МФ емитира нов държавен дълг за 500 млн. лева

23 март 2022, 09:47 143

Държавата продаде ДЦК за 500 млн. лева при среднопретеглена годишна доходност 1,33%

Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 24 май 2029 г. На проведения на 21 март аукцион в БНБ бяха успешно пласирани ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33%, съобщават от централната банка и МФ.

Общият размер на подадените поръчки достигна сумата от 599,1 млн. лева, съответстваща на коефициент на покритие от 1,20. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки.

По време на аукциона най-голямо количество ДЦК беше придобито от банките – 84,1%, следвани от застрахователните дружества – 8,4%, пенсионните фондове – 3,8%, гаранционните фондове – 1,4%, инвестиционните посредници – 0,3%, и други инвеститори – 2%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент