени между един и същ доставчик и получател, и данъкът за тези доставки е изискуем през един и същ данъчен период, то доставчикът може да издаде една обща фактура за всички извършени доставки. Тази фактура следва да се издаде най-късно на последния ден на месеца, през който са доставките са извършени. В конкретния случай Дружество 1 следва да издаде фактура най-късно до 31 май. Тази фактура трябва да съдържа най-малко задължителните реквизити за всяка отделна доставка, които са определени в ЗДДС и ППЗДДС, а именно.

 • Количество и вид на услугата;
 • Датата, на която е възникнало данъчното събитие за всяка доставка;
 • Единична цена без данъка и данъчна основа на доставката;
 • Ставка на данъка;
 • Размер на данъка;
 • Сума за плащане.

В случаите, в които няма достатъчно място да се изпишат всички извършени доставки (като количество, обем, тегло и същност на предоставената услуга), допустимо е да бъде изготвен опис на същите и той да бъде неразделна част от фактурата.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 4 200 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 840 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 4 200 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 840 лв..

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§101 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.13; чл.114, ал.1 от ЗДДС/ чл.78 от ППЗДДС)

бутони!

.103.В Кои Случаи и в Какъв Срок се Издава Дебитно или Кредитно Известие към Фактура.

бутони!

Пример 181. Издаване на Дебитно Известие

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя счетоводни услуги на Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Между двете дружества има сключен договор, в който ясно е разписан обхватът на предоставяните услуги и ангажиментът, който поема Дружество 1 като Изпълнител по договора. Месечната такса, която е уговорена, е в размер на 500 лв. без ДДС.

През декември 2019 г., във връзка с отправен данъчен казус от страна на Дружество 2, Дружество 1 извършва допълнителни услуги. В договора е уточнено, че всяка допълнителна услуга, която е извън обхвата на основната, ще бъде таксувана допълнително. Цената за 1 час консултация е 120 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС необходимост от издаване на дебитно известие е налице тогава, когато има увеличение на данъчната основа по извършена доставка (продажба на стоки или предоставяне на услуги). Това може да се получи при увеличение на цената или количеството на доставената стока или услуга. В случая Дружество 1 извършва данъчна консултация, която е извън обхвата на договорените услуги, и затова следва да издаде дебитно известие, което е отнесено към фактурата за абонаментната услуга. 

Дебитното известие съдържа същите реквизити като данъчната фактура, като единственото допълнително изискване към него е да пише към коя фактура е издадено, както и какво е основанието за издаването му. Номерацията на дебитните известия може да следва номерацията на издадените фактури, а може и да бъде с нов диапазон от номера. Начинът, по който се отразява издаденото дебитно известие, напълно съответства с този на фактурата, към която е издадено.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал дебитното известие, като в колона 11 посочва данъчната основа от 120 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 24 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца в, който е издадено дебитното известие, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 120 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 24 лв.

(§103 от Тематично Резюме) (чл.115, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

Пример 182. Документиране на Доставка при Развалянето на Договор за Финансов Лизинг

На 30.09.2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг с Дружество 2 – лизингодател. Стойността на договора е 20 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е за 4 години. След изтичане на втората година от договора, той е разтрогнат.

На 30.09.2019 г. Договорът за лизинг е прекратен и Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1 – на стойност 10 000 и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Данъчната основа на кредитното известие е равна на размера на остатъка от лизинговите вноски, които Дружество 1 няма да извърши, предвид разтрогването на договора.

Лизингодателят отразява кредитното известие по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издадено, като в колона 11 посочва данъчната основа от „-“ 10 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от „-“ 2 000 лв.

Лизингополучателят отразява кредитното известие по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадено, като в колона 10 посочва данъчната основа от „-“ 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от „-“ 2 000 лв.

(§103 от Тематично Резюме) (чл.115, ал.6 от ЗДДС)

бутони!

.105.В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.

бутони!

Пример 183. Издаване на Протокол за Самоначисление на Данък  

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, на единична цена от 800 лв. без ДДС, от германско дружество, също регистрирано за целите на ЗДДС в Германия. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен доставчик за българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

 За Българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice) и да начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Когато доставчикът е лице, което не е установено на територията на България, и доставката е облагаема, с място на изпълнение в България, то получателят има задължение да издаде Протокол за самоначисление на ДДС. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§105 от Тематично Резюме) (чл.82, ал.2 от ЗДДС / чл.81; чл.117, ал.1 от ППЗДДС)

бутони!

.109.Как се Отчитат Продажбите в Брой. Кога се Издава Касова Бележка.

бутони!

Пример 184. Издаване на Фискална Касова Бележка

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя частни уроци на физически лица. На 17.08.2019 г. Дружеството извършва обучение на Петър Ангелов по математика. Стойността на предоставената услуга е 120 лв. Клиентът плаща за получената услуга в брой. Към този момент Дружеството е извършило облагаеми доставки на стойност 34 000 лв.

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършената продажба на 17.08.2019 г. Дружеството следва да отчете чрез издаване на Отчет за извършени продажби – тъй като получателят по доставката е физическо лице и законът позволява да не се издава фактура за тази доставка. За получената сума в брой, Дружеството следва да издаде фискална касова бележка. Съгласно закона – за всички продажби, за които се плаща в брой, следва да се издават касови бележки, без значение дали за тях има издадена фактура. В края на месеца всички продажби се отчитат с Отчет за извършени продажби. В случай че Петър Ангелов изрично поиска да му бъде издадена фактура, то Дружеството ще посочи данъчна основа 120 лв. и няма да начисли ДДС в нея. Основанието, което трябва да посочи за неначисляването на ДДС, е. „чл.113, ал.9 от ЗДДС“. Понеже Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва отчета за извършени продажби или фактурите – в Дневник за продажбите.  

(§109 от Тематично Резюме) (чл.118, ал.1 от ЗДДС)

бутони!

.110.В Кои Случаи се Съставя Отчет за Продажбите, Какво се Вписва в Него и Къде се Отразява.

бутони!

Пример 185. Изготвяне на Отчет за Извършени Продажби

Дружество, което предоставя частни уроци на физически лица, не е регистрирано по ЗДДС. През август 2019 г. Дружеството е предоставило частни уроци на своите клиенти за сумата от 13 000 лв. За всички тези доставки дружеството не е издавало фактури и всички плащания, които дружеството е получило са в брой.  

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършените продажби през м. август Дружеството следва да отчете чрез издаване на отчет за извършени продажби, тъй като всички получатели по доставката са физически лица и законът позволява да не се издават фактури за тези доставки. Този отчет следва да се състави най-късно в последния ден на данъчния период – 31.08.2019. В него се посочва общата сума на данъчните основи – 13 000. Трябва да се обърне внимание, че ако има продажба в брой, за която е издадена фактура, то със сумата по тази фактура трябва да се намали сумата на отчета за извършени продажби. В случай че лицето е регистрирано по ЗДДС, следва да се посочи и общата сума на данъка по облагаеми доставки. Когато дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва Отчета за извършени продажби в Дневник за продажбите. В противен случай – то следва да го посочи в този дневник.  

(§110 от Тематично Резюме) (чл.119 от ЗДДС / чл.112 от ППЗДДС)

бутони!

.111.Как се Отчитат Продажбите на Туристически Услуги, Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Антики, Колекционерски Предмети, Златни Материали и Инвестиционно Злато.

бутони!

Пример 186. Документиране Доставки на Стоки, при Които се Прилага Режим на Маржа

Дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки втора употреба на физически лица. За септември 2019 г. Дружеството е продало 20 стоки втора употреба, на обща стойност 30 000 лв., а за тях е заплатило сумата от 20 000 лв. Към 30.09.2019 г. Дружеството води Отчет на извършените продажби, който не се отразява в Дневник продажби.

Начисляването на ДДС при продажба на стоки втора употреба става с издаването на Протокол. В разглеждания пример размерът на данъчната основа на продажбите, която представлява размерът на реализирания марж по доставките, е 10 000 лв., а начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв.

През месеца Дружеството е издавало и фактури към физическите лица, като те се отразяват в Дневник продажби, без за тях да се попълва информацията от колона 9 до 25. Във фактурите не се посочва данъчна основа и данък, а се отразява основанието. „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“.

Продавачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като се попълва информация в колони 9-25.

(§111 от Тематично Резюме) (чл.120, ал.1 от ЗДДС / чл.90 от ППЗДДС)

бутони!

.112.Как Отчитат Своите Продажби Лицата, Които са Регистрирани по Режим Извън/В Съюза.

бутони!

Пример 187. Документиране на Доставки, при Които се Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на услуги по предоставяне на онлайн съдържание по електронен път и прилага „Режим в съюза“. Клиенти са физически лица, които плащат за услугите с кредитни карти. През последното тримесечие на 2019 г. Дружеството е извършило малко над 300 продажби, на стойност 31 000 евро.

През всеки данъчен период Дружеството води електронен регистър, който съдържа следната информация.

 • Държава членка на ЕС по потребление;
 • Вид и количество на предоставяната услуга;
 • Датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;
 • Номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;
 • Данъчната основа, като се посочва използваната валута;
 • Всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;
 • Приложимата ставка на данъка за конкретна държава на потребление;
 • Размерът на данъка, като се посочва използваната валута;
 • Датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;
 • Всички авансови плащания;
 • Име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;
 • Информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът, или където е постоянният му адрес, или обичайното му пребиваване.

Регистърът се подава по електронен път.

Дружеството трябва да включи стойността на извършените продажби в Справка-декларация. Валутата, в която се декларира, е евро. Данъкът се приема за включен в сумата от 31 000 евро. Съответно данъчната основа е в размер на 25 000 евро (31 000/1,24). Начисленият ДДС,, съгласно гръцката ДДС ставка (24%), е в размер на 6 000 евро.

(§112 от Тематично Резюме) (чл.120, ал.3 от ЗДДС)

бутони!

.113.Как Купувачите на Зърно, Скрап или Услуги по Добиване на Скрап Отчитат Своите Покупки (Обратното Начисляване на ДДС).

бутони!

Пример 188. Документиране Покупки на Вторични Суровини, Когато Доставчици са Физически Лица

Дружество, регистрирано по ЗДДС, изкупува вторични суровини от физически лица. През май 2019 г. Дружеството закупува 10 тона метал, на стойност 6 000 лв. без ДДС.

В края на всеки данъчен период Дружеството съставя Отчет за покупките, който съдържа следната информация.

 • Количество и вид на стоката или на услугата – за всяка доставка;
 • Датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем;
 • Покупна цена – за всяка доставка;
 • Ставка на данъка;
 • Размер на данъка.

Съгласно ЗДДС при доставки на вторични суровини данъкът по самата доставка е дължим от получателя по доставката – без значение дали доставчикът е физическо, или юридическо лице. Това означава, че Дружеството има задължение да си самоначисли дължимия ДДС чрез издаването на Протокол.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 6 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 1 200 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 6 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 200 лв.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.120, ал.4 от ЗДДС)

бутони!

.116.Какъв Документ се Издава за Получени Лихви и Неустойки.

бутони!

Пример 189. Документиране на Лихви и Неустойки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор с Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС.

Съгласно сключения договор, Дружество 1 възлага на Дружество 2 да му достави оборудване. Дружество 2 не доставя оборудването в срока по договора, за което дължи обезщетение на Дружество 1 – в размер на 5 000 лв. В случая, по отношение това обезщетение, не е налице доставка, поради което Дружество 1 и Дружество 2 не са длъжни да си разменят фактура или протокол. Документирането на тази стопанска операция може да стане и чрез двустранно споразумение. То служи за фиксиране на размера на неустойката, а самото плащане може да се документира с разписка или банково бордеро.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.84 от ППЗДДС)

бутони!

.137.  Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

бутони!

Пример 190. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот

На 21.04.2012 г. е създадено Дружество, което извършва търговия на дребно със стоки. Към 31.12.2018 г. Дружеството не е достигнало облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС (50 000 лв.).

За периода от 01.08.2018 г. до 14.07.2019 г. Дружеството формира облагаем оборот от 51 000 лв. и следва да се регистрира по ЗДДС.

Дружеството е задължено да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 07.08.2019 г. Регистрацията се извършва чрез подаване на заявление до съответната ТД на НАП според адреса на Дружеството.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.96 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 191. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот – Ако Оборотът е Достигнат в Рамките на Два Месеца

На 21.04.2019 г. е създадено Дружество, което извършва търговия на дребно със стоки. Дружеството има магазин на изключително атрактивна локация.

На 20.05.2019 г. Дружеството формира оборот от 50 012,20 лв. Съответно то е задължено да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 27.05.2019 г. Срокът е по-кратък от стандартния с цел фискът да не бъде ощетен.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.96 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 192. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Доставка на Стоки с Монтаж и Инсталация

На 01.04.2019 г. Дружество 1, регистрирано за ДДС цели в Германия, сключва договор с Дружество 2, което е установено в България и не е регистрирано по ЗДДС. Съгласно сключения договор, германското Дружество 1 трябва да инсталира видеонаблюдение на обект на българското Дружество 2 в България. Монтажът и инсталацията трябва да се извършат на 20.05.2019 г.

Поради факта, че българското Дружество 2 не е регистрирано по ЗДДС, за германското Дружество 1 възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че германското Дружество 1 трябва да подаде заявлението в срок до 13.05.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

бутони!

Пример 193. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги, по Които Получател е Данъчно Задължено Лице

На 20.05.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, получава рекламна услуга от Дружество 2, което е установено извън България (чуждестранно лице), независимо дали то е от ЕС, или от трета страна.

Дружество 2 ще предостави рекламната услуга на 20.05.2019 г. За Дружество 1 възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че българското Дружество 1 трябва да подаде заявлението не по-късно от 13.05.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97а от ЗДДС)

бутони!

Пример 194. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги от Българско Дружество към Дружество от ЕС, Което е Регистрирано за ДДС Цели

На 01.04.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, сключва договор за предоставяне на рекламна услуга с Дружество 2, което е регистрирано за ДДС цели в Германия.

Българското Дружество 1 ще предостави рекламната услуга на 20.05.2019 г. За него възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата на извършване на доставката. Това означава, че българското Дружество 1 трябва да подаде заявлението не по-късно от 13.05.2019 г.

Важно е да се отбележи, че ако българското Дружество 1 предоставяше тази услуга на дружество от трета страна (извън ЕС), нямаше да възниква задължение за регистрация по ЗДДС.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97а от ЗДДС)

бутони!

Пример 195. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Радио-телевизионни и Услуги, Предоставяни по Електронен Път, от Дружество, Което не Прилага Режим „В Съюза“ или „Извън Съюза“

Дружество, което е установено в Румъния, поддържа сайт, от който физически лица могат да свалят филми и музика срещу заплащане.

На 10.09.2019 г. физическо лице, което е установено в България, си купува филм от сайта на румънското дружество. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС до 10-ия ден на месеца, следващ датата, на която е станала покупката. Това означава, че румънското дружество трябва да подаде заявление за регистрация най-късно до 20.09.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.97б от ЗДДС)

бутони!

Пример 196. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Дистанционни Продажби

Дружество, което е установено в Румъния, поддържа сайт за продажба на козметика и аксесоари. От сайта пазаруват предимно физически лица.

През 2018 г. сайтът е реализирал продажби към български физически лица, на стойност 60 000 лв. Така за 2018 г. Дружеството не е имало задължение да се регистрира по ЗДДС за дистанционни продажби, тъй като не е надхвърлило оборота от 70 000 лв. (това е прагът за задължителна регистрация в България при извършване на дистанционни продажби) за една календарна година.

През 2019 г. продажбите към България се увеличават, като на 10.09.2019 г. предстои да бъде извършена доставка, с която оборотът ще стане 71 000 лв. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в България най-късно до 7 дни преди извършване на доставката, с която прагът ще бъде надхвърлен. Това означава, че Дружеството трябва да подаде заявление за регистрация до 03.09.2019 г.

Ако Дружеството извърши доставка на акцизна стока, тогава то е длъжно да се регистрира 7 дни преди извършването на първата доставка – тъй като, по отношение на акцизните стоки, няма праг, който да освобождава Дружеството от регистрация по ЗДДС в България.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.98 от ЗДДС)

бутони!

Пример 197. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при ВОП

Дружество, което е установено в България, но не е регистрирано по ЗДДС, осъществява ВОП на стоки от дружества, регистрирани за ДДС цели в Гърция.

През 2018 г. Дружеството е реализирало ВОП на стоки в България – на стойност 15 000 лв. Така за 2018 г. Дружеството не е имало задължение да се регистрира по ЗДДС за ВОП, тъй като не е надхвърлило оборота от 20 000 лв. за една календарна година (това е прагът за задължителна регистрация в България при ВОП).

През 2019 г. вътреобщностните придобивания към България се увеличават, като на 10.09.2019 г. предстои да бъде извършена доставка, с която оборотът ще стане 21 000 лв. За Дружеството възниква задължение да подаде заявление за регистрация по ЗДДС най-късно до 7 дни преди извършване на доставката, с която прагът ще бъде надхвърлен. Това означава, че Дружеството трябва да подаде заявление за регистрация до 03.09.2019 г.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.99 от ЗДДС)

бутони!

Пример 198. Задължителна Регистрация при Извършване на Последователни Доставки на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава козметични продукти на стойност 160 000 лв. без ДДС на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния. От своя страна, Дружество 2 ги продава на Дружество 3, което е регистрирано за ДДС цели в Словения, а то ги продава на Дружество 4, регистрирано за ДДС цели в Германия. Самият транспорт на стоките реално се осъществява от склада на Дружество 1 в София (България) до склада на Дружество 4 в Кьолн (Германия). Транспортът е за сметка на румънското Дружество 2 и ще се извърши от спедитор. Нито едно от посочените дружества няма регистрация за целите на ДДС в някоя от другите посочени държави членки.

Такъв тип сделка, при която е налице доставка на едни и същи стоки по верига, в която участва междинен доставчик и реално стоката се транспортира от една държава членка (от първия доставчик – българското Дружество 1) до друга държава членка (крайния получател – германското Дружество 4), се нарича последователна доставка на стоки. Този режим има за цел да определи за коя от всички доставки ще може да се приложи понятието ВОД. В конкретния случай за междинен доставчик се приема румънското Дружество 2, тъй като транспортът се извършва за негова сметка. За българското Дружество 1 е налице ВОД и при издаването на фактура към румънското Дружество 2 – то ще посочи 0% данъчна ставка. Причината за това е, че румънското Дружество 2 не разполага с ДДС регистрация в България.

Данъчното събитие при тази доставка се определя по общия ред на ЗДДС, т.е. при прехвърлянето на правото на собственост върху стоките.

Мястото на изпълнение за българското Дружество 1 при тази доставка е на територията на България – тъй като транспортът започва от там. За румънското Дружество 2 е налице ВОП, но на територията на Германия – тъй като реално стоките пристигат там (а при ВОП мястото на изпълнение е на територията на страната, където пристигат стоките). Румънското Дружество 2 ще трябва да си самоначисли данъка. По отношение на останалите доставки – от румънското Дружество 2 към словенското Дружество 3, и от словенското Дружество 3 към германското Дружество 4, мястото на изпълнение е на територията на Германия (тъй като при прехвърляне на собствеността на стоките, те реално се намират там и не се движат). Поради тази причина за словенското Дружество 3 не е налице ВОП. По този начин румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 реализират облагаеми доставки на територията на Германия и в продажните фактури ще следва да начисляват германско ДДС – 19%. Поради факта, че румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 извършват облагаеми доставки на територията на Германия, те ще следва да се регистрират за ДДС цели в Германия и да спазват германското законодателство.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.99, ал.7 и ал.8 от ЗДДС)

бутони!

Пример 199. Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване

Към края на финансовата 2019 г. управителите на Дружество 1 и Дружество 2, които са регистрирани по ЗДДС, взимат решение, предвид тенденциите на пазара и с цел оптимизиране на разходите, да се влеят в новоучредено Дружество 3. В началото на 2020 г. Дружество 3 е учредено (дата на учредяване – 14.01.2020 г.), като към този момент то не е регистрирано по ЗДДС. Сливането става факт и на 01.02.2020 г. е обявено в Търговския регистър. В резултат на сливането, Дружество 1 и Дружество 2 ще прехвърлят всички свои налични активи и стоки към новото Дружество 3.

В ЗДДС са обявени специфични случаи, при наличието на които едно данъчно задължено лице подлежи на регистрация. Тези специфични случаи представляват изключение от общото правило за регистрация по ЗДДС – т.е. не е задължително да се достигне облагаем оборот от 50 000 лв., за да трябва лицето да се регистрира по ЗДДС. Един от тези случаи е именно при преобразуване на търговски дружества. В Търговския закон изрично е посочено какво се разбира под понятието „преобразуване“, а именно – вливане, сливане, разделяне и отделяне. Съгласно ЗДДС при преобразуване не е налице доставка на стоки или услуги, в резултат на което Дружество 1 и Дружество 2 няма да начисляват данък при прехвърлянето на собствеността на наличните им стоки и услуги към Дружество 3.

Въпреки това за Дружество 3 ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС – в срок до 7 дни от вписването на обстоятелството по сливане в Търговския регистър. За дата на регистрация ще се приеме датата на вписване на обстоятелството, а именно 01.02.2020 г. Следователно Дружество 3 трябва да се регистрира по ЗДДС най-късно до 07.02.2020 г.

(§147 от Тематично Резюме) (чл.132, ал.1 и ал.2 от ЗДДС)

бутони!

Пример 200. Задължителна Регистрация за Дружество по ЗЗД, в Което Участва Регистрирано по ЗДДС Лице

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, и Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, решават да учредят неперсонифицирано дружество съгласно Закона за задълженията и договорите (или Дружество по ЗЗД – накратко ДЗЗД), във връзка с изпълнение на договор по обществена поръчка. ДЗЗД-то е учредено на 14.05.2020 г.

Има случаи, при които едно данъчно задължено лице, дори да не е достигнало облагаем оборот от 50 000 лв., трябва да се регистрира по ЗДДС. Един от тези случаи е именно когато в неперсонифицираното дружество участва съдружник, който е регистриран по ЗДДС. В новоучреденото ДЗЗД и двамата съдружници (Дружество 1 и Дружество 2) са регистрирани по ЗДДС. В този случай ДЗЗД-то има задължение, в срок от 7 дни от датата на учредяване, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. В случая след като учредяването е на дата 14.05.2020 г., то крайният срок за подаване на заявление за регистрация ще бъде до 24.05.2020 г.

Важно е да се отбележи, че ако някой от съдружниците в ДЗЗД не е регистриран по ЗДДС към датата на учредяването му, но впоследствие реши да се регистрира, то за ДЗЗД-то също възниква задължение за регистрация. Като дата за регистрация на неперсонифицираното дружество ще се смята датата на регистрация на съдружника.

(§148 от Тематично Резюме) (чл.132, ал.5 и ал.6 от ЗДДС)