Печалбата на банките в България с годишен ръст от 24,3% в края на май 2022 г.

1 юли 2022, 14:22 69

Към 31 май 2022 г. печалбата на банковата система достигна 773 млн. лева

Към 31 май 2022 г. печалбата на банките в България достигна 773 млн. лева, което представлява ръст с 24,3% (151 млн. лева) спрямо отчетеното през първите пет месеца на 2021 г., сочат данните на БНБ.

От централната банка уточняват, че принос за отчетеното подобрение имат както нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони, така и нетните доходи от финансови активи и пасиви, държани за търгуване.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 май се равняват на 199 млн. лева (при 203 млн. лева година по-рано).

Активите на банковата ни система бележат ръст с 256 млн. лева (или с 0,2%) до 141,3 млрд. лева. Спрямо 31 април делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в структурата на балансовите активи нараства от 17,7% до 19,2%. Делът на кредитите и авансите намалява от 62,8% до 61,4%, докато този на дълговите ценни книжа се запазва на 14,8%.

В края на май отношението на ликвидно покритие е 295,5%, размерът на ликвидния буфер е 37 млрд. лева, а нетните изходящи ликвидни потоци се равняват на 12,5 млрд. лева (при съответно 36,5 млрд. лева и 11,2 млрд. лева в края на април).

Общите брутни кредити и аванси намаляват с 1,8 млрд. лева (или с 2%) и достигат 90,3 млрд. лева. Основният принос за това се дължи на вземанията от кредитни институции, при които се отчита спад с 2,4 млрд. лева и в края на месеца възлизат на 10,5 млрд. лева.

В края на май брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 590 млн. лева (или с 0,7%) и достига 79,9 млрд. лева. Кредитите за домакинствата се увеличават с 435 млн. лева (1,4%), а тези на бизнеса – със 143 млн. лева (0,3%).

Вземанията от сектор „Държавно управление“ нарастват със 17 млн. лева (1,7%), а при тези от други финансови предприятия се наблюдава намаление с 3 млн. лева (0,1%).

Депозитите в банковата система на месечна база се увеличават с 657 млн. лева и достигат 121,1 млрд. лева. Отчетен е ръст на спестяванията на бизнеса с 375 млн. лева (1%), на други финансови предприятия – с 251 млн. лева, на кредитни институции – със 143 млн. лева, и на сектор „Държавно управление“ – с 56 млн. лева. Същевременно депозитите на домакинствата намаляват със 168 млн. лева (0,2%).

В края на май собственият капитал в баланса на банковата система в България е 16,3 млрд. лева, което е увеличение спрямо април с 66 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент