Преките чужди инвестиции в България са се увеличили три пъти към април 2022 г.

20 юни 2022, 11:47 165

За първите четири месеца на 2022 г. чуждите инвестиции у нас са достигнали 653,2 млн. евро, което е с 456,5 млн. евро повече спрямо същия период на 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са достигнали 653,2 млн. евро за първите четири месеца на 2022 г. Спрямо същия период на 2021 г. те се увеличават с 456,5 млн. евро или с 232%, сочат предварителните данни на БНБ, цитирани от Investor.bg.

За месец април потокът от ПЧИ е отрицателен и възлиза на 229,8 млн. евро. За сравнение, през април 2021 г. е бил отрицателен в размер на 47,3 млн. евро, което означава, че на годишна база увеличението е близо пет пъти.

За периода януари – април 2022 г. дяловият капитал е положителен в размер на 32,5 млн. евро. Той е по-голям с 248 млн. евро спрямо този, измерен през същия период на миналата година (отрицателен в размер на 215,5 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти през първите четири месеца на годината е на минус с 5,3 млн. евро (при отрицателен нетен поток в размер на 0,3 млн. евро за същия период на 2021 г.).

В периода януари – април 2022 г. статия „Реинвестиране на печалба“, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база счетоводните данни за финансовия резултат, е положителна в размер на 647,2 млн. евро. За сравнение, през същия период на 2021 г. тя е била положителна в размер на 763,6 млн. евро.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ е на минус с 26,5 млн. евро през първите четири месеца на годината (при отрицателна стойност от 351,3 млн. евро за същия период на миналата година).

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в България за периода от януари до април 2022 г. са от следните държави: Нидерландия – 485,8 млн. евро, Белгия – 163,1 млн. евро, и Австрия – 120,9 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци през същия период са към: Люксембург – 58,6 млн. евро, и Германия – 56,2 млн. евро.

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите четири месеца на 2022 г. достига 107,2 млн. евро (при 62,6 млн. евро през същия период на миналата година). Само за месец април той е положителен в размер на 18,2 млн. евро (при положителен от 20,4 млн. евро за април 2021 г.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент